IBPBII/1/4511-103/15/MK | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób należy ustalić przychód z tytułu sprzedaży lokali i gruntów nieprzydatnych Lasom Państwowych pracownikom, emerytom, osobom niebędącym pracownikami Nadleśnictwa?
IBPBII/1/4511-103/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. cena rynkowa
 2. emeryci
 3. lokale
 4. nabycie
 5. nadleśnictwo
 6. podatnik
 7. pracownik
 8. płatnik
 9. rzeczoznawca
 10. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lutego 2015 r. (data wpływu do Biura – 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży lokali i gruntów (pustostanów) nieprzydatnych Lasom Państwowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży lokali i gruntów (pustostanów) nieprzydatnych Lasom Państwowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie art. 40a ustawy o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. Nadleśnictwo zamierza dokonywać sprzedaży lokali i gruntów nieprzydatnych Lasom Państwowym – pustostanów na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów) Lasów Państwowych. Cena każdej z tych nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 40a ust. 9 ustawy o lasach pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych niebędący najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży mają pierwszeństwo ich nabycia na warunkach preferencyjnych określonych w art. 40a ust. 4, tzn., że cena sprzedaży podlega obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, nie więcej niż o 95 %, przy czym uprawnienie to przysługuje pracownikom i byłym pracownikom mającym co najmniej 3-letni okres zatrudnienia.

Jeśli wniosek nabycia złoży tylko jedna osoba, to zgodnie z § 6 ust. 3 w powiązaniu z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia cena ustalona przez rzeczoznawcę staje się ceną sprzedaży, od której nalicza się nabywcy należną ulgę.

Przykład 1:

 • wartość pustostanu ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 113.257 zł
 • pracownikowi z tytułu 32 lat pracy przysługuje obniżka ceny nabycia w wysokości 95% (32 lata pracy x 6% za każdy rok = 192%. Maksymalna obniżka to 95 %).
 • obniżka wyniesie 113.257 zł x 0,95 = 107.594 zł
 • cena, za jaką pracownik nabędzie pustostan: 113.257 zł – 107.594 zł = 5.663 zł.

Jeśli ofertę kupna pustostanu zgłosi więcej niż 1 osoba, to zgodnie z art. 40a ust. 11 ustawy o lasach sprzedaż następuje w drodze przetargu ograniczonego, w którym uczestniczyć mogą jedynie osoby uprawnione zgodnie z art. 40a ust. 9 ustawy. Nadleśnictwo w zaproszeniu do przetargu podaje cenę wywoławczą, równą wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę. Składający oferty podają oferowaną cenę, a komisja przetargowa dokonuje na posiedzeniu jawnym wyboru oferty, która stanowi najwyższą zaoferowaną cenę sprzedaży, bez uwzględnienia przysługujących zniżek (§ 13.1 rozporządzenia j.w.). Przy zapłacie ceny ustalonej w drodze przetargu ulgę oblicza się zgodnie z art. 40a ust. 4.

Przykład 2:

Wnioski złożyły 2 osoby, organizowany jest więc przetarg ograniczony. Mogą wystąpić dwa przypadki.

Przypadek 1:

 • cena wywoławcza równa wartości wynikającej z wyceny rzeczoznawcy wynosi 113.257 zł;
 • złożono 2 oferty z proponowanymi cenami: pierwsza za cenę 510.000 zł, druga za cenę 600.100 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem, wyłonionym nabywcą nieruchomości jest oferent, który zaproponował cenę 600.100 zł. Oferentowi temu z tytułu 32 lat pracy przysługuje obniżka ceny nabycia w wysokości 95% (32 lata x 6% =192 %. Maksymalna obniżka to 95 %);

 • obniżka wyniesie 600.100 zł x 0,95 = 570.095 zł;
 • cenę, za jaką wygrywający przetarg nabywa pustostan: 600.100 zł – 570.095 zł = 30.005 zł.

Przypadek 2:

 • cena wywoławcza równa wartości wynikającej z wyceny rzeczoznawcy wynosi 113.257 zł;
 • złożono 2 oferty z proponowanymi cenami: pierwsza za cenę 510.000 zł, druga za cenę 600.100 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem, wyłonionym nabywcą nieruchomości jest oferent, który zaproponował cenę 600.100 zł. Oferentowi temu z tytułu 12 lat pracy przysługuje obniżka ceny nabycia w wysokości 72% (12 lat x 6% za każdy rok = 72%);

 • obniżka wyniesie 600.100 zł x 0,72 = 432.072 zł;
 • cenę, za jaką wygrywający przetarg nabywa pustostan: 600.100 zł – 432.072 zł = 168.028 zł.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.W jaki sposób ustalić przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stanowiący różnicę między ceną rynkową nabytego lokalu a ceną zakupu:

a.czy od ceny oferowanej, wtedy:

 • w Przykładzie 1 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 113.257 zł – 5.663 zł (cena zakupu) = 107.594 zł,
 • w Przykładzie 2, przypadku 1 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 600.100 zł –30.005 zł (cena zakupu) = 570.095 zł,
 • w Przykładzie 2, przypadku 2 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 600.100 zł – 168.028 zł (cena zakupu) = 432.072 zł,

b.czy od wartości wyceny rzeczoznawcy, wtedy:

 • w Przykładzie 1 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 113.257 zł – 5.663 zł (cena zakupu) = 107.594 zł,
 • w Przykładzie 2, przypadku 1 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 113.257 zł – 30.005 zł (cena zakupu) = 83.252 zł,
 • w Przykładzie 2, przypadku 2 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy wyniesie 113.257 zł, a cena kupna 168.028 zł, więc nie występuje przychód do opodatkowania...

2.Jakie obowiązki ciążą na Nadleśnictwie dokonującym sprzedaży, gdy nabywcą jest:

 • pracownik Nadleśnictwa zbywającego,
 • były pracownik (emeryt) Nadleśnictwa zbywającego, jak też innych jednostek Lasów Państwowych,
 • pracownik innej jednostki Lasów Państwowych.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwym sposobem ustalenia przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wyliczenie różnicy pomiędzy ceną ustaloną przez rzeczoznawcę a ceną zapłaconą przez nabywającego, bez względu na cenę oferty wygrywającej przetarg ograniczony.

Wnioskodawca uważa, że cena ustalona przez rzeczoznawcę jest ceną rynkową, jaka kształtuje się w danym czasie w danej miejscowości, ustaloną na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Zaś cena oferty wygrywającej przetarg ograniczony jest pochodną wielu czynników, m.in. liczby złożonych kontrofert, posiadanych przez oferenta uprawnień do obniżki ceny i determinacji uczestników przetargu, więc nie można jej traktować jako obiektywnej wielkości, obrazującej preferencje lokalnego rynku nieruchomości.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • W przypadku zakupu pustostanu przez pracownika Nadleśnictwa sprzedającego ten lokal, przychody osiągnięte w związku z preferencyjnym nabyciem lokalu mieszkalnego przez pracownika należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek doliczyć je do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, wg zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów za stosunku pracy.
 • W przypadku, gdy nabywca nieruchomości jest byłym pracownikiem (emerytem) Nadleśnictwa sprzedającego pustostan, jak również byłym pracownikiem (emerytem) innej jednostki Lasów Państwowych, różnica w cenie sprzedaży stanowi przychód, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie tu znajdzie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. W takiej sytuacji na Nadleśnictwie sprzedającym pustostan ciąży obowiązek wystawienia deklaracji rocznej PIT-8AR, w której winno zadeklarować pobrany zryczałtowany podatek dochodowy.
 • W przypadku nabycia przez pracownika innej jednostki Lasów Państwowych niż jednostka zbywająca, przychód osiągnięty przez nabywcę w związku z preferencyjnym nabyciem nieruchomości zakwalifikować należy do przychodów z innych źródeł, a Nadleśnictwo zbywające jest zobowiązane do wystawienia Informacji PIT-8C.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży lokali i gruntów (pustostanów) nieprzydatnych Lasom Państwowych (pytanie nr 1).

W zakresie obowiązków płatnika w przypadku sprzedaży pustostanów na rzecz pracowników Nadleśnictwa, byłych pracowników (emerytów) Nadleśnictwa i innych jednostek Lasów Państwowych oraz pracowników innej jednostki Lasów Państwowych – wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przepisu art. 11 ust. 2 ww. ustawy wynika, że wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Przepis art. 11 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie art. 40a ustawy o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. Nadleśnictwo zamierza dokonywać sprzedaży lokali i gruntów nieprzydatnych Lasom Państwowym – pustostanów na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów) Lasów Państwowych. Cena każdej z tych nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Stosownie do art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1153, ze zm.) – Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej „lokalami”, oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym.

W myśl art. 40a ust. 2 ww. ustawy, ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Z treści art. 40a ust. 4 cyt. ustawy wynika, że pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami, i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%, a spłata należności może zostać rozłożona na 60 rat miesięcznych, przy czym oprocentowanie nie może przekraczać w stosunku rocznym stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2 punkty procentowe. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości.

Stosownie do art. 40a ust. 9 ustawy o lasach, pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych niebędący najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, mają pierwszeństwo nabycia lokali wolnych (pustostanów) lub gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie na warunkach określonych w ust. 4.

W przypadku zatem wystąpienia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu będzie podlegać różnica między ceną rynkową wyżej wspomnianych pustostanów w dniu zakupu a ceną zapłaconą przez nabywającego. Jeżeli cena rynkowa (cena wywoławcza) będzie zgodna z ceną uzyskaną na przetargu (ceną oferowaną) to za cenę rynkową uzna się cenę uzyskaną na przetargu. W pozostałych przypadkach, tj. gdy cena uzyskana w drodze przetargu będzie wyższa bądź niższa od ceny rynkowej to należy brać pod uwagę cenę rynkową, jaka kształtuje się w danej miejscowości ustaloną na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że właściwym sposobem ustalenia przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wyliczenie różnicy pomiędzy ceną ustaloną przez rzeczoznawcę a ceną zapłaconą przez nabywającego, bez względu na cenę oferty wygrywającej przetarg ograniczony. Wnioskodawca wskazał bowiem, że cena ustalona przez rzeczoznawcę jest ceną rynkową, jaka kształtuje się w danym czasie w danej miejscowości, ustaloną na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przedstawionych kwot podanych we wniosku, Organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji organu wydającego interpretację przepisów prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy – właściwy urząd skarbowy.

W związku z powyższym tutejszy Organ nie może na podstawie podanych przez Wnioskodawcę we wniosku wartości dokonywać wyliczenia podstawy opodatkowania. Organ wskazał natomiast Wnioskodawcy w jaki sposób ma wyliczyć podstawę opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże bez dokonywania wyliczeń kwoty dochodu do opodatkowania i podatku.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wskazać należy, iż interpretacja ta dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.