0115-KDIT2-2.4011.412.2018.4.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wartość wręczanych pracownikom statuetek i portfeli z okazji obchodu jubileuszu 20-lecia Spółki będzie stanowić dla nich nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy i czy w związku z tym Spółka jako płatnik będzie obowiązana obliczyć i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. (data wpływu 20 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem na rzecz pracowników prezentów okolicznościowych z okazji obchodu jubileuszu ...-lecia Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 20 grudnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej Przedsiębiorstwo lub Spółka) jest spółką akcyjną zajmującą się (...) .

W dniu ... 2018 r. minęło ... lat od założenia i funkcjonowania Spółki. W ramach obchodów wspomnianej rocznicy Zarząd Spółki zaplanował zorganizowanie uroczystego spotkania jubileuszowego oraz wręczenie upominków jubileuszowych dla pracowników. Każdy pracownik otrzyma portfel skórzany z logo Spółki, a pracownicy wskazani przez powołaną kapitułę otrzymają pamiątkowe statuetki z logo Spółki i napisem okolicznościowym. Spotkanie odbędzie się ... 2018 r.

Na spotkanie jubileuszowe zaproszeni są wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa.

Ponadto zaproszenie otrzymali przedstawiciele byłych pracowników (emeryci), przedstawiciele największych odbiorców, przedstawiciele kontrahentów, przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele ..., której członkiem jest Spółka.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Godzina zakończenia nie jest określona.

Przebieg spotkania jubileuszowego zorganizowano z podziałem na dwie niezależne od siebie części tj. część oficjalną i część nieformalno-integracyjną. Udział w spotkaniu jubileuszowym jest dobrowolny.

W ramach części oficjalnej - Prezes Zarządu Spółki przedstawi historię jej funkcjonowania na przestrzeni ... lat, omówi bieżącą sytuację finansową oraz oficjalnie podziękuje pracownikom wręczając im upominki jubileuszowe.

Zarówno statuetki jak i portfele nie będą stanowiły dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za pracę. Otrzymanie ich przez pracowników nie wynika ani z zawartych umów o pracę ani z żadnych regulaminów Spółki. Pamiątkowe statuetki i portfele skórzane zostaną przekazane pracownikom tytułem darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego.

Otrzymanie ich nie jest uzależnione od efektów pracy danego pracownika, ani od jego zaangażowania w wykonywanie pracy. Pracownicy nie oczekują od Spółki tego rodzaju świadczeń a Spółka nie ma obowiązku ich spełnienia.

Intencją Spółki jest obdarowanie każdego pracownika. Otrzymanie upominku nie jest zależne od uczestniczenia w spotkaniu jubileuszowym.

Podstawą przyznania statuetek i portfeli jest jednostronna decyzja Zarządu Spółki, podjęta z tytułu uczczenia jubileuszu ...-lecia jej istnienia.

Część oficjalna uroczystości ma na celu docenienie wkładu pracy każdego pracownika dla funkcjonowania i rozwoju Spółki. Efektem dodatkowym, którego można się spodziewać, będzie wzmocnienie więzi Spółki z pracownikami.

Część nieformalna obchodów jubileuszu Spółki to spotkanie w gronie zaproszonych, w trakcie którego zapewniony zostanie catering i oprawa muzyczna.

Część ta ma na celu zintegrowanie załogi, zacieśnienie więzi pomiędzy pracownikami i poprawę relacji między nimi. Efektem spodziewanym jest poprawa atmosfery pracy i komunikacji personalnej pomiędzy pracownikami, a poprzez to poprawa efektywności pracy.

Spółka ocenia, że organizacja obchodów jubileuszu w przedstawionej formule będzie mieć dodatkowy pozytywny wpływ na jej działalność.

Wszystkie koszty związane z kompleksową organizacją jubileuszu, tj. koszty:

 1. zakupu statuetek z logo Spółki i napisem okolicznościowym,
 2. zakupu portfeli skórzanych z logo Spółki,
 3. usługi cateringowej,
 4. wynajmu dwóch sal,
 5. prowadzenia spotkania jubileuszowego,
 6. oprawy muzycznej,
 7. dokumentacji fotograficznej,
 8. usługi noclegowej dla gości zamiejscowych,

sfinansuje ze środków obrotowych Spółka.

W związku z powyższym opisem zadano m. in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1).

Czy wartość wręczanych pracownikom statuetek i portfeli z okazji obchodu jubileuszu ...-lecia Spółki będzie stanowić dla nich nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy i czy w związku z tym Spółka jako płatnik będzie obowiązana obliczyć i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy wartość statuetek i portfeli przekazanych pracownikom w ramach obchodów ...-lecia Spółki nie będzie stanowić dla nich nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych (dalej ustawa o pdof). W związku z powyższym Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o pdof opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 11 ust. 1 ustawy o pdpf stanowi z kolei, że przychodami z zastrzeżeniem art. 14 -15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W odniesieniu do pracowników w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o pdof za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, premie, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z kolei art. 2 ust. 1 ustawy o pdof stanowi, że nie w każdym przypadku uzyskanie korzyści majątkowych, spełniających definicję przychodu spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ust. 1 pkt 3 cytowanego przepisu wskazane zostały przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazano, że podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Umowa darowizny zdefiniowana została w art. 888 § 1 ustawy - Kodeks cywilny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W ocenie Spółki, obdarowanie wskazanych pracowników statuetkami i wszystkich pracowników portfelami wyczerpuje znamiona darowizny opisanej w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Spółka dokonuje jednostronnego świadczenia ze swojego majątku na rzecz pracowników. Pracownicy nie oczekują od Spółki takiego świadczenia. Spółka nie ma żadnego obowiązku, żeby takie świadczenie wykonać i nie jest ono w żaden sposób powiązane z wynagrodzeniem za wykonaną pracę. Jedynym kryterium przyznania ww. upominków jest chęć uhonorowania każdego z pracowników z racji obchodów jubileuszu Spółki. Podstawą przyznania upominków dla pracowników będzie odrębna uchwała Zarządu na tę okoliczność.

Dokonanie okazjonalnej darowizny na rzecz pracowników z tytułu okolicznościowego jubileuszu Spółki nie będzie stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy i w związku z powyższym na Spółce jako płatniku nie będzie spoczywać obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Darowizna statuetek i portfeli - w ocenie Spółki - podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn.

Spółka zwraca dodatkowo uwagę, że zaprezentowane przez nią stanowisko jest zgodne z aktualną linią orzeczniczą organów podatkowych potwierdzoną w wydanych interpretacjach indywidualnych np.: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 grudnia 2016 r., nr 0461- ITPB2.451.787.2016.1.ENB, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2017 r. nr 0111-KDIB2-2.4011.51.2017.2.JW, czy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2018 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.23. 2018. 2.AA.

Również Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 dotyczącym kwestii opodatkowania świadczeń uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, stwierdził, że nie wszystkie świadczenia otrzymane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy o pdof.

W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także różnego rodzaju świadczeń, które - nawet nieujęte w umowie o pracę - w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (...).

Reasumując, w ocenie Spółki przysporzenie majątkowe po stronie pracowników otrzymane z tytułu obchodów jubileuszu ...-lecia Spółki wyczerpuje wszelkie znamiona określone dla darowizny podlegającej opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem na rzecz pracowników prezentów okolicznościowych z okazji obchodu jubileuszu ...-lecia Spółki jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Niezależnie od powyższego wyjaśnić należy, że w art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziane zostały sytuacje, w których uzyskanie korzyści majątkowej mieszczącej się w definicji przychodu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród wyłączeń wskazanych w tym przepisie w ust. 1 pkt 3 wskazane zostały przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zacytowany przepis dotyczy sytuacji podatników osiągających dochód (przychód), który co do zasady może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a który uzyskany został przez nich w sposób nieodpłatny, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jego rolą jest zapobieżenie sytuacji, w której to samo przysporzenie majątkowe powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego w dwóch podatkach, czego skutkiem byłoby podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego. Przy czym zaznaczyć należy, że wyłączeniu temu podlega jedynie nabycie na podstawie jednego z tytułów wskazanych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, które faktycznie miało miejsce.

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r., poz. 644, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Umowa darowizny zdefiniowana została w art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką akcyjną zajmującą się (...).

W dniu ... 2018 r. minęło ... lat od założenia i funkcjonowania Spółki. W ramach obchodów wspomnianej rocznicy Zarząd Spółki zaplanował zorganizowanie uroczystego spotkania jubileuszowego oraz wręczenie upominków jubileuszowych dla pracowników. Każdy pracownik otrzyma portfel skórzany z logo Spółki, a pracownicy wskazani przez powołaną kapitułę otrzymają pamiątkowe statuetki z logo Spółki i napisem okolicznościowym. Spotkanie odbędzie się ... 2018 r.

Na spotkanie jubileuszowe zaproszeni są wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa.

Ponadto zaproszenie otrzymali przedstawiciele byłych pracowników (emeryci), przedstawiciele największych odbiorców, przedstawiciele kontrahentów, przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele ..., której członkiem jest Spółka.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Godzina zakończenia nie jest określona.

Przebieg spotkania jubileuszowego zorganizowano z podziałem na dwie niezależne od siebie części tj. część oficjalną i część nieformalno-integracyjną. Udział w spotkaniu jubileuszowym jest dobrowolny.

W ramach części oficjalnej - Prezes Zarządu Spółki przedstawi historię jej funkcjonowania na przestrzeni ... lat, omówi bieżącą sytuację finansową oraz oficjalnie podziękuje pracownikom wręczając im upominki jubileuszowe.

Zarówno statuetki jak i portfele nie będą stanowiły dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za pracę. Otrzymanie ich przez pracowników nie wynika ani z zawartych umów o pracę ani z żadnych regulaminów Spółki. Pamiątkowe statuetki i portfele skórzane zostaną przekazane pracownikom tytułem darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego.

Otrzymanie ich nie jest uzależnione od efektów pracy danego pracownika, ani od jego zaangażowania w wykonywanie pracy. Pracownicy nie oczekują od Spółki tego rodzaju świadczeń a Spółka nie ma obowiązku ich spełnienia.

Intencją Spółki jest obdarowanie każdego pracownika. Otrzymanie upominku nie jest zależne od uczestniczenia w spotkaniu jubileuszowym.

Podstawą przyznania statuetek i portfeli jest jednostronna decyzja Zarządu Spółki, podjęta z tytułu uczczenia jubileuszu ...-lecia jej istnienia.

Część oficjalna uroczystości ma na celu docenienie wkładu pracy każdego pracownika dla funkcjonowania i rozwoju Spółki. Efektem dodatkowym, którego można się spodziewać, będzie wzmocnienie więzi Spółki z pracownikami.

Część nieformalna obchodów jubileuszu Spółki to spotkanie w gronie zaproszonych, w trakcie którego zapewniony zostanie catering i oprawa muzyczna.

Część ta ma na celu zintegrowanie załogi, zacieśnienie więzi pomiędzy pracownikami i poprawę relacji między nimi. Efektem spodziewanym jest poprawa atmosfery pracy i komunikacji personalnej pomiędzy pracownikami, a poprzez to poprawa efektywności pracy.

Spółka ocenia, że organizacja obchodów jubileuszu w przedstawionej formule będzie mieć dodatkowy pozytywny wpływ na jej działalność.

Wszystkie koszty związane z kompleksową organizacją jubileuszu, tj. koszty:

 1. zakupu statuetek z logo Spółki i napisem okolicznościowym,
 2. zakupu portfeli skórzanych z logo Spółki,
 3. usługi cateringowej,
 4. wynajmu dwóch sal,
 5. prowadzenia spotkania jubileuszowego,
 6. oprawy muzycznej,
 7. dokumentacji fotograficznej,
 8. usługi noclegowej dla gości zamiejscowych,

sfinansuje ze środków obrotowych Spółka.

Kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców budziła wątpliwości po stronie pracowników oraz pracodawców i prowadziła do sporów interpretacyjnych. Orzecznictwo sadów administracyjnych w tej materii również było niejednolite. Zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny wskazał, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy. „W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają. Kryterium tym musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku”.

W rezultacie stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę darowizna pamiątkowych statuetek i portfeli skórzanych, która nie będzie dodatkową, formą gratyfikacji za wykonaną pracę, co do zasady będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W konsekwencji, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wręczonych pracownikom przez Wnioskodawcę statuetek i portfeli z okazji obchodów jubileuszu ...-lecia Spółki nie będzie stanowić dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem z ww. tytułu na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem na rzecz pracowników prezentów okolicznościowych z okazji obchodu jubileuszu ...-lecia Spółki należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.