IBPBI/2/423-479/11/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z organizacją zamkniętego dla pracowników turnieju piłkarskiego - impreza integracyjna ?(pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 lit. b)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2011 r. (data wpływu do Organu w dniu 02 lutego 2011r.), uzupełnionym w dniu 19 i 27 kwietnia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację turnieju piłkarskiego dla pracowników (impreza integracyjna) - jest prawidłowe. (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1 lit. b)

UZASADNIENIE

W dniu 02 lutego 2010r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację turnieju piłkarskiego dla pracowników (impreza integracyjna).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 13 kwietnia 2011 r. Znak IBPBI/2/423-155/11/BG, IBPBII/1/415-123/11/MK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 19 i 27 kwietnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zorganizowała zamknięty turniej piłkarski dla pracowników Spółki - drużyny tworzyli pracownicy z poszczególnych wydziałów. W tym celu wynajęto salę gimnastyczną, zakupiono firmowe stroje sportowe (np. koszulki z logo Firmy, stroje bramkarskie, piłki), przygotowano drobne nagrody (statuetki, puchary, dyplomy), przygotowano również poczęstunek dla piłkarzy (pracownicy) i kibiców (pracownicy). Turniej Firma sfinansowała ze środków obrotowych. Turniej ten traktowany jest jak impreza integracyjna. Udział w imprezie umożliwia pracownikom lepsze poznanie się, rozwija umiejętność współpracy i umacnia poczucie identyfikowania się z firmą co przekłada się na poprawienie atmosfery wśród zatrudnionych, lepsze efekty osiągane w pracy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z organizacją zamkniętego dla pracowników turnieju piłkarskiego - impreza integracyjna ...

(pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 lit. b)

Zdaniem Spółki, finansowanie ze środków obrotowych zamkniętego turnieju piłkarskiego dla pracowników Firmy (sala gimnastyczna, stroje sportowe uczestników, dyplomy, statuetki, puchary, poczęstunek dla pracowników-piłkarze i kibice) jest sfinansowaniem imprezy integracyjnej pracowników. Firma poprzez taką imprezę dąży do zwiększenia wydajności i efektów pracy. Wspólna rywalizacja sportowa uzdrawia relacje między pracownikami, utrwala więź i chęć współpracy. Współpraca na boisku i przy kibicowaniu w turnieju zamkniętym oraz współpraca na stanowisku pracy przenikają się wzajemnie i dają pożądane przez Firmę rezultaty - dążenie na co dzień do sukcesów zawodowych.

W związku z powyższym wydatki Firmy na zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego dla pracowników są wydatkami na integrację pracowniczą są więc kosztem uzyskania przychodów dla Firmy (w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 1).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

Z przepisu tego wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, niewymienione w art. 16 tej ustawy, zawierającym zamknięty katalog wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym podkreślić, iż ciężar co do prawidłowego udokumentowania wydatku jak i wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodu spoczywa na podatniku. Podatnik bowiem musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. wydatki ponoszone na rzecz pracowników podatnika w przypadku, gdy wydatki te spełniają wskazane wyżej, określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kryteria. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Obejmują one również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji, wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy.

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 powołanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zwrot ”w szczególności” oznacza, że nie jest to katalog zamknięty, a tylko przykładowo ustawodawca wymienia niektóre wydatki związane z reprezentacją firmy, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji reprezentacji, zatem należy odwołać się do wykładni językowej tego pojęcia.

I tak, zgodnie z definicją zawartą w ”Nowym Słowniku Języka Polskiego” (PWN, Warszawa 2003) ”reprezentacja” to ”okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną”. Przenosząc definicję słownikową na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdzić należy, iż reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zorganizowała turniej piłkarski dla pracowników Spółki, drużyny tworzyli pracownicy z poszczególnych wydziałów. W tym celu wynajęto salę gimnastyczną, zakupiono firmowe stroje sportowe (np. koszulki z logo Firmy, stroje bramkarskie, piłki), przygotowano drobne nagrody (statuetki, puchary, dyplomy), przygotowano również poczęstunek dla piłkarzy (pracownicy) i kibiców (pracownicy). Turniej Firma sfinansowała ze środków obrotowych. Turniej ten traktowany był jak impreza integracyjna. Udział w imprezie umożliwia pracownikom lepsze poznanie się, rozwija umiejętność współpracy i umacnia poczucie identyfikowania się z firmą co przekłada się na poprawienie atmosfery wśród zatrudnionych, lepsze efekty osiągane w pracy.

Odnosząc uwarunkowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wydatki poniesione na organizację imprezy dotyczące pracowników, jeśli nie noszą znamion wystawności, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1 lit. a) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 2 lit. a i b) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.