IBPB-1-1/4510-4/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych tytułem organizacji pikniku pracowniczego
IBPB-1-1/4510-4/16/ESZinterpretacja indywidualna
 1. impreza integracyjna
 2. pracownik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 4 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 30 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków jakie zamierza ponieść Wnioskodawca tytułem:

 • zakupu talonów dla pracowników i członków ich rodzin – jest prawidłowe,
 • organizacji oprawy artystycznej i sportowej Dnia Chemika – jest prawidłowe,
 • zakupu talonów dla pozostałych gości zaproszonych przez Wnioskodawcę np. przedstawicieli lokalnych władz, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych tytułem organizacji pikniku pracowniczego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 marca 2016 r., wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – spółka akcyjna (dalej jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność w branży chemicznej. Spółka zorganizować dla swoich pracowników oraz pracowników spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej piknik pracowniczy z okazji Dnia Chemika. Około 5% uczestników będą stanowić goście zaproszeni przez Wnioskodawcę - przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych etc., z którymi Wnioskodawca utrzymuje relacje biznesowe w swojej codziennej działalności. Uczestnictwo pracowników w pikniku będzie bezpłatne. Pracownicy będą otrzymywali talony, które będą mogli wymienić na dostępne posiłki i napoje (w pikniku będą mogli też uczestniczyć, przy uprzednim zgłoszeniu, dzieci i osoba towarzysząca pracownika). Dla wszystkich uczestników pikniku będą organizowane konkursy, zabawy, oprawa muzyczna. Pracownicy będą uczestniczyli w grach i turniejach sportowych. Wnioskodawca będzie refakturował koszty talonów przypadające na inne spółki grupy kapitałowej, odnosząc w ciężar kosztów jedynie wydatki przypadające na swoich pracowników (oraz ewentualnie ich dzieci i osoby towarzyszące).

Pozostałe koszty - zaproszonych gości oraz oprawy artystycznej i sportowej Dnia Chemika – będzie ponosił w całości Wnioskodawca. Koszty oprawy nie będą zależne od liczby uczestników - składa się na nie zryczałtowane, wynegocjowane wynagrodzenie podmiotu organizującego wydarzenie.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 23 marca 2016 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że koszty związane z uczestnictwem w imprezie zaproszonych gości to koszty talonów, które goście będą mogli wymienić na dostępne posiłki i napoje.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wydatki związane z uczestnictwem w pikniku pracowniczym pracowników Wnioskodawcy wraz z rodzinami (talony na posiłki i napoje) będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy...

Czy pozostałe koszty – koszty talonów dla zaproszonych gości oraz koszty oprawy artystycznej i sportowej Dnia Chemika – będą w całości stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z uczestnictwem w pikniku pracowniczym pracowników Wnioskodawcy wraz z rodzinami (talony na posiłki i napoje) będą stanowić jego koszty uzyskania przychodów. Również pozostałe koszty oprawy Dnia Chemika będą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Zdaniem Wnioskodawcy, koszty te mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych). Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy. „Kosztami pracowniczymi” mogą być także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodziny nie uczestniczyliby w spotkaniu). Motywowanie pracowników należy zatem do najważniejszych funkcji każdego pracodawcy. Jak powszechnie wiadomo, im większa motywacja do pracy tym większa efektywność i zadowolenie z wykonywanej pracy. Niemniej jednak, różne czynniki motywują ludzi do pracy i przynoszą im satysfakcję, a zupełnie inne sprawiają, że są z niej niezadowoleni.

Celem organizowanego pikniku w ramach obchodów święta branżowego będzie integracja załogi zmierzająca do poprawy wydajności i jakości pracy, podziękowanie pracownikom za trud pracy, a także wzmocnienie pozytywnych więzi łączących Wnioskodawcę z pracownikami. Imprezy zakładowe będą bowiem przeprowadzane z inicjatywy Wnioskodawcy, w związku z działalnością przedsiębiorstwa. Tradycja organizowania pikników z okazji Dnia Chemika kultywowana jest w większości dużych przedsiębiorstw w branży. Tradycja ta także w przypadku Wnioskodawcy sięga kilkudziesięciu lat wstecz. Bez negatywnych konsekwencji w relacjach pracodawca -pracownik nie byłoby możliwe odstąpienie od organizacji tych uroczystości, gdyż są one traktowane jako immamentny składnik stosunku pracy łączącego największego pracodawcę w okolicy i pracowników.

W ocenie Spółki, bardzo istotne w systemie motywacyjnym jest uwzględnienie rodziny pracownika. Członkowie rodzin to osoby nierzadko mające wpływ na podejmowane przez pracowników decyzje, w tym w szczególności te dotyczące miejsca zatrudnienia czy na pozytywny stosunek wobec pracodawcy. Uwzględnienie w życiu Spółki członków rodzin pracowników, sprawia, że pracownik docenia, że Wnioskodawca promuje wartości rodzinne, co ma w zamierzeniu prowadzić do wzrostu lojalności pracowników. Tym samym, udział rodzin pracowników w tradycyjnym, corocznym pikniku, stanowiącym również rodzaj obchodów Dnia Chemika spowodowany będzie chęcią Spółki stworzenia pewnej wspólnoty celów i wartości (jak praca w sektorze chemicznym) nie tylko wśród pracowników ale i ich rodzin.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2015, Znak: IBPBI/2/4510-377/15/PC, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za słuszny pogląd, że Kosztami pracowniczymi mogą być także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą - gdyby nie ten stosunek członkowie rodziny nie uczestniczyliby w spotkaniu. (...) sfinansowane wydatki na organizację Pikników „...” w części przypadającej zarówno na pracowników, w tym pracowników tymczasowych, jak i członków ich rodzin oraz emerytów i przedstawicieli Korporacji a także zleceniobiorców mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według tut. Organu ww. wydatki związane są niewątpliwie z prowadzoną działalnością podatnika i mają na celu zintegrowanie załogi, co przyczyni się do efektywniejszej pracy i ostatecznie przełoży się na wielkość osiągniętych przez Wnioskodawcę przychodów. Podobny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 15 października 2013 r. Znak: ITPB3/423-328/13/PST.

Na marginesie należy zaznaczyć, że wydatki na obchody święta branżowego nie będą stanowić wydatków na działalność socjalną, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT. Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 579/00).

Należy podkreślić, że jako największy pracodawca i historyczny następca zakładów chemicznych, to Wnioskodawca ma w ocenie większości pracowników grupy kapitałowej niepisany obowiązek organizacji Dnia Chemika. Tym samym, Wnioskodawca corocznie będzie ponosił koszty organizacji pikniku w zakresie opisanym we wniosku (koszty oprawy artystycznej i sportowej). Ponieważ koszty te nie będą zależne od ilości osób uczestniczących, w szczególności Wnioskodawca poniosłaby koszty w tej samej wysokości, gdyby w pikniku pracowniczym uczestniczyli wyłącznie pracownicy Wnioskodawcy, w jego ocenie, całość wydatków poniesionych na organizację Pikniku powinna stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, także koszty przypadające na zaproszonych gości również nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT należy bowiem uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Zaproszeni goście to osoby uczestniczące, czy mające wpływ na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ich uczestnictwo w dorocznym pikniku pracowniczym będzie wyrazem dobrych praktyk i obyczajów - kontynuacją wieloletniej tradycji organizowania przez zakłady chemiczne pikników dla całej społeczności lokalnej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 zwracał szczególną uwagę na konieczność każdorazowej, odrębnej kwalifikacji wydatków ponoszonych przez podatników, uzależnionej od występujących w sprawie okoliczności z uwzględnieniem dynamicznej wykładni funkcjonalnej, spowodowanej zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą bowiem to co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje. Dotyczy to akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej - uzyskiwanie przychodów podlegających opodatkowaniu. Stanowisko zaprezentowane przez poszerzony skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 zostało zaakceptowane również przez inne sądy administracyjne, w szczególności przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2019/13, czy też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ol 492/13.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych). Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie efektywności ich pracy. „Kosztami pracowniczymi” mogą być zatem także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i członków ich rodzin. Świadczenie to bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek, ani pracownik, ani członkowie jego rodziny nie uczestniczyliby w spotkaniu).

W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki zostaną poniesione na zorganizowanie pikniku pracowniczego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas będą spełniały warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop. Zaznaczyć należy, że to organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że sfinansowane wydatki - zakup talonów dla pracowników i członków ich rodzin – będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop. Również wydatki związane z organizacją oprawy artystycznej i sportowej Dnia Chemika będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile jak wskazał Wnioskodawca, koszty oprawy nie będą zależne od liczby uczestników - składa się na nie zryczałtowane, wynegocjowane wynagrodzenie podmiotu organizującego wydarzenie.

Odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup talonów dla pozostałych gości (tj. przedstawicieli lokalnych władz, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych) wskazać należy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja” ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja” nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Innymi słowy, reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu wykreowania pozytywnego wizerunku podatnika. Co istotne, działania o charakterze reprezentacyjnym podejmowane są w stosunku do podmiotów lub ich przedstawicieli zewnętrznych. Pojęcie reprezentacji nie obejmuje natomiast tych działań, które podejmowane są w stosunku do własnych pracowników Spółki. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Jak wynika z treści złożonego wniosku, goście zaproszeni na piknik pracowniczy zorganizowany przez Wnioskodawcę, tj. przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych, to osoby z którymi Wnioskodawca utrzymuje relacje biznesowe w swojej codziennej działalności, a więc osoby uczestniczące, czy mające wpływ na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ich uczestnictwo w dorocznym pikniku pracowniczym będzie wyrazem dobrych praktyk i obyczajów - kontynuacją wieloletniej tradycji organizowania pikników dla całej społeczności lokalnej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro (jak wynika z wniosku) goście zaproszeni na piknik pracowniczy zorganizowany przez Wnioskodawcę, tj. przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych, utrzymują z Wnioskodawcą relacje biznesowe w swojej codziennej działalności, a ich uczestnictwo w dorocznym pikniku pracowniczym będzie wyrazem dobrych praktyk i obyczajów, to wydatki poniesione przez Spółkę na zakup talonów (które można wymienić na posiłki i napoje) dla ww. gości biorących udział w pikniku będą nosiły znamiona reprezentacji, gdyż będą miały na celu wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami, a przez to stworzenie pozytywnego wizerunku Spółki. Wydatki te należą zatem do katalogu wydatków, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, a tym samym nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów Spółki.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, jakie zamierza ponieść Wnioskodawca tytułem:

 • zakupu talonów dla pracowników i członków ich rodzin – jest prawidłowe,
 • organizacji oprawy artystycznej i sportowej Dnia Chemika – jest prawidłowe,
 • zakupu talonów dla pozostałych gości zaproszonych przez Wnioskodawcę np. przedstawicieli lokalnych władz, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić również należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

impreza integracyjna
IPPB4/4511-56/16-4/MS2 | Interpretacja indywidualna

pracownik
IBPB-1-1/4510-3/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.