Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla pracowników, byłym pracowników i innych uprawnionych

Fragment:

(...) pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniach choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym, zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.

2018
9
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników służbowych telefonów oraz tabletów do celów prywatnych

Fragment:

W związku z powyższym, płatność części abonamentu przez Spółkę (w części dotyczącej użytku służbowego) z tytułu korzystania z telefonów służbowych nie będzie stanowiło przychodu dla pracowników. W konsekwencji, ze względu na to, że zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionej wyżej sytuacji nie powstanie przychód dla pracowników, dla Wnioskodawcy oznacza to, że nie ciąży na Nim obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in. osoby prawne są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od osób które uzyskują od tego podmiotu przychody ze stosunku pracy. Mając na względzie powyższe stanowisko Wnioskodawcy oznacza to, że brak powstania przychodu nie wywołuje obowiązku ciążącego na Wnioskodawcy. Ad 3 W przypadku wyboru przez pracownika opcji korzystania z telefonu komórkowego jedynie do celów służbowych, wydatki Spółki na telefon jako narzędzie pracy nie będą stanowić przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Poprzez oświadczenie, pracownik potwierdza, że cel i przeznaczenie narzędzia są dla niego zrozumiałe i zaakceptowane. Stąd też Spółka nie kontroluje i nie weryfikuje billingów pracowników, którzy wybrali tę formę korzystania z telefonu.

2018
8
lis

Istota:

Mając powyższe na uwadze, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że uzyskiwane przez Pracownika przychody w związku z uczestnictwem w Planach Motywacyjnych nie stanowią dla niego przychodu ze stosunku pracy, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest płatnikiem zaliczek na podatek, o którym mowa w art. 31 ww. ustawy z powyższych tytułów. Tym samym, na Wnioskodawcy nie ciąży również obowiązek do sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Spółka w umowach o pracę zawieranych z Pracownikami, ani w innych dokumentach pracowniczych (regulaminach pracy, wynagradzania, ani w komunikacji z Pracownikami) nie formułuje gwarancji objęcia danego Pracownika określonym Planem Motywacyjnym. Spółka nie wyznacza spośród Pracowników osób, które mają stać się Uczestnikami Planów Motywacyjnych, ani nie rekomenduje B. żadnych konkretnych Pracowników. Rola Spółki ogranicza się do informowania Pracowników o tym, że spółka dominująca w grupie (tj. B.) może organizować Plany Motywacyjne w czasie oraz według zasad swobodnie przez siebie ustalanych oraz do pomocy w przekazywaniu przez Pracowników uczestniczących w planie ESPP do B. środków pieniężnych przeznaczonych na zakup akcji spółki B. H.. Udział Pracownika (jako Uczestnika) w Planie Motywacyjnym w żaden sposób nie ogranicza prawa Spółki do rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem (Uczestnikiem), ani w żaden sposób nie gwarantuje Prawnikowi (Uczestnikowi) ciągłości zatrudnienia w Spółce. Ewentualne zakończenie Planu Motywacyjnego decyzją B. nie rodzi żadnej odpowiedzialności Spółki wobec Pracowników (Uczestników). Z kolei udział w Planie Motywacyjnym nie stanowi samodzielnie umowy o pracę lub podobnego kontraktu pomiędzy B. a Uczestnikiem.

2018
25
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikowi kosztów z tytułu podróży służbowej

Fragment:

Zgodnie z treścią § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety. W przypadku krajowych podróży służbowych dieta wynosi 30 zł za dobę podróży i jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży (§ 7 ust. 1 cyt. rozporządzenia). Pracownik nie otrzymuje diety, jeżeli zapewniono mu bezpłatne całodzienne wyżywienie (§ 7 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży. Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania (§ 5 ust. 2 rozporządzenia). Stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

2018
13
paź

Istota:

Powstanie przychodu po stronie pracowników w związku z wykorzystywaniem służbowych tabletów oraz telefonów komórkowych do celów prywatnych w przypadku abonamentu opłacanego przez Spółkę.

Fragment:

Czy wykorzystanie tabletów, przekazanych pracownikom do wypełniania obowiązków służbowych, jak i ich incydentalne wykorzystanie w celach prywatnych nie będzie stanowić dla pracowników przychodu? Czy w przypadku kiedy pracownik opłaca koszt części abonamentu z tytułu korzystania z telefonów służbowych do rozmów prywatnych, pozostała część abonamentu opłacana przez Spółkę nie będzie stanowić dla pracowników przychodu? Czy w przypadku ewentualnego wykonania przez pracowników incydentalnych rozmów prywatnych z telefonu służbowego, po złożeniu drogą elektroniczną oświadczenia o użytku telefonu jedynie do celów służbowych, nie będzie stanowić dla pracowników przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1 wykorzystywanie tabletów, przekazanych pracownikom do wypełniania obowiązków służbowych, jak i ich incydentalne wykorzystanie w celach prywatnych nie będzie stanowić dla pracowników przychodu; Ad.2 płatność części abonamentu przez Spółkę z tytułu korzystania z telefonów służbowych przez pracowników, którzy oświadczyli o użytku telefonu również do celów prywatnych, za co ponoszą koszt części abonamentu, nie będzie stanowić dla nich przychodu; Ad.3 ewentualne wykonanie przez pracowników incydentalnych rozmów prywatnych z telefonu służbowego, po złożeniu drogą elektroniczną oświadczenia o użytku telefonu jedynie do celów służbowych, nie będzie stanowić dla pracowników przychodu.

2018
13
paź

Istota:

Opodatkowanie wycieczki dla pracowników, dofinansowane z ZFŚŚ nie stanowi przychodu, a na płatniku nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Ponadto, gdy brak jest możliwości skonkretyzowania indywidualnie przypisanego świadczenia, nie można mówić o określeniu jego wysokości.

2018
13
paź

Istota:

Opodatkowanie wycieczki dla pracowników, emerytów i ich rodzin, integracja, dofinansowane z ZFŚŚ nie stanowi przychodu, a na płatniku nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości.

2018
13
paź

Istota:

Opisane we wniosku świadczenia na rzecz pracowników związane z ich uczestnictwem w Programie Motywacyjnym nie są dokonywane przez Wnioskodawcę, więc po jego stronie nie powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 updof, niezależnie od kwalifikacji podatkowej tych świadczeń po stronie pracowników Wnioskodawcy jako podatników.

Fragment:

(...) pracownikami i nie jest też zapisane w jakichkolwiek dokumentach wewnętrznych obowiązujących w Spółce, m.in. regulaminach pracy, czy regulaminach wynagradzania. W takiej sytuacji nie można stwierdzić, że świadczenia pracowników związane z uczestnictwem w Programie są przez nich uzyskiwane od Wnioskodawcy jako pracodawcy. Podmiotem przekazującym opisane świadczenia jest spółka dominująca z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jako świadczeniodawca Programu i jednocześnie spółka, której akcje stają się własnością pracowników. W szczególności, przedstawione okoliczności faktyczne sprawy nie dają podstaw do uznania, że spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jako spółka dominująca realizuje na rzecz pracowników Wnioskodawcy świadczenia „ zlecone ”, „ zorganizowane ” przez Wnioskodawcę. Skoro Wnioskodawca nie jest podmiotem dokonującym opisanych we wniosku świadczeń na rzecz pracowników, po stronie Wnioskodawcy nie powstają obowiązki płatnika określone w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od kwalifikacji podatkowej opisanych świadczeń po stronie pracowników Wnioskodawcy jako podatników. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nie będą na Nim ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 31 ww. ustawy.

2018
13
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku zawartą umową o świadczenie pracy w formie telepracy przez pracownika będącego rezydentem podatkowym w Republice Czeskiej.

Fragment:

Pracownik, przed zatrudnieniem u Wnioskodawcy, uzyska zgodę od Czeskiego Pracodawcy na podjęcie pracy w wymiarze 1/8 etatu w Polskiej Spółce. Praca wykonywana na rzecz Wnioskodawcy będzie co do zasady tożsama z pracą wykonywaną (także na podstawie umowy o pracę) na rzecz czeskiego pracodawcy. Miejsce faktycznego zamieszkania Pracownika będzie znajdować się w Czechach. Pracownik zamierza na stałe pozostawać w Czechach. Jak wskazano powyżej Pracownik jest rezydentem podatkowym w Czechach. Oprócz dochodów z tytułu wykonywania w przyszłości telepracy na rzecz Wnioskodawcy Pracownik nie będzie uzyskiwał żadnych innych dochodów w Polsce. W umowie o pracę z Pracownikiem jako miejsce pracy wskazane zostanie jego miejsce zamieszkania w Czechach. Praca wykonywana będzie w formie telepracy z miejsca zamieszkania Pracownika. Pracownik Wnioskodawcy będzie przebywał w Czechach powyżej 183 dni w roku podatkowym. Centrum interesów osobistych i gospodarczych pracownika, rozumiane jako ośrodek interesów życiowych, znajduje się w Czechach. W związku z zawartą umową o pracę Pracownik Spółki nie będzie w ogóle przebywał w Polsce. Charakter świadczonej przez Pracownika pracy nie będzie wymagał jego osobistej obecności w siedzibie Spółki, ani też w ogóle w Polsce.

2018
12
paź

Istota:

Czy finansowanie przez Wnioskodawcę posiłków w zbiorczych pojemnikach stanowi dla pracowników przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki podatnika w tym zakresie?

Fragment:

Przy czym istotne jest, aby niemożność ustalenie zindywidualizowanej wartości uzyskanych przez pracowników nieodpłatnych świadczeń wynikała z obiektywnych przesłanek. W orzeczeniach sądów administracyjnych również podzielany jest pogląd, że zapewnienie posiłku jest przysporzeniem majątkowym, bo pracownik nie ponosi wydatku, jednakże z zastrzeżeniem, że do opodatkowania dojdzie wówczas, gdy świadczenie da się skonkretyzować, zindywidualizować (Wyrok NSA z dnia 17 maja 2017 r. sygn. akt II FSK 1132/15, wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 920/14). Ponadto nie będzie możliwości przypisania odpowiedniej wysokości świadczenia nieodpłatnego pracownikom, gdyż w przypadku posiłków – Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji, który pracownik skorzystał z tego posiłku. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika, nie sposób uznać, że pracownik ten uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem zapewnianie bezpłatnych posiłków przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy.