IBPBII/1/4511-29/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe ponoszenia przez pracodawcę kosztów abonamentów medycznych na rzecz pracowników?
IBPBII/1/4511-29/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. abonament medyczny
 2. pracownik
 3. przychody ze stosunku pracy
 4. płatnik
 5. świadczenia medyczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 stycznia 2015 r. (wpływ do Biura – 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez pracodawcę kosztów abonamentów medycznych obejmujących profilaktykę zdrowotną związaną z wykonywaną pracą na rzecz pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez pracodawcę kosztów abonamentów medycznych obejmujących profilaktykę zdrowotną związaną z wykonywaną pracą na rzecz pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka objęła od 1 listopada 2014 r. pracowników upieką medyczną oferowaną przez firmę X. Spółka działa w branży zajmującej się produkcją farb i rozpuszczalników przemysłowych stąd też pracownicy są narażeni na działanie szkodliwych związków chemicznych i oparów wydzielających się podczas produkcji. Swoisty zapach oparów jest nieodłącznym elementem produkcji co oznacza, że nie można go całkowicie wyeliminować, a tym samym roznosi się po całej firmie i dociera także kanałami wentylacyjnymi do pracowników umysłowych znajdujących się w biurowcu. Z kolei intensywność zapachu można porównać do sytuacji gdy klient kupuje puszkę farby gdzie już wtedy wyczuć można dość intensywny drażniący zapach oparów, a Spółka miesięcznie przerabia średnio 300 ton produktów co przełożyć można w prosty sposób na zapach, który jest 300 stokrotnie bardziej intensywny w porównaniu do pojedynczej puszki. Spółka wskazuje także, iż spełnia najwyższe normy środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy tj. system ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

W konsekwencji pracownicy Spółki dzielący się na fizycznych i umysłowych są narażeni bezpośrednio i pośrednio na działanie szkodliwych czynników związanych z produkcją. Pracownicy fizyczni Spółki wykonują pracę produkcyjną, ponieważ podstawowym zakresem działalność i Spółki jest produkcja farby i rozpuszczalników. Natomiast wszyscy pracownicy umysłowi pracują głownie przy komputerach w pozycji siedzącej w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację.

Pakiety usług mogą obejmować (dwa warianty O. P. lub M. P.) następujące grupy świadczeń medycznych finansowane przez pracodawcę w całości lub części (obecnie kwota ta wynosi 50 zł ale w przyszłości może ulec zmianie w górę bądź w dół):

1.Profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą, obejmująca w szczególności:

 • konsultacje okulisty oraz badania towarzyszące dla osób, których środowiskiem jest hala produkcyjna a tym samym kontakt ze środkami żrącymi i oparami mającymi wpływ na wzrok (pracownicy fizyczni) oraz dla osób, których środowiskiem jest monitor ekranowy i ciągłe skupianie wzroku na ekranie (pracownicy umysłowi), konsultacje ortopedy/reumatologa/neurologa oraz ewentualna rehabilitacja wynikająca ze stojącej pracy oraz pochylania się i przenoszenia rzeczy na hali produkcyjnej dla osób fizycznych a dla osób umysłowych wynikająca z siedzącego trybu pracy, czy pochylania się nad komputerem;
 • konsultacje internisty, lekarza rodzinnego i/lub laryngologa/otolaryngolog dla pracowników pracujących w biurze i na produkcji, gdzie działają klimatyzacja i maszyny a pracownicy odczuwają dolegliwości mogące wynikać z pracy w pomieszczeniu klimatyzowanym i produkcyjnym;
 • konsultacje pulmonologa dla pracowników pracujących w biurze i na produkcji ze względu na opary, które unoszoną się w całym zakładzie produkcyjnym, a pracownicy mają z nimi bezpośredni kontakt, bowiem zostają one mimo woli wdychane;
 • konsultacje urologa/ginekologa dla osób pracujących w biurze i na produkcji ze względu na szkodliwe substancje używane do produkcji farb, które unoszą się na terenie zakładu przez co mogą powodować choroby związane z obrzękami ciała, chorobami skóry także w częściach intymnych;
 • konsultacje dermatologa/alergologa dla pracowników pracujących w biurze i na produkcji ze względu na czynniki środowiskowe czyli wszechunoszące opary powstające przy produkcji farb i rozpuszczalników, które w dłuższym okresie mogą powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne na substancje przy długotrwałym kontakcie;
 • konsultacje chirurga ogólnego i naczyniowego związane z ogólnymi chorobami związanymi z pracą w środowisku biurowym (żylaki, choroby niedokrwienne powstające wskutek długotrwałego pozostawania w jednej pozycji np. siedzącej przy komputerze) i produkcyjnym (żylaki czy przepuklina na skutek np. długotrwałego stania, przenoszenia ciężkich przedmiotów);
 • konsultacje kardiologa/gastrologa/neurochirurga w przypadku pracowników fizycznych i biurowych związane są ze środowiskiem i charakterem pracy, tj. stresem związanym z wykonywaną pracą – presją powierzonych zadań i odpowiedzialnością za wyniki, co wpływa bezpośrednio na potencjalną możliwość powstania choroby wrzodowej, układu krążenia oraz nerwowego.

2.Pakiet medyczny dla rodziny pracownika, ubezpieczenie od zgonu pracownika finansowane są przez pracowników. Z kolei usługa assistance dla rodzin pracowników jak i dla pracowników wynosi 0 zł i jest niejako wliczana w gratisie do całej opłaty ryczałtowej za usługi medyczne.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grupy wymienionej w pkt 1 (profilaktyka zdrowotna), ponoszone przez Spółkę stanowią podstawę do naliczenia podatku dochodowego pracowników...

Wnioskodawca w uzasadnieniu swojego stanowiska powołał treść art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast powołując treść art. 12 ust. 1 tej ustawy stwierdza, iż użyty zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Następnie stwierdza, że z postanowień art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. Przy czym art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy stanowi, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione – według cen zakupu.

Wnioskodawca, powołując się na art. 229 § 6 ustawy Kodeks pracy wskazał, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Wnioskodawca stwierdza, iż z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka objęła pracowników opieką medyczną, poprzez przyznanie im pakietów usług obejmujących m. in. świadczenia medyczne z profilaktyki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą. Pracownicy Spółki dzielą się na fizycznych i umysłowych. Pracownicy fizyczni wykonują prace na produkcji, ponieważ podstawowym zakresem działalności Spółki jest produkcja farb i rozpuszczalników Natomiast wszyscy pracownicy umysłowi pracują przy komputerach w pozycji siedzącej w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację.

Wnioskodawca uważa, że w przypadku zakupu przez pracodawcę usług medycznych polegających na profilaktyce opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy, nie stanowi przychodu pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując Spółka stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie poniesione przez Spółkę na rzecz pracowników koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grupy wymienionej w pkt 1 (profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą), nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego dla pracowników korzystających ze świadczeń medycznych wymienionych wyżej.

Według Wnioskodawcy, powyższe zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lipca 2014 r., znak: IPPB4/415-391/14-2/MS1

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez pracodawcę kosztów abonamentów medycznych obejmujących profilaktykę zdrowotną związaną z wykonywaną pracą na rzecz pracowników.

W zakresie skutków podatkowych zawarcia przez pracodawcę umowy na świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników i ich rodzin oraz ubezpieczenia od zgonu pracownika a także na świadczenie usługi assistance oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Natomiast z postanowień art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

Przy czym art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy stanowi, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione – według cen zakupu.

Zgodnie z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Należy podkreślić, że wartość tego rodzaju świadczeń (tj. wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz innych kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy) otrzymanych przez pracownika od pracodawcy nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wszelkie inne niż wymienione wyżej koszty opieki medycznej, ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników, stanowią przychód ze stosunku pracy pracowników.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od 1 listopada 2014 r. Spółka objęła pracowników upieką medyczną oferowaną przez firmę X. Spółka działa w branży zajmującej się produkcją farb i rozpuszczalników przemysłowych stąd też pracownicy są narażeni na działanie szkodliwych związków chemicznych i oparów wydzielających się podczas produkcji. W konsekwencji pracownicy Spółki dzielący się na fizycznych i umysłowych są narażeni bezpośrednio i pośrednio na działanie szkodliwych czynników związanych z produkcją. Pracownicy fizyczni Spółki wykonują pracę produkcyjną, ponieważ podstawowym zakresem działalność i Spółki jest produkcja farby i rozpuszczalników. Natomiast wszyscy pracownicy umysłowi pracują głownie przy komputerach w pozycji siedzącej w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację.

Pakiety usług mogą obejmować (dwa warianty O. P. lub M. P.) grupy świadczeń medycznych finansowanych przez pracodawcę w całości lub części (obecnie kwota ta wynosi 50 zł ale w przyszłości może ulec zmianie w górę bądź w dół) – w tym m.in. profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą.

W związku z powyższym, w przypadku zakupu przez pracodawcę usług medycznych polegających m.in. na wykonaniu okresowych badań lekarskich, wartość tego rodzaju świadczeń nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Również w sytuacji, gdy pracodawca – jak w przedmiotowej sprawie – ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy, również nie stanowi przychodu pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz powyżej wskazanych przepisów

należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie poniesione przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grupy 1. (profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą), nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego dla pracowników korzystających ze świadczeń medycznych wymienionych wyżej.

Należy jednak zauważyć, że Organ nie może wypowiadać się w kwestii zakresu wymienionych w pkt 1 stanu faktycznego świadczeń wynikających z profilaktyki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą.

Wskazać bowiem należy, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Natomiast przez przepisy prawa podatkowego ustawodawca rozumie przy tym przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych (art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Znaczenie terminu „ustawy podatkowe” wyjaśnia art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Na jego mocy, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych, należy przez to rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Z powyższych regulacji wynika, że Organ nie może wypowiadać się w kwestii wymienionych przez Wnioskodawcę świadczeń wynikających z profilaktyki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą, ponieważ kwestia ta nie jest uregulowana przepisami prawa podatkowego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji wskazać należy, iż interpretacja ta dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.