DD3/033/367/KDJ/14/RD-98702/14 | Interpretacja indywidualna

Dochody pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w celu realizacji projektu, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik będzie obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art. 31, 32, 38, 39, 41 i 42 ustawy.
DD3/033/367/KDJ/14/RD-98702/14interpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. pomoc bezzwrotna
 3. pracownik
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2012 r. Nr IPPB4/415-126/12-2/MP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 lutego 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją 7. Programu Ramowego, - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 16 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając – na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 13 lutego 2012 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego konsorcjum, które zawarło kontrakt z Komisją Europejską w ramach 7 Programu Ramowego na prace badawcze przy realizacji projektu. Jest to kontrakt na realizację projektu badawczego typu COLLaborative w sposób bezzwrotny dofinansowany ze środków wspólnotowych poprzez Program Ramowy Unii Europejskiej PR7. Realizacja Kontraktu rozpoczęła się 01.01.2012 r.

Projekt jest projektem międzynarodowym i jest dofinansowany ze środków wspólnotowych Komisji Europejskiej. Uczestniczy w nim 17 przedsiębiorstw z sześciu państw Unii Europejskiej. Spółka pełni rolę Uczestnika i Beneficjenta tego projektu. Środki finansowe tego projektu są zarządzane przez Koordynatora projektu. Koordynator jw. rozlicza projekt bezpośrednio przed Komisją Europejską – Dyrekcja Generalna Badań i Rozwoju w Brukseli.

Środki finansowe na realizację projektu przekazane Wnioskodawcy z Komisji Europejskiej za pośrednictwem Koordynatora są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Dofinansowanie projektu obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu i jest ustalone na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia osób realizujących zadania badawcze. Intencją Wnioskodawcy jest wykorzystanie zapisów ustawowych umożliwiających zwolnienie z podatku od osób fizycznych w stosunku do osób realizujących zadania badawcze projektu ramowego będącego przedmiotem zapytania.

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, koszty wynagrodzeń finansowanych ze środków projektu są rejestrowane w miesięcznych kartach pracy wypełnianych przez pracowników. Karty pracy zawierają następujące informacje: datę, nazwę projektu, zakres realizowanego zadania merytorycznego oraz liczbę godzin wykorzystanych na realizację tego zadania.

Na podstawie tak dokumentowanego wykorzystania godzin na realizację projektu, obliczane jest wynagrodzenie pracowników oraz koszty obciążające m.in. projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej i generowane są dwie listy płac:

 • lista podstawowa – obejmująca wynagrodzenia pracowników realizujących statutowe prace w firmie oraz wynagrodzenia pracowników realizujących projekt w zakresie 25% kosztów kwalifikowanych (nie podlegających dofinansowaniu otrzymanemu z Komisji Europejskiej i finansowanych ze środków własnych firmy),
 • lista dodatkowa – obejmująca wynagrodzenia osób związanych z bezpośrednią realizacją projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w zakresie 75% kosztów kwalifikowanych (podlegających dofinansowaniu otrzymanemu z Komisji Europejskiej).

Reasumując, zaliczki na pdof z tytułu wynagrodzeń, w tym za realizację projektu , są odprowadzane w następujący sposób:

 • od dochodów z tytułu wynagrodzeń za prace nie związane z realizacją projektu (lista płac podstawowa „a”) zaliczki na pdof są odprowadzane zgodnie z Ustawą na konto odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
 • od dochodów z tytułu wynagrodzeń pracowników realizujących zadania badawcze projektu, odprowadzane są zaliczki na pdof względem podstawy odpowiadającej poziomowi 25% kwoty wynagrodzenia (element listy płac „a”), od pozostałej kwoty odpowiadającej poziomowi 75% kwoty wynagrodzenia, nie są odprowadzane zaliczki na pdof (lista „b”).

Wnioskodawca wskazał, iż część wynagrodzenia, wypłacana ze środków otrzymanych od Koordynatora projektu nie będzie podlegała pdof (75% wynagrodzenia za wykonanie prac badawczych projektu), a część wynagrodzenia za realizację prac badawczych projektu, wypłacana ze środków własnych Wnioskodawcy (25%) będzie nadal podlegała pdof.

Ponadto zaznaczono, że zwolnienie z pdof dotyczy wyłącznie wynagrodzeń wypłacanych ze środków faktycznie otrzymanych od Koordynatora projektu zgodnie z zapisami umowy z Komisją Europejską. Nie ma tu miejsca sytuacja, w której Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie z własnych środków, które są następnie refundowane z Komisji Europejskiej.

Zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji 7 Programu Ramowego w zakresie warunków zaliczania kosztów wynagrodzeń do kosztów kwalifikowanych projektu, oprócz zatrudnienia pracowników etatowych przy realizacji omawianego projektu, Wnioskodawca planuje również zatrudnianie przy jego realizacji osób fizycznych na umowę zlecenie. Podobnie, jak w przypadku pracowników etatowych, rejestracja wykorzystania środków unijnych na wynagrodzenia tych osób następuje na podstawie kart pracy o analogicznej strukturze do zastosowanej dla pracowników etatowych. W analogiczny sposób odprowadzane będą również zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. czy dochody pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę bezpośrednio realizujących zadania badawcze projektu o charakterze merytorycznym, w części finansowanej przez Komisję Europejską, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. czy przedstawiony sposób określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu jest prawidłowy...
 3. czy dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie lub o dzieło, w przedmiotowej sprawie obowiązują te same zasady dokumentowania czasu pracy oraz określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które są stosowane dla pracowników etatowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. wynagrodzenie wypłacane pracownikom bezpośrednio realizującym zadania badawcze projektu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., art. 21 ust. 1 pkt 46), w części finansowanej przez Komisję Europejską i w stosunku określonym w kontrakcie z Komisją Europejską jako koszty kwalifikowane, tj. w wysokości 75% dla zadań badawczych;
 2. dokumentacja wypłat wynagrodzenia pracowników w postaci kart pracy dokumentujących zakres realizowanych prac, datę realizacji zadania i ilości godzin wykorzystanych do jego realizacji jest wystarczające do udokumentowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej ze środków wspólnotowych Komisji Europejskiej;
 3. takie same zasady dokumentowania czasu pracy oraz określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, mogą być stosowane zarówno dla pracowników etatowych jak i pracowników zatrudnianych na umowę zlecenia lub o dzieło pod warunkiem że osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło bezpośrednio realizują cel projektu pracując pod bezpośrednim nadzorem pracownika etatowego Wnioskodawcy odpowiedzialnego za realizację badań będących przedmiotem projektu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie:

 1. art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych;
 2. art. 13 pkt 8 lit.a ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem;

Zastosowanie tego zwolnienia przedmiotowego wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit.a i b przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki programów ramowych badań UE zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w lit.a przepisu. Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy.

W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowaną należy uznać linię orzeczniczą dotyczącą interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, zgodnie z którą dochód pracownika (zleceniobiorcy) uzyskany w związku z wykonywaniem czynności na polecenie pracodawcy (zleceniodawcy) będącego beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w lit.a przepisu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bowiem nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, to Wnioskodawca, któremu przydzielono środki finansowe na realizację projektu badawczego typu COLLaborative w ramach 7 Programu Ramowego UE, bezpośrednio realizuje ten projekt. Zatrudnieni przez Wnioskodawcę pracownicy i zleceniobiorcy wprawdzie wykonują czynności związane z programem pomocowym, jednakże robią to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy o pracę albo umowy zlecenia) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony). Innymi słowy, wprawdzie pracownicy (zleceniobiorcy) Wnioskodawcy realizują cel programu, jednak nie realizują programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez Wnioskodawcę. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem jest Wnioskodawca, a nie jego pracownicy (zleceniobiorcy).

W konsekwencji, dochody pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w celu realizacji projektu, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik będzie obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art. 31, 32, 38, 39, 41 i 42 ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 lutego 2012 r., należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 16 kwietnia 2012 r. Nr IPPB4/415-126/12-2/MP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.