IBPB-1-3/4510-522/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione na zapewnienie całodziennego wyżywienia pracownikom/zleceniobiorcom w związku z realizacją projektów inwentaryzacyjnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
IBPB-1-3/4510-522/15/WLKinterpretacja indywidualna
  1. delegacja
  2. posiłki
  3. pracownik
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione na zapewnienie całodziennego wyżywienia pracownikom/zleceniobiorcom w związku z realizacją projektów inwentaryzacyjnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione na zapewnienie całodziennego wyżywienia pracownikom/zleceniobiorcom w związku z realizacją projektów inwentaryzacyjnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”). Spółka świadczy usługi inwentaryzacyjne przede wszystkim dla dużych sieci handlowych. Inwentaryzacje są przeprowadzane w poszczególnych jednostkach (np. sklepy wielkopowierzchniowe, hurtownie, magazyny etc.) w poszczególnych państwach europejskich.

Usługi są świadczone przez pracowników Spółki oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenia, która co do zasady obejmuje realizację świadczenia związaną z określonym projektem inwentaryzacyjnym. Projekty inwentaryzacyjne są prowadzone i realizowane przez zespoły, w skład których wchodzą zarówno pracownicy jak i zleceniobiorcy Spółki.

W Spółce obowiązują zasady, że Pracodawca/Zleceniodawca zapewnia całodzienne wyżywienie (odpowiednio: śniadanie, obiad/obiadokolacja/kolacja) w trakcie realizacji projektu inwentaryzacyjnego realizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownicy/Zleceniobiorcy nie otrzymują w takim przypadku diet z tytułu wyjazdu służbowego.

Wyżywienie jest nabywane przede wszystkim w restauracjach, hotelach, schroniskach etc.

Wartość jednostkowa całodziennego wyżywienia przypadająca na pracownika/zleceniobiorcę nie przekracza limitów kwotowych diet wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167, dalej jako: „Rozporządzenie”).

W konsekwencji powyższego, Spółka ponosi koszty wyżywienia, które są dokumentowane fakturą/rachunkiem wystawianym na Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione na zapewnienie całodziennego wyżywienia pracownikom/zleceniobiorcom w związku z realizacją projektów inwentaryzacyjnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę wydatków poniesionych na zapewnienie wyżywienia pracownikom/zleceniobiorcom realizującym projekty inwentaryzacyjne poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Z analizy przepisów podatkowych wynika, że Spółka może zaliczyć określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że wydatki te:

  • zostały poniesione przez Spółkę,
  • są definitywne (bezzwrotne),
  • pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • poniesione zostały w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • zostały właściwie udokumentowane,
  • nie zostały wymienione w katalogu negatywnym, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

W kontekście powyższego, nie ulega wątpliwości, że ponoszone przez Spółkę wydatki w związku z zapewnieniem wyżywienia pracownikom/zleceniobiorcom realizującym zadania służbowe tj. projekty inwentaryzacyjne poza granicami kraju mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą oraz są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.

Podczas wyjazdów służbowych pracownicy/zleceniobiorcy realizują konkretne zadania związane z działalnością gospodarczą Spółki tj. prowadzą projekty inwentaryzacyjne, stanowiące główny zakres działalności gospodarczej Spółki. Wymienione wydatki nie są zatem ponoszone na cele osobiste pracowników/zleceniobiorców lecz są ściśle związane z działalnością gospodarczą Spółki. Ponadto, przedmiotowe wydatki stanowią jeden z elementów kalkulacji wynagrodzenia Spółki przy zawieraniu umów na realizację projektów inwentaryzacyjnych.

W odniesieniu do wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników/zleceniobiorców należy podkreślić, że w art. 16 ust. 1 ustawy CIT nie zawarto zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia co do możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli pracownik/zleceniobiorca zobowiązany jest do wyjazdu służbowego, który jest związany z osiągnięciem przychodu Spółki, dokonane wydatki za czas tych wyjazdów mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z powołanym art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

Podsumowując, w oparciu o przywołane przepisy prawa i przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wydatki Spółki związane z realizacją projektów inwentaryzacyjnych, tj. koszty wyżywienia w czasie wyjazdów służbowych pracowników/zleceniobiorców, stanowią koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy.

W rozpatrywanej sprawie należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT, do katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów zaliczają się koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Z uwagi na powyższe, każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem kwalifikacji konkretnych wydatków jako kosztów reprezentacji, wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT.

Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny.

Zasadne jest w tym miejscu odwołanie się do etymologii tego terminu. Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy. Oznacza to, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT, stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma znaczenia.

Odnosząc zatem powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wydatki finansowane przez Spółkę związane z całodziennym wyżywieniem pracowników/zleceniobiorców Spółki w trakcie realizacji zagranicznych projektów inwentaryzacyjnych nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT. Wydatki te ponoszone są bowiem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają charakter biznesowy.

Zatem, celem tych wydatków nie jest tworzenie dobrego wizerunku Wnioskodawcy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z klientem. Poniesione wydatki spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że zaprezentowany kierunek wykładni jest zgodny z utrwaloną opinią orzeczniczą organów podatkowych (m.in. interpretacja indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 sierpnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-561/14-2/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.