2461-IBPB-2-2.4511.849.2016.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Przejęcie pracowników na mocy art. 23(1) Kodeksu pracy i obowiązki płatnika w związku z wypłatą tym pracownikom prowizji od zysku bilansowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2016 r. (data otrzymania 2 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca – N.S. sp. z o.o. – („zakład pracy przejmujący”) przejął z dniem 1 stycznia 2016 r. od N. sp. z o.o. („zakład pracy przekazujący”) 138 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę („pracownicy przejęci”) na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Zakład pracy przekazujący wypłacił dwóm przejętym pracownikom w sierpniu 2016 r. prowizję od zysku bilansowego za 2015 r. Przy wypłacie tej prowizji zakład pracy przekazujący – jako płatnik – pobrał zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacił do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien uwzględnić prowizję za 2015 r. wypłaconą tym pracownikom w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący?
  2. Czy imienne informacje PIT-11, które zostaną sporządzone przez Wnioskodawcę, powinny uwzględnić prowizję za 2015 r. wypłaconą w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym?
  3. Czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od prowizji za 2015 r. wypłaconej w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym powinna zostać uwzględniona w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez Wnioskodawcę?

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. zakład pracy przejmujący przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien uwzględnić prowizję za 2015 r. wypłaconą w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący;
  2. w informacjach imiennych PIT-11, które zakład pracy przejmujący sporządzi za 2016 r., powinna zostać ujęta prowizja za 2015 r. wypłacona w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym;
  3. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od prowizji za 2015 r. wypłaconej w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym powinny zostać wykazane w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez zakład pracy przejmujący.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) – płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Analizując obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy się odnieść do regulacji zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Jak wynika z treści art. 31 ww. ustawy – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei ust. 1a tego artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33–35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – zakład pracy przejmujący – przejął z dniem 1 stycznia 2016 r. od zakładu pracy przekazującego 138 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Zakład pracy przekazujący wypłacił dwóm przejętym pracownikom w sierpniu 2016 r. prowizję od zysku bilansowego za 2015 r. Przy wypłacie tej prowizji zakład pracy przekazujący – jako płatnik – pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłacił do urzędu skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien on uwzględnić prowizję za 2015 r. wypłaconą w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący. W informacjach imiennych PIT-11, które Wnioskodawca sporządzi za 2016 r., powinna zostać ujęta prowizja za 2015 r. wypłacona w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od prowizji za 2015 r. wypłaconej w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym powinny zostać wykazane w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez Wnioskodawcę (zakład pracy przejmujący).

W myśl art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) – w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Przywołany przepis przyjmuje zatem konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wyjaśnienia wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników Wnioskodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 38 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że zakład pracy przekazujący wypłacił w sierpniu 2016 r. dwóm przejętym pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, prowizje od zysku bilansowego za 2015 r.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że dla celów podatkowych istotny jest moment wypłaty pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę prowizji od zysku bilansowego, a nie okres za jaki ona przysługuje. Przychodami podatnika w danym roku są bowiem kwoty otrzymane, a nie kwoty należne za dany rok. W związku z powyższym, podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowizja od zysku bilansowego, wypłacona w danym roku – nawet jeśli obejmuje ona kwoty należne za lata poprzednie – będzie stanowić przychód uzyskany w roku jej otrzymania (wypłaty).

Natomiast naliczoną i pobraną zaliczkę na podatek dochodowy należy przekazywać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Tym samym termin przekazania zaliczek na podatek zależy bezpośrednio od miesiąca ich pobrania i nastąpić musi w miesiącu następnym po miesiącu pobrania tych zaliczek.

Zatem jeżeli zakład pracy przekazujący wypłacił dwóm pracownikom przejętym przez Wnioskodawcę prowizje od zysku bilansowego za 2015 r. w sierpniu 2016 r., to należy uznać, że obowiązek podatkowy z tytułu wypłaty ww. prowizji w podatku dochodowym od osób fizycznych powstał w 2016 r. Zatem prowizja wypłacona w sierpniu 2016 r. od zysku bilansowego za 2015 r. będzie stanowiła przychód ww. pracowników za 2016 r.

W związku z powyższym wyjaśnieniem, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca (Wnioskodawca), winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy oraz winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy.

Zatem Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. dwóch pracowników przejętych powinien uwzględnić prowizje od zysku bilansowego za 2015 r. wypłaconą im w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący. W informacjach imiennych PIT-11, które Wnioskodawca sporządzi za 2016 r., powinna zostać ujęta prowizja od zysku bilansowego za 2015 r. wypłacona w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Natomiast zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od prowizji z zysku bilansowego za 2015 r. wypłaconej w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym powinny zostać wykazane w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez zakład pracy przejmujący (przez Wnioskodawcę).

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.