Pracownik | Interpretacje podatkowe

Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Wskazać należy, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – gdy świadczenie to, powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem, pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przypadku dofinansowania imprezy integracyjnej w postaci wycieczki, w której uczestniczyć będą pracownicy, małżonkowie pracowników, emerytowani pracownicy oraz członkowie rady nadzorczej na zasadzie powszechnej dostępności, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2017
16
lis

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Wskazać należy, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – gdy świadczenie to, powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem, pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przypadku dofinansowania przez pracodawcę z ZFŚS imprezy integracyjnej w postaci wycieczki, w której uczestniczyć będą wszyscy uprawnieni pracownicy, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2017
16
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien traktować poniesione przez siebie wydatki (noclegi, opłaty parkingowe, koszty posiłków spożywanych w czasie spotkań z klientami, opłaty za przejazd autostradą) jako świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika stanowiące przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
(...) pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynoszą one pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby on samodzielnie ponieść. Zapewnienie pracownikom wskazanych powyżej usług leży bowiem wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie pracowników, którzy swoje potrzeby np. mieszkaniowe zaspokajają w innym miejscu i w inny sposób oraz którzy – gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę – nie mieliby powodu do ponoszenia kosztu takich noclegów (wyroki NSA: z 15 kwietnia 2016 r. sygn. akt II FSK 635/14, z 23 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 1689/13 oraz z 19 września 2014 r. sygn. akt II FSK 2280/12). Zdaniem Sądu ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi – przyjmując wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kryterium oceny – jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Sąd dodał, że przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy, a wszystkie wynikające stąd koszty winien pokrywać zatrudniający.
2017
16
lis

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownik Urzędu Marszałkowskiego (Wnioskodawcy) został oddelegowany w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. do wykonywania pracy na terenie Czech tj. we ... do realizacji zadań w ramach Programu ... Republika Czeska - Polska w .... Pracownik posiada polskie obywatelstwo. W dniu 1 grudnia 2016 r. została zawarta z pracownikiem umowa zmieniająca umowę o pracę i wskazująca jako miejsce pracy ... w ... w Republice Czeskiej. Pracownik nie będzie przebywał na delegacji w związku z wykonywaniem pracy. Wynagrodzenie pracownikowi wypłacane jest przez Urząd Marszałkowski. Wynagrodzenie wypłacane jest z tytułu świadczenia usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Pracownik Wnioskodawcy w okresie oddelegowania będzie przebywał i mieszkał na terytorium Czech. W styczniu 2017 r. pracownik złożył oświadczenie o przeniesienie ośrodka interesów osobistych i gospodarczych do Czech, natomiast w dniu 27 kwietnia 2017 r. uzyskał certyfikat rezydenta Republiki Czeskiej, który przekazał płatnikowi 22 czerwca 2017 r. Pracownik stał się osobą mającą miejsce zamieszkania w Czechach wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.
2017
11
lis

Istota:
W którym momencie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu rekompensaty wypłacane na rzecz osób niebędących pracownikami Spółki (emerytów i rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz wdów i sierot, które pobierają rentę po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach)?
Fragment:
(...) Pracowników, którzy zgodnie z treścią Załącznika do starego ZUZP nabyliby prawo do emerytury w 2017 i 2018 roku; 90% tej różnicy, w przypadku Pracowników, którzy zgodnie z treścią Załącznika do starego ZUZP nabyliby prawo do emerytury w 2019, 2020 i 2021 roku; 80% tej różnicy, w przypadku Pracowników, którzy zgodnie z treścią Załącznika do starego ZUZP nabyliby prawo do emerytury w 2022 roku; 70% tej różnicy, w przypadku Pracowników, którzy zgodnie z treścią Załącznika do starego ZUZP nabyliby prawo do emerytury w 2023 roku; 60% tej różnicy, w przypadku Pracowników, którzy zgodnie z treścią Załącznika do starego ZUZP nabyliby prawo do emerytury w 2024 roku; 50% tej różnicy, w przypadku Pracowników, którzy zgodnie z treścią Załącznika do starego ZUZP nabyliby prawo do emerytury w 2025 roku; 40% tej różnicy, w przypadku Pracowników, którzy zgodnie z treścią Załącznika do starego ZUZP nabyliby prawo do emerytury w 2026 roku. Zatem świadczenia wypłacane w formie rekompensat będą dotyczyły okresu 2017-2026. Pracownik nabędzie prawo do rekompensat z dniem, z którym zaczną go obowiązywać nowe warunki zatrudnienia wynikające z nowego ZUZP, a więc z dniem następującym po dniu upływu okresu wypowiedzenia mu indywidualnych warunków zatrudnienia lub po zmianie tych warunków na podstawie porozumienia stron.
2017
10
lis

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) pracownik zobowiązuje się w szczególności do: przestrzegania przepisów prawa drogowego, utrzymania samochodu w należytym stanie technicznym, dokonywania okresowych przeglądów, itp.; właściwego zabezpieczenia samochodu oraz jego parkowania po godzinach pracy w miejscu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub kradzież. Pracownicy mogą korzystać z samochodów służbowych dla celów prywatnych. Umowy zawierają następujące regulacje w tym zakresie: „ Pracownik może korzystać z samochodu bez ograniczeń w godzinach pracy ”; „Po godzinach pracy oraz w czasie urlopu Pracownik może korzystać z samochodu: samochody bez instalacji GPS: Utrzymanie samochodu pokrywa Pracownik; samochody z instalacją GPS: Utrzymanie samochodu pokrywa Pracownik; Konieczne jest wcześniejsze pisemne zgłoszenie w dziale księgowości; Po tym fakcie należy przedłożyć dokument zakupu (paliwa, oleju ew. inne) pokrywający koszt eksploatacji.” Powyższe zapisy Umów oznaczają, że w godzinach pracy, rozumianych przez Spółkę jako czas, w którym pracownik może wykonywać swoje obowiązki, pracownik jest uprawniony do tego, aby samochód służbowy wykorzystywać dla celów prywatnych.
2017
10
lis

Istota:
Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku wynajmowania miejsc noclegowych na rzecz pracodawcy, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, na dłuższe okresy czasu - nawet do jednego roku?
Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku wynajmowania miejsc noclegowych bezpośrednio pracownikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na dłuższe okresy czasu - nawet do jednego roku?
Fragment:
Wynajem miejsc noclegowych pracownikom sezonowym, ma na celu przede wszystkim zapewnienie na określony czas miejsca, w którym dany pracownik przebywa w związku z wykonywaną czasowo pracą. Celem pracownika nie jest przeniesienie interesu życiowego do danej miejscowości, ale możliwość przebywania w niej w związku z wykonywaną pracą sezonową, a więc tylko na okres jej wykonywania. Warto także zauważyć, że pracownik przebywa w danym miejscu sam - bez rodziny, która zamieszkuje w innym miejscu - traktowanym przez pracownika jako jego miejsce zamieszkania docelowego. Powyższe dotyczy zarówno pracowników będących Polakami z innym miejscem zamieszkania na terytorium Polski, jak i w przypadku obywateli Ukrainy - którzy nie posiadają w Polsce innego miejsca zamieszkania, a przebywają na terytorium RP jedynie w celach związanych z pracą. Praca ta ma charakter czasowy, chociażby z uwagi na ograniczenia wynikające z czasu obowiązywania niezbędnych zezwoleń. Należy także podkreślić, że usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca, są zbliżone do usług hotelowych - opłata pobierana jest za miejsce noclegowe, brak jest jednak recepcji i innych usług charakterystycznych dla hotelu.
2017
10
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien zaliczać do przychodu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość sfinansowanych kosztów zakwaterowań swoich pracowników, które to zakwaterowania są im udostępniane bezpłatnie w czasie oddelegowania, pokrytych kosztów przejazdów pracowników do miejsca oddelegowania za granicą i z powrotem do Polski i wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu samochodem prywatnym do miejsca oddelegowania oraz z powrotem do Polski, a w związku z wykonywaniem przez tych pracowników pracy w ramach oddelegowania?
Fragment:
Oddelegowanie dotyczy czasowego wykonywania pracy w innej miejscowości, a zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem w odniesieniu do pracownika oddelegowanego zastosować analogicznego rozwiązania jak dla pracowników mobilnych i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego. Stąd w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy – zapewni oddelegowanemu pracownikowi bezpłatny nocleg, to również wartość tego świadczenia stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
lis

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla:
 • pracowników Wnioskodawcy
 • byłych pracowników Wnioskodawcy oraz pracowników i byłych pracowników jednostek obsługiwanych przez Wnioskodawcę
 • Fragment:
  (...) pracowników Wnioskodawcy – jest prawidłowe, byłych pracowników Wnioskodawcy oraz pracowników i byłych pracowników jednostek obsługiwanych przez Wnioskodawcę – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla pracowników i byłych pracowników Wnioskodawcy oraz pracowników i byłych pracowników jednostek obsługiwanych przez Wnioskodawcę. Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 22 sierpnia 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.213.2017.1.IS Organ podatkowy, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 22 sierpnia 2017 r. (skutecznie doręczono w dniu 28 sierpnia 2017 r.), zaś w dniu 6 września 2017 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 1 września 2017 r.).
  2017
  9
  lis

  Istota:
  Udział pracowników w spotkaniu integracyjnym i wycieczce sfinansowanych w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które będą miały na celu integrację nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego.
  Fragment:
  Finansowane ze środków ZFŚS spotkania integracyjne i wycieczki organizowane przez Wnioskodawcę nie spełniają wszystkich wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny kryteriów, w związku z tym ich wartość nie stanowi podlegającego opodatkowaniu dochodu pracowników. Spotkania integracyjne i wycieczki są organizowane zarówno w interesie pracowników, jak i pracodawcy. Integracja pracowników znacznie poprawia relacje między pracownikami, co ułatwia współpracę i podnosi jej jakość i wydajność. Trudno mówić o powiększeniu aktywów pracownika w wyniku skorzystania z imprezy organizowanej przez pracodawcę. Uniknięcie wydatku też jest wątpliwe, nie można bowiem zakładać, że gdyby pracodawca nie zorganizował wskazanej imprezy to pracownik we własnym zakresie poszukiwałby podobnej i z niej skorzystał ponosząc odpowiednie wydatki. Organizowane imprezy są dostępne w sposób ogólny dla wszystkich pracowników i nie można przypisać wymiernej korzyści konkretnemu pracownikowi. W związku z tym pracodawca nie powinien przypisywać poszczególnym pracownikom dochodów z tytułu udziału w imprezach współfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ani pobierać od nich zaliczek na podatek dochodowy. Zaprezentowane stanowisko potwierdzono w wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2015 r., znak sprawy IBPBII/1/4511-311/15/MD , poprzez stwierdzenie: „ W przypadku organizowania wycieczki integracyjnej, na którą zostaną zaproszeni wszyscy uprawnieni pracownicy, nie można mówić o przychodzie ze świadczenia nieodpłatnego.
  2017
  3
  lis

  Istota:
  Czy udostępnienie danemu pracownikowi pojazdu służbowego do celów prywatnych należy traktować jako oddanie środka trwałego do nieodpłatnego użytkowania, o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
  Fragment:
  (...) pracownika za pracę. Podstawą do użytkowania samochodu służbowego przez pracowników będzie umowa o powierzeniu samochodu służbowego (dalej: Umowa), zawierana między danym pracownikiem, a Wnioskodawcą oraz regulamin korzystania z osobowych samochodów służbowych. Umowa i regulamin przewidywać będą zasady, jakimi pracownik powinien się kierować podczas korzystania z samochodu służbowego (również do celów prywatnych) oraz podział kosztów, do ponoszenia których zobowiązany jest Wnioskodawca (tj. w szczególności koszty utrzymania i napraw samochodu służbowego, wynikających z normalnego użytkowania pojazdu oraz kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych – w zryczałtowanej, odgórnie ustalonej wartości) oraz pracownik (tj. w szczególności koszty kar i mandatów). Wnioskodawca zamierza udostępniać pracownikom korzystającym z samochodów służbowych do celów prywatnych samochody stanowiące jego własność. Wnioskodawca nie ustali miesięcznego limitu kilometrów, jaki pracownik może przejechać wykorzystując samochód służbowy do celów prywatnych. W związku z posiadaniem samochodów Wnioskodawca ponosił będzie m. in. koszty ich nabycia, koszty paliwa, koszty usług naprawy lub konserwacji, koszty innych towarów i usług związanych z eksploatacją oraz koszty ubezpieczeń.
  2017
  30
  paź

  Istota:
  Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a - 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje udostępnienie samochodu oraz ponoszenie kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, kosztów napraw, ubezpieczenia OC i AC samochodu, wymiany opon i materiałów eksploatacyjnych, a także z przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych i w rezultacie Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zobowiązany zakwalifikować u pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wyłącznie przychód w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 2a oraz ust. 2b ww. oraz pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
  Fragment:
  (...) pracownika za pracę. Podstawą do użytkowania samochodu służbowego przez pracowników będzie umowa o powierzeniu samochodu służbowego (dalej: Umowa), zawierana między danym pracownikiem, a Wnioskodawcą oraz regulamin korzystania z osobowych samochodów służbowych. Umowa i regulamin przewidywać będą zasady, jakimi pracownik powinien się kierować podczas korzystania z samochodu służbowego (również do celów prywatnych) oraz podział kosztów, do ponoszenia których zobowiązany jest Wnioskodawca (tj. w szczególności koszty utrzymania i napraw samochodu służbowego, wynikających z normalnego użytkowania pojazdu oraz kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych – w zryczałtowanej, odgórnie ustalonej wartości) oraz pracownik (tj. w szczególności koszty kar i mandatów). Wnioskodawca zamierza udostępniać pracownikom korzystającym z samochodów służbowych do celów prywatnych samochody stanowiące jego własność. Wnioskodawca nie ustali miesięcznego limitu kilometrów, jaki pracownik może przejechać wykorzystując samochód służbowy do celów prywatnych. W związku z posiadaniem samochodów Wnioskodawca ponosił będzie m. in. koszty ich nabycia, koszty paliwa, koszty usług naprawy lub konserwacji, koszty innych towarów i usług związanych z eksploatacją oraz koszty ubezpieczeń.
  2017
  30
  paź

  Istota:
  Udział pracowników w wycieczce sfinansowanej w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która będzie miała na celu zintegrowanie pracowników, oraz umożliwienie aktywnego wypoczynku, co pozytywnie wpłynie na wzajemne relacje i efektywność pracy nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca miałby obowiązek doliczać do pozostałych przychodów pracowników.
  Fragment:
  Jakie będą skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno - krajoznawczo - wypoczynkowej sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy koszt udziału pracownika w wyciecze jest przychodem dla pracownika z tytułu "innych nieodpłatnych świadczeń" zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym zwolniony jest z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 do kwoty 380zł? Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej dla pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie spowoduje po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawca uważa, że nie należy zaliczać powstającego po stronie pracownika przychodu do "innych nieodpłatnych świadczeń" w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku o podatku chodowym ponieważ: po stronie pracownika nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzonego wydatku, ponieważ gdyby nie wycieczka zorganizowana i finansowana przez pracodawcę, pracownik nie wydałby pieniędzy na udział w takim przedsięwzięciu; świadczenie to postawione jest do dyspozycji wszystkich pracowników i nie ma podstaw, żeby przypisać konkretnemu pracownikowi wymierną korzyść, deklaracja chęci udziału przez pracownika w wycieczce nie jest jednoznaczna z tym, że korzysta on ze wszystkich dostępnych usług i produktów podczas wyjazdu.
  2017
  27
  paź

  Istota:
  Sfinansowanie kosztów bezpłatnych posiłków przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany z tego tytułu do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  Fragment:
  Wobec powyższych szczególnych zasad funkcjonowania Ośrodków i niestandardowych wymogów co do sposobu świadczenia pracy przez ich pracowników, dbając o zachowanie wysokiej jakości oraz efektywności świadczonych usług, Wnioskodawca zamierza wprowadzić szczególne zasady organizacji i warunki spożywania posiłków przez pracowników na terenie Ośrodków. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca rozważa podjęcie decyzji o umożliwieniu wszystkim pracownikom Ośrodków korzystania w czasie pracy z bezpłatnych posiłków przygotowywanych w Ośrodkach. Korzystanie z ww. posiłków przez pracowników będzie dobrowolne. W tym zakresie ustanowione zostaną (w formie wewnętrznego dokumentu Wnioskodawcy) zasady udostępniania nieodpłatnych posiłków pracownikom, zapewniające jednocześnie pożądaną organizację pracy i ciągłość realizacji zadań Ośrodków („ Regulamin ”). Projektowany Regulamin zastąpi dotychczasowe rozwiązanie, które nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Obecnie w Ośrodkach funkcjonuje model finansowania posiłków, zgodnie z którym dla części pracowników przysługują posiłki bezpłatne, podczas gdy część pracowników ponosi odpłatność częściową w wysokości 50%. Korzystanie z posiłków przygotowywanych w Ośrodkach wymaga złożenia przez pracownika danego Ośrodka stosownego oświadczenia, stanowiącego deklarację korzystania z posiłków.
  2017
  25
  paź

  Istota:
  W zakresie obowiązków płatnika z tytułu nieodpłatnego udostępniania pracownikowi mieszkania służbowego
  Fragment:
  Zasady dotyczące wynagradzania, przyznanych świadczeń i warunków zakwaterowania określone są w umowie o pracę oraz regulaminie wynagradzania pracowników Zagranicznych Ośrodków. Udostępnianie pracownikom Wnioskodawcy mieszkań służbowych odbywać się będzie na zasadach ogólnych, jednakowych dla wszystkich pracowników. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zapewnienie pracownikowi zakwaterowania nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu ustawy o PDOF, ponieważ koszty wynikają wyłącznie z wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę i w interesie pracodawcy. Pracownik nie otrzymuje od pracodawcy jakiegokolwiek świadczenia w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOF, gdyż pracodawca pokrywa koszt zakwaterowania w swoim własnym interesie i na swoją rzecz, co jest elementem zapewnienia warunków do wykonywania pracy. Tym samym nie należy traktować udostępnienia mieszkania służbowego pracownikowi polskiemu Wnioskodawcy zatrudnionemu na czas wykonywania obowiązków służbowych poza granicami kraju jako przychodu dla pracownika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
  2017
  20
  paź

  Istota:
  Czy wypłacona byłemu pracownikowi odprawa – na podstawie zawartej w sądzie ugody –podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  Fragment:
  W związku z ww. ugodą Wnioskodawca zobowiązał się zapłacić powodowi kwotę 11.744 zł brutto tytułem odprawy za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w dwóch ratach po 5.872 zł brutto każda – pierwsza w terminie do 31 sierpnia 2017 r. i druga rata w terminie do dnia 23 grudnia 2017 r. na konto bankowe powoda znane pozwanemu. Wysokość i zasady ustalania świadczenia wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 tej ustawy). Wnioskodawca wskazuje, że wypłacone świadczenie pieniężne miało zrekompensować utratę pracy. Wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1474) pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
  2017
  20
  paź

  Istota:
  W zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Wnioskodawcę kosztów biletu okresowego dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.
  Fragment:
  W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej jako pracodawca będzie zwracać pracownikom socjalnym oraz asystentom rodziny koszty dojazdu z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania czynności zawodowych w postaci częściowego zwrotu tym pracownikom kosztów zakupu biletu okresowego. Rozważane jest wprowadzenie zwrotu pracownikom 70 % ceny zakupu biletu okresowego. Wychodząc w teren pracownik socjalny oraz asystent rodziny wpisuje wyjście w książce wyjść służbowych. W ten sposób ewidencjonowane jest wykonywanie obowiązków pracowniczych poza siedzibą pracodawcy. Bilety są niezbędnym środkiem do wykonywania pracy, tj. dotarcia przez ww. pracowników do miejsc wykonywania obowiązków służbowych. Pracownicy nie mogą dotrzeć tam pieszo z uwagi na wykonywanie obowiązków na terenie całej Dzielnicy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zwrot kosztów biletu okresowego wypłacany pracownikowi socjalnemu lub asystentowi rodziny zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej stanowiący określony procent ceny zakupu tego biletu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy bilet ten wykorzystywany jest przez tychże pracowników do dojazdów z siedziby pracodawcy do miejsc wykonywania czynności zawodowych (służbowych)? Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot kosztów biletu okresowego wypłacany pracownikowi socjalnemu lub asystentowi rodziny zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej stanowiący określony procent ceny zakupu tego biletu w sytuacji, gdy bilet ten wykorzystywany jest przez tychże pracowników do dojazdów z siedziby pracodawcy do miejsc wykonywania czynności zawodowych (służbowych) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  2017
  19
  paź

  Istota:
  Świadczenie socjalne przyznane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowi, będącego pracownikiem Wnioskodawcy, zatrudnionym na ½ etatu może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.
  Fragment:
  (...) pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Użyty powyżej zwrot „ w szczególności ” oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Ponadto, treść tego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. Oznacza to, że do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.
  2017
  19
  paź

  Istota:
  Czy zwrot poniesionych kosztów przejazdów dla pracowników, którzy przemieszczają się publicznymi środkami komunikacji miejskiej w ramach wykonywania obowiązków służbowych wypłacany w formie ekwiwalentu, stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
  Fragment:
  UZASADNIENIE W dniu 12 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdów pracowników w formie ekwiwalentu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni na stanowisku gońca, zgodnie z przydziałem obowiązków, wykonują czynności polegające na dostarczeniu urzędowej korespondencji do mieszkańców miasta oraz do różnych instytucji na terenie miasta. Czynności te wykonywane są przez pracowników w zadaniowym systemie pracy na terenie całego miasta. Urząd Miasta, jako pracodawca, zamierza wprowadzić uregulowania w zakresie zwrotu kosztów przejazdów dla pracowników, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych korzystają z publicznych środków komunikacji miejskiej. Zwrot kosztów przejazdu dotyczyłby przejazdu pracowników z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i miałby formę ekwiwalentu. Zasady dokonywania zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów przejazdów służbowych z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowiązków służbowych byłyby określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu dla pracownika byłoby zestawienie przejazdów w danym miesiącu złożone przez pracownika na koniec każdego miesiąca. Pracownik otrzymywałby zwrot poniesionych kosztów przejazdów w kwocie stanowiącej iloczyn liczby przejazdów i ceny jednego biletu jednokrotnego przejazdu, ale nie więcej niż określona kwota wskazana w uregulowaniach wewnętrznych Urzędu odpowiadająca wartości imiennego miesięcznego biletu sieciowego.
  2017
  17
  paź
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pracownik
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.