0115-KDIT2-2.4011.53.2017.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy kwotę dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dla pracowników należy potraktować jako przychód pracownika biorącego udział w wycieczce i naliczyć każdemu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w odpowiedniej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2017 r. (data wpływu 28 marca 2017 r.) uzupełnionym w dniu 23 maja 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 23 maja 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca organizuje 5-dniową wycieczkę integracyjną dla swoich pracowników: „Nadbałtyckim szlakiem-Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia”, o czym wszyscy pracownicy zostali powiadomieni drogą e-mailową na służbowe poczty, dodatkowo informacja o wyciecze została wywieszona na tablicy ogłoszeń na korytarzu, tak aby każdy mógł się zapoznać z ofertą. Udział w wycieczce mógł wziąć każdy pracownik, potwierdzając wcześniej chęć uczestnictwa wpisaniem się na listę. Zapisy były przyjmowane do 23 lutego 2017 r. Lista uczestników jest wymagana ze względu na charakter wyjazdu, konieczność zapewnienia noclegów określonej liczbie osób, wynika również z obowiązku ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Wycieczka zostanie zakupiona w Biurze Podróży „...” .... Cena zawierać będzie koszty przejazdu, noclegu, wyżywienia, biletów do Delfinarium i na prom oraz opiekę pilota, a także ubezpieczenie ... i .... Wartość wycieczki jest jednakowa dla każdego uczestnika i zostanie ustalona przez podzielenie ceny zakupu wycieczki w biurze podróży wykazanej w fakturze VAT wystawionej na Wnioskodawcę przez wszystkich uczestników.

Koszty wycieczki zostaną w części pokryte ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a częściowo przez każdego pracownika - kwoty będą uzależnione od dochodu danego pracownika, ustalanego na podstawie składanego przez każdego oświadczenia (zastosowane zostanie „kryterium socjalne”).

Zgodnie z postanowieniami regulaminu środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się m.in. na wycieczki krajowe i zagraniczne, a ze świadczeń Funduszu mogą korzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru i powołania.

Wnioskodawca zatrudnia 155 osób (stan na 28 lutego 2017 r. ), w wycieczce weźmie udział 42 pracowników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwotę dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dla pracowników należy potraktować jako przychód pracownika biorącego udział w wycieczce i naliczyć każdemu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w odpowiedniej wysokości?

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie wycieczki nie będzie dla pracownika przychodem i nie będzie rodziło po stronie płatnika konieczności naliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości dopłaty. Wnioskodawca kieruje się następującymi względami:

 • wycieczka ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników, nie podano żadnego parametru wykluczającego udział w wyjeździe jakiegokolwiek pracownika,
 • zakład pracy nie ma co prawda obowiązku organizowania wycieczek i nie wynika to z istoty stosunku pracy, ale wyjazd ma na celu zintegrowanie zespołu, poprawę komunikacji miedzy pracownikami i przełożonymi, polepszenie atmosfery w pracy, zmotywowanie załogi oraz rozwijanie umiejętności współpracy co wpłynie na poprawę współpracy między wydziałami,
 • świadczenie to wpłynie korzystnie na interes pracodawcy, gdyż poprzez zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy i dbanie o pracowników urząd zyskuje zadowolonych, nauczonych funkcjonowania w zespole, a przez to wydajniejszych pracowników, którzy będą silniej związani z pracą, chętniejsi do wykonywania swoich obowiązków,
 • nie można również założyć, że gdyby nie wycieczka organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie natomiast do art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy).

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia nieodpłatne świadczenie. W uchwałach z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt FPS 1/06 NSA ustalił znaczenie terminu nieodpłatne świadczenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stwierdził bowiem, że ma ono szerszy zakres niż w prawie cywilnym, ponieważ obejmuje wszelkie zjawiska o charakterze gospodarczym i zdarzenia prawne, których konsekwencją jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne oraz gospodarcze w działalności osób prawnych, których następstwem jest nieodpłatne, czyli niezwiązane z kosztami lub inną formą świadczenia przysporzenie majątku tej osobie, mające wyraźny finansowy wymiar. W uchwale z dnia 24 maja 2010 r., sygn. akt II FPS 1/10 NSA potwierdził, że powyższe stanowisko ma zastosowanie także odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do sytuacji wynikających z art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 tej ustawy.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Ponadto, treść tego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. Oznacza to, że do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zorganizować 5-dniową wycieczkę integracyjną dla swoich pracowników: „Nadbałtyckim szlakiem-Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia”, o czym wszyscy pracownicy zostali powiadomieni drogą e-mailową na służbowe poczty, dodatkowo informacja o wyciecze została wywieszona na tablicy ogłoszeń na korytarzu, tak aby każdy mógł się zapoznać z ofertą. Udział w wycieczce mógł wziąć każdy pracownik, potwierdzając wcześniej chęć uczestnictwa wpisaniem się na listę. Zapisy były przyjmowane do 23 lutego 2017 r. Lista uczestników jest wymagana ze względu na charakter wyjazdu, konieczność zapewnienia noclegów określonej liczbie osób, wynika również z obowiązku ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Wycieczka zostanie zakupiona w Biurze Podróży „...” .... Cena zawierać będzie koszty przejazdu, noclegu, wyżywienia, biletów do Delfinarium i na prom oraz opiekę pilota, a także ubezpieczenie ... i .... Wartość wycieczki jest jednakowa dla każdego uczestnika i zostanie ustalona przez podzielenie ceny zakupu wycieczki w biurze podróży wykazanej w fakturze VAT wystawionej na Wnioskodawcę, przez wszystkich uczestników.

Koszty wycieczki zostaną w części pokryte ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a częściowo przez każdego pracownika - kwoty będą uzależnione od dochodu danego pracownika ustalanego na podstawie, składanego przez każdego, oświadczenia (zastosowane zostanie „kryterium socjalne”).

Zgodnie z postanowieniami regulaminu środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się m.in. na wycieczki krajowe i zagraniczne, a ze świadczeń Funduszu mogą korzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru i powołania.

Wnioskodawca zatrudnia 155 osób (stan na 28 lutego 2017 r. ), w wycieczce weźmie udział 42 pracowników.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że dokonując oceny, czy udział w wycieczce integracyjnej prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

 • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w spotkaniu integracyjnym zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż udział pracowników w wycieczce sfinansowanej w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która będzie miała na celu zintegrowanie zespołu, poprawę komunikacji między pracownikami i przełożonymi, polepszenie atmosfery w pracy, zmotywowanie załogi oraz rozwijanie umiejętności współpracy, co wpłynie na poprawę współpracy między wydziałami nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy – zgodnie z art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca miałby obowiązek doliczać do pozostałych przychodów pracowników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.