Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Czy wartość wręczanych pracownikom statuetek i portfeli z okazji obchodu jubileuszu 20-lecia Spółki będzie stanowić dla nich nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy i czy w związku z tym Spółka jako płatnik będzie obowiązana obliczyć i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

W ramach części oficjalnej - Prezes Zarządu Spółki przedstawi historię jej funkcjonowania na przestrzeni ... lat, omówi bieżącą sytuację finansową oraz oficjalnie podziękuje pracownikom wręczając im upominki jubileuszowe. Zarówno statuetki jak i portfele nie będą stanowiły dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za pracę. Otrzymanie ich przez pracowników nie wynika ani z zawartych umów o pracę ani z żadnych regulaminów Spółki. Pamiątkowe statuetki i portfele skórzane zostaną przekazane pracownikom tytułem darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie ich nie jest uzależnione od efektów pracy danego pracownika, ani od jego zaangażowania w wykonywanie pracy. Pracownicy nie oczekują od Spółki tego rodzaju świadczeń a Spółka nie ma obowiązku ich spełnienia. Intencją Spółki jest obdarowanie każdego pracownika. Otrzymanie upominku nie jest zależne od uczestniczenia w spotkaniu jubileuszowym. Podstawą przyznania statuetek i portfeli jest jednostronna decyzja Zarządu Spółki, podjęta z tytułu uczczenia jubileuszu ...-lecia jej istnienia. Część oficjalna uroczystości ma na celu docenienie wkładu pracy każdego pracownika dla funkcjonowania i rozwoju Spółki. Efektem dodatkowym, którego można się spodziewać, będzie wzmocnienie więzi Spółki z pracownikami. Część nieformalna obchodów jubileuszu Spółki to spotkanie w gronie zaproszonych, w trakcie którego zapewniony zostanie catering i oprawa muzyczna.

2018
29
gru

Istota:

Sposób dokumentowania wykonywanych świadczeń

Fragment:

Odnosząc się natomiast do poruszonej przez Wnioskodawcę kwestii ujawnienia chronionych przez prawo danych pacjenta pracownikom księgowości Szpitala bądź organom kontroli należy przede wszystkim podkreślić, że kwestia ta pozostaje poza zakresem przedmiotowym interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydawanej w trybie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak należy wskazać, że dane niezbędne do wystawienia faktury do paragonu (na życzenie nabywcy) wynikają z ustawy o podatku od towarów i usług. Zakup przez nabywcę towaru lub usług wiąże się z zawarciem z nabywcą umowy konsumenckiej, co oznacza, że zebranie danych niezbędnych do realizacji zamówienia odbywa się na podstawie zawartej umowy. Tym samym, dokumentowanie wykonywanych świadczeń, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jest wypełnieniem obowiązków podatkowo-prawnych ciążących na każdym podatniku. Zatem regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie mają wpływu na kwestie dotyczące sposobu dokumentowania wykonywanych świadczeń. Ponadto, odnosząc się do kwestii będącej przedmiotem zapytania należy również zauważyć, że inną funkcję pełni prowadzona przez podatników ewidencja przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a innym celom służy prowadzenie dokumentacji medycznej.

2018
23
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla pracowników

Fragment:

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniach choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym, zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że udział pracowników w wycieczce turystyczno-krajoznawczej, opłaconej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mającej na celu integrację pracowników, aktywny wypoczynek, który pozytywnie wpływa na wzajemne relacje i efektywność pracy, nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
23
gru

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Czy przejazdy pracowników Spółki samochodem służbowym pomiędzy miejscem garażowania samochodu znajdującym się w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika a miejscem pracy lub siedzibą Spółki stanowią realizację obowiązków służbowych tego pracownika i nie prowadzą do powstania po stronie tego pracownika przychodu podatkowego, a tym samym po stronie płatnika nie wystąpi obowiązek pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu otrzymanych przez pracowników nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem Wnioskodawcy w takiej sytuacji nie dojdzie do powstania przychodu po stronie pracownika, ponieważ przydzielenie samochodu służbowego, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie spowoduje żadnego przysporzenia majątkowego z tytułu jego użytkowania po stronie pracownika, lecz umożliwi jedynie prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych. Zatem użytkowanie przez pracowników wskazanych przez Spółkę samochodów służbowych jest wyłącznie potrzebą pracodawcy. Z powyższego wynika, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. W konsekwencji, zobowiązując pracownika do garażowania samochodu w miejscu zamieszkania lub pobytu, umożliwi również pracownikom, zgodnie z umową o używanie samochodu, należyte zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2018
22
gru

Istota:

Wnioskodawca wykonując obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci: biletów komunikacji publicznej np. biletów autobusowych, lotniczych i promowych – oraz zakwaterowania/noclegu, ewentualnie nadwyżkę ponad kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy będzie zobowiązany doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy, zdefiniowanych w art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Fragment:

Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego. Stąd, w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy - zapłaci oddelegowanemu pracownikowi za transport publiczny (bilety lotnicze, promowe itp.) oraz noclegi (zakwaterowanie), to wartość tych świadczeń stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
22
gru

Istota:

1) Czy zapewnienie zakwaterowania Wnioskodawcy przez Spółkę w okolicznościach niniejszej sprawy, stanowić będzie dla niego przychód w rozumieniu art. 11 ust. 2a oraz art. 12 ustawy o PIT?
2) Czy poniesienie przez Spółkę kosztów związanych z odbywanymi przez Wnioskodawcę podróżami lotniczymi, w okolicznościach niniejszej sprawy, stanowić będzie dla niego przychód w rozumieniu art. 11 ust. 2a oraz art. 12 ustawy o PIT?

Fragment:

Kwestia definiowania pojęcia „ innych nieodpłatnych świadczeń ” była również przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego, który w kluczowym dla interpretacji tego pojęcia wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 wskazał, że za inne nieodpłatne świadczenia mogą zostać uznane świadczenia, które: po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). W kontekście pierwszego warunku, Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że „ inne nieodpłatne świadczenia ” na rzecz pracownika mogą być uznane za jego dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko pod warunkiem, że rzeczywiście spowodowały zaoszczędzenie przez niego wydatków. Ustalenie tej okoliczności zależy od tego, czy pracownik skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w pełni dobrowolnie. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie – z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej - jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w przypadku braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek. W konsekwencji, przyjęcie świadczenia oferowanego przez pracodawcę oznacza uniknięcie tego wydatku.

2018
21
gru

Istota:

Przejazdy pracownika Spółki/kierowcy samochodem służbowym z miejsca parkowania/garażowania do siedziby Spółki/Wnioskodawcy lub innego miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem – o ile faktycznie nie służą osobistym celom tego pracownika lecz wykonywane są w ramach realizacji zadań pracowniczych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy – jako płatniku – nie ciąży obowiązek ustalania z tego tytułu przychodu oraz obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Fragment:

Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c ww. ustawy). Przepisy dotyczące określania przychodu ze stosunku pracy, w szczególności odnoszące się do innych nieodpłatnych świadczeń należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Jak bowiem wynika z dyspozycji art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z 2018 r poz. 917, z późn. zm.), pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Z powyższego wynika, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się dostawą materiałów reklamowych do przedsiębiorstw przemysłowych, głównie na terenie ... i ..., a także – sporadycznie – na terenie całego kraju.

2018
20
gru

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego udostępnienie możliwości noclegów dla pracowników oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie powoduje po ich stronie powstanie przychodu, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Wartość tego świadczenia jest wydatkiem poniesionym w interesie pracownika i to jemu przynosi wymierną korzyść. Zgoda pracownika na wykonywanie pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania czy siedziby pracodawcy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się w pracownika mobilnego, nawet gdy – jak w sytuacji przedstawionej we wniosku – swoje obowiązki pracownicy realizują na terenie całego kraju. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. Nie sposób zatem w odniesieniu do Pana pracowników zastosować analogicznego rozwiązania jak dla pracowników mobilnych i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego.

2018
16
gru

Istota:

1) Czy działalność twórcza Pracowników Spółki stanowi działalność twórczą, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT?
2) Czy Spółka stosując przedstawioną metodę określania Honorarium autorskiego, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może zastosować w odniesieniu do Honorarium autorskiego koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 9a ww. ustawy?

Fragment:

Autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują - co do zasady - pracownikowi, jednak zgodnie z ustawą o PAPP pracodawca nabywa je z mocy prawa w momencie przyjęcia utworu. Wyjątek stanowią autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, które zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o PAPP przysługują pracodawcy. Niemniej jednak ustawa o PAPP dopuszcza, aby strony - tzn. pracodawca oraz pracownik - uregulowały wskazane powyżej kwestie pierwotnej własności oraz zasad przejścia praw majątkowych do utworów stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania jego obowiązków pracowniczych odmiennie w ramach stosownych zapisów umowy o pracę. Umowy o pracę, które Spółka zawiera i będzie zawierać z Pracownikami stanowią, iż autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez Pracowników w ramach stosunku pracy przysługują tym Pracownikom. Ponadto, umowy te zawierają postanowienia dotyczące przeniesienia na rzecz Spółki przedmiotowych autorskich praw majątkowych w zamian za należne Pracownikom honorarium autorskie. Zgodnie z tymi postanowieniami z chwilą przyjęcia utworu przez U... majątkowe prawa autorskie do przyjętego utworu zostają przeniesione na Spółkę bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie.

Fragment:

Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 14 updof należy więc uznać za obowiązujące również dla pracowników zatrudnionych na podstawie K.p. ”. Dodatkowo Wnioskodawca zwraca uwagę, że określeniem „ służbowy ” ustawodawca posługuje się także w art. 21 ust. 1 pkt 16 updof, który odnosi się do podróży służbowych pracowników. Skoro zatem przepis o dietach w podróży służbowej dotyczy także pracowników pozostających w stosunku pracy, a w stosunku do tego przepisu nie kwestionuje się, że dotyczy on wszystkich pracowników (a nie tylko osób pozostających w stosunku służbowym), w ocenie Wnioskodawcy, interpretując treść art. 21 ust. 1 pkt 14 updof należy dojść do wniosku, że dotyczy on wszystkich pracowników przenoszonych służbowo, w tym także w ramach stosunku pracy. W przypadku przyjęcia odmiennej interpretacji doszłoby do nieuprawnionego zawężenia zakresu analizowanego przepisu. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że analizowane zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy uznać za obowiązujące dla każdego pracownika, który jest przeniesiony służbowo, czyli również dla pracowników, którym pracodawca wypłaca zasiłek na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z wyjazdem za granicę w ramach oddelegowania.

2018
15
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

(...) Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji X na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez X, Pracownicy mogą nabyć akcje X za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję X (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają blokadzie (zakazowi sprzedaży), chyba że nastąpi ściśle określone zdarzenie uzasadniające wcześniejsze zbycie akcji; zdarzenia te są związane głównie z życiem osobistym Pracowników, a w przypadku ich zajścia Pracownicy będą mogli zbyć akcje X, po zakończeniu wspomnianego 5-letniego okresu lub w przypadku zajścia określonego powyżej zdarzenia Pracownicy będą mieli prawo do zbycia akcji znajdujących się w ich posiadaniu.

2018
14
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku uczestnictwem jego pracowników w Programie Motywacyjnym organizowanym i zarządzanym przez spółkę matkę.

Fragment:

Pracownicy mogą nabyć akcje VE za własne środki pieniężne (dalej: „ Akcje Nabyte ”) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika. Przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny. Ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję VE (dalej: „ Akcje Bezpłatne ”). Maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji Bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego w Spółce. Pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych. Przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają blokadzie (zakazowi sprzedaży), chyba że nastąpi ściśle określone zdarzenie uzasadniające wcześniejsze zbycie akcji. Zdarzenia te są związane głównie z życiem osobistym Pracowników, a w przypadku ich zajścia Pracownicy będą mogli zbyć akcje VE. Po zakończeniu wspomnianego 5-letniego okresu lub w przypadku zajścia określonego powyżej zdarzenia Pracownicy będą mieli prawo do zbycia akcji znajdujących się w ich posiadaniu. Koszt nabycia Akcji Nabytych potrącany jest z wynagrodzenia Pracowników bądź też wpłacany jednorazowo przez Pracowników na rachunek bankowy związany z obsługą Programu.

2018
14
gru

Istota:

Czy dodatkową opłatę związaną z abonamentem medycznym, którą Spółka poniesie na rzecz podmiotu świadczącego usługi medyczne, winna doliczać wszystkim pracownikom (bez względu na to czy pracownicy korzystają z badania czy nie, ponieważ Spółka nie będzie w posiadaniu informacji, kto z badań skorzystał) do przychodu ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 PIT i na tej podstawie obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy w myśl art. 31 PIT?

Fragment:

(...) pracowników uprawnionych do skorzystania z badania. Ustalanie tej wartości, w relacji do jednego uprawnionego pracownika, powinno dokonywać się zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy, tj. według cen zakupu. Cena ta, jako punkt odniesienia – wyjścia dla określenia wartości świadczenia w relacji do poszczególnego uprawnionego pracownika, może zostać podzielona na równe części odpowiadające indywidualnym pracownikom z całości zbioru uprawnionych, albowiem każdy z uprawnionych pracowników będzie posiadał takie samo prawo do skorzystania z usługi opłaconej przez pracodawcę dodatkową opłatą. Reasumując, wartość dodatkowej opłaty stanowi dla pracowników nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany jest obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

2018
9
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przyznania świadczeń pracownikom z ZFŚS w postaci środków pieniężnych w formie kart przedpłaconych.

Fragment:

Omawiane karty przedpłacone w opcji pierwszej nie będą wydawane imiennie, ale w momencie potwierdzenia wydania zostaną przypisane do danego pracownika i będzie możliwe ustalenie, do kogo dana karta należy. Drugą opcją jest wydawanie kart imiennych bezpośrednio przyporządkowanych do danego pracownika. Kartą przedpłaconą nie będzie można: płacić w innych sklepach i hurtowniach poza wymienionymi powyżej, wypłacać gotówki z bankomatów, realizować transakcji zbliżeniowych, realizować transakcji na odległość (tzn. transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty przedpłaconej, w których autoryzacja następuje po podaniu wszystkich lub wybranych danych karty przedpłaconej), dokonywać innych czynności (np. wypłaty gotówki w jakikolwiek sposób). Otrzymana przez pracownika karta nie będzie powiązana z jakimkolwiek rachunkiem bankowym. Karty przedpłacone będą zasilane kwotami w różnej wysokości. Przyznawanie określonych kwot na kartach przedpłaconych będzie miało miejsce z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej poszczególnych pracowników. Łączna kwota środków otrzymanych na karcie przedpłaconej przez jednego pracownika nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 1000 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przychód pracowników Spółki z tytułu otrzymania kart przedpłaconych zasilanych środkami pochodzącymi z ZFŚS, w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako świadczenie pieniężne na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy.

2018
8
gru

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników oraz pracowników-emerytów.

Fragment:

(...) pracowników w pracy związana np. z mniejszym korzystaniem z urlopów z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad chorymi członkami rodziny, przez co Spółka jest mniej narażona na nieobecność pracowników w pracy. Skutkuje to wszystko skróconym okresem absencji pracowników w pracy, a to wpływa na osiąganie przychodów przez Spółkę, wpływają na zwiększenie motywacji pracowników oraz przyczyniają się do poprawy wizerunku pracodawcy, jako dbającego zarówno o swoich pracowników, ale także o członków ich rodzin – skutkuje to m.in. większym „ przywiązaniem ” pracownika do pracodawcy – Spółki, co wpływa również na zmniejszenie ich rotacji w Spółce, powodują lepszą atmosferą w firmie – zadowolenie pracowników przekłada się na ich większe zaangażowanie w pracę, co skutkuje osiągnięciem przez Spółkę zysków w przyszłości. W zakresie wydatków na pakiety medyczne przekazane członkom rodziny pracowników Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że: zdaniem Spółki, sfinansowanie pakietów medycznych rodzinie pracownika jest w rzeczywistości rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika – jest to forma wynagrodzenia za jego pracę, (...)

2018
8
gru

Istota:

Podleganie opodatkowaniu stawką 8% usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych

Fragment:

Obecnie ww. szkoły rozważają możliwość korzystania z posiłków na stołówce szkolnej przez pracowników niepedagogicznych czyli pracowników administracji i obsługi szkoły. Opłaty wnoszone za korzystanie przez tych pracowników z posiłków byłyby równe wysokości kosztów surowca zużytego do przygotowania tych posiłków powiększone o narzut bezpośrednich kosztów jego przygotowania, tj. energię elektryczną, wodę, gaz. Sprzedaż posiłków dokonywana byłaby wyłącznie w celu osobistego spożycia Stołówki nie prowadziłyby sprzedaży obiadów na wynos. Zatem sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej ww. szkół, pracownikom niepedagogicznym służyłaby równemu traktowaniu pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych. W uzupełnieniu sprawy wskazano, że klasyfikacja statystyczna dla usług objętych zakresem pytania, świadczonych przez Powiat .... na rzecz pracowników niepedagogicznych to PKWiU 56.29.20.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zdarzenie przyszłe polegające na korzystaniu z posiłków na stołówce szkolnej przez pracowników niepedagogicznych należy zakwalifikować jako czynność podlegającą podatkowi VAT ze stawką 8%, czy nie podlegającą podatkowi od towarów i usług? (oznaczone we wniosku jako nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy Zdaniem Powiatu ... wydawanie obiadów na stołówce szkolnej jest ściśle związane z działalnością szkoły, a więc z działalnością edukacyjną, gdyż posiłki są wydawane wyłącznie uczniom i pracownikom szkoły.

2018
8
gru

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez Powiat usług w zakresie wyżywienia dzieci i pracowników pedagogicznych

Fragment:

Obecnie ww. szkoły rozważają możliwość korzystania z posiłków na stołówce szkolnej przez pracowników niepedagogicznych czyli pracowników administracji i obsługi szkoły. Opłaty wnoszone za korzystanie przez tych pracowników z posiłków byłyby równe wysokości kosztów surowca zużytego do przygotowania tych posiłków powiększone o narzut bezpośrednich kosztów jego przygotowania, tj. energię elektryczną, wodę, gaz. Sprzedaż posiłków dokonywana byłaby wyłącznie w celu osobistego spożycia Stołówki nie prowadziłyby sprzedaży obiadów na wynos. Zatem sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej ww. szkół, pracownikom niepedagogicznym służyłaby równemu traktowaniu pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych. W uzupełnieniu sprawy wskazano, że klasyfikacja statystyczna dla usług objętych zakresem pytania, świadczonych przez Powiat ... na rzecz pracowników niepedagogicznych to PKWiU 56.29.20.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opłaty, które są pobierane przez Powiat ... za wyżywienie dzieci i nauczycieli, powinny być wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT, czy powinny podlegać opodatkowaniu ale korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24? (oznaczone we wniosku jako nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy Zdaniem Powiatu ... zorganizowanie stołówki dla uczniów i nauczycieli jest zadaniem publicznym powiatu o charakterze ponadgminnym realizowanym w ramach szeroko pojętej edukacji zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem upragnionym pracownikom kart żywieniowych.

Fragment:

Za pomocą Karty żywieniowej pracownik nie będzie miał fizycznej możliwości nabycia takich produktów jak chemia, zabawki czy benzyna, ponieważ za pomocą Karty żywieniowej możliwe będzie jedynie nabywanie produktów spożywczych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wartość wydanych pracownikom Kart żywieniowych, które pracownik może wykorzystać do nabycia Posiłków profilaktycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wydanych Kart żywieniowych, które pracownik może wykorzystać do nabycia Posiłków profilaktycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF. Powyższe wynika z faktu, że art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF w sposób jasny i niebudzący wątpliwości, przewiduje zastosowanie zwolnienia od przychodu ze stosunku pracy, wynikającego z nieodpłatnego otrzymania przez pracowników Kart żywieniowych, które de facto mają zostać wykorzystane do nabycia Posiłków profilaktycznych przez pracownika. Jedyną wątpliwość może budzić fakt, jakie produkty pracownik będzie wybierał za pomocą Karty żywieniowej. Przepis art. 21 mówi o „ posiłkach, artykułach spożywczych i napojach bezalkoholowych ”.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kart żywieniowych.

Fragment:

Za pomocą Karty żywieniowej pracownik nie będzie miał fizycznej możliwości nabycia takich produktów jak chemia, zabawki czy benzyna, ponieważ za pomocą Karty żywieniowej możliwe będzie jedynie nabywanie produktów spożywczych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wartość wydanych pracownikom Kart żywieniowych, które pracownik może wykorzystać do nabycia Posiłków profilaktycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wydanych Kart żywieniowych, które pracownik może wykorzystać do nabycia Posiłków profilaktycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF. Powyższe wynika z faktu, że art. 2 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF w sposób jasny i niebudzący wątpliwości, przewiduje zastosowanie zwolnienia od przychodu ze stosunku pracy, wynikającego z nieodpłatnego otrzymania przez pracowników Kart żywieniowych, które de facto mają zostać wykorzystane do nabycia Posiłków profilaktycznych przez pracownika. Jedyną wątpliwość może budzić fakt, jakie produkty pracownik będzie wybierał za pomocą Karty żywieniowej. Przepis art. 21 mówi o „ posiłkach, artykułach spożywczych i napojach bezalkoholowych ”.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kart żywieniowych.

Fragment:

Czy wartość wydanych pracownikom Kart żywieniowych, które pracownik może wykorzystać do nabycia Posiłków profilaktycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wydanych Kart żywieniowych, które pracownik może wykorzystać do nabycia Posiłków profilaktycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe wynika z faktu, że art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób jasny i niebudzący wątpliwości, przewiduje zastosowanie zwolnienia od przychodu ze stosunku pracy, wynikającego z nieodpłatnego otrzymania przez pracowników Kart żywieniowych, które de facto mają zostać wykorzystane do nabycia Posiłków profilaktycznych przez pracownika. Jedyną wątpliwość może budzić fakt, jakie produkty pracownik będzie wybierał za pomocą Karty żywieniowej. Przepis art. 21 mówi o „ posiłkach, artykułach spożywczych i napojach bezalkoholowych ”. Aby rozwiać tę wątpliwość, Wnioskodawca umieści na Kartach żywieniowych wyraźną i jednoznaczną informację, jakie produkty są wyłączone z programu tj. napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

2018
6
gru

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników i dla byłych pracowników Spółki (emerytów).

Fragment:

(...) pracowników w pracy związana np. z mniejszym korzystaniem z urlopów z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad chorymi członkami rodziny, przez co Spółka jest mniej narażona na nieobecność pracowników w pracy. Skutkuje to wszystko skróconym okresem absencji pracowników w pracy, a to wpływa na osiąganie przychodów przez Spółkę, wpływają na zwiększenie motywacji pracowników oraz przyczyniają się do poprawy wizerunku pracodawcy, jako dbającego zarówno o swoich pracowników, ale także o członków ich rodzin – skutkuje to m.in. większym „ przywiązaniem ” pracownika do pracodawcy – Spółki, co wpływa również na zmniejszenie ich rotacji w Spółce, powodują lepszą atmosferą w firmie – zadowolenie pracowników przekłada się na ich większe zaangażowanie w pracę, co skutkuje osiągnięciem przez Spółkę zysków w przyszłości. W zakresie wydatków na pakiety medyczne przekazane członkom rodziny pracowników Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że: zdaniem Spółki, sfinansowanie pakietów medycznych rodzinie pracownika jest w rzeczywistości rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika – jest to forma wynagrodzenia za jego pracę, (...)

2018
6
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wartość wszystkich zapłaconych składek za 2012 r.? Czy może to zrobić w dacie ich zapłaty?

Fragment:

Według § 6 pkt 2 „ Umowy o świadczenie usług ” R. wykonawcom (pracownikom) płacił wynagrodzenie za pracę w ostatnim dniu upływającego miesiąca. Faktury wystawiane przez R. za wykonywaną usługę na rzecz Wnioskodawcy opiewały na łączną wartość wynagrodzeń brutto pracowników oraz składek do ZUS i zawierały rabat w wysokości 40% kosztów (na które składały się ZUS oraz podatek od wynagrodzeń) zgodnie z § 6 pkt 3 „ Umowy o świadczenie usług ”. Załącznik do FV - kalkulacja - zawierał m.in. wartości (sumę ogólną) wynagrodzenia brutto, koszty pracownicze (ZUS pracownika, składka zdrowotna, zaliczka podatku) oraz koszty pracodawcy (ZUS pracodawcy, FP+FGŚP). Wnioskodawca nie posiada list wynagrodzeń pracowników R. świadczących pracę na rzecz Wnioskodawcy. R. wystawiał faktury na koniec miesiąca. Termin płatności wg umowy wynosił 7 dni od dnia otrzymania faktury w formie elektronicznej. Faktury były regulowane w terminie płatności. Udzielony rabat według oświadczenia przedstawiciela R. miał być finansowany dotacją ze środków unijnych. Zgodnie z zawartą umową po przejęciu przez spółkę R. pracowników Wnioskodawcy, spółka R. stała się płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP, składki zdrowotnej i podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
3
gru

Istota:

Brak opodatkowania pobieranych od pracowników i przekazywanych ubezpieczycielowi składek.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wartość pakietu medycznego pracownika dotycząca świadczeń z zakresu medycyny pracy powinna być wykazywana w deklaracji VAT-7 w polu 10 „ dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku ”? Czy wartość pakietu medycznego pracownika w części niedotyczącej medycyny pracy oraz ubezpieczenia grupowego pracownika, za które płaci pracodawca, powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 w polu 10? Czy wartość pakietu medycznego i ubezpieczenia grupowego dla członków rodzin, przekazywane odpłatnie pracownikowi (członkom jego rodziny) powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 w polu 10? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Wartość pakietu medycznego w części dotyczącej medycyny pracy nie powinna być ujęta w deklaracji VAT-7 w poz. 10. Zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie pracownikom badań lekarskich z zakresu medycyny pracy. Zapewnienie pracownikowi wymaganych prawem świadczeń z zakresu medycyny pracy nie jest świadczeniem jakiejkolwiek usługi na rzecz pracownika, w szczególności nie jest to nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracowników, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, zrównane z czynnościami odpłatnymi. Ad. 2. Nieodpłatne przekazanie pracownikom ubezpieczenia grupowego oraz pakietów medycznych w części niedotyczącej medycyny pracy powinno być ujęte w deklaracji VAT-7 w poz. 10. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
1
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kart na posiłki profilaktyczne i napoje bezalkoholowe.

Fragment:

Pracodawca zatrudnia pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych, stąd w świetle powyższego z mocy prawa, jest zobowiązany uprawnionym pracownikom zapewnić nieodpłatnie posiłki profilaktyczne i napoje. Jednocześnie, w myśl § 2 ust. 2 Rozporządzenia RM, wydanego na podstawie art. 232 Kodeksu pracy, „jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymywanych produktów”. Zgodnie z Rozporządzeniem RM, stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje oraz zasady wywiązywania się z tego obowiązku z uwagi na brak możliwości wydawania posiłków i napojów ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy i ze względów organizacyjnych, Wnioskodawca ustalił w porozumieniu z organizacjami związkowymi i ma to swoje odzwierciedlenie w wewnętrznych regulacjach obowiązujących w Spółce. W myśl § 8 Rozporządzenia pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Obecnie, Wnioskodawca co miesiąc wydaje uprawnionym pracownikom papierowe dowody uprawniające pracownika do otrzymania na ich podstawie posiłków profilaktycznych (posiłków lub artykułów spożywczych) oraz napojów bezalkoholowych.