DD3.8222.2.217.2015.CRS | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki które poniesie Spółka (na rzecz firmy organizującej imprezę) finansowane z ZFŚS, Wnioskodawca, jako płatnik powinien uznać za przychód i doliczyć do przychodu danego pracownika z uwzględnieniem liczby członków rodziny tego pracownika i w związku z tym odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
DD3.8222.2.217.2015.CRSinterpretacja indywidualna
 1. impreza
 2. obowiązek płatnika
 3. pracodawca
 4. pracownik
 5. przychody ze stosunku pracy
 6. płatnik
 7. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 8. zawody
 9. świadczenia na rzecz pracowników
 10. świadczenie nieodpłatne
 11. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 i 699) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2012 r. Nr IPTPB1/415-382/12-3/ASZ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 25 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zorganizowania festynu rekreacyjno-sportowego dla pracowników i ich rodzin, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 12 września 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając – na podstawie § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 25 czerwca 2012 r., w którym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zorganizować festyn rekreacyjno-sportowy poprzedzony zebraniem kierownictwa Wnioskodawcy z resztą załogi, w celu poinformowania pracowników o sytuacji finansowej i planach na przyszłość. Impreza będzie miała charakter otwarty, adresowana będzie do pracowników, emerytów oraz do zaproszonych gości z zewnątrz – Rada Nadzorcza, przedstawiciele władz miasta i gminy. Udział w ww. zebraniu nie będzie obowiązkowy. Pracownicy będą deklarować chęć uczestnictwa w festynie, wpisując się na listę. Impreza odbędzie się w sobotę, dla większości pracowników jest to dzień wolny od pracy, w godzinach od 16 do 22. Większość załogi pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15, ale kilkunastu w systemie pracy zmianowej w godzinach od 7-19 lub od 19-7 dnia następnego. Wnioskodawca przypuszcza, że nie każdy skorzysta z możliwości uczestnictwa, mimo zapisania się lub zaproszenia (choroba, praca, nagłe zdarzenie losowe). Wydatki finansowane będą ze środków ZFŚS zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przyjętym regulaminem. Pula środków pieniężnych przewidziana na zorganizowanie festynu będzie ustalona przez komisję socjalną, bez powiązania z ilością osób, które wezmą udział w tej imprezie. Podczas festynu Wnioskodawca zamierza rozegrać konkurencje sportowe, za wygranie których przewiduje nagrody. Planowany jest również catering, z którego każdy uczestnik będzie mógł skorzystać. Wnioskodawca nie będzie w stanie określić w jakim stopniu każdy z uczestników skorzystał z oferowanych posiłków i napojów, ponieważ catering będzie udostępniony w formie „szwedzkiego stołu”.

Wnioskodawca zamierza również zorganizować w czerwcu festyn rekreacyjno-sportowy dla pracowników i ich rodzin. Zorganizowanie festynu zostanie zlecone firmie, która zajmuje się organizowaniem tego typu imprez. Będą rozgrywane zawody sportowe dla dzieci, zostanie rozstawiony sprzęt rekreacyjny między innymi dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny. Każdy z uczestników festynu będzie mógł korzystać z wyżej wymienionych atrakcji w dowolnym zakresie i dowolnych godzinach. Pula środków pieniężnych przewidziana na zorganizowanie festynu będzie ustalona przez komisję socjalną, bez powiązania z ilością osób, które wezmą udział w tej imprezie. Koszt festynu w całości będzie finansowany z ZFŚS zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przyjętym regulaminem. Chęć uczestniczenia w festynie pracownicy będą deklarować wpisując się na listę. Za udział w konkurencjach sportowych będą przyznawane dzieciom nagrody – zabawki. Jest przewidziany również posiłek. Na imprezie Wnioskodawca nie zamierza rejestrować wejść i wyjść oraz korzystania z proponowanych atrakcji. Wnioskodawca przypuszcza, że z racji wieku nie wszystkie dzieci będą mogły korzystać ze wszystkich propozycji przygotowanych przez firmę organizującą, ani uczestniczyć we wszystkich konkurencjach sportowych

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:

Dotyczące 1 zdarzenia przyszłego:

 1. Czy świadczenia nieodpłatne finansowane z ZFŚS w zakresie organizowanych spotkań integracyjnych poprzedzonych zebraniem Zarządu Spółki z załogą Wnioskodawca, jako płatnik, powinien uznać za przychód pracowników i przychód z innych źródeł dla gości zaproszonych (niebędących pracownikami Spółki) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym powinien naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy ustalenie kosztu jednostkowego powinno wynikać z podzielenia kosztu całkowitego imprezy przez liczbę uczestników, którzy wzięli w niej udział, czy podzielenia kosztu całkowitego pomiędzy osoby zapisane na liście i zaproszone (a niekoniecznie uczestniczące) pomimo, że ani obowiązek ustalenia takiego kosztu, ani jego sposób wyliczenia nie ma odzwierciedlenia w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Dotyczące 2 zdarzenia przyszłego:

 1. Czy wydatki które poniesie Wnioskodawca (na rzecz firmy organizującej imprezę) finansowane z ZFŚS, jako płatnik powinien uznać za przychód i doliczyć do przychodu danego pracownika z uwzględnieniem liczby członków rodziny tego pracownika i w związku z tym odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. Nr IPTPB1/415-382/12-3/ASZ jest odpowiedź na pytanie nr 3. Natomiast w pozostałym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej u.p.d.o.f., przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Według ww. artykułu, nieodpłatne świadczenia muszą być faktycznie otrzymane przez podatnika, w przeciwieństwie do pieniędzy i wartości pieniężnych, które mogą być nie tylko otrzymane, ale również postawione do dyspozycji. Ustawodawca rozróżnia zwroty „otrzymywać” i „postawić do dyspozycji”, wobec tego nie należy nadawać im tych samych znaczeń (wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt II FSK 1531/09).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie da się wyliczyć wartości świadczenia przypadającego na pracownika, ponieważ zorganizowanie imprezy zostanie zlecone innej firmie. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie mógł ustalić, czy wszystkie dzieci zapisane wezmą udział w festynie i w jakim stopniu (z racji wieku) każde dziecko skorzysta z oferowanych atrakcji. Brak możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na jednego pracownika czyni niemożliwym powstanie przychodu podatkowego, a w konsekwencji ustalenie zobowiązania podatkowego. Dlatego nie jest możliwe zastosowanie przepisów art. 12 u.p.d.o.f. do określenia wielkości przychodu.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, nie jest zobowiązany jako płatnik do wykonania obowiązków wynikających z art. 31 u.p.d.o.f., tj. do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „nieodpłatne świadczenie”. W uchwałach z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt FPS 1/06 NSA ustalił znaczenie terminu „nieodpłatne świadczenie” na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uznał, iż „ma ono szerszy zakres niż w prawie cywilnym, obejmuje bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.” W uchwale z dnia 24 maja 2010 r. sygn. akt II FPS 1/10 NSA potwierdził, że powyższe stanowisko ma zastosowanie również do podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do sytuacji wynikających z art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 tej ustawy.

Kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców budziła wątpliwości po stronie pracowników oraz pracodawców i prowadziła do sporów interpretacyjnych. Orzecznictwo sądów administracyjnych w tej materii również było niejednolite. Zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 08 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 stwierdził, iż :„wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie „kursokonferencja” organizowana przez pracodawcę pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Trudno też poważnie utrzymywać, że przychodem pracownika z umowy o pracę czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza podstawę opodatkowania.”

Wobec tak jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego stwierdzić należy, iż uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę, nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nie jest nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy i nie stanowi przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy.

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, iż w związku z udziałem pracowników i członków ich rodzin w zorganizowanym i dofinansowanym przez Wnioskodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych festynie rekreacyjno-sportowym, pracownicy nie uzyskają nieodpłatnego świadczenia, a tym samym po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w art. 31 ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 12 września 2012 r. Nr IPTPB1/415-382/12-3/ASZ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidulanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.