DD3.8222.2.357.2015.CRS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie uczestnictwa w sympozjum dla pracowników i zaproszonych gości.
DD3.8222.2.357.2015.CRSinterpretacja indywidualna
 1. impreza integracyjna
 2. kwiaty
 3. poczęstunki
 4. pracodawca
 5. pracownik
 6. przychody ze stosunku pracy
 7. upominki
 8. zaliczka na podatek
 9. zwolnienia przedmiotowe
 10. świadczenia na rzecz pracowników
 11. świadczenie nieodpłatne
 12. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2011 r. Nr ITPB2/415-619/11/MM, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2011 r., uzupełnionym w dniu 2 sierpnia 2011 r. oraz w dniu 9 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie udziału w imprezie okolicznościowej, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2011 r. Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu w dniu 2 sierpnia 2011 r. oraz w dniu 9 września 2011 r., Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego.

W roku 2012 Wnioskodawca będzie obchodzić jubileusz 20-lecia działalności. W związku z tym zamierza zorganizować uroczyste sympozjum połączone z wręczaniem drobnych upominków, nagród rzeczowych pracownikom Wnioskodawcy oraz zaproszonym gościom o wartości około 150 zł. Wieczorem natomiast planowany jest bal dla pracowników wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonych gości spoza Wnioskodawcy wraz z osobami towarzyszącymi.

Z okazji jubileuszu Wnioskodawca planuje przygotowanie filmu i prezentacji multimedialnej na płytach DVD na temat osiągnięć Wnioskodawcy na przestrzeni 20-lecia działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Płyty z filmem będą rozdane uczestnikom sympozjum oraz pozostałym pracownikom bądź byłym pracownikom, którzy nie wezmą udziału w tych uroczystościach. Wszystkie wydatki związane z jubileuszem będą zaliczone do kosztów pośrednich działalności eksploatacyjnej Wnioskodawcy – nie będą pokrywane z innych źródeł a więc funduszu socjalnego bądź z podziału zysku.

Wnioskodawca przewiduje, że w ramach kosztów związanych z organizacją jubileuszu zostaną poniesione wydatki dotyczące:

 1. wynajmu sali na sympozjum, oficjalne spotkanie z zaproszonymi gośćmi oraz pracownikami,
 2. wystroju sali w postaci kwiatów,
 3. kwiatów dla gości i wyróżnionych pracowników,
 4. drobnego poczęstunku w trakcie spotkania (np. kawa, herbata, słodycze),
 5. honorarium prelegentów,
 6. przewozu uczestników na miejsce spotkania i z powrotem,
 7. upominków dla zaproszonych gości i pracowników o wartości ok. 150 zł (książki, albumy, materiały reklamowe z logo Wnioskodawcy),
 8. balu dla pracowników i gości zaproszonych wraz z osobami towarzyszącymi (np. konsumpcja, napoje bezalkoholowe i alkohol),
 9. występu zespołu artystycznego,
 10. przygotowania filmu i prezentacji multimedialnych na płytach DVD.

Przekazane upominki, nagrody rzeczowe, filmy nie stanowią prezentów o małej wartości, w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, na co wskazuje wartość tych prezentów. Wszystkie materiały przekazane w związku z jubileuszem pracownikom i gościom będą miały charakter promocyjny i reklamowy Wnioskodawcy, natomiast uczestnictwo w balu będzie miało charakter świadczenia nieodpłatnego i nieekwiwalentnego w ramach integracji załogi oraz społeczności lokalnej i branżowej (zaproszonych gości).

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów (upominków, nagród rzeczowych, filmu, DVD, kwiatów), gdyż wydatki te będą poniesione w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną.

Organizacja jubileuszu ma:

 1. charakter informacyjny na temat działalności Wnioskodawcy,
 2. charakter integracyjny dla załogi i zaproszonych gości.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy koszty związane z organizacją jubileuszu można zaliczyć do kosztów „uzyskania dochodu” z wyjątkiem wydatków na alkohol serwowany podczas spotkania wieczornego...
 2. Czy w związku z udziałem pracowników, gości i osób im towarzyszących w spotkaniu integracyjnym powstanie u tych uczestników przychód opodatkowany z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, następstwem czego powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek:
  1. pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczenia na rzecz pracownika i osoby towarzyszącej,
  2. wystawienia informacji z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia na rzecz uczestniczących gości i osób im towarzyszących...
 3. Czy od przekazanych upominków, nagród rzeczowych, filmu na płytach DVD należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT...
 4. Czy wartość przekazanych płyt DVD z filmem na cele edukacyjne do szkół, społeczeństwu miasta, urzędom należy zakwalifikować do:
  1. kosztów nie stanowiących „uzyskanie dochodu” u Wnioskodawcy, z uwagi na to, że będą one miały charakter darowizny...
  2. kosztów stanowiących „uzyskanie dochodów” u Wnioskodawcy z uwagi na to, że będą to koszty pośrednie dotyczące informacji i reklamy Wnioskodawcy...

W interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2011 r. Nr ITPB2/415-619/11/MM dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2. W pozostałym zakresie wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania drugiego – wydatki poniesione na ww. jubileusz nie będą nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników oraz zaproszonych gości podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzam, co następuje.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (w tym ze stosunku pracy), z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepisy ustawy PIT nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy PIT. Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w judykaturze.

W uchwałach z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt FPS 1/06 Naczelny Sąd Administracyjny ustalił znaczenie tego terminu w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że na gruncie tej ustawy, termin „nieodpłatne świadczenie” ma „szerszy zakres niż w prawie cywilnym, obejmuje bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy”. W uchwale z dnia 24 maja 2010 r. sygn. akt II FPS 1/10, NSA potwierdził powyższe stanowisko uznając, że ma ono również zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do sytuacji wynikających z art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 ustawy PIT.

Kwestia rozumienia pojęcia „innych nieodpłatnych świadczeń” – w kontekście świadczeń pracowniczych – była również przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, stwierdził, że zdaniem Trybunału, przeprowadzona powyżej analiza pozwala na określenie cech istotnych kategorii „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

 • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

W świetle powyższego – mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy – nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to w szczególności świadczeń, których nie można uznać za przychód w rozumieniu ustawy PIT, np. z tytułu zaoferowania pracownikowi przez pracodawcę udziału w spotkaniu integracyjnym (w tym o charakterze sportowo-rekreacyjnym) lub wzięcie w nim udziału.

Odnosząc powyższe do informacji przedstawionych we wniosku oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracowników i zaproszonych gości wraz z osobami towarzyszącymi w sympozjum oraz balu zorganizowanym z okazji jubileuszu Wnioskodawcy nie będzie generować po ich stronie przychodu w rozumieniu ustawy PIT.

Z tych względów, za prawidłowe uznaje się stanowisko Wnioskodawcy o braku przysporzenia majątkowego kreującego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2011 r. Nr ITPB2/415-619/11/MM.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.