IBPBII/1/4511-271/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są obowiązki płatnika, tj. obowiązki w zakresie sporządzenia informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w związku z przejęciem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy?
IBPBII/1/4511-271/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pracownik
 3. przejęcie
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin i sposób przekazywania zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (wpływ do Biura – 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przejęciem pracowników w trybie art. 231Kodeksu pracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przejęciem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Z dniem 1 lutego 2015 r. Ośrodek Badawczo Rozwojowy został włączony do Wnioskodawcy (Uczelni publicznej) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ze stycznia 2015 r.

Pracownicy Ośrodka zostali przejęci zgodnie z art. 231 ustawy – Kodeks pracy.

W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2015 r. Ośrodek wypłacił pracownikom należne wynagrodzenie za styczeń 2015 r., pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z dniem 1 lutego 2015 r. Uczelnia przejęła dokumenty, tj. listy wypłat za styczeń 2015 r. pracowników Ośrodka, jak również wszystkie należności i zobowiązania.

W dniu 19 lutego Uczelnia wpłaciła zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników Uczelni oraz za przejętych pracowników Ośrodka.

Po zakończonym roku podatkowym 2015 r. Uczelnia sporządzi PIT-4R za 2015 r. z wykazaną kwotą należnej zaliczki począwszy od 1 stycznia 2015 r. uwzględniając zaliczkę pobraną przez Ośrodek ale zapłaconą już przez Uczelnię. Po zakończonym roku podatkowym 2015 r. Uczelnia sporządzi informacje PIT-11 lub roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40 dla przejętych pracowników Ośrodka uwzględniając przychód za styczeń 2015 r. osiągnięty w Ośrodku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowo Uczelnia przejęła zobowiązania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów ze stycznia 2015 r. w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy Uczelnia postąpiła właściwie dokonując zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranej przez Ośrodek od przychodów osiągniętych przez pracowników Ośrodka w styczniu 2015 r., tj. przed włączeniem do Uczelni...
 3. Czy prawidłowo będzie sporządzony PIT-4R za 2015 r....
 4. Czy prawidłowo będzie wykazany przychód za 2015 r. przejętych pracowników na PIT-11 lub PIT-40...

Ośrodek Badawczo Rozwojowy został włączony do Uczelni rozporządzeniem Rady Ministrów ze stycznia 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Uczelnia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Ośrodek. Uczelnia przejęła mienie i należności przysługujące włączanemu.

Na Uczelnię przeszły uprawnienia i obowiązki, których podmiotem był Ośrodek.

Pracownicy Ośrodka zostali przejęci z dniem 1 lutego 2015 r. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Stosunek pracy pracowników Ośrodka nie został rozwiązany. Z dniem 1 lutego 2015 r. Uczelnia stała się pracodawcą przejętych pracowników Ośrodka.

Zdaniem Wnioskodawcy (Uczelni) w związku z przejęciem pracowników Ośrodka w trybie art. 231 Kodeksu pracy, obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustały, lecz przeszły na nowego płatnika, tj. Uczelnię.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należało wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminie stosownym do treści art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobraną przez Ośrodek w styczniu 2015 r. Właściwym będzie też przesłanie do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-4R w terminie wynikającym z ust. 1a ww. artykułu, jak również, zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, właściwym będzie sporządzenie po zakończonym roku podatkowym, informacji o osiągniętym przychodzie PIT-11 dla przejętych pracowników Ośrodka z całego roku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Stosownie do art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Przepis art. 38 ust. 1a ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33–35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru PIT-4R).

W razie zaprzestania przez płatników, o których mowa w art. 31 i 33-35, prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację, o której mowa w ust. 1a, płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności (art. 38 ust. 1b).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Stosownie do art. 39 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,
 2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
 4. (uchylony)
 5. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5

-płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku (PIT-40), na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Z przepisu art. 37 ust. 3 ww. ustawy wynika, że roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że z dniem 1 lutego 2015 r. Ośrodek Badawczo Rozwojowy został włączony do Wnioskodawcy (Uczelni publicznej) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ze stycznia 2015 r. Pracownicy Ośrodka zostali przejęci zgodnie z art. 231 ustawy – Kodeks pracy.

W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2015 r. Ośrodek wypłacił pracownikom należne wynagrodzenie za styczeń 2015 r., pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z dniem 1 lutego 2015 r. Uczelnia przejęła dokumenty, tj. listy wypłat za styczeń 2015 r. pracowników Ośrodka, jak również wszystkie należności i zobowiązania.

W dniu 19 lutego Uczelnia wpłaciła zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników Uczelni oraz za przejętych pracowników Ośrodka.

Po zakończonym roku podatkowym 2015 r. Uczelnia sporządzi PIT-4R za 2015 r. z wykazaną kwotą należnej zaliczki począwszy od 1 stycznia 2015 r. uwzględniając zaliczkę pobraną przez Ośrodek ale zapłaconą już przez Uczelnię. Po zakończonym roku podatkowym 2015 r. Uczelnia sporządzi informacje PIT-11 lub roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40 dla przejętych pracowników Ośrodka uwzględniając przychód za styczeń 2015 r. osiągnięty w Ośrodku.

Przepis art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy i obowiązek sporządzenia stosownych informacji, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Okoliczności te powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 37, 38 i 39 ustawy.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia w 2016 r. za 2015 r. informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 obejmujących dane dotyczące osób przejętych przez Wnioskodawcę (Uczelnię) w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Obowiązek ten spada bowiem na Wnioskodawcę, który w wyniku przejęcia obowiązków płatnika ma obowiązek sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40) obejmujących dane za cały rok podatkowy 2015, tj. zarówno za okres zatrudnienia pracowników w przejętej firmie, którą jest Ośrodek, jak również po przejęciu pracowników przez Wnioskodawcę.

Odnośnie wpłaty przez nowego pracodawcę (Wnioskodawcę) kwot zaliczek na podatek pobranych przez byłego pracodawcę (Ośrodek) należy zauważyć, że na dzień 1 lutego 2015 r. Ośrodek badawczy już nie istniał, został włączony do Uczelni. Uczelnia (jako podmiot przejmujący pracowników) weszła we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego, tj. Ośrodka. Zatem to Uczelnia winna była przekazać na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy pobraną przez Ośrodek – byłego pracodawcę.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.