Pracownik | Interpretacje podatkowe

Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania po stronie pracowników przychodu z tytułu udostępniania pracownikom przez pracodawcę strojów służbowych
Fragment:
Wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku PIT, wynika, że wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na zakup odzieży dla pracowników korzysta ze zwolnienia, jeśli używanie tej odzieży należy do obowiązków pracownika. Obowiązki te pracodawca może ustalić m.in. w regulaminie pracy lub odrębnej procedurze lub też mogą one wynikać bezpośrednio z przepisów. Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, do których odwołano się w ustawach podatkowych, to przede wszystkim regulacje znajdujące się w Kodeksie pracy. Z unormowań tej ustawy wynika, że pracodawca ma obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w polskich normach, jeżeli odzież własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymaganie technologiczne, sanitarne bądź bezpieczeństwa i higieny pracy. W konsekwencji należy uznać, że u pracownika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, w sytuacji, gdy ma obowiązek noszenia ubrań służbowych, w przypadku, gdy nie są one przekazywane na własność, ale do czasowego używania.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania pokrywania kosztów noclegu przez pracodawcę
Fragment:
W takim przypadku pracownik korzysta z tych świadczeń (w ramach wykonywania przypisanej pracy), jednak dla niego jest to korzyść niewychodząca na zewnątrz stosunku pracy i niestanowiąca dochodu, będącego przedmiotem opodatkowania. Skorzystanie przez pracowników ze świadczenia w postaci bezpłatnego zakwaterowania zorganizowanego przez Spółkę niewątpliwie następować będzie za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie będzie spełnione w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przyniesie pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść. Udostępnienie pracownikom noclegów leżeć będzie wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie samych pracowników, którzy – gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków służbowych – nie mieliby powodu do korzystania z zapewnianych przez Wnioskodawcę miejsc noclegowych. W konsekwencji, przyjąć należy, że mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Zdaniem Sądu zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych celów gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowiący koszt działalności gospodarczej, poniesiony w celu osiągnięcia przychodów firmy nie może być uznany za element przychodu pracownika. Zatem ze względu na zapisy umowy o pracę i powierzenie pracownikowi obowiązków na określonym w umowie obszarze działalności firmy - poza miejscem zamieszkania pracownika -nie można przyjąć, że po stronie pracownika powstanie przychód w postaci wartości noclegu i innych wydatków zwróconych pracownikowi w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Analogiczną konkluzję zawiera wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2642/12, zgodnie z którą spółka „ zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę nie powinna traktować jako przychodu ze stosunku pracy i tym samym pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. ” Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodami ze stosunku pracy są zatem wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wynikających z pokrywania przez Spółkę kosztów szczepień przeciw grypie pracowników
Fragment:
Z perspektywy Spółki bardzo istotną kwestią jest bowiem zminimalizowanie poziomu absencji pracowników. Nieobecność pracowników w pracy z powodu zachorowania na grypę wpływa bowiem negatywnie na organizację pracy i poziom obsługi klientów na stacjach paliw. Poprzez zaszczepienie pracowników Spółka chce zminimalizować ilość nieobecności a co za tym idzie, poprawić organizacje pracy. Absencja pracowników ma również wpływ na zwiększenie kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez Spółkę. Nieobecność pracowników z powodu choroby powoduje, że pozostali pracownicy muszą pracować dłużej a Spółka w związku z tym ponosi zwiększone koszty pracy w nadgodzinach. Szczepienie pracowników ma zatem również wymiar ekonomiczny, zmierza ono do ograniczenia kosztów operacyjnych Spółki. Dodatkowo, nie bez znaczenia jest również fakt, że obecność chorych pracowników jest źle postrzegana przez klientów stacji paliw. Mając to na uwadze, Spółka zachęca pracowników do wzięcia udziału w szczepieniach. Nie ma bowiem obecnie prawnej możliwości, aby szczepienia takie przeprowadzić obligatoryjnie. Podjęcie decyzji o prowadzeniu dobrowolnych szczepień pracowniczych nie było i nie jest motywowane chęcią dodatkowego usatysfakcjonowania pracowników (przysporzenia im dodatkowej korzyści kosztem majątku pracodawcy - jak to ma miejsce np. w przypadku przekazania pracownikom biletów na widowiska rozrywkowe, karnetów sportowych czy talonów na określone produkty czy usługi) lecz zabezpieczeniem Spółki przed negatywnymi skutkami ich chorób i nieobecności.
2017
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe udostępnienia pracownikom kwater noclegowych.
Fragment:
Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego. Stąd, w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy – zapewni oddelegowanemu pracownikowi bezpłatny nocleg, to wartość tego świadczenia stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem pracownikowi kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Fragment:
Z wyroku TK wynika, że opodatkowane mogą być jedynie takie świadczenia, które spełniają łącznie poniższe przesłanki: zostały spełnione za zgodą pracownika, tzn. pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie, zostały spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy i przyniosły mu korzyść w postaci, zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które pracownik musiałby ponieść, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi - nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. Wyrok TK sformułował kilka przesłanek, które muszą zaistnieć, aby można było mówić o przysporzeniu. Przesłanki te mają, w naszej ocenie, zastosowanie zarówno do świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych. Istotne jest między innymi to, komu dane świadczenie przyniosło korzyść - pracownikowi czy pracodawcy. Jeśli świadczenie pieniężne otrzymywane od pracodawcy nie przynosi pracownikowi korzyści majątkowej, to nie można mówić o powstaniu przychodu u pracownika. Warto wskazać na orzeczenie NSA II FSK 1689/13, w którym Sąd stwierdził analizując wskazany powyżej wyrok TK, że „ skorzystanie przez pracownika ze świadczenia w postaci noclegu, nawet wykupionego przez niego samodzielnie, nie jest świadczeniem spełnionym w jego interesie, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosi pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść. Zapewnienie noclegów pracownikom leży bowiem wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie pracowników, (...)
2017
11
lut

Istota:
Obowiązki płatnika wynikające z oddelegowania do pracy we Francji pracowników tymczasowych.
Fragment:
Wnioskodawca nie zatrudnia osób z Polski do bezpośredniego nadzorowania pracy pracowników oddelegowanych. Wnioskodawca delegując pracowników nie ma całkowitej pewności, którzy pracownicy przekroczą 183 dni pobytu we Francji z reguły dlatego, iż to kontrahent francuski decyduje o ponownym zatrudnieniu lub przedłużeniu obecnej umowy o pracę – jeśli pracownik wywiązuje się w sposób satysfakcjonujący ze swych obowiązków. Do chwili obecnej Spółka odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego w Polsce, jednakże w świetle licznych interpretacji zasady 183 dni wobec pracowników tymczasowych oddelegowanych do pracy we Francji Spółka uznała, że do zaistniałej sytuacji nie ma zastosowania art. 15 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Francją i nie powinna pobierać zaliczek na podatek dochodowy swoich pracowników do odprowadzenia w Polsce ale będzie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników delegowanych od 1-go dnia ich pobytu do odpowiedniego biura podatkowego we Francji. Dotyczyć to będzie zarówno pracowników, którzy przekroczą 183 dni pobytu, jak i tych którzy nie przekroczą tego okresu. W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano (...)
2017
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania pracownikom przez pracodawcę posiłków.
Fragment:
Na tym tle należy wskazać, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – gdy świadczenie to powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przynosi pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. Wartość takiego świadczenia ustala się według cen zakupu.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodow od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej opodatkowania zapewnianego pracownikom transportu oraz zakwaterowania (noclegu).
Fragment:
Pobyt pracowników w kraju oddelegowania nie przekroczy 183 dni i dochody tych pracowników z tytułu pracy poza granicami Polski podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Pracownicy Spółki przez cały okres zatrudnienia w Spółce, a więc także w okresie oddelegowania do pracy za granicą, są rezydentami podatkowymi Polski i podatki opłacają w kraju rezydencji. W związku ze świadczeniem pracy przez Pracowników poza terytorium Polski, Spółka pokrywa tym pracownikom koszty zakwaterowania w miejscu oddelegowania pracownika. Pracownik ma prawo korzystać z wynajętych przez Spółkę pomieszczeń mieszkalnych tylko w okresie, gdy wykonuje pracę dla Spółki w danej lokalizacji poza granicami Polski. Pracownik nie ma prawa podnajmować powierzchni innym osobom, decydować o przeznaczeniu pomieszczeń, etc. Pracownikowi, który zrezygnowałby z zapewnionego przez Spółkę zakwaterowania nie przysługuje żaden zwrot kosztów z tego tytułu, ani ryczałt. Spółka pokrywa wydatki z tytułu zakwaterowania pracowników wykonujących prace poza granicami Polski bezpośrednio na rachunek podmiotu wynajmującego miejsce zakwaterowania. Spółka nie pobiera od pracowników żadnych opłat z tego tytułu. Ponadto, w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą Spółka pokrywa również koszty transportu z miejsca stałego zamieszkania (Polska) do i z państwa, gdzie szkolenie ma być odbywane (transport autobusowy).
2017
10
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca wskazał także szereg innych stanowisk poza Centrum BR, takich jak Dyrektor Operacyjny spoza Centrum BR, czy też pracownik Działu Zakupów i pracownik Magazynu, wskazując jednocześnie ich związek („ zaangażowanie ”) w prace badawczo – rozwojowe. Jak już uprzednio podniesiono, aby koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika mogły stanowić podstawę do odliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową, pracownik ten musi nie tylko zostać zatrudniony w celu realizacji takiej działalności, ale powinien również brać w niej czynny udział. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika że nie chodzi w nim o „ jakichkolwiek ” pracowników podatnika prowadzącego działalność badawczo-rozwojową, ale o pracowników zatrudnionych ściśle w tym celu, a więc o takich pracowników, których zakres obowiązków ściśle związany jest z wykonywaniem zadań z zakresu prac badawczo – rozwojowych (chodzi tu zarówno o pracowników badawczych, technicznych, ale również pozostałych pracowników fizycznych zatrudnionych do wykonywania tych prac. wspierających bezpośrednio te prace). Nie można w takim wypadku stosować wykładni rozszerzającej omawianej regulacji i uznawać za koszty kwalifikowane wynagrodzeń pracowników, których zakres obowiązków nie jest związany z pracami badawczo – rozwojowymi i tylko z uwagi na profil wykonywanej przez podatnika działalności związanej z wykonywaniem takich prac, uznawać za koszty kwalifikowane koszty wynagrodzeń takich pracowników.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że w przypadku zorganizowania wycieczki integracyjnej dla pracowników i emerytów na zasadzie powszechnej dostępności i na równych zasadach, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Mimo faktu, że pracownicy i emeryci ze świadczenia korzystać będą w pełni dobrowolnie, to nie będzie spełnione kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, wycieczka będzie miała charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników i emerytów, to mimo, że udział w wycieczce będzie dobrowolny, po stronie pracowników i emerytów nie wystąpi korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie wycieczka organizowana i dofinansowana przez pracodawcę, pracownik/emeryt wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. W świetle powyższego należy uznać, że udział pracowników i emerytów w opisanej wycieczce o charakterze integracyjnym nie będzie stanowił dla pracowników i emerytów przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji również na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika z tego tytułu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
9
lut

Istota:
Skutki podatkowe wynikające ze sfinansowania pracownikom szczepień ochronnych przeciw grypie.
Fragment:
Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach (art. 222 1 § 2 Kodeksu pracy). Zgodnie z art. 222 1 § 3 Kodeksu pracy, minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane działanie czynników biologicznych na organizm człowieka oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania pracy w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych, określi w drodze rozporządzenia: klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych, szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje środków niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników narażonych na działanie tych czynników, zakres stosowania tych środków oraz warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia narażonych pracowników, sposób prowadzenia rejestrów prac i pracowników, o których mowa w § 2, oraz sposób przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych.
2017
9
lut

Istota:
Czy wypłaty ekwiwalentu za przejechane trasy w ramach obowiązków służbowych podlegają opodatkowaniu jako przychód pracownika?
Fragment:
Ma to na celu zrównanie uprawnień wszystkich pracowników wykonujących pracę w terenie (w związku z ustawową koniecznością zwrotu kosztów przejazdu pracowników socjalnych). Zwrot kosztów przejazdu dotyczy przejazdu pracowników z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych. Pozostali pracownicy, głównie asystenci rodzin w ramach wykonywania obowiązków służbowych przemieszczają się publicznymi środkami transportu. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi ewidencję wyjazdów tych pracowników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłaty ekwiwalentu za przejechane trasy w ramach obowiązków służbowych podlegają opodatkowaniu jako przychód pracownika? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w odniesieniu do pracowników socjalnych. Natomiast w zakresie odnoszącym się do pozostałych pracowników, głównie asystentów rodzin (z wyłączeniem pracowników socjalnych) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, wypłaty ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za przejechane trasy w ramach obowiązków służbowych nie podlegają opodatkowaniu jako przychód gwarantowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. (Art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2017
8
lut

Istota:
Czy koszt szkieł korekcyjnych, w które będą wyposażone okulary ochronne będzie stanowił przychód pracownika i będzie podlegał opodatkowaniu?
Fragment:
Okulary ochronne wyposażone w szkła korekcyjne – jak to zostało wskazane we wniosku – stanowią środek ochrony indywidualnej pracownika Wnioskodawcy, a obowiązek wyposażenia pracownika w okulary ochronne wynika z odrębnych przepisów, tj. z art. 237 6 § 1 i 3 Kodeksu pracy. Okulary te będą stanowiły własność Wnioskodawcy (będą one udostępniane pracownikom jedynie do używania w czasie wykonywania obowiązków służbowych, pracowniczych). W konsekwencji uznać należy, że pracownik Wnioskodawcy nie uzyska trwałego przysporzenia w swoim majątku, które mogłoby powodować powstanie przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie takie jest bowiem dla pracownika obojętne (neutralne) podatkowo. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że zakup przez Wnioskodawcę szkieł korekcyjnych, w które będą wyposażone okulary ochronne wykorzystywane przez pracownika w czasie wykonywania obowiązków służbowych, nie będzie stanowił dla tego pracownika źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca, jako płatnik nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu.
2017
8
lut

Istota:
Czy wypłaty ekwiwalentu za przejechane trasy w ramach obowiązków służbowych podlegają opodatkowaniu jako przychód pracownika?
Fragment:
Ma to na celu zrównanie uprawnień wszystkich pracowników wykonujących pracę w terenie (w związku z ustawową koniecznością zwrotu kosztów przejazdu pracowników socjalnych). Zwrot kosztów przejazdu dotyczy przejazdu pracowników z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych. Pozostali pracownicy, głównie asystenci rodzin w ramach wykonywania obowiązków służbowych przemieszczają się publicznymi środkami transportu. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi ewidencję wyjazdów tych pracowników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłaty ekwiwalentu za przejechane trasy w ramach obowiązków służbowych podlegają opodatkowaniu jako przychód pracownika? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w odniesieniu do pozostałych pracowników, głównie asystentów rodzin (z wyłączeniem pracowników socjalnych). Natomiast w zakresie odnoszącym się do pracowników socjalnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, wypłaty ekwiwalentu dla pozostałych pracowników, głównie asystentów rodzin za przejechane trasy w ramach obowiązków służbowych podlegają opodatkowaniu jako przychód. (Art. 22 ust. 1; art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2017
8
lut

Istota:
Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym koszt zakwaterowania pracownika oddelegowanego do pracy za granicą macierzystego kraju, koszt sprzątania mieszkania podczas zakwaterowania pracownika w wynajmowanym mieszkaniu oraz koszt asysty w poszukiwaniu mieszkania dla pracownika w kraju goszczącym, nie stanowią po stronie pracownika przychodu w rozumieniu ustawy PIT, co skutkuje brakiem po stronie Wnioskodawcy obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Z tych też względów, uznać należy, że przyjęcie przez pracownika świadczeń określonych w wewnątrzzakładowym regulaminie, dookreślonych w indywidualnym liście oddelegowania, będącym aneksem do umowy o pracę, następuje za zgodą pracownika oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową (w omawianym przypadku korzyść polega na uniknięciu wydatku). Nie sposób bowiem uznać, iż przyjęcie przez pracownika nowych warunków umowy o pracę polegających na wskazaniu nowego (czasowego) miejsca wykonywania pracy, nastąpiło wbrew woli pracownika. Tym samym spełniony jest warunek dobrowolności świadczeń oraz jego udzielenia w interesie pracownika. Jednocześnie ww. korzyść jest przypisana indywidualnie do pracownika. Pracodawca oddelegowuje bowiem do nowego miejsca pracy poszczególnych pracowników (znanych z imienia i nazwiska) i to dla nich, a nie dla bliżej nieokreślonego kręgu osób, organizuje zakwaterowanie. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że wartość dodatkowych świadczeń, jakie Wnioskodawca zapewnia pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy za granicą, w postaci pokrycia kosztów wynajmu mieszkania (zakwaterowania), sprzątania mieszkania podczas zakwaterowania pracownika w wynajmowanym mieszkaniu oraz kosztu asysty przy poszukiwaniu mieszkania dla pracownika w kraju goszczącym, stanowi dla pracowników Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy PIT. Jest to przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy PIT.
2017
7
lut

Istota:
Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym koszt zakwaterowania pracownika oddelegowanego do pracy za granicą macierzystego kraju, koszt sprzątania mieszkania podczas zakwaterowania pracownika w wynajmowanym mieszkaniu oraz koszt asysty w poszukiwaniu mieszkania dla pracownika w kraju goszczącym, nie stanowią po stronie pracownika przychodu w rozumieniu ustawy PIT, co skutkuje brakiem po stronie Wnioskodawcy obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Z tych też względów, uznać należy, że przyjęcie przez pracownika świadczeń określonych w wewnątrzzakładowym regulaminie, dookreślonych w indywidualnym liście oddelegowania, będącym aneksem do umowy o pracę, następuje za zgodą pracownika oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową (w omawianym przypadku korzyść polega na uniknięciu wydatku). Nie sposób bowiem uznać, iż przyjęcie przez pracownika nowych warunków umowy o pracę polegających na wskazaniu nowego (czasowego) miejsca wykonywania pracy, nastąpiło wbrew woli pracownika. Tym samym spełniony jest warunek dobrowolności świadczeń oraz jego udzielenia w interesie pracownika. Jednocześnie ww. korzyść jest przypisana indywidualnie do pracownika. Pracodawca oddelegowuje bowiem do nowego miejsca pracy poszczególnych pracowników (znanych z imienia i nazwiska) i to dla nich, a nie dla bliżej nieokreślonego kręgu osób, organizuje zakwaterowanie. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że wartość dodatkowych świadczeń, jakie Wnioskodawca zapewnia pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy za granicą, w postaci pokrycia kosztów wynajmu mieszkania (zakwaterowania), sprzątania mieszkania podczas zakwaterowania pracownika w wynajmowanym mieszkaniu oraz kosztu asysty przy poszukiwaniu mieszkania dla pracownika w kraju goszczącym, stanowi dla pracowników Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy PIT. Jest to przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy PIT.
2017
7
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z ponoszeniem przez firmę kosztów noclegu pracowników.
Fragment:
Zapewnienie przez Spółkę wyżej wskazanego świadczenia (zakwaterowania) jako stanowiącego realizację ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy, nie prowadzi do uzyskania korzyści przez pracownika rozumianej jako powiększenie aktywów pracownika lub uniknięcia wydatku przez pracownika. Z tych też powodów wartość wydatków związanych z zapewnieniem noclegu pracownikom działającym w interesie pracodawcy w ramach określonych warunków pracy – nie może być uznana za część przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń. A skoro są to świadczenia, które służą organizacji pracy, a ściślej wiążą się z zapewnieniem odpowiednich warunków do prawidłowego wykonywania pracy przez pracownika w związku z przyjętym modelem organizacji pracy (umożliwiają prawidłowe wykonywanie pracy), których spełnienie leży przede wszystkim w interesie pracodawcy w celu odpowiedniego zorganizowania własnej działalności gospodarczej, która jest nastawiona ze swej istoty na osiągnięcie przychodów, to ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, bo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. W takim przypadku pracownik korzysta z tych świadczeń (w ramach wykonywania przypisanej pracy), jednak dla niego jest to korzyść niewychodząca na zewnątrz stosunku pracy (korzyści z tyt. noclegu nie są wynoszone poza stosunek pracy) i w konsekwencji zakwaterowanie nie jest dodatkowym wynagrodzeniem i nie może stanowić przychodu, będącego przedmiotem opodatkowania.
2017
4
lut

Istota:
Brak opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania odzieży służbowej pracownikom/zleceniobiorcom
Fragment:
Udostępnianie strojów służbowych pracownikom wpisuje się w ogólną strategię biznesową i reklamową spółki. Przekazanie ubrań pracownikom stanowi jedną z form promocji konkretnych produktów spółki. Obowiązek noszenia stroju służbowego ma także pozytywny wpływ na efektywność pracy pracowników. Może się także zdarzyć, że w pewnym zakresie stroje te będą używane do celów prywatnych, ale głównym celem udostępnienia strojów pracownikom jest promocja marki i w konsekwencji zwiększenie przychodów spółki. W rezultacie udostępnienie pracownikom i zleceniodawcom strojów służbowych nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy VAT ani opodatkowanego świadczenia usług w ramach art. 8 ust. 2 ustawy VAT. Podsumowując: udostępnienie ubrań służbowych nie oznacza przekazania strojów na cele osobiste w rozumieniu przepisów VAT, gdyż przez cały okres wyposażania pracowników pozostają one własnością spółki. Udostępnianie ubrań nie stanowi również zużycia towarów na cele osobiste, ponieważ przedmiotowe stroje są użytkowane przez spółkę w celu promocji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
4
lut

Istota:
Opodatkowanie ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 947), w którym Trybunał dokonał ustalenia, jakie kryteria kwalifikują nieodpłatne świadczenie jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy. Przyjęcie oceny uznającej konkretne świadczenie ze strony pracodawcy za przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, winno opierać się na przesłankach wynikających z ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które Trybunał Konstytucyjny w powołanym powyżej wyroku uznał za zgodne z Konstytucją i przedstawił ich interpretację. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy - gdy świadczenie to powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przynosi pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść.
2017
2
lut

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników do wykonywania pracy najemnej na terytorium Norwegii
Fragment:
(...) pracownikom przez użytkownika, liczbę i kwalifikacje pracowników określa nie tylko wynajemca. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku: Wnioskodawczyni ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami pracy wykonywanej przez Jej pracowników, Wnioskodawczyni jako pracodawca instruuje pracowników co do sposobu, jak powinna być wykonana praca oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialność za miejsce, w którym Jej pracownicy pracę wykonują, pracownicy są wyposażeni przez Wnioskodawczynię w podstawowe narzędzia, które są potrzebne do wykonywania prac monterskich oraz odzież ochronną i roboczą (w tym kask, obuwie), szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne i ochraniacze słuchu, po stronie Wnioskodawczyni leży podejmowanie decyzji co do ilości pracowników przydzielonych do wykonywania określonej pracy oraz jakie kwalifikacje powinni ci pracownicy posiadać; Wnioskodawczyni decyduje, który pracownik zostanie skierowany do konkretnej pracy, a także w razie potrzeby może odsunąć pracownika od wykonywania pracy i wysłać go do innej pracy; Wnioskodawczyni wyznacza czas pracy oraz dni wolne od pracy, a także prowadzi dla każdego pracownika indywidualną ewidencję czasu pracy; w razie jakichkolwiek problemów powstałych z winy pracownika Wnioskodawczyni ma prawo do nałożenia kary zgodnej z Kodeksem pracy; kontrahent duński zabezpiecza i dostarcza prefabrykowane części do montażu.
2017
2
lut

Istota:
Ulga badawczo-rozwojowa
Fragment:
W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, w ocenie Wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT, należy zaliczyć koszty zatrudnienia pracownika proporcjonalnie, w części, jaką stanowią czynności pracownika wykonywane w ramach działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do całej świadczonej przez niego pracy. Według interpretacji Wnioskodawcy przepisy ustawy pozwalają, aby Wnioskodawca zadeklarował procentowy udział pracownika w działalności badawczo-rozwojowej poprzez zliczanie wszystkich projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez danego pracownika w stosunku do wszystkich projektów prowadzonych przez pracownika z uwzględnieniem poświęconego przez pracownika czasu spędzonego na wszystkie prowadzone projekty i na tej podstawie zaliczał koszty zatrudnienia pracownika do kosztów kwalifikowanych określonych art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT. Nie ma zatem konieczności wprowadzania dodatkowego, kosztownego i problematycznego rozliczania czasu pracownika w postaci kart godzinowych, których zapisy stanowiłyby niewymagane przepisami potwierdzenie czasu poświęconego przez pracownika na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Przykładowo, w ramach działalności Wnioskodawcy, pracownik zatrudniony w dziale badawczo-rozwojowym czy technologicznym spędza 90% swojego czasu pracy przy przeprowadzaniu badań i kontroli nad nowymi, innowacyjnymi produktami, a 10% czasu pracy przy walidacji i badaniach wyrobów standardowych.
2017
1
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d UoPDOP, kosztów proporcjonalnej części Świadczeń ponoszonych na rzecz Pracowników, zgodnie z prowadzonym Rejestrem?
Fragment:
(...) Pracowników, w ramach którego wykonują oni działalność B+R. Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, w celu dokonania poprawnej alokacji kosztów Świadczeń Pracowników do Kosztów kwalifikowanych, Spółka zamierza prowadzić Rejestr. Rejestr będą zobowiązali uzupełniać na bieżąco wszyscy Pracownicy, których choćby część czasu pracy związana jest z realizacją zadań związanych z działalnością B+R Spółki, co będzie należeć do obowiązków służbowych Pracowników. Czas wykazany przez Pracowników będzie podlegał odpowiedniej weryfikacji i akceptacji. Na podstawie Rejestru Spółka będzie mogła wyodrębnić czas pracy Pracowników wykonujących działalność B+R i dokonać odpowiedniej alokacji kosztów Świadczeń Pracowników do Kosztów kwalifikowanych- Spółka pragnie zauważyć, że powszechne jest stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, zgodnie z którym dopuszczalne, a nawet wskazane są klucze alokacji oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników w celu przypisania odpowiedniej wysokości kosztów wynagrodzeń pracowników do danej kategorii działalności pracodawcy, jeśli dotyczą one właśnie różnych działalności.
2017
1
lut

Istota:
Udział w imprezie integracyjnej.
Fragment:
Czy wartość przyznanego pracownikowi dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do statystycznie ustalonego kosztu udziału w spotkaniu integracyjnym o charakterze kulturalno-oświatowym lub udziału w międzyoddziałowym spotkaniu sportowo-rekreacyjnym stanowi przychód pracownika, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego należy naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? Wnioskodawca uważa, że dofinansowanie z ZFŚS do spotkań o charakterze kulturalno-oświatowym lub sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez Wnioskodawcę dla pracowników nie powinno być uznawane za przychód ze stosunku pracy, a w konsekwencji nie powinno stanowić podstawy do naliczenia podatku, ponieważ udział pracowników w imprezie nie przynosi korzyści dla pracownika w postaci powiększenia jego przychodu ani nie powoduje uniknięcia wydatków. Gdyby nie organizacja imprezy przez Wnioskodawcę, pracownik sam nie poniósłby wydatków na takie spotkanie. Wnioskodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniu mając na względzie własną korzyść, - integrację załogi oraz poprawę współpracy między pracownikami. Ponadto, świadczenia oferowane przez Wnioskodawcę podczas spotkania kierowane są do wszystkich uczestniczących w nim pracowników. Brak jest ustaleń, z jakich oferowanych świadczeń pracownik skorzystał i w jakim zakresie, a zatem, nie da się dokładnie określić, jaka jest wartość otrzymanego świadczenia przypadającego na konkretną osobę.
2017
1
lut

Istota:
Czy do przychodu pracownika ze stosunku pracy należy zaliczyć wartość sfinansowanych przez pracodawcę kosztów przejazdów w związku ze świadczona praca podczas oddelegowania?
Fragment:
W aneksach tych, jako miejsce pracy pracownika oddelegowanego, wskazane jest miejsce realizacji danej umowy z kontrahentem zagranicznym. Sposób zatrudnienia pracownika oraz zmiana miejsca wykonywania pracy, wynika z warunków kontraktu podpisanego z firmą zagraniczną. Oddelegowanie pracownika następuje na okres nieprzekraczający dwóch lat. Pracownicy oddelegowani wykonują pracę poza swoim miejscem zamieszkania i ośrodkiem interesów życiowych. Ośrodek interesów życiowych tych pracowników, w rozumieniu umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania pozostaje w Polsce. Skorzystanie przez pracowników ze świadczenia w postaci zapewnienia im transportu, w związku z realizacją przez Wnioskodawcę kontraktu poza granicami kraju, na które pracownicy wyrazili zgodę oznacza, że świadczenie to, nie będzie spełnione w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przyniesie pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść. Zapewnienie pracownikom przejazdów w okresie oddelegowania ich do pracy poza granicami kraju, leżeć będzie wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie samych pracowników, którzy – gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków służbowych – nie mieliby powodu do korzystania z ww.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Pozostawanie auta służbowego do dyspozycji pracownika zarówno w siedzibie Wnioskodawcy jak i w miejscu zamieszkania pracownika możliwe będzie natomiast jedynie wówczas, gdy pracownik będzie autem służbowym jeździł z miejsca zamieszkania lub stałego pobytu do siedziby Wnioskodawcy i w kierunku odwrotnym. Służbowy charakter tych przejazdów, zdaniem Wnioskodawcy, nie budzi zatem wątpliwości. Realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może natomiast generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Jeżeli pracodawca poniesie koszt zakupu paliwa do samochodu służbowego, które zostanie wykorzystane przez pracownika do przejazdów o charakterze służbowym, to wartość takiego paliwa nie może stanowić przychodu pracownika, bowiem paliwo to zostanie zużyte w rzeczywistości w interesie pracodawcy, a pracownik nie odniesie z tego tytułu żadnej korzyści. Wnioskodawca wskazuje, że organy podatkowe w wydawanych w przeszłości indywidualnych interpretacjach przepisów podatkowych niejednokrotnie zajmowały stanowisko zgodnie z którym przejazdy pracowników samochodami służbowymi z domu do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie, należy w warunkach zbliżonych do tych, które są elementem stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, traktować jako przejazdy o charakterze służbowym.
2017
31
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia rozłąkowego oraz finansowaniem noclegów pracownikom oddelegowanym do pracy w kraju i za granicą.
Fragment:
Jak wynika z wyroku TK z 8 lipca 2015 r. sygn. akt K 7/13 oraz wyroku NSA z 19 września 2014 r. sygn. akt II FSK 2280/12 i wyroku NSA z 2 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2387/12 zapewnienie zakwaterowania pracownikowi na czas wykonywania przez niego pracy nie może zostać uznane za przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka uważa, że przyznanie świadczenia rozłąkowego oraz pokrywanie kosztów zakwaterowania pracowników podczas pracy za granicą jest prawidłowe i nie podlega opodatkowaniu. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania: Czy świadczenia rozłąkowe przyznane przez pracodawcę pracownikowi w wysokości diety krajowej, tj. 30 zł za każdy dzień oddelegowania pracownika do pracy na budowie w kraju i za granicą powoduje po stronie pracownika powstanie przychodu ze stosunku pracy? Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek uwzględniać wartości świadczeń rozłąkowych pracownika oddelegowanego do pracy w kraju lub za granicą w kwocie przychodu tego pracownika ze stosunku pracy, a tym samym obliczać i pobierać z tego tytułu od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy korzystanie przez pracownika z nieodpłatnie udostępnionej mu przez pracodawcę kwatery noclegowej w okresie (...)
2017
31
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy:
- w przypadku pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, który częściowo wykonuje czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej a częściowo też czynności innego rodzaju, koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych,
- w przypadku, gdy koszty zatrudnienia pracownika, o których mowa powyżej, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) mogą zostać rozliczone proporcjonalnie, na podstawie udokumentowanego zaangażowania pracownika w czynności badawczo-rozwojowe w stosunku do wszystkich wykonywanych przez niego czynności, w tym czynności niespełniających definicji działalności badawczo-rozwojowej,
- koszty zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) osób częściowo zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, które wykonują też inne czynności, można proporcjonalnie zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, na podstawie ewidencji godzinowej czasu pracy, z której będzie wynikać, ile czasu pracownik w ciągu swojej pracy przeznacza na działalność badawczo-rozwojową,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1.
Fragment:
W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, w ocenie Wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, należy zaliczyć koszty zatrudnienia pracownika proporcjonalnie, w części jaką stanowią czynności pracownika wykonywane w ramach działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do całej świadczonej przez niego pracy. Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy pozwalają, aby Wnioskodawca zadeklarował procentowy udział pracownika w działalności badawczo-rozwojowej poprzez zliczanie wszystkich projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez danego pracownika w stosunku do wszystkich projektów prowadzonych przez pracownika z uwzględnieniem poświęconego przez pracownika czasu spędzonego na wszystkie prowadzone projekty i na tej podstawie zaliczał koszty zatrudnienia pracownika do kosztów kwalifikowanych określonych art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT. Nie ma zatem konieczności wprowadzania dodatkowego, kosztownego i problematycznego rozliczania czasu pracownika w postaci kart godzinowych, których zapisy stanowiłyby niewymagane przepisami potwierdzenie czasu poświęconego przez pracownika na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Przykładowo, w ramach działalności Wnioskodawcy, pracownik zatrudniony w dziale nowych uruchomień spędza 90% swojego czasu pracy przy wprowadzaniu nowych, innowacyjnych technologii, a 10% czasu pracy przy kontroli maszyn już oddanych do produkcji.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że - mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy - nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku wskazał, że do świadczeń pracodawcy spełnionych na rzecz pracownika niepodlegającym podatkowi należy zaliczyć te świadczenia, które generalnie umożliwiają prawidłowe wykonywanie pracy, pracownik korzysta z nich tylko w ścisłym związku z wykonywaną pracą, a korzyść ze świadczeń spełnionych na rzecz pracowników nie jest przez nich wynoszona na zewnątrz stosunku pracy (por. pkt 3.3.2 uzasadnienia ww. wyroku TK). I zapewnia swym pracownikom uprawnionym do umundurowania nieodpłatne świadczenie w postaci czyszczenia chemicznego umundurowania tylko i wyłącznie w celu zgodnego z prawem wykonywania pracy, a pracownik korzysta z nich tylko w ścisłym związku z wykonywaną pracą. Zgodnie bowiem z przepisami (...)
2017
31
sty

Istota:
Ulga badawczo-rozwojowa
Fragment:
W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 2, w ocenie Wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT, należy zaliczyć koszty zatrudnienia pracownika proporcjonalnie, w części jaką stanowią czynności pracownika wykonywane w ramach działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do całej świadczonej przez niego pracy. Według interpretacji Wnioskodawcy przepisy ustawy pozwalają, aby Wnioskodawca zadeklarował procentowy udział pracownika w działalności badawczo-rozwojowej poprzez zliczanie wszystkich projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez danego pracownika w stosunku do wszystkich projektów prowadzonych przez pracownika z uwzględnieniem poświęconego przez pracownika czasu spędzonego na wszystkie prowadzone projekty i na tej podstawie zaliczał koszty zatrudnienia pracownika do kosztów kwalifikowanych określonych art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT. Nie ma zatem konieczności wprowadzania dodatkowego, kosztownego i problematycznego rozliczania czasu pracownika w postaci kart godzinowych, których zapisy stanowiłyby niewymagane przepisami potwierdzenie czasu poświęconego przez pracownika na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Przykładowo, w ramach działalności Wnioskodawcy, pracownik zatrudniony na stanowisku konstruktora spędza 90% swojego czasu pracy przy przeprowadzaniu badań i kontroli nad nowymi, innowacyjnymi produktami, a 10% czasu pracy przy walidacji i badaniach wyrobów standardowych.
2017
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pracownik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.