IBPBII/1/415-1064/13/AA | Interpretacja indywidualna

Czy świadczenia, np. paczki świąteczne, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, wydane zgodnie z „Regulaminem organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce” utworzonym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznającym członkom rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkom rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach) uprawnionym do pobierania po nich renty rodzinnej prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podlegają zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-1064/13/AAinterpretacja indywidualna
  1. emeryci
  2. małżonek
  3. pracownik
  4. przychód
  5. zwolnienia przedmiotowe
  6. świadczenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 listopada 2013 r. (data wpływu do Biura – 2 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń socjalnych otrzymanych przez członków rodzin pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń socjalnych otrzymanych przez członków rodzin pracowników.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka akcyjna) tworzy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Uchwałą zarządu Spółki przyjęty został do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki „Regulamin organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce.

Na podstawie obowiązujących przepisów oraz ww. regulaminu opracowano i wprowadzono do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki „Szczegółowe zasady organizacji i finansowania działalności socjalnej.” Zgodnie z ww. regulaminem do świadczeń i usług finansowanych z funduszu uprawnieni są m.in. członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach), uprawnieni do pobierania po nich renty rodzinnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia, np. paczki świąteczne, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, wydane zgodnie z „Regulaminem organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce” utworzonym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznającym prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych członkom rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkom rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach) uprawnionym do pobierania po nich renty rodzinnej, podlegają zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia otrzymywane przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z zakładowym regulaminem tych świadczeń, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania określonego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, gdyż kwalifikują się one do „świadczeń otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów”, o których mowa w ww. artykule ustawy.

Na potwierdzenie własnego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2010 r. znak: ILPB2/ 415-217/10-2/AJ oraz z dnia 14 marca 2013 r. znak: ILPB1/415-1161/12-4/AMN.

Ponadto, powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w odpowiedzi z 27 marca 2013 r. na interpelację nr 14833, w której stwierdzono: „(...) Odnosząc się do sytuacji dzieci zmarłego pracownika, biorących udział w imprezie choinkowej lub otrzymujących paczki świąteczne, należy stwierdzić, że do uzyskanego z tego tytułu przychodu z innych źródeł może mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Świadczenia otrzymane na podstawie przepisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obowiązującego na mocy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 592, ze zm.), kwalifikują się bowiem do „świadczeń otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów”, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy.

Jeżeli łączna wartość świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez członka rodziny zmarłego pracownika przekroczy w roku podatkowym kwotę 2.280 zł, wówczas nadwyżkę ponad tę kwotę były pracodawca zmarłego pracownika wykazuje w imiennej informacji PIT-8C, wystawionej na członka rodziny (także na małoletnie dziecko), jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń socjalnych otrzymanych przez członków rodzin pracowników w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W zakresie przedstawionego stanu faktycznego wydano odrębną interpretację znak: IBPB II/1/415-1063/12/AA.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródła przychodów ustawodawca w sposób enumeratywny wyszczególnił w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, wśród nich w pkt 9 zostały wymienione inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie sformułowania „w szczególności” oznacza, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Z kolei, w myśl art. 11 ust. 2 cyt. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że zwolnieniem objęte są świadczenia bez względu na formę czy rodzaj w jakich je przyznano. Warunkiem do zastosowania zwolnienia jest, aby świadczenia zostały otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 592, ze zm.) osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Stosownie do treści art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Należy wskazać, że cytowany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „świadczeń otrzymanych na podstawie innych ustaw”. Zatem, świadczenia otrzymywane przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z zakładowym regulaminem tych świadczeń, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania określonego w cyt. przepisie, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka akcyjna) tworzy w oparciu o przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uchwałą zarządu Spółki przyjęty został do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki „Regulamin organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce.” Na podstawie obowiązujących przepisów oraz ww. regulaminu opracowano i wprowadzono do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki „Szczegółowe zasady organizacji i finansowania działalności socjalnej.” Zgodnie z ww. regulaminem do świadczeń i usług finansowanych z funduszu uprawnieni są m.in. członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach) uprawnieni do pobierania po nich renty rodzinnej. Ww. uprawnione osoby otrzymają m.in. paczki świąteczne oraz dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że wskazane świadczenia wydane zgodnie z „Regulaminem organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce”, utworzonym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznającym członkom rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkom rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach) uprawnionym do pobierania po nich renty rodzinnej – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł – będą zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.