IBPBII/1/415-1063/14/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy świadczenia, np. paczki świąteczne, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, wydane zgodnie z „Regulaminem organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce” utworzonym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznającym członkom rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkom rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach) uprawnionym do pobierania po nich renty rodzinnej prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podlegają zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 listopada 2013 r. (data wpływu do Biura – 2 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń socjalnych otrzymanych przez członków rodzin pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń socjalnych otrzymanych przez członków rodzin pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (spółka akcyjna) tworzy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Uchwałą zarządu Spółki przyjęty został do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki „Regulamin organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce.

Na podstawie obowiązujących przepisów oraz ww. regulaminu opracowano i wprowadzono do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki „Szczegółowe zasady organizacji i finansowania działalności socjalnej.” Zgodnie z ww. regulaminem do świadczeń i usług finansowanych z funduszu uprawnieni są m.in. członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach), uprawnieni do pobierania po nich renty rodzinnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia, np. paczki świąteczne, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, wydane zgodnie z „Regulaminem organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce” utworzonym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznającym prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych członkom rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkom rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach) uprawnionym do pobierania po nich renty rodzinnej, podlegają zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia otrzymywane przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z zakładowym regulaminem tych świadczeń, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania określonego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, gdyż kwalifikują się one do „świadczeń otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów”, o których mowa w ww. artykule ustawy.

Na potwierdzenie własnego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2010 r. znak: ILPB2/415-217/10-2/AJ oraz z dnia 14 marca 2013 r. znak: ILPB1/415-1161/12-4/AMN.

Ponadto, powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w odpowiedzi z 27 marca 2013 r. na interpelację nr 14833, w której stwierdzono: „(...) Odnosząc się do sytuacji dzieci zmarłego pracownika, biorących udział w imprezie choinkowej lub otrzymujących paczki świąteczne, należy stwierdzić, że do uzyskanego z tego tytułu przychodu z innych źródeł może mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Świadczenia otrzymane na podstawie przepisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obowiązującego na mocy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 592, ze zm.), kwalifikują się bowiem do „świadczeń otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów”, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy.

Jeżeli łączna wartość świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez członka rodziny zmarłego pracownika przekroczy w roku podatkowym kwotę 2.280 zł, wówczas nadwyżkę ponad tę kwotę były pracodawca zmarłego pracownika wykazuje w imiennej informacji PIT-8C, wystawionej na członka rodziny (także na małoletnie dziecko), jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń socjalnych otrzymanych przez członków rodzin pracowników w zakresie przedstawionego stanu faktycznego. W zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację znak: IBPB II/1/415-1064/12/AA.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy ... nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródła przychodów ustawodawca w sposób enumeratywny wyszczególnił w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, wśród nich w pkt 9 zostały wymienione inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie sformułowania „w szczególności” oznacza, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Z kolei, w myśl art. 11 ust. 2 cyt. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem..., określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że zwolnieniem objęte są świadczenia bez względu na formę czy rodzaj w jakich je przyznano. Warunkiem do zastosowania zwolnienia jest, aby świadczenia zostały otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 592, ze zm.) osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Stosownie do treści art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Należy wskazać, że cytowany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „świadczeń otrzymanych na podstawie innych ustaw”. Zatem, świadczenia otrzymywane przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z zakładowym regulaminem tych świadczeń, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania określonego w cyt. przepisie, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka akcyjna) tworzy w oparciu o przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uchwałą zarządu Spółki przyjęty został do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki „Regulamin organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce.” Na podstawie obowiązujących przepisów oraz ww. regulaminu opracowano i wprowadzono do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki „Szczegółowe zasady organizacji i finansowania działalności socjalnej.” Zgodnie z ww. regulaminem do świadczeń i usług finansowanych z funduszu uprawnieni są m.in. członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach) uprawnieni do pobierania po nich renty rodzinnej. Ww. uprawnione osoby otrzymają m.in. paczki świąteczne oraz dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że wskazane świadczenia wydane zgodnie z „Regulaminem organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce”, utworzonym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznającym członkom rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkom rodzin po zmarłych byłych pracownikach (emerytach i rencistach) uprawnionym do pobierania po nich renty rodzinnej – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł – są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.