IBPB-1-1/4510-284/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych tytułem zakupu pakietu medycznego dla pracowników oraz członków rodzin pracowników
IBPB-1-1/4510-284/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. członkowie rodzin
 2. koszt
 3. pakiet
 4. pracownik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych tytułem zakupu pakietu medycznego dla pracowników oraz członków rodzin pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych tytułem zakupu pakietu medycznego dla pracowników oraz członków rodzin pracowników.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) jest podmiotem działającym w branży chemicznej, którego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. Wnioskodawca zawarł z podmiotem uprawnionym do świadczenia kompleksowych usług medycznych (w tym z zakresu medycyny pracy) umowę opieki medycznej. Przedmiotem tej umowy jest udzielanie opieki medycznej pracownikom Wnioskodawcy (zwanych w umowie Osobami Uprawnionymi Głównymi) i/lub członkom ich rodzin (zwanych w umowie Osobami Uprawnionymi), w zakresie następujących Programów Opieki Medycznej:

 1. program Pojedynczy Specjalistyczny X.,
 2. program Rodzinny Specjalistyczny X.,
 3. program Rodzinny Specjalistyczny Szpitalny oraz
 4. program uzupełniający Przegląd Stanu Zdrowia, stanowiący uzupełnienie zakresu świadczeń dla pracowników Wnioskodawcy objętych opieką w ramach jednego z ww. programów.

Zarówno program Pojedynczy Specjalistyczny X., jak i program Rodzinny Specjalistyczny X. obejmuje swym zakresem następujące świadczenia:

 1. Pogotowie Ratunkowe
 2. Opieka podstawowa
 3. Wszyscy specjaliści
 4. Specjalistyczne procedury ambulatoryjne
 5. Fizjoterapia BO
 6. Profilaktyka osobista - szczepienia przeciwko grypie
 7. Profilaktyka twojej firmy - akcje profilaktyczne (6)
 8. Profilaktyka twojej firmy - ergonomia - oceny ergonomiczne (1)
 9. Opieka w miejscu zachorowania - 4 wizyty ze wskazań medycznych
 10. Stomatologia - Y.,

natomiast program Rodzinny Specjalistyczny Szpitalny obejmuje:

 1. Pogotowie Ratunkowe
 2. Opieka podstawowa
 3. Wszyscy specjaliści
 4. Specjalistyczne procedury ambulatoryjne
 5. Fizjoterapia BO
 6. Wypadkowa opieka w szpitalu i transport sanitarny
 7. Opieka w szpitalu ogólna
 8. Profilaktyka osobista - szczepienia przeciwko grypie
 9. Profilaktyka osobista - przegląd zdrowia
 10. Profilaktyka twojej firmy - akcje profilaktyczne (6)
 11. Profilaktyka twojej firmy - ergonomia - oceny ergonomiczne (1)
 12. Opieka w miejscu zachorowania nielimitowane ze wskazań medycznych
 13. Stomatologia - Y.,
 14. Opieka w podróży 125.

W ramach ww. programów (zwanych dalej: „pakietem medycznym”), pracownik Wnioskodawcy może korzystać z programu indywidualnego (jako Osoba Uprawniona Główna), jak też z programów rodzinnych (jako Osoba Uprawniona Główna i Pozostałe Osoby Uprawnione), a także z programów partnerskich (jako Osoba Uprawniona Główna i jedna Osoba Uprawniona). Cena pakietu medycznego różni się w zależności od tego czy korzystającym jest tylko pracownik, czy oprócz pracownika obejmuje jego małżonka i dzieci, czy też partnera życiowego (dalej: „rodzina pracownika”). W ramach wybranego pakietu medycznego, takie same świadczenia przysługują zarówno pracownikowi, jak i członkom jego rodziny. Wnioskodawca pokrywa koszty takich pakietów. Wnioskodawca zdecydował o zapewnieniu pracownikom możliwości nieodpłatnego korzystania z wybranego pakietu medycznego, mając na uwadze chęć pozyskiwania najlepszych fachowców oraz zmotywowanie pracowników do pracy. Wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz jego najbliższych finansowana przez Wnioskodawcę jest kwalifikowana do przychodu pracownika na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) i kwalifikowana przez Wnioskodawcę jako część przychodu pracownika ze stosunku pracy, od którego odprowadzane są zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup pakietu medycznego, w ramach którego są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny dla pracowników, jak i rodzin pracowników wskazanych w zdarzeniu przyszłym stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez niego na zakup pakietów medycznych dla pracowników, finansowane przez Wnioskodawcę stanowią dla niego koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zarówno w przypadku, gdy pakietem objęty jest pracownik, jak również w przypadku gdy elementem pakietu są świadczenia medyczne dla członków rodzin pracowników. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów bądź źródła ich uzyskania lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za, koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika, na co wskazuje praktyka, należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Co do zasady kosztami uzyskania przychodów są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

W ocenie Wnioskodawcy mogą również obejmować wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, ponieważ są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. Za „koszty pracownicze” można uznać także wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodzin nie partycypowaliby w nabytych pakietach medycznych).

Jednakże w każdej sytuacji trzeba sprawdzić, jaki jest cel poniesionego wydatku. Nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin zostały poniesione przez Wnioskodawcę w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy, jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników. Zapewnienie możliwości nieodpłatnego korzystania z pakietów medycznych pozwala także na pozyskanie najlepszych fachowców jest to narzędzie jakie Wnioskodawca wykorzystuje by zachęcić fachowców do aplikowania do pracy u Wnioskodawcy. Wysoko wykwalifikowana kadra stanowi istotny element budowania przewagi konkurencyjnej, co w konsekwencji, może wpływać na wysokość osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów).

Taka inwestycja w ocenie Wnioskodawcy przekłada się na zmniejszenie absencji pracowników z powodu chorób poprzez zapewnienie im profilaktyki zdrowotnej, a także ułatwienie dostępu do specjalistycznego leczenia, przez co nie muszą zwalniać się z pracy na kilka godzin, aby skorzystać ze świadczeń finansowanych z NFZ. Jest to także sposób na motywowanie pracowników i związanie ich z danym pracodawcą.

Przedmiotowe wydatki stanowią zatem przejaw i wyraz starań Wnioskodawcy o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jego pracowników oraz ich najbliższych osób, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz jego najbliższych finansowana przez Wnioskodawcę jest kwalifikowana do przychodu pracownika na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) i kwalifikowana przez Wnioskodawcę jako część przychodu pracownika ze stosunku pracy, od którego odprowadzane są zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca przyznając pracownikowi uprawnienie do korzystania z opieki medycznej członków jego rodziny traktuje związane z tym koszty jako formę dodatkowego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ taka forma gratyfikacji pracownika, zdaniem Wnioskodawcy, wpływa na efektywność jego pracy, przywiązanie do pracodawcy i zaangażowanie, absencję chorobową to tym samym wpływa też na wyniki finansowe Wnioskodawcy.

Brak możliwości zaliczenia finansowanych przez Wnioskodawcę pakietów medycznych do kosztów uzyskania przychodów - pozostawałoby w sprzeczności z alternatywnym wariantem finansowania, na podstawie którego Wnioskodawca, zamiast finansować pakiety medyczne pracownikom i członkom rodzin pracowników, podwyższyłaby wynagrodzenie pracownikom odpowiednio o koszt takich pakietów, a następnie pracownicy sami nabywaliby pakiety medyczne. Zaliczenie w ten sposób podwyższonego wynagrodzenia, również opodatkowanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów, nie budziłoby wówczas wątpliwości. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, odmienne traktowanie obu sytuacji na gruncie Ustawy CIT nie znajduje uzasadnienia. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT i jednocześnie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1, zatem stanowią one koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do zadanego pytania oraz przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie (wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku), przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie ocena możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych tytułem zakupu pakietu medycznego dla pracowników oraz członków rodzin pracowników. Nie była natomiast przedmiotem oceny ta część stanowiska Wnioskodawcy odnosząca się do prawidłowości kwalifikowania przez Wnioskodawcę wartości pakietu medycznego wykupionego dla pracowników oraz jego najbliższych, jako część przychodu pracowników ze stosunku pracy.

Nadmienić również należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.