1462-IPPB4.4511.1118.2016.2.IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa pracowników w programie outplacementu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2016 r. (data wpływu 27 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa pracowników w programie outplacementu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa pracowników w programie outplacementu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej także Spółka) planuje rozwiązanie z pracownikami stosunków pracy, na podstawie podjętej uchwały Zarządu Spółki, w ramach indywidualnego trybu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, tj. w trybie określonym w przepisie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192 z późn. zm.). W związku z planowanymi zwolnieniami, Wnioskodawca (dalej także jako: „Spółka”) będąc pracodawcą nabędzie od podmiotu zewnętrznego (Zleceniobiorca) tzw. usługi outplacementu związane ze wsparciem pracowników objętych zwolnieniem. Umowa ze Zleceniobiorcą będzie przewidywać, że w stosunku do zwalnianych pracowników realizowany będzie tzw. program outplacement. Celem programu outplacement będzie pomoc w podjęciu nowej pracy lub innej aktywności zawodowej. W ramach programu organizowane będą m.in. warsztaty oraz seminaria tematyczne, których celem będzie m.in. poszerzenie wiedzy pracowników o specyfice aktualnego rynku pracy, skuteczne metody docierania do ofert pracy, opracowanie profesjonalnej wersji życiorysu i prezentacji swoich kompetencji w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Udział w programie outplacement będzie dla pracowników dobrowolny oraz nieodpłatny. Zamiarem Spółki jest zrealizowanie programu outplacement (1) w okresach wypowiedzenia przysługujących pracownikom stosownie do przepisów Kodeksu pracy, a także (2) w stosunku do niektórych pracowników - program outplacement będzie realizowany już po rozwiązaniu umowy z pracownikiem (w okresie maksymalnie do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy). Planowane zwolnienia obejmą w sumie liczbę co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy. Spółka nie może przesądzić, czy udział w programie outplacement będzie dedykowany wszystkim pracownikom objętym zwolnieniem. Nie można zatem wykluczyć, że udział w programie outplacement będzie oferowany jedynie niektórym pracownikom objętym zwolnieniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wartość świadczeń realizowanych w ramach programu outplacement (realizowanych w okresie wypowiedzenia) stanowi dla pracowników Spółki przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT), korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT
  • w sytuacji kiedy program outplacement nie będzie dedykowany wszystkim pracownikom objętym zwolnieniem?
  • w sytuacji kiedy program outplacement będzie dedykowany wszystkim pracownikom objętym zwolnieniem?
 2. Czy wartość świadczeń realizowanych w ramach programu outplacement przyznanych po rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy (i realizowanych w okresie do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy) stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT, objęty zwolnieniem od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o PIT
  • w sytuacji kiedy program outplacement nie będzie dedykowany wszystkim pracownikom objętym zwolnieniem?
  • w sytuacji kiedy program outplacement będzie dedykowany wszystkim pracownikom objętym zwolnieniem?

Zdaniem Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, wartość świadczeń realizowanych w ramach programu outplacement (zarówno w okresie wypowiedzenie, jak i w okresie do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy) stanowią dla pracowników i byłych pracowników przychód, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT (w odniesieniu do programu realizowanego w okresie wypowiedzenia) oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o PIT (w odniesieniu do programu realizowanego w okresie do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy), zarówno w sytuacji kiedy program outplacement będzie dedykowany wszystkim, jak i tylko niektórym pracownikom objętym zwolnieniem.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W świetle powyższego za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W związku z planowanym zwolnieniem w tzw. trybie indywidualnym Spółka nabędzie od podmiotu zewnętrznego (Zleceniobiorca) tzw. usługi outplacement związane ze wsparciem pracowników objętych zwolnieniem. Celem programu outplacement będzie pomoc w podjęciu nowej pracy lub innej aktywności zawodowej m.in. warsztaty oraz seminaria tematyczne. Udział w programie będzie dla pracowników dobrowolny oraz nieodpłatny. Zamiarem Spółki jest zrealizowanie programu outplacement w okresach wypowiedzenia przysługujących pracownikom stosownie do przepisów Kodeksu pracy, a także w okresie do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Spółka nie może wykluczyć, że udział w programie outplacement będzie dedykowany jedynie niektórym z pracowników objętych zwolnieniem, które to zwolnienie obejmie co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy.

W ocenie Wnioskodawcy, otrzymane od pracodawcy usługi rynku pracy w ramach realizowanego programu wsparcia zwalnianych pracowników, są przychodem ze stosunku pracy tych pracowników. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Do odrębnych przepisów, o których mowa w powyższym przepisie niewątpliwie można zaliczyć regulacje ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.), które obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom przewidzianym do zwolnienia (w liczbie co najmniej 50 osób) usług rynku pracy realizowanych w formie programu. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyznane przez pracodawcę w ramach przedmiotowego programu outplacement zwalnianym pracownikom będą korzystać z powyższego zwolnienia od podatku, na zasadach określonych w tym przepisie. W ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w sytuacji, kiedy program będzie dedykowany wszystkim, jak i niektórym pracownikom objętym zwolnieniem.

W przypadku natomiast, gdy świadczenie zostanie przyznane po rozwiązaniu stosunku pracy (do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy - art. 70 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jego wartość będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 118 ww. ustawy zwalnia od podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu:

 1. studiów podyplomowych,
 2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 3. egzaminów lub licencji,
 4. badań lekarskich lub psychologicznych,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

- otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ocenie Wnioskodawcy, wartość świadczeń realizowanych w ramach programu outplacement przyznanych po rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy (do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy) stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT, objęty zwolnieniem od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o PIT, zarówno w sytuacji kiedy program outplacement będzie dedykowany wszystkim, jak i tylko niektórym pracownikom objętym zwolnieniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.