Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z doładowaniem pracownikom imiennej karty usług publicznych usługą biletu komunikacji miejskiej

Fragment:

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika są pokrywane przez pracodawcę. Należy zauważyć, że spełnienie świadczeń, które służą organizacji pracy, leży przede wszystkim w interesie Wnioskodawcy. W takim przypadku pracownik korzystając z zakupionego przez pracodawcę biletu komunikacji miejskiej w ramach obowiązków służbowych, osiąga korzyść, jednak jest to korzyść niewychodząca na zewnątrz stosunku pracy i niestanowiąca dochodu, będącego przedmiotem opodatkowania. Zatem, wykorzystywanie biletu komunikacji miejskiej przez pracowników Wnioskodawcy do wykonywania przez nich obowiązków służbowych jest świadczeniem, które nie jest spełniane w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy. Tym samym, wartości zakupionego przez Wnioskodawcę doładowania kart usługą dziewięćdziesięciodniowego biletu komunikacji miejskiej wykorzystywanego przez pracowników w celu wykonywania pracy nie można uznać za przychód pracowników, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
14
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dofinasowaniem wycieczki z ZFŚS

Fragment:

Wskazać należy, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – gdy świadczenie to, powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem, pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przypadku dofinansowania imprezy integracyjnej w postaci wycieczki, w której uczestniczyć będą pracownicy i emeryci na zasadzie powszechnej dostępności, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

2018
7
wrz

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 wynagrodzenia pracowników Spółki, w części finansowanej ze środków unijnych, o których mowa wcześniej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla Spółki?

Fragment:

Spółka oddelegowuje pracownika P. G. do wykonywania obowiązków programisty w ramach realizowanego projektu w wymiarze 1 etat. Z dniem 1 października br. Spółka planuje oddelegować pracownika K. G. do wykonywania obowiązków radiologa w wymiarze 2/3 etatu. Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę będą dofinasowane ze środków unijnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 wynagrodzenia pracowników Spółki, w części finansowanej ze środków unijnych, o których mowa wcześniej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58, wynagrodzenia pracowników nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów dla Spółki z uwagi na fakt, że są finansowane dochodami wolnymi od podatku, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 52 i 53. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie nadmienia się, że w kontekście zadanego pytania, wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nie była ocena, czy otrzymane środki unijne w ramach dofinansowania projektu stanowią dochody wolne od podatku, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 52 i 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
6
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca może odliczyć, zgodnie z art. 18 PDOP, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową wykonywaną na rzecz klientów (zleceniodawców i zamawiających) z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Fragment:

Podnieść w tym miejscu należy, że mając na uwadze brzmienie art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, aby koszty wynagrodzenia pracownika oraz składki z tytułu tych należności mogły stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, pracownik ten musi nie tylko zostać zatrudniony w celu realizacji takiej działalności, ale powinien również brać w niej udział. W zakresie innych wykonywanych przez pracownika czynności, wskazane wydatki, choć będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to nie będą kosztami poniesionymi na działalność badawczo-rozwojową. W konsekwencji powyższego za pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo rozwojowej, należy uznać pracownika, w zakresie obowiązków którego, pozostaje czynne uczestnictwo w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych. W przypadku więc, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadne jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia i świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, która nie jest związana z realizacją działalności B+R. Ponadto należy zauważyć, że ustawodawca w art. 18d ust. (...)

2018
6
wrz

Istota:

Dofinansowanie z ZFŚS kosztów uczestnictwa w zorganizowanym przez Urząd wyjeździe integracyjnym do teatru nie będzie skutkowało powstaniem po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy, od którego Urząd będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

Kierując się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia które: zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi i nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. W ocenie Urzędu, nieodpłatne świadczenie w postaci wyjazdu integracyjnego do teatru nie jest w interesie pracownika ale w interesie pracodawcy. Wyjazd ma charakter integracyjny. Ma się przyczynić do polepszenia wzajemnych relacji służbowych między pracownikami, co ma zaowocować ich lepszą pracą. Dobra atmosfera wśród pracowników wpływa na większe zadowolenie i zaangażowanie w pracę. Nie wystąpi również u pracowników przysporzenia majątku, bowiem nie sposób zakładać, że gdyby nie wyjazd integracyjny do teatru organizowany i współfinansowany przez pracodawcę, pracownik wydałby swoje pieniądze na uczestnictwo w takim wyjeździe do teatru. Organizowanie wyjazdów o charakterze integracyjnym dla pracowników nie jest koniecznością wynikającą z przepisów powszechnie obowiązujących.

2018
2
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla pracowników

Fragment:

Reasumując, w związku z ubezpieczeniem pracownika w zagranicznej podróży służbowej, jedynie równowartość składek zapłaconych przez Wnioskodawcę tytułem sfinansowania ubezpieczenia obejmującego niezbędne koszty leczenia pracownika za granicą, do których zwrotu byłby zobligowany Wnioskodawca oraz w razie zgonu pracownika za granicą pokrycia kosztów transportu zwłok do kraju stosownie do § 19 ww. rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej nie stanowi dla pracownika przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, wartość zapłaconej z tego tytułu składki ubezpieczeniowej przez Wnioskodawcę nie będzie zaliczana do przychodów pracownika wynikających ze stosunku pracy, a zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Natomiast równowartość składek z tytułu wykupu przez Wnioskodawcę dla pracownika ubezpieczenia w pozostałym zakresie, ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków i z tytułu odpowiedzialności cywilnej, stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wartość tych składek opłaconych za pracownika, Wnioskodawca ma obowiązek doliczyć do przychodów pracownika oraz obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
2
wrz

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników wykonujących Prace Projektowe ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie kosztów Prac Projektowych, realizowanych w ramach projektów typu II do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych poczynając od roku podatkowego Spółki rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 18d uCIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Fragment:

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Za pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej należy uznać pracownika, w zakresie obowiązków którego, pozostaje czynne uczestnictwo w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych. Jednakże istotne jest też, aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych. Nie wystarczy zatem, że umowa o pracę bądź inny dokument potwierdza, że w zakresie kompetencji danego pracownika znajduje się wykonywanie czynności stanowiących realizację działalności badawczo-rozwojowej, pracownik ten musi też faktycznie uczestniczyć w tych pracach. Tylko wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości. Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

2018
31
sie

Istota:

Czy u pracownika i Współpracownika uczestniczącego w spotkaniu powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia z tytułu uczestnictwa w spotkaniu, a co za tym idzie, czy na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy w tym zakresie?

Fragment:

Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w spotkaniu integracyjnym, zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Zatem, nie każde świadczenie spełnione na rzecz osoby fizycznej, bez ustalonej za nie zapłaty, jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu należy zauważyć, że ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnosi się do pracowników. Jednakże zawarte w nim wskazania – odnoszące się do pracowników – mogą stanowić wskazówkę przy ustalaniu ewentualnego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla osób niebędących pracownikami. Odnosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż udział pracowników i Współpracowników w organizowanych przez Spółkę spotkaniach (...)

2018
26
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem oddelegowanym pracownikom bezpłatnego zakwaterowania;
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem oddelegowanym pracownikom kosztów przejazdów do miejsca oddelegowania i z powrotem.

Fragment:

Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania czy transportu oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego. W konsekwencji, w sytuacji, gdy pracodawca − mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy – zapewni oddelegowanym pracownikom bezpłatne zakwaterowanie w czasie oddelegowania oraz przekaże oddelegowanym pracownikom samochód służbowy i pokryje koszty przejazdu do miejsca pracy za granicę i z powrotem do Polski, to wartość tych świadczeń stanowi dla pracowników przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
23
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem pracownikom produktów spożywczych w formie bufetu.

Fragment:

W tym stanie rzeczy oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. należy uznać, że zapewnienie przez Wnioskodawcę korzystania przez pracowników w trakcie pracy z Produktów (artykułów spożywczych, w tym napojów bezalkoholowych) w formie bufetu dostępnego dla wszystkich pracowników Spółki, nie będzie generowało po stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Ponadto nie będzie możliwości przypisania odpowiedniej wysokości świadczenia nieodpłatnego pracownikom, gdyż w przypadku Produktów, z których pracownicy mogą przyrządzać swoje posiłki - Wnioskodawca nie będzie w stanie ustalić dokładnej wartości udostępnionych Produktów skonsumowanych przez danego pracownika. W sytuacji gdy Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika, nie sposób uznać, że pracownik ten uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem, udostępnienie przez Spółkę w wyżej opisany sposób Produktów sfinansowanych przez Spółkę, które nie są związane ze spotkaniami biznesowymi, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez konkretnego pracownika, koszt przedmiotowych Produktów nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Zainteresowany jako płatnik, dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników, nie będzie zobowiązany do doliczenia wartości ww.

2018
18
sie

Istota:

Udział pracowników w wycieczce finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, której celem była integracja załogi oraz umożliwienie pracownikom aktywnej formy wypoczynku, co wpływa pozytywnie na efektywność w pracy i wzajemne relacje nie stanowił dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W konsekwencji po stronie pracownika nie powstał przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 31 tej ustawy nie miał obowiązku, wartości świadczenia związanego z udziałem w ww. wycieczce doliczać do pozostałych przychodów pracowników.
W tym stanie rzeczy skoro koszt udziału pracowników w wycieczce w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę ze środków ZFŚS, nie generuje u pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza to możliwość zastosowania względem tego świadczenia zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy.

Fragment:

Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczej sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy koszt udziału pracownika w wycieczce jest przychodem dla pracownika z tytułu „ innych nieodpłatnych świadczeń ” zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym zwolniony jest z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 do kwoty 1.000 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie przez pracodawcę wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie spowoduje powstania po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawca uważa, że nie powinien zaliczać go do „ innych nieodpłatnych świadczeń ” w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż: jest to świadczenie skierowane do wszystkich pracowników i nie ma podstaw, aby przypisać konkretnemu pracownikowi wymierną korzyść, sama chęć wzięcia udziału przez pracownika w wycieczce, czy też udział nie jest jednoznaczne z tym, że skorzysta on ze wszystkich dostępnych produktów i usług w trakcie wyjazdu, po stronie pracownika nie powstanie korzyść w postaci zaoszczędzonego wydatku, ponieważ pracownik nie musiałby go ponieść, gdyby nie został przez pracodawcę zaproszony do udziału w wycieczce.