IBPBI/2/4510-58/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietu medycznego, w ramach którego są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny dla rodzin pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”) objęła od 1 listopada 2014 r. pracowników opieką medyczną oferowaną przez firmę X. Spółka działa w branży zajmującej się produkcją farb i rozpuszczalników przemysłowych, stąd też pracownicy narażeni są na działanie szkodliwych związków chemicznych i oparów wydzielających się podczas produkcji. Swoisty zapach oparów jest nieodłącznym elementem produkcji co oznacza, że nie można go całkowicie wyeliminować, a tym samym roznosi się po całej firmie i dociera także kanałami wentylacyjnymi do pracowników umysłowych znajdujących się w biurowcu. Z kolei intensywność zapachu można porównać do sytuacji gdy klient kupuje puszkę farby gdzie już wtedy wyczuć można dość intensywny drażniący zapach oparów, a Spółka miesięcznie przerabia średnio 300 ton produktów co przełożyć można w prosty sposób na zapach, który jest 300 stakrotnie bardziej intensywny w porównaniu do pojedynczej puszki. Spółka wskazuje także, że spełnia najwyższe normy środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. system ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

W konsekwencji pracownicy Spółki dzielący się na fizycznych i umysłowych są narażeni bezpośrednio i pośrednio na działanie szkodliwych czynników związanych z produkcją. Pracownicy fizyczni Spółki wykonują pracę produkcyjną, ponieważ podstawowym zakresem działalność Spółki jest produkcja farb i rozpuszczalników. Natomiast wszyscy pracownicy umysłowi pracują głównie przy komputerach w pozycji siedzącej w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację.

Pakiety usług mogą obejmować (dwa warianty OPTIMUM Plus lub MAXIMUM Plus) następujące grupy świadczeń medycznych finansowane przez pracodawcę w całości lub części (obecnie kwota ta wynosi 50 zł ale w przyszłości może ulec zmianie w górę bądź w dół):

1.Profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą, obejmująca w szczególności:

 1. konsultacje okulisty oraz badania towarzyszące dla osób, których środowiskiem jest hala produkcyjna a tym samym kontakt ze środkami żrącymi i oparami mającymi wpływ na wzrok (pracownicy fizyczni) oraz dla osób, których środowiskiem jest monitor ekranowy i ciągłe skupianie wzroku na ekranie (pracownicy umysłowi), konsultacje ortopedy/reumatologa/neurologa oraz ewentualna rehabilitacja wynikająca ze stojącej pracy oraz pochylania się i przenoszenia rzeczy na hali produkcyjnej dla osób fizycznych a dla osób umysłowych wynikająca z siedzącego trybu pracy, czy pochylania się nad komputerem;
 2. konsultacje internisty, lekarza rodzinnego i/lub laryngologa/otolaryngolog dla pracowników pracujących w biurze i na produkcji, gdzie działają klimatyzacja i maszyny a pracownicy odczuwają dolegliwości mogące wynikać z pracy w pomieszczeniu klimatyzowanym i produkcyjnym;
 3. konsultacje pulmonologa dla pracowników pracujących w biurze i na produkcji ze względu na opary, które unoszoną się w całym zakładzie produkcyjnym, a pracownicy mają z nimi bezpośredni kontakt bowiem zostają one mimo woli wdychane;
 4. konsultacje urologa/ginekologa dla osób pracujących w biurze i na produkcji ze względu na szkodliwe substancje używane do produkcji farb, które unoszą się na terenie zakładu przez co mogą powodować choroby związane z obrzękami ciała, chorobami skóry także w częściach intymnych;
 5. konsultacje dermatologa/alergologa dla pracowników pracujących w biurze i na produkcji ze względu na czynniki środowiskowe czyli wszechunoszące opary powstające przy produkcji farb i rozpuszczalników, które w dłuższym okresie mogą powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne na substancje przy długotrwałym kontakcie;
 6. konsultacje chirurga ogólnego i naczyniowego związane z ogólnymi chorobami związanymi z pracą w środowisku biurowym (żylaki, choroby niedokrwienne powstające wskutek długotrwałego pozostawania w jednej pozycji np. siedzącej przy komputerze) i produkcyjnym (żylaki czy przepuklina na skutek np. długotrwałego stania, przenoszenia ciężkich przedmiotów);
 7. konsultacje kardiologa/gastrologa/neurochirurga w przypadku pracowników fizycznych i biurowych związane są ze środowiskiem i charakterem pracy, tj. stresem związanym z wykonywaną pracą - presją powierzonych zadań i odpowiedzialnością za wyniki, co wpływa bezpośrednio na potencjalną możliwość powstania choroby wrzodowej, układu krążenia oraz nerwowego.

2.Pakiet medyczny dla rodziny pracownika; ubezpieczenia od zgonu pracownika finansowane są przez pracowników. Z kolei usługa assistance dla rodzin pracowników, jak i dla pracowników wynosi 0 zł i jest niejako wliczana w gratisie do całej opłaty ryczałtowej za usługi medyczne.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietu medycznego, w ramach którego są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny dla rodzin pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, wydatki ponoszone przez nią na zakup pakietów medycznych dla pracowników, w części finansowane przez Spółkę stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych również w przypadku gdyby elementem pakietu były świadczenia medyczne dla członków rodzin pracowników.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako „ustawy CIT” – winno być t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „ustawy CIT”), za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1 ustawy CIT. Podstawą zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest wykazanie związku między ponoszonymi kosztami, a osiąganymi przychodami.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Przedmiotowe wydatki ponoszone przez Spółkę nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

W ocenie Spółki, ponoszenie kosztów opieki zdrowotnej zarówno dotyczących profilaktyki pracowników, jak i ich rodzin jest rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika. Polityka kadrowa Spółki opiera się na pozyskiwaniu najlepszych fachowców, gdyż wysoko wykwalifikowana kadra stanowi istotny element budowania przewagi konkurencyjnej, co w konsekwencji, może wpływać na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. Wiedza, doświadczenie i kompetencje wnoszone przez doświadczonych pracowników do Spółki są szczególnie istotne w branży farb i rozpuszczalników, w której o sukcesie rynkowym decyduje często umiejętność praktycznego zastosowania specjalistycznej wiedzy.

Analizując możliwości zatrudnienia pożądanych przez Spółkę fachowców, Spółka zdecydowała o zapewnieniu pracownikom możliwości nieodpłatnego korzystania z pakietów medycznych. Wpływa to na większą motywację pracowników do pracy, gdyż pakiety budują lojalność wobec pracodawcy i tym samym poprawiają wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również członków ich rodzin, co skutkuje wyższą efektywnością oraz mniejszą rotacją pracowników. Przedmiotowe pakiety medyczne przyczyniają się również pośrednio do zwiększenia dochodów rodzin, gdyż pracownik i jego rodzina nie muszą już wydawać środków z budżetu domowego na prywatną opiekę medyczną, co również tworzy silniejszą więź między pracownikiem a pracodawcą, który oferuje atrakcyjne warunki. Ponadto, w praktyce można zaobserwować, że rodzinne pakiety medyczne wpływają na niższą absencję chorobową pracowników i krótszy jej czas, jak również większe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków pracowniczych, z uwagi na szybką i dużą dostępność do opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny, dzięki czemu pracodawca nie ponosi kosztów związanych z nieobecnością pracowników.

Z powyższych względów, zdaniem Spółki, istnieje ewidentny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami ponoszonymi przez Spółkę na zakup pakietów medycznych dla pracowników (finansowanych w części przez Spółkę), w ramach których dostępne są świadczenia dla rodzin pracowników (finansowane przez pracowników) oraz osiąganymi przez Spółkę przychodami, ale tylko w części finansowanej przez Spółkę. Związek ten ma charakter pośredni. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w analogicznym stanie faktycznym, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 11 grudnia 2008 r., sygn. ITPB3/423-554/08/PS potwierdził, że (...) przedmiotowe wydatki z tytułu abonamentów medycznych, poniesione faktycznie przez Spółkę, stanowić będą w całości koszty uzyskania przychodów jako element wynagrodzenia pracownika. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-1065/13/PC stwierdził, że (...) wydatki na zakup pakietów medycznych, które są następnie sprzedawane pracownikom za symboliczną złotówkę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (również w części przypadającej na członków rodzin pracowników), gdyż spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT oraz nie są wymienione w negatywnym katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, Spółka podkreśla, że kwalifikowanie przedmiotowych wydatków ponoszonych na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów Spółki jest uprawnione na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT, biorąc także pod uwagę fakt, że nie mieszczą się one w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, ponieważ są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Za „koszty pracownicze” można uznać także wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodzin nie partycypowaliby w nabytych pakietach medycznych).

W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel poniesionego wydatku. Nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin zostały poniesione przez Spółkę w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników.

Ww. wydatki stanowią zatem przejaw i wyraz starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników oraz ich najbliższych osób, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop; jednocześnie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1, zatem stanowią one koszty uzyskania przychodów Spółki.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 jest więc prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.