DD3/033/133/KDJ/14/RD-46545/14 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Opłacenie przez Wnioskodawcę przedmiotowych składek za byłego pracownika, skutkuje po jego stronie powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. W tej sytuacji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika, a jedynie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 42a ustawy. Oznacza to, że w terminie i na zasadach określonych w tym przepisie, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie do sporządzenia i przekazania byłemu pracownikowi, za którego opłacił zaległe składki, oraz właściwemu na niego urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C, w której wykaże kwotę przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2009 r. Nr IPPB2/415-1632/08-2/MG wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku dokonania korekty deklaracji podatkowych byłych i obecnych pracowników za okres objęty kontrolą ZUS, w którym stwierdzono nieprawidłowość w obliczeniu podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jest:

 • prawidłowe:
  • w części w jakiej kwoty zapłaconych za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca ma zamiar doliczyć obecnym pracownikom do przychodów ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opodatkować na zasadach określonych dla dochodu ze stosunku pracy, a także wykazać w informacji PIT-11 za rok, w którym zapłacono zaległe składki,
  • w części w jakiej kwoty zapłaconych za byłych pracowników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca ma zamiar zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Dnia 16 marca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając – na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 22 grudnia 2008 r., w którym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W trakcie prowadzonej kontroli ZUS, stwierdzone zostały nieprawidłowości w zakresie stosowanej przez Wnioskodawcę podstawy obliczania składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników. Nieprawidłowość dotyczyła nie uwzględniania w podstawie obliczenia składek, środków przeznaczonych na dofinansowania przez pracodawcę dojazdów do pracy pracowników, w postaci okresowych biletów komunikacji miejskiej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r.). Decyzja ZUS została zaskarżona przez Spółkę do Sądu Okręgowego, jednak Sąd utrzymał decyzję w mocy. W związku z wydaną decyzją ZUS, Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania korekty deklaracji ZUS za okres 2001-2006. Wobec zwiększenia podstawy obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zmianie ulegnie podstawa obliczenia podatku dochodowego od wynagrodzeń części pracowników i kwoty zaliczki na ten podatek, jaką Wnioskodawca, jako płatnik zobowiązany jest odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego. W związku z faktem, iż część osób których dotyczy zmiana podstawy opodatkowania, nie jest już zatrudniona w spółce, Wnioskodawca powinien zastosować dwa odrębne rozwiązania dla obu grup: byłych pracowników i obecnych pracowników.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako płatnik prawidłowo zamierza dokonać korekty deklaracji podatkowych byłych i obecnych pracowników, za okres objęty kontrolą ZUS, w którym stwierdzono nieprawidłowość w obliczeniu podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne...

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec konieczności dokonania korekty deklaracji podatkowych oraz faktu, iż część osób, których dotyczyły nieprawidłowości w obliczeniu podstawy składek, nie jest już zatrudniona u Wnioskodawcy, płatnik zamierza zastosować następujące rozwiązania:

 1. wobec osób niezatrudnionych u Wnioskodawcy:
  • w przypadku uiszczenia przez Wnioskodawcę kwoty części składki jaką powinien zapłacić były pracownik, Wnioskodawca dokona korekty informacji PIT-11 za lata 2001 – 2007, w której uwzględni podwyższoną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez dokonywania korekty pobranego podatku, zarówno w informacji PIT-11, jak i w poszczególnych deklaracjach PIT-4 za te okresy, a następnie wykaże to jako przychody z innego źródła byłego pracownika, w informacji PIT-8C za rok 2008, bez potrącania od tego przychodu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego.
 1. wobec osób zatrudnionych u Wnioskodawcy:
  • w przypadku uiszczenia przez Wnioskodawcę kwoty części składki jaką powinien zapłacić pracownik, Wnioskodawca dokona korekty informacji PIT-11 za lata 2001 - 2007, w której uwzględni podwyższoną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez dokonywania korekty pobranego podatku, zarówno w informacji PIT-11, jak i w poszczególnych deklaracjach PIT-4 za te okresy, a następnie potraktuje tę kwotę jako przychód z wynagrodzenia za pracę pracownika, od którego zostanie pobrany podatek dochodowy, składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i które zostanie wykazane w PIT-11 za rok, w którym taką decyzję podjęto, jako rozliczenie bieżące.

W przypadku obciążenia zarówno pracowników, jak i byłych pracowników kwotą pobranej jego części składki - płatnik na podstawie decyzji ZUS i skorygowanych deklaracji ZUS dokona korekty informacji PIT-11 za lata 2001 - 2007, w której uwzględni podwyższoną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez dokonywania korekt pobranego podatku za te okresy poszczególnych deklaracji PIT-4.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na zakładzie pracy ciąży obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 31 ustawy, do obliczenia i poboru w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy, i stosunków pokrewnych (art. 31 ustawy).

Stosownie do postanowień art. 39 ust. 1 ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Powyższa regulacja obliguje płatnika do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach.

Z kolei na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie natomiast z art. 42a ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku przeprowadzonej u Wnioskodawcy kontroli, stwierdził nieprawidłowości w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, skutkujące zaniżeniem podstawy obliczenia tych składek. W rezultacie wystąpiła konieczność skorygowania deklaracji ZUS za lata 2001-2006. W związku z decyzją ZUS Wnioskodawca zobowiązany został do uiszczenia kwoty składek za lata 2001-2007, w tym w części przypadającej na pracowników. Dlatego też Wnioskodawca zamierza skorygować informacje PIT-11 za poszczególne lata podatkowe objęte kontrolą ZUS, w których uwzględni podwyższone kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez dokonywania korekty pobranego podatku i jednocześnie:

 • dla byłych pracowników – zakwalifikuje uzyskany przychód z tytułu sfinansowania składek, do opłacenia których zobowiązany był pracownik, do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy oraz wykaże ten przychód w przekazanych im informacjach PIT-8C,
 • dla obecnych pracowników – zakwalifikuje uzyskany przychód z tytułu sfinansowania składek, do opłacenia których zobowiązany był pracownik, do przychodów ze stosunku pracy, od którego pobrane zostaną składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy, co zostanie wykazane w przekazanej informacji PIT-11.

Zatem sfinansowanie przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być opłacone ze środków pracownika, jest okolicznością która powoduje u tych podatników powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy. Przychód ten powstaje w dniu opłacenia przez Wnioskodawcę przedmiotowych składek. Stąd też nie może być mowy o korygowaniu deklaracji, ani informacji podatkowych za lata poprzednie. Należy przy tym podzielić stanowisko Wnioskodawcy co do uzależnienia zakwalifikowania przychodu do odpowiedniego źródła od tego czy beneficjentem przychodu jest obecny czy były pracownik Wnioskodawcy. Zapłacenie bowiem wyżej omówionych składek za obecnego pracownika skutkuje powstaniem po jego stronie przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. Wszelkie wypłaty pieniężne, jak i świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz nieodpłatne świadczenia na jego rzecz otrzymane od pracodawcy stanowią przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji Wnioskodawca jest obowiązany, aby w miesiącu opłacenia składek należnych za lata poprzednie uwzględnić ich kwotę w przychodzie ze stosunku pracy pracownika oraz opodatkować na zasadach określonych w art. 32 i 38 ustawy. Następnie, w terminie i na zasadach określonych w art. 39 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 uwzględniającej w przychodzie ze stosunku pracy kwotę opłaconych za pracownika zaległych składek.

Natomiast opłacenie przez Wnioskodawcę przedmiotowych składek za byłego pracownika, skutkuje po jego stronie powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. W tej sytuacji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika, a jedynie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 42a ustawy. Oznacza to, że w terminie i na zasadach określonych w tym przepisie, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie do sporządzenia i przekazania byłemu pracownikowi, za którego opłacił zaległe składki, oraz właściwemu na niego urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C, w której wykaże kwotę przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za:

 • prawidłowe:
  • w części w jakiej kwoty zapłaconych za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca ma zamiar doliczyć obecnym pracownikom do przychodów ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opodatkować na zasadach określonych dla dochodu ze stosunku pracy, a także wykazać w informacji PIT-11 za rok, w którym zapłacono zaległe składki,
  • w części w jakiej kwoty zapłaconych za byłych pracowników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca ma zamiar zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 16 marca 2009 r. Nr IPPB2/415-1632/08-2/MG, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.