IBPB-2-1/4511-313/16-1/ASz | Interpretacja indywidualna

Przejęcie pracowników na mocy art. 231 Kodeksu Pracy.
IBPB-2-1/4511-313/16-1/ASzinterpretacja indywidualna
 1. pracownik
 2. przejęcie
 3. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2016 r. (data wpływu do Biura − 9 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika − jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „zakład pracy przejmujący”) przejął z dniem 1 stycznia 2016 r. od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „zakład pracy przekazujący”) 138 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (dalej: „pracownicy przejęci”) na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaciła ostatnie wynagrodzenia ze stosunku pracy za 2015 r. pracownikom przejętym (w tym dochody zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) w styczniu, lutym i marcu 2016 r. Przy wypłacie tych wynagrodzeń zakład pracy przekazujący − jako płatnik − pobrał zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacił do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien uwzględnić wynagrodzenie tych pracowników wypłacone za 2015 r. w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?
 2. Czy imienne informacje PIT-11 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r., które zostaną sporządzone przez Wnioskodawcę, powinny uwzględnić wynagrodzenia za 2015 r. wypłacone w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pracownikom przejętym?
 3. Czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2015 r., wypłaconych w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pracownikom przejętym powinna zostać uwzględniona w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez Wnioskodawcę?

Wnioskodawca uważa, że zakład pracy przejmujący przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien uwzględnić wynagrodzenie tych pracowników wypłacone za 2015 r. w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W informacjach imiennych PIT-11 oraz rocznym obliczeniu podatku PIT-40, które zakład pracy przejmujący sporządzi za 2016 r., powinny zostać ujęte wynagrodzenia ze stosunku pracy za 2015 r. wypłacone w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pracownikom przejętym.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2015 r. wypłaconych w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pracownikom przejętym powinny zostać wykazane w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez zakład pracy przejmujący.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Analizując obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy się odnieść do regulacji zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Jak wynika z treści art. 31 ww. ustawy – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei ust. 1a tego artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,
 2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
 4. (uchylony)
 5. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5

-płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku (PIT-40), na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Z przepisu art. 37 ust. 3 ww. ustawy wynika, że roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przejął z dniem 1 stycznia 2016 r. od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 138 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na mocy art. 231 ustawy Kodeks pracy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaciła ostatnie wynagrodzenia ze stosunku pracy za 2015 r. pracownikom przejętym (w tym dochody zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) w styczniu, lutym i marcu 2016 r. Przy wypłacie tych wynagrodzeń zakład pracy przekazujący − jako płatnik − pobrał zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacił do urzędu skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien uwzględnić wynagrodzenie tych pracowników wypłacone za 2015 r. w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W informacjach imiennych PIT-11 oraz rocznym obliczeniu podatku PIT-40, które sporządzi za 2016 r., powinny zostać ujęte wynagrodzenia ze stosunku pracy za 2015 r. wypłacone w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pracownikom przejętym. Natomiast zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2015 r. wypłaconych w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pracownikom przejętym powinny zostać wykazane w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez zakład pracy przejmujący.

W myśl art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Powołany przepis przyjmuje zatem konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników Wnioskodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaciła ostatnie wynagrodzenia ze stosunku pracy za 2015 r. pracownikom przejętym (w tym dochody zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) w styczniu, lutym i marcu 2016 r.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że dla celów podatkowych istotny jest moment wypłaty wynagrodzenia, a nie okres za jaki ono przysługuje. Przychodami podatnika w danym roku są bowiem otrzymane kwoty, a nie kwoty należne za dany rok. W związku z powyższym, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie, wypłacone w danym roku – nawet jeśli obejmuje ono kwoty należne za lata poprzednie – będzie stanowić przychód uzyskany w roku jego otrzymania (wypłaty).

Natomiast naliczoną i pobraną zaliczkę na podatek dochodowy należy przekazywać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego. Tym samym termin przekazania zaliczek na podatek zależy bezpośrednio od miesiąca ich pobrania i nastąpić musi w miesiącu następnym po miesiącu pobrania tych zaliczek.

Zatem jeżeli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaciła pracownikom przejętym przez Wnioskodawcę wynagrodzenia należne za 2015 r. w styczniu, lutym i marcu 2016 r., to należy uznać, że obowiązek podatkowy z tytułu wypłaty ww. wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych powstał w 2016 r. Zatem kwoty wypłacone w miesiącu w styczniu, lutym i marcu 2016 r. wypłacone za 2015 r. będą stanowiły przychód ww. pracowników za 2016 r.

W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca (Wnioskodawca), winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy oraz winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy.

Ponadto na podstawie art. 37 ustawy, jeśli podatnik złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-12), płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru (PIT-40), roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, z uwzględnieniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez dotychczasowego pracodawcę przejętych pracowników.

Zatem Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien uwzględnić wynagrodzenie tych pracowników wypłacone za 2015 r. w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W informacjach imiennych PIT-11 oraz rocznym obliczeniu podatku PIT-40, które Wnioskodawca sporządzi za 2016 r., powinny zostać ujęte wynagrodzenia ze stosunku pracy za 2015 r. wypłacone w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pracownikom przejętym. Natomiast zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za 2015 r. wypłaconych w styczniu, lutym i marcu 2016 r. przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pracownikom przejętym powinny zostać wykazane w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez zakład pracy przejmujący.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.