IBPBII/1/415-507/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązki płatnika w związku z pracą pracowników w Holandii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących korekt informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia przez płatnika korekty informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 20 sierpnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-504/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-505/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-506/14/MCZ i znak: IBPB II/1/415-507/14/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 2 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) jest podmiotem, który należy do międzynarodowej grupy „R”. Spółka zatrudnia od 1 października 2012 r. Dyrektora ds. Operacyjnych oraz od 1 sierpnia 2013 r. osobę na stanowisku Group Programm Menagera Continous Improvement (dalej: Menadżer), którzy w ramach swoich obowiązków świadczą pracę na rzecz Wnioskodawcy, ale również na rzecz całej grupy „R”, w tym w szczególności holenderskiej spółki „R.B.V”. Przedmiot działalności Spółki jest taki sam, jak przedmiot działalności podmiotu holenderskiego, tj. sprzedaż i produkcja napojów. Wnioskodawca nie posiada swojego zakładu na terytorium Holandii, jak i „R.B.V” nie posiada zakładu na terytorium Polski.

Biorąc pod uwagę charakter pracy pracowników, wykonują oni swoją pracę w Polsce, ale również w innych miejscach wskazanych przez Wnioskodawcę lub „R.B.V” na terenie Europy. Jednakże, pracownicy nie są oddelegowywani do pracy w jakimś konkretnym kraju, lecz ich stałe miejsce wykonywania pracy jest na terytorium Europy, wyznaczonym ad hoc przez Wnioskodawcę (pracownicy otrzymują polecenie służbowe wykonania pracy w konkretnym miejscu). W związku z tym, iż siedziba spółki „R.B.V”, która zarządza grupą „R” znajduje się w Holandii, obaj pracownicy często wykonują swoją pracę właśnie w tym kraju.

Wnioskodawca sprawuje nadzór nad pracownikami, przykładowo: udziela im urlopów, kontroluje korzystanie ze zwolnień lekarskich, zapewnia wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy, odpowiednie badania lekarskie i szkolenia BHP. Ponadto, Spółka wypłaca na rzecz obu pracowników wynagrodzenie. Jednakże, koszty związane z wynagrodzeniem tych dwóch pracowników faktycznie ponosi „R.B.V”. Dodatkowo, holenderska spółka również sprawuje zwierzchnictwo nad pracownikami. Dyrektor Operacyjny jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy operacyjne grupy „R”, dlatego podlega bezpośrednio nadzorowi zarządu „R.B.V”, któremu raportuje wyniki swojej pracy. Natomiast Menadżer podlega bezpośrednio Dyrektorowi Operacyjnemu, ale również odpowiada przed zarządem „R.B.V”.

Spółka może zatrudnić w oparciu o ten sam model inne osoby niż obecnie na stanowisko Dyrektora Operacyjnego lub/i Menadżera, jak i na zupełnie inne stanowiska.

Pracownicy, którzy są obecnie zatrudnieni na stanowiskach: Dyrektora Operacyjnego i Menadżera posiadają swoje centra interesów życiowych (m.in. rodzinę, mieszkanie) w Polsce, dlatego są polskimi rezydentami podatkowymi.

Od momentu rozpoczęcia pracy przez obu ww. pracowników Wnioskodawca nalicza i odprowadza w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości wynagrodzenia wypłacanego na rzecz pracowników, w tym za pracę wykonywaną w Holandii. Zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi „R.B.V” odprowadza w Holandii zaliczki na podatek dochodowy obu pracowników za te dni kiedy wykonywali swoją pracę w Holandii.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami ze spółką „R.B.V” całkowite koszty wynagrodzenia (koszty podstawowego miesięcznego wynagrodzenia, ubezpieczenia medycznego, rat leasingowych za samochód) Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Menadżera są przenoszone przez Wnioskodawcę na holenderską spółkę. Brak jest jakiejkolwiek umowy sporządzonej w formie pisemnej regulującej tą kwestię. Następnie „R.B.V” alokuje na rzecz Wnioskodawcy wyłącznie koszty związane działalnością polskiej spółki w ramach świadczonych usług doradczych/konsultingowych. Strony nie zawarły w tym zakresie umowy w formie pisemnej. W latach 2012-2013 była to „czysta” refaktura kosztów wynagrodzenia; od 1 stycznia 2014 r. jest to jeden ze składników wynagrodzenia za usługi konsultingowe, jakie Wnioskodawca świadczy na rzecz „R.B.V”.
 2. Na dzień sporządzania odpowiedzi na wezwanie (29 sierpnia 2014 r.) Dyrektor ds. Operacyjnych, jak i Menadżer przebywali w Holandii przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym. W 2012 r. Dyrektor ds. operacyjnych przebywał w Holandii 32 dni, w 2013 r. 163 dni, a w 2014 r. do chwili obecnej 111 dni. Biorąc pod uwagę, iż Dyrektor ds. Operacyjnych rozpoczął pracę w październiku 2012 r. liczba dni w trakcie dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym wyniosła odpowiednio: 157 w okresie październik 2012 r. - wrzesień 2013 r. oraz w okresie od dnia 1 października 2013 r. do chwili obecnej (29 sierpnia 2014 r.) -149 dni. Natomiast w 2013 r. Menadżer przebywał w Holandii 51 dni, a w 2014 r. do chwili obecnej (29 sierpnia 2014 r.) - 91 dni. Biorąc pod uwagę, iż Menadżer rozpoczął pracę w sierpniu 2013 r. liczba dni w trakcie dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym wyniosła odpowiednio: 131 w okresie sierpień 2013 r. - lipiec 2014 r. oraz w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do chwili obecnej (29 sierpnia 2014 r.) – 11 dni.
 3. W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest w stanie podać dokładnej liczby dni pobytu, jaką pracownicy spędzą w Holandii w następnych latach, ponieważ jest ona ustalana na bieżąco przez pracowników, w zależności od zakresu realizowanych przez nich zadań i potrzeb spółek należących do grupy „R”.
 4. Wnioskodawca wypłacał wynagrodzenie w swoim imieniu jako pracodawca. Spółka holenderska „R.B.V” opłacała podatek w Holandii z tytułu pracy wykonywanej przez Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Menadżera na terytorium Holandii, ponieważ zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi holenderska spółka jest uznawana za „materialnego pracodawcę” z uwagi na pokrywanie kosztów wynagrodzenia obu pracowników.
 5. Zgodnie z ustaleniami wewnątrz grupy holenderski podmiot finalnie ponosi koszty wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Menadżera w Holandii oraz w innych krajach europejskich. Finalnie „R.B.V” alokuje na Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia obu pracowników dotyczące pracy wykonywanej na rzecz Spółki.
 6. Odpowiedzialność lub ryzyko związane z wynikami pracy pracowników ponosiła/ będzie ponosić zarówno Wnioskodawca, jak i „R.B.V”. Kontrolowanie efektów pracy obu pracowników spoczywa na ich przełożonych, którymi są odpowiednio: dla Dyrektora Operacyjnego - członkowie zarządu „R.B.V”, dla Menadżera - Dyrektor Operacyjny. Biorąc pod uwagę charakter pracy obu pracowników oraz ich wysokie pozycje w strukturze grupy zakres ich prac określa zarząd spółki „R.B.V”, który poprzez powiązania kapitałowe sprawuje nadzór nad Spółką Wnioskodawcy. W praktyce obaj pracownicy zajmują samodzielne stanowiska i nie są na co dzień kontrolowani lub instruowani przez jakiekolwiek osoby. Obaj pracownicy są odpowiedzialni za realizację celów, które są wyznaczane na dany rok dla spółek wchodzących w skład grupy „R” przez zarząd „R.B.V”. Opisany powyżej sposób odpowiadania pracowników za wykonywane obowiązki, ponoszenie za pracowników odpowiedzialności lub ryzyka, obowiązek ich instruowania oraz kontrolowania jest zawsze taki sam, niezależnie w jakim kraju pracownicy wykonują swoje obowiązki.
 7. Zarówno „R.B.V”, jak i Wnioskodawca udostępniają pracownikom narzędzia i materiały konieczne do wykonywania pracy. Przykładowo Wnioskodawca udostępnił pracownikom samochody służbowe, a „R.B.V” laptopy. Przyjęty schemat udostępniania narzędzi i materiałów jest zawsze taki sam, niezależnie w jakim kraju pracownicy wykonują swoją pracę.
 8. Pracownicy wykonywali/będą wykonywać swoją pracę również poza terytorium Polski oraz Holandii, przykładowo w Finlandii, we Włoszech, Belgi. Obaj pracownicy będą tak jak dotychczas spędzać większość dni w okresie 12-miesięcy, rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym, w Holandii i Polsce.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 15 Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2003 r., Nr. 216, poz. 2120) przychód pracowników otrzymywany za pracę wykonywaną na terytorium Holandii podlega opodatkowaniu w Holandii...
 2. Czy Spółka na mocy art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. jako płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy od dochodów pracowników, które podlegają bądź też będą podlegać opodatkowaniu w Holandii, tj. za te dni kiedy pracownicy wykonują swoją pracę na terytorium Holandii...
 3. Czy Spółka jest zobowiązana do wykazywania w informacjach PIT-11 przychodów podlegających opodatkowaniu w Holandii jako dochód zwolniony... Czy Spółka jest uprawniona do złożenia korekt informacji podatkowych PIT-11 za lata 2012-2013 poprzez wykazanie przychodów podlegających opodatkowaniu w Holandii jako dochód zwolniony od podatku...
 4. Czy Spółka jest zobowiązana do złożenia korekt deklaracji podatkowych PIT-4R za lata 2012-2013, w przypadku złożenia za te lata korekt informacji podatkowych PIT-11 dla swoich pracowników.

Ad.3

Zdaniem Wnioskodawcy, jest uprawniony do złożenia korekt informacji podatkowych PIT-11 za lata 2012-2013 poprzez wykazanie przychodów podlegających opodatkowaniu w Holandii jako dochodów zwolnionych od podatku.

W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, iż przychody otrzymywane przez pracowników za pracę wykonywaną w Holandii, powinny być zwolnione od opodatkowania w Polsce, Spółka jako w płatnik w informacji podatkowej PIT-11, która będzie wystawiona dla obu pracowników za 2014 r., jak i za kolejne lata podatkowe, jest zobowiązana wykazać dochód uzyskany przez pracowników za pracę w Holandii (opodatkowany odpowiednio w Holandii) jako dochód zwolniony z podatku.

W związku z tym, iż w informacjach PIT-11 wystawionych na rzecz pracowników za lata 2012-2013, Spółka wykazała przychody, które zostały opodatkowane w Holandii jako przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce i pobrała od nich zaliczki, Spółka może teraz złożyć korekty tych informacji. W skorygowanej informacji PIT-11 dochód pracownika za pracę wykonaną w Holandii zostanie wykazany jako dochód zwolniony od podatku, natomiast kwota należnych zaliczek pobranych przez płatnika pozostanie bez zmian.

Ad.4

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest zobowiązana do złożenia korekt informacji podatkowych PIT-4R za lata 2012-2013, w przypadku złożenia za te lata korekt informacji podatkowych PIT-11 dla swoich pracowników, ponieważ kwota faktycznie zapłaconych zaliczek nie ulegnie zmianie.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnień dotyczących sporządzenia przez płatnika korekty informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie stanu faktycznego dotyczącego sporządzenia przez płatnika korekt informacji podatkowych PIT-11 i deklaracji PIT-4R. W pozostałym zakresie wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Ustawa Ordynacja podatkowa ukształtowała rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają charakter czynności materialno-technicznych. Obowiązek podatkowy ciąży ostatecznie na podatniku. Płatnik natomiast, przekazuje organowi podatkowemu pieniądze podatnika. Z chwilą pobrania podatku i przekazania jego równowartości na rachunek właściwego urzędu skarbowego obowiązek płatnika wygasa.

Jednakże przepisy ustawy Ordynacja podatkowa przewidują odpowiedzialność płatnika za jego nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 ww. ustawy wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Dlatego też powołane wyżej przepisy znajdują zastosowanie do korekt informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R.

Konkretyzację obowiązków płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawierają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Przepis art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 32 ust. 6 tej ustawy zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R) – art. 38 ust. 1a ww. ustawy.

Art. 39 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca - firma polska, należąca do międzynarodowej grupy „R” zatrudnia od 1 października 2012 r. Dyrektora ds. Operacyjnych oraz od 1 sierpnia 2013 r. Menadżera, którzy w ramach swoich obowiązków świadczą pracę na rzecz Wnioskodawcy, ale również na rzecz całej grupy „R”, w tym w szczególności holenderskiej spółki „R.B.V”. Przedmiot działalności Spółki polskiej i spółki holenderskiej jest taki sam. Wnioskodawca nie posiada swojego zakładu na terytorium Holandii, a spółka holenderska nie posiada zakładu na terytorium Polski. Pracownicy ci wykonują swoją pracę w Polsce, ale również w innych miejscach wskazanych przez Wnioskodawcę lub spółkę holenderską na terenie Europy. Wnioskodawca sprawuje nadzór nad pracownikami, zapewnia wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy i wypłaca na rzecz obu pracowników wynagrodzenie. Jednakże, całkowite koszty wynagrodzenia Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Menadżera są przenoszone przez Wnioskodawcę na holenderską spółkę. Spółka holenderska „R.B.V” alokuje na rzecz Wnioskodawcy wyłącznie koszty związane z działalnością polskiej spółki w ramach świadczonych usług doradczych/konsultingowych. Holenderska spółka sprawuje również zwierzchnictwo nad pracownikami. Dyrektor Operacyjny podlega bezpośrednio nadzorowi zarządu „R.B.V”, natomiast Menadżer podlega bezpośrednio Dyrektorowi Operacyjnemu, ale również odpowiada przed zarządem „R.B.V”. Ww. pracownicy posiadają swoje centra interesów życiowych w Polsce; są polskimi rezydentami podatkowymi. Wnioskodawca nalicza i odprowadza w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości wynagrodzenia wypłacanego na rzecz ww. pracowników, w tym za pracę wykonywaną w Holandii. Spółka holenderska odprowadza w Holandii zaliczki na podatek dochodowy obu pracowników za te dni kiedy wykonywali swoją pracę w Holandii. Dyrektor ds. Operacyjnych oraz Menadżer przebywali w Holandii w latach 2012-2013 i do 28 sierpnia 2014 r. przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Spółka w informacjach PIT-11 wystawionych na rzecz pracowników za lata 2012 - 2013, wykazała przychody, które zostały opodatkowane w Holandii jako przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce i pobrała od nich zaliczki, to Spółka może teraz złożyć korekty tych informacji, wykazując dochód z Holandii jako dochód zwolniony od podatku, natomiast kwotę zaliczek pobranych przez płatnika pozostawiając bez zmian. Spółka uważa, że nie jest zobowiązana do złożenia korekt informacji podatkowych PIT-4R za lata 2012-2013, w przypadku złożenia za te lata korekt informacji podatkowych PIT-11, ponieważ kwota faktycznie zapłaconych zaliczek nie ulegnie zmianie.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, że brak jest podstaw do korygowania informacji PIT-11 za lata 2012-2013 w sytuacji gdy Wnioskodawca – jak stwierdził we wniosku – wykazał w nich przychody opodatkowane w Holandii łącznie z tymi, które były uzyskane w Polsce. Wykazując łączne dochody omawianych pracowników Wnioskodawca postąpił prawidłowo. W interpretacji z 29 września 2014 r. znak: IBPB II/1/415-506/14/MCZ, wydanej dla Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika wykazania wynagrodzenia w informacji PIT-11 organ interpretacyjny szczegółowo omówił zagadnienie dot. obowiązku wykazywania przychodu uzyskanego w Polsce i w Holandii przez omawianych pracowników.

W interpretacji tej jednoznacznie wykazano, że omawiane dochody nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania a zatem winny być wykazane w informacji PIT-11, co Wnioskodawca uczynił. W informacji tej nie powinna być jedynie ujęta kwota zaliczki, bo takiej zaliczki, zgodnie z uregulowaniami płatnik nie powinien pobierać.

Jednakże w opisanej sytuacji zaliczka w przeszłości została pobrana, a tym samym winna być wykazana w informacji PIT-11, co też płatnik uczynił. Jako że, sporządzone przez niego za lata 2012-2013 informacje PIT-11 odzwierciedlają stan faktyczny, jaki w przeszłości zaistniał, to brak jest podstaw do korekty informacji PIT-11.

Korekta winna natomiast dotyczyć deklaracji PIT-4R, przy założeniu, że Wnioskodawca w przeszłości pobierał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu pracy wykonywanej w Holandii bez wniosku pracowników, o którym mowa w art. 32 ust. 6 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić bowiem należy, iż w omawianym przypadku, co szczegółowo umówiono w interpretacji z 29 września 2014 r. znak: IBPB II/415-504/14/MCZ Wnioskodawca nie był zobowiązany – co do zasady – do poboru zaliczek z ww. tytułu. Tym samym zaliczki te zostały pobrane niezgodnie z przepisami a tym samym w deklaracji PIT-4R nie powinny były zostać wykazane. W deklaracji PIT-4R za dany rok płatnik winien bowiem deklarować zaliczkę należną na podatek dochodowy (wynikający z przepisów prawa) a nie taką jaką pobrał mimo, że przepisy prawa go do tego nie uprawniały. Takie stanowisko potwierdza również wzór deklaracji PIT-4R ujęty jako załącznik 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z 9 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 252, poz.1514 ze zm.)

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.