IBPBII/1/415-711/14/MK | Interpretacja indywidualna

W jakim momencie i w jaki sposób płatnik zobowiązany jest do wykazania przychodów pracowników i byłych pracowników z tytułu zapłaconych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku w informacjach o przychodach?
IBPBII/1/415-711/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. były pracownik
 2. korekta
 3. pracownik
 4. płatnik
 5. składki na ubezpieczenia społeczne
 6. składki na ubezpieczenia zdrowotne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 11 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu wykazania przychodów pracowników i byłych pracowników z tytułu zapłaconych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zapłaconego podatku w informacjach o przychodach:

 • w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zapłaconego przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawienia aktualnie zatrudnionym pracownikom informacji PIT-11 oraz wystawienia byłym pracownikom informacji PIT-8C – jest prawidłowe,
 • w zakresie wykazania w informacjach PIT-11 za 2012 r. kwot podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. momentu i sposobu wykazania przychodów pracowników i byłych pracowników z tytułu zapłaconych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zapłaconego podatku w informacjach o przychodach.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Spółka z o.o. spółka komandytowa jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Usług X Spółka z o.o.

Wnioskodawca jest firmą usługową. Prowadzi swoją działalność przede wszystkim w branży górniczej. Zajmuje się świadczeniem usług z zakresu robót górniczych dla kopalń.

W 2012 r. przeprowadzona została w Spółce kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czynności kontrolne objęły swoim zakresem lata 2009-2011, tj. lata gdy funkcjonowało jeszcze przedsiębiorstwo, którego to Spółka jest następcą prawnym. W konsekwencji w Spółce stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, iż zdaniem ZUS umowy łączące górników ze Spółką, mimo traktowania ich przez Wnioskodawcę (Spółkę) jako umów cywilnoprawnych, stanowiły w rzeczywistości umowy o pracę, co wyniknęło z ich treści (zgodnie z zapisami tych umów pracownicy zobowiązali się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę). ZUS uznał postępowanie Wnioskodawcy za nieprawidłowe – w opinii ZUS, zawarte przez Spółkę z pracownikami umowy cywilnoprawne należało uznać za umowy o pracę, a z tytułu umowy o pracę pracodawca obowiązany jest odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. Część tych składek finansowana jest przez pracownika, część natomiast przez pracodawcę. W konsekwencji w 2012 r. Spółka dokonała wymaganych korekt (uregulowała wszelkie zaległości wobec ZUS – zarówno te, które obciążały Spółkę jako pracodawcę, jak i te, które powinny obciążać pracownika). W zakresie składek finansowanych przez pracodawcę nie pojawiły się w Spółce wątpliwości co do prawidłowego sposobu skorygowania popełnionych błędów. Natomiast w odniesieniu do składek, które powinny być sfinansowane przez pracownika, a zostały opłacone przez Spółkę uznano, iż stanowią one przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz, iż prawidłowym postępowaniem będzie dokonanie korekty historycznie, tzn. w okresach, których dotyczyła korekta. Tym samym skorygowano informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 pracowników Spółki za lata 2009-2011 wykazując nowe wartości:

 • przychodów,
 • kosztów uzyskania przychodów,
 • dochodów,
 • zaliczek na podatek dochodowy od osób fizyczny,
 • składek na ubezpieczenie społeczne.

Skorygowane informacje PIT-11 przekazano także pracownikom wraz z informacją o konieczności skorygowania zeznań podatkowych za okresy objęte koniecznością korekty, tj. lata 2009, 2010 i 2011 r. Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż pracownicy dokonali korekt zeznań podatkowych zgodnie z otrzymanymi przez nich korektami informacji PIT-11 i jednocześnie uiścili powstałe zaległości podatkowe wraz z odsetkami.

Po złożeniu ww. informacji PIT-11 we właściwych urzędach skarbowych Spółka otrzymała informację (ustną), iż nie miała prawa skorygowania informacji PIT-11 i powinna wycofać sporządzone korekty informacji PIT-11. Tak też Spółka postąpiła.

W chwili obecnej stan faktyczny przedstawia się następująco:

 • zaległości wobec ZUS, zarówno te które stanowiły koszt pracodawcy, jak i te które powinny stanowić koszt pracowników, zostały uregulowane przez Wnioskodawcę w 2012 r.,
 • skorygowanie informacji PIT-11 zostały wycofane z urzędów skarbowych, a tym samym urzędy posiadają pierwotne informacje PIT-11 jako obowiązujące,
 • pracownicy otrzymali korekty informacji PIT-11 i zgodnie z informacjami w nich zawartymi skorygowali swoje zeznania podatkowe uiszczając jednocześnie zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami,
 • pracownicy nie zostali jeszcze poinformowani o wycofaniu skorygowanych informacji PIT-11 z urzędów skarbowych,
 • przychód z tytułu składek opłaconych przez pracodawcę, mimo iż powinny być one opłacone przez pracowników oraz podatek z tego tytułu, nie zostały jeszcze w ogóle rozliczone (przychód ten nie został wykazany w przychodach pracowników, nie została z tego tytułu odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych).

W wyniku zaistniałej sytuacji Spółka powzięła wątpliwości co do tego, jak powinna postąpić, aby prawidłowo skorygować zaistniałe nieprawidłowości w zakresie:

 • złożonych deklaracji PIT-4R,
 • sporządzonych informacji PIT-11 pierwotnych oraz korygujących,
 • sposobu i terminu wykazania przychodu z tytułu zapłaconych przez Spółkę składek na ubezpieczenie społeczne u obecnych i byłych pracowników.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Kiedy i w jaki sposób Spółka powinna wykazać przychody pracowników z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zapłacony podatek z tego tytułu...

Zdaniem Spółki, powinna wykazać przychody pracowników z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w bieżącej informacji o przychodach, tj. w okresie, gdy dokonała zapłaty tych składek. W tym też okresie należy wykazać zapłacony z tego tytułu podatek dochodowy od osób fizycznych. W odniesieniu do byłych pracowników Spółki przychód z tytułu opłaconych przez nią składek na ubezpieczenia społeczne powinien zostać wykazany w informacji PIT-8C, natomiast w odniesieniu do obecnych pracowników, w informacji PIT-11.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zapłacone przez niego do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być one pokryte z dochodu pracowników będą stanowić nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują, co należy rozumieć poprzez pojęcie „nieodpłatny”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym określają jedynie sposoby i kryteria ustalania wartości nabytych nieodpłatnie rzeczy (praw) albo nieodpłatnych świadczeń.

Na gruncie języka polskiego „nieodpłatny” znaczy tyle co: nie wymagający opłaty, taki, za który się nie płaci, bezpłatny. Tym samym zasadne jest twierdzenie, iż dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy.

W zaistniałej sytuacji pracownicy (zarówno obecni jak i byli) Wnioskodawcy uzyskują wymierną korzyść majątkową, ponieważ inny podmiot – Wnioskodawca, poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który powinien być sfinansowany majątkiem (dochodami) tych pracowników.

W opinii Wnioskodawcy istotne znaczenie ma fakt, iż zapłata części składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne została dokonana na rzecz byłych pracowników Wnioskodawcy. Fakt, iż części pracowników nie łączy już ze spółką stosunek pracy (ani też inna umowa) powoduje, iż źródło dochodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia tych pracowników należy określić odmiennie niż źródło przychodów pracowników nadal w Spółce zatrudnionych.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przychodami z innych źródeł będą wszelkie przychody, które nie pochodzą ze źródeł określonych w art. 10 ust 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie stanowią przychód w rozumieniu tej ustawy. Do źródła tego należą wszelkie pozostałe przychody niemieszczące się w innych źródłach przychodów.

Mając na uwadze przytoczone powyżej regulacje, zdaniem Wnioskodawcy uzasadnione jest twierdzenie, iż zapłacone do ZUS przez Wnioskodawcę z własnych środków składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być one pokryte z dochodu pracowników, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą stanowić dla pracowników przysporzenie majątkowe (przychód) mające swoje źródło w przychodach ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast zapłacone do ZUS przez Wnioskodawcę z własnych środków składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za byłych pracowników będą stanowić dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż uregulowanie zobowiązań ciążących na Wnioskodawcy jako pracodawcy i płatniku nastąpiło w 2012 r. zasadne będzie rozpoznanie przychodu obecnych i byłych pracowników zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Momentem otrzymania przez byłych i obecnych pracowników nieodpłatnego świadczenia w postaci zapłacenia przez Wnioskodawcę z własnych środków składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tych pracowników jest moment dokonania ww. zapłaty przez Spółkę. Wnioskodawca uiścił zaległości wobec ZUS w 2012 r., a tym samym wtedy też należało rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń u obecnych i byłych pracowników Wnioskodawcy.

W konsekwencji, zasadne będzie wykazanie uzyskanych przez obecnych pracowników Spółki nieodpłatnych świadczeń w informacji PIT-11 za 2012 r. w pozycji przeznaczonej dla należności ze stosunku pracy. Z kolei, przychody byłych pracowników Spółka powinna wykazać w części D informacji PIT-8C za 2012 r. – „informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu wykazania przychodów pracowników i byłych pracowników z tytułu zapłaconych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku w informacjach o przychodach.

W zakresie braku podstaw do korekty deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 oraz w zakresie wycofania sporządzonych korekt informacji PIT-11 – wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów są m.in.:

 • w pkt 1 – stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • w pkt 9 – inne źródła.

Przepis art. 12 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy wynika, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu – odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy stanowi, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 31 ww. ustawy wynika, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Przepis art. 32 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. (...).

Z treści art. 32 ust. 3b ww. ustawy wynika, że zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5 (PIT-11). (...).

Przepis art. 42a ww. ustawy stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2012 r. przeprowadzona została w Spółce (Wnioskodawcy) kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czynności kontrolne objęły swoim zakresem lata 2009-2011, tj. lata gdy funkcjonowało jeszcze przedsiębiorstwo, którego to Spółka jest następcą prawnym. W konsekwencji w Spółce stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, iż zdaniem ZUS umowy łączące górników ze Spółką, mimo traktowania ich przez Wnioskodawcę jako umów cywilnoprawnych, stanowiły w rzeczywistości umowy o pracę. ZUS uznał postępowanie Wnioskodawcy za nieprawidłowe – w opinii ZUS, zawarte przez Spółkę z pracownikami umowy cywilnoprawne należało uznać za umowy o pracę, a z tytułu umowy o pracę pracodawca obowiązany jest odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji w 2012 r. Spółka dokonała wymaganych korekt (uregulowała wszelkie zaległości wobec ZUS – zarówno te, które obciążały Spółkę jako pracodawcę, jak i te, które powinny obciążać pracownika). Skorygowano informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 pracowników Spółki za lata 2009-2011 wykazując nowe wartości.

Skorygowane informacje PIT-11 przekazano także pracownikom wraz z informacją o konieczności skorygowania zeznań podatkowych za okresy objęte koniecznością korekty, tj. lata 2009, 2010 i 2011 r. Po złożeniu ww. informacji PIT-11 we właściwych urzędach skarbowych Spółka otrzymała informację (ustną), iż nie miała prawa skorygowania informacji PIT-11 i powinna wycofać sporządzone korekty informacji PIT-11. Tak też Spółka postąpiła.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w ww. art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dlatego też zapłacone przez Wnioskodawcę w 2012 r. za pracowników (aktualnych i byłych) składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy – w świetle art. 11 ust. 1 ustawy stanowią przychód pracowników aktualnie zatrudnionych i byłych, bowiem pracownicy ci otrzymali nieodpłatne świadczenie od Wnioskodawcy (Wnioskodawca jako aktualny i były płatnik zapłacił za pracowników i byłych pracowników składki, które powinny być finansowane z ich, tj. aktualnych i byłych pracowników dochodu). Przychód ten powstaje w roku podatkowym, w którym składki zostały przez Wnioskodawcę zapłacone.

Zatem zapłacone przez Wnioskodawcę składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowią dla aktualnych pracowników przysporzenie majątkowe mające swoje źródło w przychodach ze stosunku pracy, o którym mowa w ww. art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako, że datą powstania przychodu z powyższego tytułu jest data wpłaty ww. składek przez Wnioskodawcę jako płatnika na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli data wykonania zobowiązania za ww. pracowników, to Wnioskodawca – w odniesieniu do aktualnie zatrudnionych pracowników – w miesiącu wpłaty składek winien pobrać i odprowadzić – na zasadach określonych w art. 32 ww. ustawy – zaliczkę na podatek dochodowy, którą winien wykazać w informacjach PIT-11.

W przypadku natomiast byłych pracowników Wnioskodawcy, tj. osób z którymi Wnioskodawcę nie łączy aktualnie już stosunek pracy, przychody z ww. tytułu należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, a nie do przychodów z art. 12 ust. 1 ww. ustawy. W takim przypadku Wnioskodawca – były pracodawca nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy, gdyż żaden przepis ustawy nie nakłada takiego obowiązku. Na Wnioskodawcy ciąży jedynie obowiązek wystawienia byłym pracownikom informacji PIT-8C, o których mowa w art. 42a ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, kwotę niepobranych w latach 2009-2011 składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w części, w której powinny być one pokryte z dochodu pracowników aktualnych i byłych, a które zostały uregulowane ze środków Wnioskodawcy w 2012 r., zobowiązany jest rozpoznać jako przychód uzyskany w 2012 r. ze stosunku pracy przez pracowników aktualnie zatrudnionych. Przychód ten należy wykazać ww. pracownikom (tj. aktualnym) w informacjach PIT-11 wystawionych za 2012 r. Natomiast w przypadku byłych pracowników przychód z powyższego tytułu należy zakwalifikować do przychodów uzyskanych w 2012 r., tj. z innych źródeł i wykazać w informacjach PIT-8C wystawionym byłym pracownikom za 2012 r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że z treści wniosku wynika, iż w 2012 r. z tytułu opłaconych składek nie zostały przez Wnioskodawcę jako płatnika pobrane i odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy. Skoro zaliczki na podatek nie zostały pobrane i odprowadzone, to brak jest podstaw aby zaliczki (niepobrane i nie odprowadzone) wykazać w informacjach PIT-11 wystawionych za 2012 r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że zapłacone w 2012 r. zaliczki z ww. tytułu należy wykazać w bieżących informacjach (tj. w PIT-11 za 2012 r.) należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.