3063-ILPB2.4510.32.2017.1.ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia jakich pracowników należy uznać „za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 13 grudnia 2016 r. (data wpływu 15 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia jakich pracowników należy uznać „za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) − jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 23 lutego 2017 r. − o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia jakich pracowników należy uznać „za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • określenia, czy pracowników Działu Adaptacji Rynkowych uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych, zajmujących stanowiska oznaczone w opisie zdarzenia przyszłego numerami 1-16, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 • określenia, czy pracowników Działu Rozwoju Autobusów uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych, zajmujących stanowiska oznaczone w opisie zdarzenia przyszłego numerami 17-36, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3),
 • określenia, czy pracowników Działu Rozwoju Pojazdów Szynowych uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych, zajmujących stanowiska oznaczone w opisie zdarzenia przyszłego numerami 37-51, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4),
 • ustalenia czy w przypadku pracowników uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych i nieprzeznaczający na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy kosztem kwalifikowanym będzie cała kwota wydatków na wynagrodzenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzeń przyszłych.

Wnioskodawca jest czołowym w Europie producentem pojazdów komunikacji miejskiej (m.in. autobusów miejskich, międzymiastowych i specjalnych oraz trolejbusów i tramwajów). W ramach wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej działów: (i) Dział Rozwoju Autobusów, (ii) Dział Adaptacji Rynkowych oraz (iii) Dział ds. Pojazdów Szynowych (dalej łącznie: „Działy”), Wnioskodawca prowadzi prace polegające na samodzielnym opracowywaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferowanych pojazdów komunikacji miejskiej. Celem prac prowadzonych przez Wnioskodawcę jest wspieranie rozwoju produktów oferowanych klientom na globalnym rynku pojazdów komunikacji miejskiej, poprzez opracowywanie i rozwijanie rozwiązań w zakresie m.in. alternatywnych źródeł napędu w produkowanych pojazdach (np. napęd czysto elektryczny, napęd hybrydowy, napęd biogazem, pobieranie energii z superkondensatorów na dachu tramwaju), redukcji emisji spalin, obniżenia poziomu drgań i hałasu, bezpieczeństwa pojazdów, ergonomii przestrzennej i walorów użytkowych pojazdów.

Spektrum tych prac obejmuje: (i) w ramach Działu Rozwoju Autobusów oraz Działu Adaptacji Rynkowych m.in. opracowanie koncepcji produktu wraz z planem prac projektowych, identyfikację i ocenę ryzyka, realizację poszczególnych zadań z planu prac projektowych, budowę prototypową (modyfikacje), testy, odbiory techniczne, analizy, (ii) w ramach Działu Rozwoju Pojazdów Szynowych m.in. planowanie rozwoju produktu, koncepcję projektu rozwojowego, realizację projektu, analizę realizacji projektu. Prace prowadzone przez Wnioskodawcę kończą się zatwierdzeniem nowego projektu poprzez uzyskanie świadectwa homologacji. W ten sposób opracowanych zostało wiele nowoczesnych pojazdów wyposażonych w technologię najnowszej generacji m.in. seryjnie produkowane autobusy z napędem bateryjnym, hybrydowym, autobusy napędzane gazem ziemnym CNG czy biogazem, autobusy niskopodłogowe, autobusy niskowejściowe, nowoczesne jednowagonowe niskopodłogowe tramwaje.

Wnioskodawca realizuje własne prace w oparciu o strukturę złożoną z Działów (Dział Rozwoju Autobusów, Dział Adaptacji Rynkowych oraz Dział Rozwoju Pojazdów Szynowych), z których każdy jest dodatkowo podzielony na pod-działy odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Dział Rozwoju Autobusów składa się z Działu Systemów Autobusowych, Działu Konstrukcji Autobusowych, Działu Zaawansowanych Technologii, Działu Zarządzania Projektami, Działu Rozwoju Produktu, Działu Homologacji i Testów, Działu Prototypowni. Dział Adaptacji Rynkowych składa się z kolei z Działu Adaptacji Elektryki, Działu Adaptacji Mechaniki oraz Działu Dokumentacji i Norm (Dział Dokumentacji i Norm składa się natomiast z Działu Dokumentacji oraz Działu Norm i Standaryzacji). Dział Rozwoju Pojazdów Szynowych składa się z Działu Konstrukcji Pojazdów Szynowych, Działu Homologacji, Działu RAM/LCC i IWS, Działu Konstrukcji Mechanicznej, Zespołu ds. Konstrukcji Stalowych, Zespołu ds. Układów Biegowych, Zespołu ds. Zabudowy Pojazdu, Zespołu ds. Inżynierskiego Wsparcia Sprzedaży PSZ, Zespołu ds. Wyposażenia Pojazdu, Zespołu Systemów Elektrycznych, Zespołu Sterowania i Instalacji Elektrycznych.

Prace polegające na samodzielnym opracowywaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferowanych autobusów i trolejbusów prowadzone są przez Dział Rozwoju Autobusów oraz Dział Adaptacji Rynkowych. Prace prowadzone przez Dział Rozwoju Autobusów ukierunkowane są na rozwój nowych pojazdów jako całości (w tym pojazdów specjalnych o szczególnym przeznaczeniu), w oparciu o najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania. Opracowane w Dziale Rozwoju Autobusów technologie i innowacyjne rozwiązania są następnie implementowane we wszystkich produkowanych autobusach jako ich element składowy, bez względu na dokonaną specyfikację klienta. Dział Adaptacji Rynkowych prowadzi z kolei zaawansowane prace w zakresie najnowszych technologii oraz rozwiązań technicznych w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych oferowanych pojazdów np. zabudowy mechanicznej pojazdu, kabiny kierowcy, instalacji elektrycznej czy też wykorzystywanego oprogramowania. Prace prowadzone w Dziale Adaptacji Rynkowych są więc swego rodzaju kolejnym etapem prac prowadzonych przez Wnioskodawcę. Prace Działu Adaptacji Rynkowych prowadzone są na zasadzie ETO (ang. Engineered-to-Order) tj. dział ten prowadzi zaawansowane prace twórcze w celu dostosowania, rozwoju czy też ulepszenia istniejącej technologii bądź tworzenia nowych rozwiązań zgodnie z dedykowanymi potrzebami klienta (prace twórcze pod konkretną specyfikację zamówienia), które nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że prace prowadzone przez Dział Adaptacji Rynkowych nie mają charakteru prac prowadzonych na zasadzie CTO (ang. Configure-to-Order), które polegają głównie na skonfigurowaniu i skomponowaniu zamówienia z gotowych elementów i nie mają charakteru twórczego.

Prace polegające na samodzielnym opracowywaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferowanych pojazdów szynowych prowadzone są przez Dział Rozwoju Pojazdów Szynowych. Dział Rozwoju Pojazdów Szynowych prowadzi prace ukierunkowane zarówno na rozwój nowych pojazdów szynowych jako całości jak i w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych oferowanych pojazdów.

Działy Wnioskodawcy tworzą prototypowe pojazdy / bądź poszczególne elementy na potrzeby wewnętrzne lub w większości przypadków w związku z zamówieniem klienta.

Innowacyjność oraz twórczość prac prowadzonych w ramach Działu Adaptacji Rynkowych, Działu Rozwoju Autobusów oraz Działu Rozwoju Pojazdów Szynowych sprowadzi się przede wszystkim do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów i skonfrontowania tych prac i ich wyników z wymaganiami homologacyjnymi pojazdów jak i normami/standardami technicznymi a specyfikacją zamówienia dokonanego przez klienta. Prace prowadzone przez Dział Adaptacji Rynkowych, Dział Rozwoju Autobusów oraz Dział Rozwoju Pojazdów Szynowych dla zobrazowania mogą przykładowo dotyczyć: (i) prac konstrukcyjno-inżynierskich dot. dostosowania funkcjonalności lusterek bocznych do skonfigurowanej przez klienta konstrukcji kabiny kierowcy z zachowaniem norm i standardów bezpieczeństwa jak refleksy świetlne/ kąty, (ii) prac konstrukcyjno-inżynierskich mających na celu spełnienie wymagań klienta co do ilości miejsc siedzących w pojeździe w odniesieniu do kwestii dopuszczalnego nacisku na oś pojazdu i wpływ tego nacisku na jego prowadzenie, (iii) prac związanych z tworzeniem bądź dostosowaniem oprogramowania pojazdów na potrzeby konkretnej funkcjonalności np. realizacja algorytmów utrzymania stałej temperatury w pojeździe w niesprzyjających warunkach rzeczywistych czy też (iv) prac konstrukcyjno-inżynierskich dot. rozwoju innowacyjnego systemu gromadzenia energii przez pojazd tramwajowy, który zapewnia możliwość autonomicznej jazdy bez konieczności pobierania energii z sieci trakcyjnej (Układ Odzysku Energii z systemem superkondensatorów na dachu tramwaju). Należy podkreślić, że każda z prowadzonych prac zawiera elementy projektowania, modelowania, weryfikacji koncepcji itp.

W ramach Działów, w strukturze Działu Adaptacji Rynkowych został wyodrębniony Dział Dokumentacji i Norm odpowiedzialny za dokumentację produktową dotyczącą przeprowadzanych prac i ich wyników, tj. podręczniki użytkownika, instrukcje, dokumentację techniczną, a także za zapewnienie poprawności przebiegania procesów prac i tworzenia nowych funkcjonalności zgodnie z obowiązującymi standardami, normami, wymaganiami technicznymi czy regulaminami określającymi bezpieczeństwo budowy i eksploatacji. Jest to więc również działanie twórcze i innowacyjne ponieważ obejmuje pracę nad materiałem unikatowym, a jednocześnie umożliwia praktyczne zastosowanie wypracowanych technologii i funkcjonalności.

Prace w ramach Działów prowadzone są przez dedykowane zespoły pracowników, w tym wysokiej klasy specjalistów (inżynierów, konstruktorów, programistów), które dysponują rozbudowaną infrastrukturą badawczo-rozwojową, gdzie opracowywane są najnowocześniejsze rozwiązania, wyznaczające światowe trendy wśród producentów pojazdów komunikacji miejskiej. W celu realizacji prac badawczo-rozwojowych Spółka zatrudnia pracowników, których hierarchia stanowisk wraz z przypisanymi do nich zadaniami, które zostały opisane w ich zakładowych kartach stanowisk pracy, przedstawia się następująco:

(i) Dział Adaptacji Rynkowych.

 1. Dyrektor Adaptacji Rynkowych – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór nad terminową i optymalną realizacją projektów oraz prac projektowych produkowanych pojazdów zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; nadzór nad jakością procesów projektowych, analiza przyczyn powstawania usterek i błędów projektowych, w tym wdrażanie zasady uczenia się na błędach, przy jednoczesnym, najbardziej optymalnym zużyciu materiałów i najniższych możliwych kosztach; tworzenie koncepcji i szczegółowych planów realizowanych projektów pojazdów i/lub systemów elektrycznych z uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; nadzór nad selekcją, weryfikacją i zamówieniami w dziale zakupów nowo zaprojektowanych podzespołów; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach; zarządzanie zespołem, w tym dbałość o ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania innowacji pojawiających się na rynku pojazdów użytkowych i szynowych; koordynowanie sprawnego przepływu informacji w dziale, w tym informacji naukowo-technicznych; sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji projektów, w tym sprawozdań projektów dotowanych zgodnie z wymogami instytucji zarządzających; współpraca z organizacjami zewnętrznymi, w tym z zewnętrznymi biurami inżynierskimi oraz jednostkami naukowo-badawczymi.
  − Poddział Adaptacji Elektryki.
 2. Kierownik Adaptacji Elektryki – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór nad terminową i optymalną realizacją planów badawczo-rozwojowych autobusów, w tym nadzór nad projektowaniem konstrukcji w pojazdach zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; nadzór nad jakością procesów projektowych, analiza przyczyn powstawania usterek i błędów projektowych, w tym wdrażanie zasady uczenia się na błędach, przy jednoczesnym, najbardziej optymalnym zużyciu materiałów i najniższych możliwych kosztach; tworzenie koncepcji i szczegółowych planów projektowych przy akceptacji Dyrektora Adaptacji Rynkowych; koordynacja działań zmierzających do terminowego wykonania zadań projektowych; nadzór nad selekcją, weryfikacją i zamówieniami w dziale zakupów nowo zaprojektowanych podzespołów do prototypów pojazdów; organizacja pracy podległego zespołu; stymulowanie takich rozwiązań technicznych, które zapewniają najwyższą jakość produktu przy jednoczesnym najbardziej optymalnym zużyciu materiałów i najniższych możliwych kosztach, co ma odzwierciedlenie w efekcie w cenie produktu finalnego.
 3. Lider Zespołu ds. Realizacji Kontraktów oraz Zespołu ds. Standaryzacji Rozwiązań − zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: przygotowywanie specyfikacji elementów instalacji elektrycznej w oparciu o wymagania klientów; projektowanie instalacji elektrycznej w pojeździe zgodnie z wymaganiami klientów; nadzór nad montażem elektryki i elektroniki w pojazdach; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach; projektowanie układów elektronicznych wykorzystywanych w pojazdach; programowanie układów elektronicznych w pojeździe; organizacja pracy podległego zespołu.
 4. Starszy Konstruktor, Konstruktor i Młodszy_Konstruktor w Zespole ds. Realizacji Kontraktów oraz Zespole ds. Standaryzacji Rozwiązań − zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: przygotowywanie specyfikacji elementów instalacji elektrycznej w oparciu o wymagania klientów; projektowanie instalacji elektrycznej w pojeździe zgodnie z wymaganiami klientów; nadzór nad montażem elektryki i elektroniki w pojazdach; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach; projektowanie układów elektronicznych wykorzystywanych w pojazdach; programowanie układów elektronicznych w pojeździe.
 5. Starszy Specjalista ds. Konfiguracji Wyrobu - zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: tworzenie wariantów dla nowych rozwiązań na podstawie dokumentacji; analiza specyfikacji i zgłaszanie konieczności przygotowania lub modyfikacji wymaganych w danym kontrakcie rozwiązań, które nie zostały opracowane; optymalizację wariantów wykorzystywanych przy tworzeniu BOM (ang. Bill of Materials); przygotowanie dokumentacji technicznej w konsultacji z konstruktorami.
  − Poddział Adaptacji Mechaniki.
 6. Kierownik Adaptacji Mechaniki – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór nad terminową i optymalną realizacją planów badawczo-rozwojowych autobusów, w tym nadzór nad projektowaniem konstrukcji w pojazdach zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; nadzór nad jakością procesów projektowych, analiza przyczyn powstawania usterek i błędów projektowych, w tym wdrażanie zasady uczenia się na błędach, przy jednoczesnym, najbardziej optymalnym zużyciu materiałów i najniższych możliwych kosztach; tworzenie koncepcji i szczegółowych planów projektowych przy akceptacji Dyrektora Adaptacji Rynkowych; koordynacja działań zmierzających do terminowego wykonania zadań projektowych; nadzór nad selekcją, weryfikacją i zamówieniami w dziale zakupów nowo zaprojektowanych podzespołów do prototypów pojazdów; organizacja pracy podległego zespołu; stymulowanie takich rozwiązań technicznych, które zapewniają najwyższą jakość produktu przy jednoczesnym najbardziej optymalnym zużyciu materiałów i najniższych możliwych kosztach, co ma odzwierciedlenie w efekcie w cenie produktu finalnego.
 7. Lider w Zespole Konstrukcji Szkieletów, Zespole Kabin Kierowcy. Zespole Układów Napędowych, Zespole Zabudów Dachowych oraz Zespole Przestrzeni Pasażerskiej − zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: opracowanie lub adaptacja rozwiązań technicznych wymaganych przez klienta; optymalizacja elementów konstrukcji i wyposażenia pojazdów; przeprowadzanie obliczeń inżynierskich i ocena wyników obliczeń w celu weryfikacji tworzonych konstrukcji; koordynacja działań zmierzających do terminowego wykonania powierzonych zadań projektowych, opracowywanie technologii wykonania i montażu projektowanych detali i podzespołów; projektowanie części i zespołów prototypowych spełniających obowiązujące normy i spełniających postawione założenia; przygotowywanie zamówień na układy prototypowe; nadzór nad zabudowami prototypowymi; konsultowanie z przełożonymi tworzonych koncepcji oraz raportowanie o stopniu zaawansowania prac nad przydzielonymi zadaniami;
 8. Starszy Konstruktor, Konstruktor i Młodszy Konstruktor w Zespole Konstrukcji Szkieletów, Zespole Kabin Kierowcy, Zespole Układów Napędowych, Zespole Zabudów Dachowych oraz Zespole Przestrzeni Pasażerskiej – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: opracowanie lub adaptacja rozwiązań technicznych wymaganych przez klienta; optymalizacja elementów konstrukcji i wyposażenia pojazdów; przeprowadzanie obliczeń inżynierskich i ocena wyników obliczeń w celu weryfikacji tworzonych konstrukcji; koordynacja działań zmierzających do terminowego wykonania powierzonych zadań projektowych, opracowywanie technologii wykonania i montażu projektowanych detali i podzespołów; projektowanie części i zespołów prototypowych spełniających obowiązujące normy i spełniających postawione założenia; przygotowywanie zamówień na układy prototypowe; nadzór nad zabudowami prototypowymi; przygotowanie dokumentacji technicznej, produkcyjnej, schematów projektowanych instalacji itp.; konsultowanie z przełożonymi tworzonych koncepcji oraz raportowanie o stopniu zaawansowania prac nad przydzielonymi zadaniami.
 9. Starszy Specjalista ds. Konfiguracji Wyrobu – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: tworzenie wariantów dla nowych rozwiązań na podstawie dokumentacji; analiza specyfikacji i zgłaszanie konieczności przygotowania lub modyfikacji wymaganych w danym kontrakcie rozwiązań, które nie zostały opracowane; optymalizację wariantów wykorzystywanych przy tworzeniu BOM; przygotowanie dokumentacji technicznej w konsultacji z konstruktorami.
 10. Specjalista oraz Młodszy Specjalista ds. technicznych – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: rozwiązywanie problemów produkcyjnych; nadzór nad zabudowami prototypowymi oraz ich koordynacja; sugerowanie rozwiązań technicznych ulepszających konstrukcję autobusów.
  − Poddział Dokumentacji i Norm.
 11. Kierownik Dokumentacji i Norm − zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu w zakresie jakości i terminowości wykonywanych zadań; planowanie krótko- i średnioterminowe pracy w podległym obszarze oraz długoterminowego rozwoju działu; prowadzenie rozmów z dostawcami oraz z firmami wdrażającymi oprogramowanie wspomagające Dział; usprawnianie metod i zasad pracy podległych pracowników; kontaktowanie się z klientami i użytkownikami pojazdów w celu poprawiania jakości tworzonej dla nich dokumentacji technicznej; współpraca z Działem Prawnym oraz Kancelariami Patentowymi w zakresie wnioskowania o nowe patenty; współpraca z Kancelariami Patentowymi oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w zakresie wnioskowania o nowe wzory przemysłowe.
 12. Lider Dokumentacji – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: koordynacja pracy podległego zespołu w zakresie przygotowywania dokumentacji, eliminacja błędów zespołu w codziennej pracy oraz ciągłe doskonalenie metod pracy swoich i podległego zespołu; planowanie krótko- i średnioterminowe pracy w podległym obszarze; terminowe przygotowanie aktualnej dokumentacji technicznej pojazdu dla klienta; nadzorowanie aktualności dokumentacji producentów wykorzystywanej w dziale; rozwiązywanie problemów zespołu pojawiających się w codziennej pracy.
 13. Starszy Specjalista, Specjalista oraz Młodszy Specjalista ds. Dokumentacji w Zespole Dokumentacji − zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: terminowe przygotowanie aktualnej dokumentacji technicznej pojazdu dla klienta; zebranie informacji niezbędnych do stworzenia i aktualizacji dokumentacji technicznej pojazdu przekazywanej klientowi; nadzorowanie aktualności dokumentacji producentów wykorzystywanej w dziale; rozwiązywanie problemów pojawiających się w codziennej pracy.
 14. Lider Norm i Standaryzacji – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: koordynacja pracy podległego zespołu w zakresie przygotowywania dokumentacji, eliminacja błędów zespołu w codziennej pracy oraz ciągłe doskonalenie metod pracy swoich i podległego zespołu; planowanie krótko- i średnioterminowe pracy w podległym obszarze; uzgadnianie z pracownikami innych działów zaleceń oraz norm wewnętrznych; nadzorowanie aktualności zaleceń oraz norm wewnętrznych; nadzorowanie rozwoju aplikacji „Informacja Techniczna” oraz zarządzanie prawami dostępu do niej; współpraca z działem prawnym oraz kancelariami patentowymi w zakresie wnioskowania o nowe patenty; współpraca z kancelariami patentowymi oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w zakresie wnioskowania o nowe wzory przemysłowe.
 15. Specjalista ds. Dokumentacji w Zespole Norm i Standaryzacji – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: weryfikacja formalna dokumentacji technicznej pod kątem zgodności z zaleceniami oraz normami wewnętrznymi; uzgadnianie z pracownikami innych działów zaleceń oraz norm wewnętrznych; nadzorowanie aktualności zaleceń oraz norm wewnętrznych; współpraca z działem prawnym oraz kancelariami patentowymi w zakresie wnioskowania o nowe patenty; współpraca z kancelariami patentowymi oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w zakresie wnioskowania o nowe wzory przemysłowe.
 16. Specjalista ds. Wycen Materiałowych w Zespole Norm i Standaryzacji – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: zbieranie informacji niezbędnych do stworzenia wycen materiałowych; terminowe przygotowanie wycen materiałowych; dbałość o spójność i bezbłędność wykonywanych wycen materiałowych; udział w procesie wyceny nowych produktów firmy w zakresie określonym i zleconym przez przełożonych; ciągłe doskonalenie procesu wycen materiałowych.

(ii) Dział Rozwoju Autobusów.

 1. Dyrektor Rozwoju Autobusów – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór nad terminową i optymalną realizacją planów badawczo-rozwojowych autobusów i pojazdów szynowych, w tym nadzór nad projektowaniem konstrukcji w pojazdach zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; tworzenie koncepcji i szczegółowych planów realizowanych projektów pojazdów i/lub systemów elektrycznych z uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; nadzór nad selekcją, weryfikacją i zamówieniami w dziale zakupów nowo zaprojektowanych podzespołów do prototypów pojazdów wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach; współpraca z organizacjami zewnętrznymi, w tym z zewnętrznymi biurami inżynierskimi, z zewnętrznymi jednostkami naukowo-badawczymi i działami technicznymi klientów.
  − Poddział Systemów Autobusowych.
 2. Kierownik Systemów Autobusowych – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór nad terminową i optymalną realizacją planów badawczo-rozwojowych autobusów, w tym nadzór nad projektowaniem konstrukcji w pojazdach zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; tworzenie koncepcji i szczegółowych planów projektowych przy akceptacji Dyrektora Rozwoju Autobusów; nadzór nad selekcją, weryfikacją i zamówieniami w dziale zakupów nowo zaprojektowanych podzespołów do prototypów pojazdów; organizacja pracy podległego zespołu; stymulowanie takich rozwiązań technicznych, które zapewniają najwyższą jakość produktu przy jednoczesnym najbardziej optymalnym zużyciu materiałów i najniższych możliwych kosztach, co ma odzwierciedlenie w efekcie w cenie produktu finalnego; współpraca z innymi działami z obszarów; konstrukcji, prototypowni, produkcji, kontroli jakości, logistyki, sprzedaży i zarządzania projektami.
 3. Lider Zespołu Ogrzewania i Klimatyzacji – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: opracowanie lub adaptacja rozwiązań technicznych wymaganych przez klienta; projektowanie części i zespołów prototypowych spełniających obowiązujące normy i spełniających postawione założenia; optymalizacja elementów konstrukcji i wyposażenia pojazdów, przeprowadzanie obliczeń inżynierskich i ocena wyników obliczeń w celu weryfikacji tworzonych konstrukcji; koordynacja działań zmierzających do terminowego wykonania powierzonych zadań projektowych; opracowywanie technologii wykonania i montażu projektowanych detali i podzespołów; przygotowywanie zamówień na układy prototypowe; nadzór nad zabudowami prototypowymi.
 4. Starszy Konstruktor, Konstruktor oraz Młodszy Konstruktor − zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: opracowanie lub adaptacja rozwiązań technicznych wymaganych przez klienta; projektowanie części i zespołów prototypowych spełniających obowiązujące normy i spełniających postawione założenia; optymalizacja elementów konstrukcji i wyposażenia pojazdów, przeprowadzanie obliczeń inżynierskich i ocena wyników obliczeń w celu weryfikacji tworzonych konstrukcji; koordynacja działań zmierzających do terminowego wykonania powierzonych zadań projektowych; opracowywanie technologii wykonania i montażu projektowanych detali i podzespołów.
  − Poddział Konstrukcji Autobusowych.
 5. Kierownik Konstrukcji Autobusowych – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór nad terminową i optymalną realizacją planów badawczo-rozwojowych autobusów, w tym nadzór nad projektowaniem konstrukcji w pojazdach zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; tworzenie koncepcji i szczegółowych planów projektowych przy akceptacji Dyrektora Rozwoju Autobusów; organizacja pracy podległego zespołu; nadzór nad jakością procesów projektowych; nadzór nad selekcją, weryfikacją i zamówieniami w dziale zakupów nowo zaprojektowanych podzespołów do prototypów pojazdów.
 6. Lider Mechaniki – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: delegowanie zadań w podległym zespole i nadzór nad ich realizacją, przygotowanie koncepcji i projektu pojazdu i/lub systemu mechanicznego z uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; opracowywanie szczegółowego planu projektowego przy akceptacji przełożonego; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach; stymulowanie takich rozwiązań technicznych, które zapewniają najwyższą jakość produktu przy jednoczesnym najbardziej optymalnym zużyciu materiałów i najniższych możliwych kosztach.
 7. Starszy Konstruktor MES – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: tworzenie i modyfikowanie modeli obliczeniowych MES całych konstrukcji szkieletów pojazdów oraz ich fragmentów - elementów nadwozi, podwozi, zawieszenia pojazdów; sprawdzanie konstrukcji pod kątem spełniania wymogów wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej; projektowanie części i zespołów prototypowych spełniających obowiązujące normy i spełniających postawione założenia; przeprowadzanie obliczeń inżynierskich i ocena wyników obliczeń w celu weryfikacji tworzonych konstrukcji; opracowywanie technologii wykonania i montażu projektowanych detali i podzespołów.
 8. Starszy Konstruktor, Konstruktor oraz Młodszy Konstruktor – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: opracowanie lub adaptacja rozwiązań technicznych wymaganych przez klienta – elementów nadwozi, układów napędowych, zawieszenia pojazdów, układów kierowniczych, napędów hydrostatycznych, układów paliwowych, zbiorników, orurowania, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji; projektowanie części i zespołów prototypowych spełniających obowiązujące normy i spełniających postawione założenia; optymalizacja elementów konstrukcji i wyposażenia pojazdów; przeprowadzanie obliczeń inżynierskich i ocena wyników obliczeń w celu weryfikacji tworzonych konstrukcji; koordynacja działań zmierzających do terminowego wykonania powierzonych zadań projektowych; opracowywanie technologii wykonania i montażu projektowanych detali i podzespołów; nadzór nad zabudowami prototypowymi.
  − Poddział Zaawansowanych Technologii.
 9. Kierownik Zaawansowanych Technologii – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór nad terminową i optymalną realizacją planów badawczo-rozwojowych autobusów, w tym nadzór nad projektowaniem konstrukcji w pojazdach zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; tworzenie koncepcji i szczegółowych planów projektowych przy akceptacji Dyrektora Rozwoju Autobusów; organizacja pracy podległego zespołu; stymulowanie takich rozwiązań technicznych, które zapewniają najwyższą jakość produktu przy jednoczesnym najbardziej optymalnym zużyciu materiałów i najniższych możliwych kosztach, co ma odzwierciedlenie w efekcie w cenie produktu finalnego; współpraca z innymi działami z obszarów: konstrukcji, prototypowni, produkcji, kontroli jakości, logistyki, sprzedaży i zarządzania projektami.
 10. Starszy Konstruktor oraz Młodszy Konstruktor – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: opracowanie lub adaptacja rozwiązań technicznych wymaganych przez klienta; projektowanie części i zespołów prototypowych spełniających obowiązujące normy i spełniających postawione założenia; optymalizacja elementów konstrukcji i wyposażenia pojazdów, przeprowadzanie obliczeń inżynierskich i ocena wyników obliczeń w celu weryfikacji tworzonych konstrukcji; koordynacja działań zmierzających do terminowego wykonania powierzonych zadań projektowych; opracowywanie technologii wykonania i montażu projektowanych detali i podzespołów; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach; przygotowywanie zamówień na układy prototypowe; nadzór nad zabudowami prototypowymi.
  − Poddział Zarządzania Projektami.
 11. Kierownik Zarzadzania Projektami – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór i tworzenie Planów Projektów wraz z szacunkami terminowymi i kosztowymi oraz głównymi założeniami technicznymi w obszarze rozwoju autobusów oraz projektów dofinansowanych; nadzór nad terminową i optymalną realizacją planów badawczo-rozwojowych w obszarze autobusów; współpraca z Działami Produkcyjnymi, Działem Planowania Produkcji, innymi działami technicznymi przy opracowywaniu Planów Projektów oraz nadzór nad ich realizacją; organizacja pracy podległego zespołu.
 12. Koordynator i Młodszy Koordynator Projektów oraz Koordynator Projektów Technicznych − zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: opracowanie planów projektów wraz z szacunkami terminowymi i kosztowymi oraz głównymi założeniami technicznymi; współpraca z działami produkcyjnymi, planowania produkcji oraz działami technicznymi przy opracowywaniu planów projektów oraz ich realizacji; bieżące monitorowanie postępów pracy i nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem projektów oraz zgłaszanie wszelkich zagrożeń; sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji projektów, w tym sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych dla projektów dotowanych zgodnie z wymogami instytucji zarządzających oraz zgodnie z założonym harmonogramem; nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem oraz rozliczaniem projektów.
  − Poddział Rozwoju Produktu.
 13. Kierownik Rozwoju Produktu – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: tworzenie koncepcji produktu wraz z szacunkami terminowymi i kosztowymi oraz głównymi założeniami technicznymi w obszarze rozwoju autobusów przy akceptacji Dyrektora Rozwoju Autobusów; opracowanie szczegółowych planów projektowych i nadzór nad nim; koordynowanie i rozliczanie zadań wyznaczonych w ramach prowadzonych projektów; koordynacja prac z partnerami, poddostawcami i kontrahentami w ramach prowadzonych projektów; koordynacja prac międzydziałowych związanych z wprowadzeniem nowych podzespołów / rozwiązań technicznych w obszarach już istniejących produktów; nadzór nad tworzeniem dokumentacji projektowej w tym specyfikacji budowanych pojazdów; nadzór nad przyjętym harmonogramem, monitorowanie zagrożeń, i raportowanie zagrożeń, nadzór nad budową prototypów i walidacją rozwiązań – jeśli projekt tego wymaga; współpraca z innymi działami z obszarów: konstrukcji, prototypowni, produkcji, kontroli jakości, logistyki, zakupów, sprzedaży i zarządzania projektami.
  − Poddział Homologacji i Testów.
 14. Kierownik Homologacji i Testów – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: delegowanie zadań w podległym zespole i nadzór nad ich realizacją; weryfikowanie zgodności nowo projektowanych pojazdów już na etapie konstruowania; ustalanie harmonogramu badań homologacyjnych, jego aktualizacja i realizacja; ustalanie harmonogramu badań i testów niehomologacyjnych, jego aktualizacja i realizacja; wyrywkowe nadzorowanie zgodności produkcji i dokumentacji z uzyskaną homologacją; organizacja badań i udział w badaniach pojazdów w zakresie niezbędnym do uzyskania homologacji wyrobu; organizacja i udział w badaniach niehomologacyjnych, mających na celu sprawdzenie nowej konstrukcji autobusu bądź nowego rozwiązania technicznego oraz opracowanie raportu z tych badań.
 15. Lider Homologacji – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzorowanie procesu homologacji zgodnie z przyjętym harmonogramem; nadzorowanie zgodności produkcji i dokumentacji z uzyskaną homologacją, a także organizacja prac zespołu Homologacji, który zapewnia przygotowanie odpowiedniej dokumentacji normalizacyjnej (zebranie odpowiednich norm i regulaminów, które musi spełniać pojazd oraz przekazanie tychże odpowiednim działom konstrukcji), organizuje badania i bierze udział w badaniach pojazdów w zakresie niezbędnym do uzyskania homologacji wyrobu, organizuj i bierze udział w badaniach niehomologacyjnych, mających na celu sprawdzenie nowej konstrukcji autobusu bądź nowego rozwiązania technicznego oraz opracowanie raportu z tych badań.
 16. Starszy Specjalista ds. Homologacji i Badań, Specjalista oraz Młodszy Specjalista ds. Homologacji – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: zapewnienie odpowiedniej dokumentacji normalizacyjnej (zebranie odpowiednich norm i regulaminów, które musi spełniać pojazd oraz przekazanie tychże odpowiednim działom konstrukcji), realizacja harmonogramu badań homologacyjnych zgodnie z ustaleniami przełożonego; nadzorowanie zgodności produkcji i dokumentacji z uzyskaną homologacją; udział w badaniach pojazdów w zakresie niezbędnym do uzyskania homologacji wyrobu.
 17. Lider Testów – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: organizacja i udział w testach pojazdów mających na celu sprawdzenie nowej konstrukcji autobusu bądź nowego rozwiązania technicznego; nadzorowanie procesu testów zgodnie z przyjętym harmonogramem; tworzenie dokumentacji testowej na podstawie wykonywanych bądź zlecanych testów oraz przekazywanie jej działom konstrukcji; opracowanie raportów z przeprowadzonych testów; nadzór i organizacja pracy podległego zespołu.
 18. Specjalista oraz Młodszy Specjalista ds. Testów – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: organizacja i udział w testach pojazdów mających na celu sprawdzenie nowej konstrukcji autobusu bądź nowego rozwiązania technicznego; tworzenie dokumentacji testowej na podstawie wykonywanych bądź zlecanych testów oraz przekazywanie jej działom konstrukcji; opracowanie raportów z przeprowadzonych testów.
  − Poddział Prototypowni.
 19. Kierownik Prototypowni – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: wdrażanie wszelkich nowości technicznych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez przełożonego, weryfikacja i wprowadzenie ich do produkcji; weryfikowanie i opracowanie technologii wykonania i montażu projektowanych elementów; przeprowadzanie badań rzeczywistych weryfikujących konstrukcje; sprawdzanie na modelu oraz tzw. pilotaż pierwszych sztuk; nadzór nad jakością procesów modelowych; wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie technologii obróbki i montażu; wykonanie jednostek prototypowych kompletnych przy pomocy Produkcji.
 20. Lider Prototypowni oraz Brygadzista – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: nadzór nad prawidłowym wykonaniem montażu, uruchomieniem i testowaniem prototypu; nadzór i czynny udział w przygotowaniu i wykonaniu prototypowych elementów, pomocy i sprawdzianów warsztatowych; nadzór nad pracami podległych pracowników; rozdzielanie zadań podległym pracownikom.

(iii) Dział Rozwoju Pojazdów Szynowych.

 1. Dyrektor ds. Pojazdów Szynowych – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu pojazdów szynowych – w porozumieniu z zarządem; zarządzanie i nadzór w ramach bieżącej analizy pracy działu pojazdów szynowych; planowa realizacja obowiązków działu pojazdów szynowych; bieżąca analiza krajowego i zagranicznego rynku w zakresie działalności działu pojazdów szynowych, w tym struktury tynku w związku z tendencjami rozwoju i prognozami, konkurencją, motywami i prognozami rozwoju; bieżąca analiza technologii, programów oraz systemów organizacji i zarządzania stosowanych w dziale pojazdów szynowych na tle konkurencji; przygotowanie dla zarządu koniecznej dokumentacji dotyczącej działu pojazdów szynowych; realizacja uchwał organów spółki; składanie raportów zarządowi dotyczących wszystkich podjętych decyzji oraz działań programowych, technologicznych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, zawsze na koniec kwartału; składanie raportów zarządowi dotyczących obowiązków finansowych, planów finansowych, zarządzania personelem w dziale pojazdów szynowych, w tym racjonalizacja zatrudnienia, awanse i degradacje; opracowanie i realizacja w porozumieniu z zarządem przejrzystej struktury organizacyjnej działu dzięki przydzielaniu zadań, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom w ramach danych jednostek organizacyjnych; składanie raportów zarządowi w zakresie dotyczącym działu pojazdów szynowych.
  − Poddział Konstrukcji Pojazdów Szynowych.
 2. Kierownik Konstrukcji Pojazdów Szynowych − zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: delegowanie zadań w podległym zespole i nadzór nad ich realizacją; przygotowanie koncepcji pojazdu i/lub systemu elektrycznego i mechaniczno-elektrycznego z uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; poszukiwanie nowych rozwiązań i/lub dostawców komponentów w celu ciągłego doskonalenia produktu; projektowanie konstrukcji elektrycznych w pojeździe zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawą; ciągła współpraca z dostawcami w celach uzgadniania koncepcji systemu, funkcji, interfejsów, warunków zabudowy; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych i/lub eksploatowanych pojazdach; współpraca z innymi działami (m.in. Produkcją, Dokumentacją, Zarządzaniem Projektami) w celu podnoszenia jakości produktu.
 3. Lider Konstrukcji Mechanicznej – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: delegowanie zadań w podległym zespole i nadzór nad ich realizacją; przygotowanie koncepcji pojazdu i/lub systemu mechanicznego i mechaniczno-elektrycznego z uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; przygotowanie i/lub sprawdzenie wymagań technicznych dla komponentów i systemów mechanicznych i mechaniczno- elektrycznych; poszukiwanie nowych rozwiązań i/lub dostawców komponentów w celu ciągłego doskonalenia produktu; projektowanie konstrukcji mechanicznych w pojeździe zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; ciągła współpraca z dostawcami w celach uzgadniania koncepcji systemu, funkcji, interfejsów, warunków zabudowy; nadzór nad montażem elementów i zespołów w pojazdach; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych i/lub eksploatowanych pojazdach; współpraca z innymi działami w celu podnoszenia jakości produktu.
 4. Lider Konstrukcji w Zespole ds. Konstrukcji Stalowych. Zespole ds. Układów Biegowych, Zespole ds. Zabudowy Pojazdu oraz Zespole ds. Wyposażenia Pojazdu − zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: delegowanie, zadań w podległym zespole i nadzór nad ich realizacją; przygotowanie koncepcji pojazdu i/lub systemu mechanicznego i mechaniczno-elektrycznego z uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; przygotowanie wymagań technicznych dla komponentów i systemów mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych; poszukiwanie nowych rozwiązań i/lub dostawców komponentów w celu ciągłego doskonalenia produktu; projektowanie konstrukcji mechanicznych w pojeździe zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; ciągła współpraca z dostawcami w celu uzgadniania funkcji, interfejsów, warunków zabudowy; nadzór nad montażem elementów i zespołów w pojazdach; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych i/lub eksploatowanych pojazdach.
 5. Starszy Konstruktor, Konstruktor oraz Młodszy Konstruktor w Zespole ds. Konstrukcji Stalowych, Zespole ds. Układów Biegowych, Zespole ds. Zabudowy Pojazdu, Zespole ds. Wyposażenia Pojazdu oraz Zespole ds. Inżynierskiego Wsparcia Sprzedaży – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: przygotowanie koncepcji pojazdu i/lub systemu mechanicznego i mechaniczno-elektrycznego z uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; przygotowanie i/lub sprawdzenie wymagań technicznych dla komponentów i systemów mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych; poszukiwanie nowych rozwiązań i/lub dostawców komponentów w celu ciągłego doskonalenia produktu; projektowanie konstrukcji mechanicznych w pojeździe zgodnie z wymaganiami; ciągła współpraca z dostawcami w celach uzgadniania koncepcji systemu, funkcji, interfejsów, warunków zabudowy; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych i/lub eksploatowanych pojazdach.
 6. Designer w Zespole ds. Inżynierskiego Wsparcia Sprzedaży – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: nadzór nad przestrzeganiem strategii projektowej Spółki w zakresie projektowania pojazdów szynowych; koordynacja przepływu informacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w projektowanie na poszczególnych etapach pracy projektowej oraz współpraca zgodnie ze schematem pracy projektowej; przygotowywanie wymagań i nadzór nad realizacją projektu w zakresie kolorystyki zewnętrznej i wewnętrznej; przygotowanie wytycznych dla konstruktorów w zakresie projektowania elementów pojazdu mających szczególny wpływ na odbiór końcowego produktu przez użytkowników ze szczególnym naciskiem na ergonomię; prowadzenie projektu na poszczególnych etapach procesu projektowego, od analizy problemu, poprzez koncepcję, nadzór nad modelowaniem, prototypowanie aż do ostatecznej formy projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; poszukiwanie nowych rozwiązań i/lub dostawców komponentów w celu ciągłego doskonalenia produktu; ciągła współpraca z dostawcami w celach uzgadniania funkcji, interfejsów, warunków itp.; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych lub/i eksploatowanych pojazdach
 7. Inżynier Obliczeń MES w Zespole ds. Konstrukcji Stalowych – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: tworzenie i modyfikowanie modeli obliczeniowych MES całych konstrukcji szkieletów pojazdów szynowych; sprawdzanie konstrukcji pod kątem spełniania wymogów wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej; projektowanie części i zespołów prototypowych spełniających obowiązujące normy i spełniających postawione założenia; przeprowadzanie obliczeń inżynierskich i ocena wyników obliczeń w celu weryfikacji tworzonych konstrukcji; opracowywanie technologii wykonania i montażu projektowanych detali i podzespołów.
 8. Lider Konstrukcji w Zespole Systemów Elektrycznych oraz Zespole Sterowania i Instalacji Elektrycznych − zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: delegowanie zadań w podległym zespole i nadzór nad ich realizacją; przygotowanie koncepcji pojazdu i/lub systemu elektrycznego i mechaniczno-elektrycznego z uwzględnieniem wymagań klienta, norm i przepisów oraz informacji z serwisu i bazy wiedzy; przygotowanie wymagań technicznych dla komponentów i systemów elektrycznych i mechaniczno-elektrycznych; poszukiwanie nowych rozwiązań i/lub dostawców komponentów w celu ciągłego doskonalenia produktu; projektowanie konstrukcji elektrycznych w pojeździe zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem norm i przepisów prawa; ciągła współpraca z dostawcami w celu uzgadniania funkcji, interfejsów, warunków zabudowy; nadzór nad montażem elementów i zespołów w pojazdach oraz ich uruchamianiem; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych i/lub eksploatowanych pojazdach.
 9. Starszy Konstruktor, Konstruktor oraz Młodszy Konstruktor w Zespole Systemów Elektrycznych oraz Zespole Sterowania i Instalacji Elektrycznych – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: opracowywanie koncepcji i architektur podsystemów w oparciu o wymagania klientów oraz norm; poszukiwanie alternatywnych rozwiązań spełniających wymagania koncepcyjne; specyfikacja elementów instalacji elektrycznej w oparciu o wymagania klientów oraz wymagania koncepcyjne; projektowanie instalacji elektrycznej w pojeździe zgodnie z wymaganiami klientów; wsparcie przy uruchomieniach prototypowych (badania układów na stanowiskach testowych, uczestnictwo w testach funkcjonalnych na pojazdach; projektowanie układów elektronicznych wykorzystywanych w pojazdach; programowanie układów elektronicznych w pojeździe); wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach.
 10. Konstruktor Programista oraz Młodszy Konstruktor Programista w Zespole Systemów Elektrycznych oraz Zespole Sterowania i Instalacji Elektrycznych – zakres obowiązków pracowników obejmuje m.in.: przygotowanie aplikacji do realizacji systemu sterowania pojazdem; specyfikacja komponentów sterowania pojazdem; testowanie oprogramowania i wsparcie działu testów końcowych przy uruchomieniu pojazdu; projektowanie instalacji elektrycznej w pojeździe zgodnie z wymaganiami klientów; wprowadzanie nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach; projektowanie i programowanie układów elektronicznych wykorzystywanych w pojazdach.
 11. Asystentka Działu Rozwoju – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: wsparcie działu w bieżących sprawach administracyjnych i organizacyjnych, dbanie o sprawny obieg dokumentów i korespondencji, zarządzanie listą zadań działu, nadzór nad realizacją zadań w dziale zgodnie ze standardem IRIS, opracowywanie raportów z KPI działu.
  − Poddział RAM/LCC i Inżynierskiego Wsparcia Serwisu (IWS).
 12. Lider RAM/LCC i IWS – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: wyliczanie wskaźników i przeprowadzanie analizy kosztów życia pojazdu (ang. LCC – Life Cycle Cost); przeprowadzanie analizy niezawodności, dostępności oraz obsługowości pojazdów (ang. RAM − Reliability, Availability, Maintainability); nadzór nad przygotowaniem raportów z analiz oraz ocenę opracowanych dokumentów.
 13. Specjalista ds. Dokumentacji – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: przygotowanie aktualnej dokumentacji technicznej pojazdu dla klienta; nadzorowanie aktualności dokumentacji producentów wykorzystywanej w dziale, tworzenie instrukcji montażowych, katalogów części zamiennych, współpraca z serwisem przy tworzeniu instrukcji eksploatacyjnych i naprawczych, tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej, dokumentacji systemu utrzymania oraz warunków technicznych wykonania pojazdu.
  − Poddział Homologacji.
 14. Lider Homologacji – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: delegowanie zadań w podległym zespole i nadzór nad ich realizacją weryfikowanie zgodności nowo projektowanych pojazdów już na etapie konstruowania; ustalanie harmonogramu badań homologacyjnych, jego aktualizacja i realizacja; organizacja badań i udział w badaniach pojazdów w zakresie niezbędnym do uzyskania homologacji wyrobu; organizacja i udział w badaniach niehomologacyjnych, mających na celu sprawdzenie nowej konstrukcji pojazdu szynowego bądź nowego rozwiązania technicznego oraz opracowanie raportu z tych badań;
 15. Specjalista ds. Homologacji oraz Specjalista ds. Homologacji i Badań – zakres obowiązków pracownika obejmuje m.in.: weryfikowanie zgodności nowo projektowanych pojazdów począwszy od etapu konstruowania; nadzorowanie procesu homologacji zgodnie z przyjętym harmonogramem; tworzenie; nadzorowanie zgodności produkcji i dokumentacji z uzyskaną homologacją, organizacja badań i udział w badaniach pojazdów w zakresie niezbędnym do uzyskania homologacji wyrobu.

Spółka informuje, że w praktyce może wystąpić sytuacja, w której osoby zajmujące opisane wyżej stanowiska będą zajmowały się w ramach godzin pracy czynnościami niebędącymi realizacją działalności badawczo-rozwojowej. W szczególności mogą one wykonywać prace na rzecz innych działów lub podejmować czynności niestanowiące prac badawczo-rozwojowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami Spółki, lecz działania związane z wynikami tych prac już po opuszczeniu fazy badawczej lub wypuszczeniu produktu na rynek (usuwanie błędów, uczestnictwo w procesach wsparcia dla użytkownika). Główną kompetencją tych osób pozostaje jednak realizacja działalności badawczo-rozwojowej Spółki.

Jednocześnie Spółka zaznacza, że przedstawiona powyżej struktura obejmuje wyłącznie działy zajmujące się realizacją prac badawczo-rozwojowych. W Spółce funkcjonują również inne działy, zajmujące się przykładowo standaryzowaną produkcją czy też sprzedażą, jak również działy wsparcia ogólnego, takie jak księgowość, dział IT czy dział kadr i płac. Osoby zajmujące stanowiska w tych działach, choć częściowo wspierają strukturę zajmującą się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, nie są przypisane bezpośrednio do tej strefy działalności, stąd takie rodzaje stanowisk nie są przedmiotem niniejszego wniosku. Innymi słowy, niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie struktur dedykowanych bezpośrednio działalności badawczo-rozwojowej Spółki, wyodrębnionych z całej struktury zatrudnienia Spółki.

Spółka pragnie w tym miejscu wskazać, że prowadzi zestawienie pozwalające na rozdział roboczogodzin na poszczególne działania dla poszczególnych pracowników.

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. nowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) po stronie Wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości dotyczące jej stosowania.

Wnioskodawca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.).

Wnioskodawca zaznacza, że jednocześnie z niniejszym wnioskiem wnosi również wniosek w zakresie m.in. stwierdzenia, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy ma prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojowa, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT. Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie tego, czy wszyscy z pracowników zajmujących się realizacją prac badawczo- rozwojowych mogą zostać uznani za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, a zatem, wynagrodzenia których z pracowników mogą stanowić „koszty kwalifikowane” w rozumieniu i podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT. Również klasyfikacja poszczególnych składników wynagrodzeń pracowniczych jako wydatków kwalifikowanych będzie przedmiotem oddzielnego wniosku. Z tego względu Wnioskodawca prosi o założenie przy wydawaniu interpretacji indywidualnej w odpowiedzi na niniejszy wniosek, że Spółka ma prawo do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową uregulowanej w art. 18d ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT?
 2. Czy pracowników Działu Adaptacji Rynkowych uczestniczących w pracach badawczo- rozwojowych, zajmujących stanowiska oznaczone w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego numerami 1-16, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT?
 3. Czy pracowników Działu Rozwoju Autobusów uczestniczących w pracach badawczo- rozwojowych, zajmujących stanowiska oznaczone w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego numerami 17-36, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT?
 4. Czy pracowników Działu Rozwoju Pojazdów Szynowych uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych, zajmujących stanowiska oznaczone w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego numerami 37-51, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT?
 5. Czy w przypadku pracowników Działu Adaptacji Rynkowych, Działu Rozwoju Autobusów oraz Działu Rozwoju Pojazdów Szynowych, którzy wykonują prace będące realizacją działalności badawczo-rozwojowej Spółki (tj. uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych, to nie przeznaczają na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy), kosztem kwalifikowanym będzie cała kwota wydatków na wynagrodzenia takich pracowników?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 5 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną 27 lutego 2017 r. nr 3063-ILPB2.4510.33.2017.1.ŁM. natomiast w zakresie pytań nr 2, 3 i 4 wydano 27 lutego 2017 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr 3063-ILPB2.4510.217.2016.1.KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, za pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT należy uznać takich pracowników, których zakres obowiązków zawodowych, na podstawie zawartej ze Spółką umowy, obejmuje czynności stanowiące realizację działalności badawczo-rozwojowej i którzy faktycznie wykonują czynności stanowiące realizację działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Spółkę.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dalej w art. 4a pkt 27 oraz 28 ustawy CIT zdefiniowano wspomniane w punkcie 26 tego samego artykułu badania naukowe oraz prace rozwojowe, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Badania naukowe to:
  1. badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  2. badania stosowane, czyli prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  3. badania przemysłowe, czyli badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 2. Prace rozwojowe to działania dotyczące nabywania, łączenia, kształtowania i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Za koszty kwalifikowane, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, uznaje się m.in. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej; kwota odliczenia wskazanych wyżej wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć 30% tych kosztów (art. 18d ust. 7 ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, do którego odnosi się przytoczony art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powyższego wynika, że podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzący działalność badawczo-rozwojową, może w ramach ulgi na prace badawczo-rozwojowe od podstawy opodatkowania CIT odliczyć maksymalnie 30% świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników, które dla tych pracowników stanowią przychody ze stosunku pracy i zrównane w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, jak również składki na ubezpieczenia społeczne płacone od tych przychodów, w części finansowanej przez pracodawcę. W opinii Spółki, na tej podstawie można argumentować, że wszelkie świadczenia wypłacane na rzecz pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, o ile stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy, mogą zostać przez Spółkę uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT.

Co przy tym istotne, ustawodawca wprowadził wyłącznie trzy warunki uznania kosztów pracowniczych za koszty kwalifikowane na cele stosowania ulgi badawczo-rozwojowej:

 • Koszty te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy,
 • Koszty muszą dotyczyć pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz
 • Koszty te muszą stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Jak już wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie drugiego z wymienionych wyżej kryteriów, tj. uznania pracowników za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo rozwojowej.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, „przepisy PDOPrU nie precyzują i nie wprowadzają ograniczeń w zakresie dotyczącym tego, z czego powinno wynikać zatrudnienie konkretnego pracownika w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Najbardziej oczywistym sposobem określenia takiego celu wydaje się zawarcie odpowiednich zapisów w umowie o pracę zawartej z pracownikiem, zwłaszcza w części poświęconej zakresowi obowiązków pracownika. (K Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2016). Z tego względu, w opinii Spółki, za pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo rozwojowej należy uznać pracownika, w zakresie obowiązków którego, w myśl zawartej umowy o pracę/wytycznych wewnętrznych lub innych dokumentów, pozostaje uczestnictwo w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych. Spółka chciałaby w tym miejscu w szczególności wskazać, że w części umów zawartych z pracownikami wprost zostało zawarte stwierdzenie, że pracownicy ci zatrudnieni są w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych. W przypadku pozostałych pracowników cel taki wynika z innych dokumentów, wytycznych lub w sposób dorozumiany poprzez faktyczne wykonywanie tych prac.

Ze względu na fakt, iż art. 18d został wprowadzony do ustawy o CIT stosunkowo niedawno (przepis ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.), na chwilę obecną nie są dostępne jeszcze wyroki lub interpretacje indywidualne, w których odpowiednio sądy lub organy podatkowe dokonywałyby wykładni pojęcia „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”. W takiej sytuacji, w opinii Spółki, należy posłużyć się wykładnią analogicznego pojęcia „celu”, użytego w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, dotyczącego definicji kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W orzecznictwie jednolicie wskazuje się, że wydatek należy uznać za poniesiony „w celu” osiągnięcia przychodu nie tylko w przypadku, gdy rzeczywiście doprowadził do osiągnięcia tego przychodu, ale również wówczas, gdy podatnik mógł obiektywnie oczekiwać rezultatu w postaci osiągniętego przychodu. Jak wyjaśnił NSA w wyroku z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt II FSK 2286/12 „analiza utytego zwrotu „w celu osiągnięcia przychodu” wskazuje, że odnosi się on zarówno do przychodów i źródeł faktycznie osiągniętych, jak i tych, których podatnik mógł racjonalnie (obiektywnie) oczekiwać, że zostaną osiągnięte. Sam fakt nieosiągnięcia oczekiwanego efektu gospodarczego (uzyskania przychodu) nie dyskwalifikuje poniesionego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu.” Analogiczna teza została postawiona w wyrokach NSA z dnia 11 grudnia 20151 r. sygn. akt II FSK 2464/13 oraz z dnia 28 marca 2014 r. sygn. akt II FSK 1728/12.

W analogii do powyższej linii interpretacyjnej, w opinii Spółki, należy stwierdzić, że za pracowników zatrudnionych „w celu” realizacji działalności badawczo-rozwojowej należy takich pracowników, którzy obiektywnie mogą przyczynić się do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, nie jest natomiast konieczne powstanie faktycznego efektu wyników pracy tych osób. Stąd, jeśli zatrudnione osoby mają wystarczające kompetencje do uczestniczenia w projektach badawczo-rozwojowych lub wspierania tych projektów, a zatem obiektywnie mogą mieć wkład w realizację działalności badawczo-rozwojowych, a dodatkowo w zakresie ich obowiązków pozostaje praca w obszarze badawczo-rozwojowym, osoby takie mogą zostać uznane za zatrudnione w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej Spółki.

Ponadto, zdaniem Spółki, istotne jest też, aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych. Nie wystarczy zatem, że umowa o pracę jako zakres kompetencji wskazuje czynności stanowiące realizację działalności badawczo-rozwojowej, pracownik, aby jego wynagrodzenie stanowiło koszt kwalifikowany, musi faktycznie w takich pracach uczestniczyć.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki, za pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT należy uznać takich pracowników, których zakres obowiązków zawodowych, na podstawie zawartej ze Spółką umowy, obejmuje czynności stanowiące realizację działalności badawczo-rozwojowej i którzy faktycznie wykonują czynności stanowiące realizację działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w tym postępowaniu. Natomiast odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.