0461-ITPB3.4510.507.2016.1.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2016 r. (data wpływu 30 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin..

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność polegającą na przeładunku paliw płynnych w terminalu paliwowym. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z koniecznością zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach (inżynierów, specjalistów ds. ochrony obiektu, specjalistów ds. ochrony środowiska, informatyków, osoby do obsługi księgowej i administracyjnej), co jest możliwe tylko w przypadku prowadzenia atrakcyjnej dla nich polityki zatrudnienia i płacowej.

Wnioskodawca mając na celu uatrakcyjnienie swojej pozycji jako pracodawcy/potencjalnego pracodawcy zapewnia swoim pracownikom pakiety opieki medycznej. Pracownicy z tytułu korzystania z pakietów medycznych nie ponoszą żadnej odpłatności na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca pokrywa w całości koszt pakietów medycznych dla pracowników. W ramach pakietów medycznych zatrudnionym pracownikom przysługują takie świadczenia, jak m.in. nielimitowany dostęp do konsultacji u lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, kompleksowych badań diagnostycznych czy podstawowych zabiegów ambulatoryjnych. Pakiety medyczne są dodatkowym elementem zapewnianym przez Spółkę jako pracodawcę.

Pracownik może zgłosić Spółce chęć objęcia pakietem opieki medycznej także członków rodziny pracownika, tj. małżonka, dzieci (rodzinny pakiet medyczny). W ramach wybranego pakietu medycznego, takie same świadczenia medyczne jak pracownikowi, przysługują także członkom jego rodziny. Aktualnie, w przypadku gdy pracownik wyrazi chęć objęcia członków swojej rodziny opieką medyczną, rodzinny pakiet medyczny jest w całości finansowany przez Spółkę.

W przypadku pakietów medycznych w wariancie podstawowym (obejmującym wyłącznie pracownika) oraz rodzinnych pakietów medycznych (obejmujących członków rodziny pracownika), na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka dolicza pracownikom do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w wysokości wartości pakietu medycznego dla pracownika oraz wartości rodzinnego pakietu medycznego, w przypadku gdy pracownik zgłosił Spółce chęć objęcia pakietem opieki medycznej także członków rodziny.

W chwili obecnej wydatki Spółki na pakiety medyczne dla pracowników oraz rodzinne pakiety medyczne nie są zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytanie:

Czy wydatki Wnioskodawcy ponoszone na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz rodzinnych pakietów medycznych dla członków rodziny pracownika mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz rodzinnych pakietów medycznych, tj. pakietów obejmujących członków rodziny pracownika, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Przytoczony przepis wskazuje generalną zasadę zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, zgodnie z którą każdy wydatek mogący racjonalnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła tego przychodu, powinien zwiększać koszty podatkowe u podatnika.

W praktyce, aby określony wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, to musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez podmioty inne niż podatnik),
  2. jest on definitywny (rzeczywisty),
  3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  4. został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  5. został właściwie udokumentowany,
  6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Branża, w jakiej Spółka prowadzi działalność wymaga zatrudnienia specjalistów o wysokich kwalifikacjach, umiejętnościach i wiedzy tak, aby usługi świadczone przez Spółkę były wykonywane przez najlepszych ludzi, bo to gwarantuje ich wysoką jakość i bezpieczeństwo bardzo kosztownej infrastruktury z której korzysta Spółka. W celu pozyskania z rynku odpowiednich osób Spółka stosuje różne narzędzia, w tym m.in. stara się przyciągnąć takie osoby oferując im szeroki zakres świadczeń dodatkowych. W opinii Wnioskodawcy, takie dodatkowe świadczenia, jak właśnie pakiety medyczne dla pracownika i członków jego rodziny stanowią istotną motywację, zarówno dla pracowników już zatrudnionych, jak i potencjalnych. Przyciągnięcie do Spółki najlepszych specjalistów i ich pozostanie w Spółce ma natomiast przełożenie na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

W ocenie Spółki, finansowanie pakietów medycznych dla pracowników i rodzinnych pakietów medycznych ma pośredni wpływ na uzyskiwane przez Spółkę przychody, ponieważ jest istotnym elementem budowania lojalności pracowników już zatrudnionych względem pracodawcy i wzmacnia łączącą ich ze swoim pracodawcą więź. Dodatkowe świadczenia dla pracowników w postaci zapewnienia opieki medycznej ich rodzinom służy również poprawianiu atmosfery w miejscu pracy.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, finansowanie przez Spółkę pakietów medycznych dla pracowników i dla rodzin pracowników ma także wydatny wpływ na efektywność działalności gospodarczej Spółki. Dzięki poprawie opieki medycznej, a tym samym skuteczniejszej profilaktyce zdrowotnej, pracownicy i członkowie rodzin pracowników będą rzadziej chorować, wskutek czego pracownicy nie będą musieli zwalniać się z pracy w celu poratowania swojego zdrowia lub zapewnienia opieki chorym członkom swoich rodzin. Tym samym, Spółka może świadczyć efektywniej usługi swoim klientom oraz nie ponosi kosztów zatrudnienia osób na zastępstwo pracowników niebędących w pracy z powodu choroby lub zajmowania się chorymi członkami swych rodzin. Spółka nie ponosi również kosztów związanych z nagłą, choć chwilową nieobecnością pracowników. Zmniejsza się w ten sposób również fluktuacja pracowników w Spółce, a przede wszystkim mniejsze jest ryzyko ich nieobecności przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, istnienie związku między świadczeniami w postaci pakietów medycznych dla pracowników i rodzinnych pakietów medycznych a prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi przychodami nie powinien budzić wątpliwości.

Spółka chciałaby też podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób prawnych wynagrodzenie pracownika stanowi koszt uzyskania przychodów. W świetle powyższego, również różnego rodzaju świadczenia na rzecz pracownika stanowią koszt uzyskania przychodów, jeśli ich wartość doliczana jest do wynagrodzenia pracownika. Skoro zatem Spółka doliczać będzie pracownikom do ich przychodu wartość otrzymywanego przez nich nieodpłatnie świadczenia, to uzasadnione jest również zaliczenie tego rodzaju świadczenia do kosztów podatkowych Spółki. Końcowo podkreślić również należy, że koszty zakupu pakietów medycznych dla pracowników i dla rodzin pracowników nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych.

Powyższe podejście jest zgodne z linią interpretacyjną organów podatkowych, które wielokrotnie prezentowały stanowisko, zgodnie z którym koszty związane z dofinansowaniem pakietów medycznych przez pracodawcę dla członków rodzin pracowników stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych. Stanowisko takie przedstawione zostało przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 30 października 2014 r. nr IPPB5/423-818/14-3/AM, w której organ stwierdził, że: „(...) świadczenia na rzecz pracowników są - co do zasady - kosztem uzyskania przychodów pracodawcy niezależnie od tego, czy podstawą ich wypłaty jest Kodeks Pracy, wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze, układ zbiorowy pracy czy też regulamin pracy chyba, że przepisy w sposób wyraźny taką możliwość ograniczają lub wyłączają. Takimi kosztami niewątpliwie mogą być wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników. W rozpatrywanej sprawie z zakupem pakietów medycznych na rzecz pracowników, związane jest również objęcie opieką medyczną współmałżonków i dzieci pracowników. Powyższe świadczenie ma konkretny wymiar finansowy i jest korzyścią majątkową otrzymaną przez pracownika na podstawie łączącego go z pracodawcą stosunku pracy. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. należy uznać za prawidłowe. Wartość pakietu medycznego pracownika obejmująca świadczenie w postaci opieki medycznej o charakterze profilaktycznym oraz dla członków rodziny pracownika finansowana przez Spółkę stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone także w interpretacjach indywidualnych:

  1. wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 lipca 2014 r. nr IPPB5/423-352/14-4/AM oraz w dniu 31 lipca 2015 r. nr IPPB5/4510-561/15-2/AK;
  2. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 21 listopada 2014 r. nr ILPB3/423-432/14-2/PR;
  3. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 10 kwietnia 2015 r. nr IBPBI/4510-58/15/IZ;
  4. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. nr ILPB/4510-1-55/16-4/JG.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla pracowników i członków rodziny pracownika stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami wydanym w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do niego się odnoszącym, w związku z tym nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.