Pracownik | Interpretacje podatkowe

Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca jako płatnik, powinien mieć na względzie, że ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym, tym samym nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika. Reasumując, do uzyskania przychodów osiąganych z tytułu wynagrodzenia pracowników za pracę twórczą Spółka nie będzie mogła zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. Do całości uzyskiwanych przez pracowników przychodów ze stosunku pracy zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Czas poświęcony na realizację utworu ustalony jest na podstawie miesięcznego raportu, przygotowanego przez Pracownika i zatwierdzonego przez Bezpośredniego przełożonego. Czas poświęcony przez Pracownika na tworzenie Utworu nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 80% liczby godzin, za które pracownik nabywa prawo do normalnego wynagrodzenia. Natomiast mechanizm ustalania wysokości honorarium, stanowiący rozwinięcie pkt 2 powyżej, będzie uregulowany w umowach o pracę w następujący sposób: Wynagrodzenie Pracownika wynosi XXX zł brutto miesięcznie. Wskazane powyżej miesięczne wynagrodzenie Pracownika brutto („ Wynagrodzenie ”) składa się z dwóch części, z których: pierwsza część stanowi wynagrodzenie z tytułu rozporządzenia przez Pracownika na rzecz Pracodawcy prawami autorskimi („ Honorarium ”), odpowiadające iloczynowi kwoty Wynagrodzenia i określonego w zdaniu następnym udziału pracy twórczej. Udział pracy twórczej stanowi iloraz czasu pracy Pracownika przeznaczonego w danym miesiącu na wykonywanie pracy twórczej, której efektem jest powstanie utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przyjętych w danym miesiącu kalendarzowym przez Pracodawcę, do czasu pracy Pracownika ogółem.
2017
20
wrz

Istota:
Wnioskodawca jako płatnik, powinien mieć na względzie, że ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym, tym samym nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika. Reasumując, do uzyskania przychodów osiąganych z tytułu wynagrodzenia pracowników za pracę twórczą Spółka nie będzie mogła zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. Do całości uzyskiwanych przez pracowników przychodów ze stosunku pracy zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Czas poświęcony na realizację utworu ustalony jest na podstawie miesięcznego raportu, przygotowanego przez Pracownika i zatwierdzonego przez Bezpośredniego przełożonego. Czas poświęcony przez Pracownika na tworzenie Utworu nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 80% liczby godzin, za które pracownik nabywa prawo do normalnego wynagrodzenia. Natomiast mechanizm ustalania wysokości honorarium, stanowiący rozwinięcie pkt 2 powyżej, będzie uregulowany w umowach o pracę w następujący sposób: Wynagrodzenie Pracownika wynosi XXX zł brutto miesięcznie. Wskazane powyżej miesięczne wynagrodzenie Pracownika brutto („ Wynagrodzenie ”) składa się z dwóch części, z których: pierwsza część stanowi wynagrodzenie z tytułu rozporządzenia przez Pracownika na rzecz Pracodawcy prawami autorskimi („ Honorarium ”), odpowiadające iloczynowi kwoty Wynagrodzenia i określonego w zdaniu następnym udziału pracy twórczej. Udział pracy twórczej stanowi iloraz czasu pracy Pracownika przeznaczonego w danym miesiącu na wykonywanie pracy twórczej, której efektem jest powstanie utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przyjętych w danym miesiącu kalendarzowym przez Pracodawcę, do czasu pracy Pracownika ogółem.
2017
19
wrz

Istota:
Poboru przez płatnika zaliczek na pdof z racji nieodpłatnego świadczenia (noclegu pracownika w miejscu i na czas wykonywania pracy)
Fragment:
Pracownicy Spółki wykonują pracę w formie przeniesienia służbowego, tj. czasowej zmiany miejsca wykonywania pracy dokonywanej za zgodą pracownika. Zmiana miejsca wykonywania pracy i oddelegowanie pracowników następuje w drodze aneksu do umowy o pracę. W tej sytuacji aneks określa miejsce realizacji kontraktów, do których wykonywania pracownik zostaje oddelegowany. Wykonywanie pracy przez pracowników poza miejscem zamieszkania nie stanowi podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, stąd nie wiąże się z wypłatą diet i innych należności z tego tytułu. Koszt najmu krótkoterminowego jest wysoki i byłby nie do zaakceptowania przez pracowników. Centrum życiowe pracowników znajduje się w Polsce. W związku z tym, że oddelegowani pracownicy realizują pracę poza stałym miejscem zamieszkania, Spółka zapewnia im zakwaterowanie w pobliżu miejsca wykonywania kontraktu – z reguły wynajmuje mieszkania pracownicze, hotele pracownicze i lokale pod wynajem krótkoterminowy. Na Spółce ciąży ryzyko ewentualnego nieskorzystania ze świadczenia przez pracownika wskutek niezdolności do pracy z powodu chociażby choroby. Spółka dokonuje wyboru miejsca noclegu oraz pokrywa koszty zakwaterowania pracowników. Udostępnianie miejsc noclegowych pracownikom leży w interesie pracodawcy, ponieważ służy terminowej i efektywnej realizacji kontraktów przez delegowanych.
2017
16
wrz

Istota:
Czy znoszona Agencja (państwa osoba prawna) będzie zobowiązana do sporządzenia i przekazania PIT-11 oraz PIT-4R za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r., wyłącznie pracownikom, którzy nie podejmą pracy w jednostce przejmującej pracowników?
Fragment:
Zatem w przedstawionej we wniosku sytuacji będzie miało miejsce przejęcie obowiązków płatnika w związku z przejęciem pracowników na podstawie przepisów szczególnych, tj. na podstawie przepisów ustawy o Ośrodku Z. i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Ośrodku Z. Powyższe przepisy przyjmują zatem konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego płatnika (tutaj: Wnioskodawcy) drugiego płatnika, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przejęcia pracowników przez innego płatnika. Zatem w przypadku pracowników, którzy podejmą pracę w Ośrodku Z. – Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia i przekazania PIT-11 oraz PIT-4R za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r., gdyż Ośrodek Z. w stosunku do tych pracowników – na podstawie wskazanych powyżej przepisów szczególnych – przejmie obowiązki płatnika. Biorąc zatem pod uwagę treść wniosku i powołane wyżej przepisy prawa należy zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że znoszona Agencja X. będzie zobowiązana do sporządzenia i przekazania PIT-11 oraz PIT-4R za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r., wyłącznie pracownikom, którzy nie podejmą pracy w Ośrodku Z. (tj. tym, którym nie została przedstawiona propozycja zatrudnienia w Ośrodku Z., i tym, którzy nie przyjęli propozycji zatrudnienia).
2017
16
wrz

Istota:
Po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy, dlatego też nie zostaną obciążeni podatkiem dochodowym od części w jakiej Wnioskodawca pokryje koszty wyjazdu integracyjnego. Natomiast, przyznane pracownikom świadczenie w postaci dofinansowania wyjścia na spektakl teatralny ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiło będzie przychód ze stosunku pracy zwolniony od opodatkowania.
Fragment:
Jest on dofinansowany ze środków ZFŚS, dobrowolny i dostępny dla wszystkich pracowników i emerytów. Znany jest jednostkowy koszt wycieczki. Wpłaty pracowników i emerytów są uzależnione od kryterium dochodowego, ustalonego w regulaminie ZFŚS. Wnioskodawca jako zakład pracy organizuje także wyjście pracowników na spektakl teatralny. Jest ono dofinansowane ze środków ZFŚS, dobrowolne i dostępne dla wszystkich pracowników i emerytów. Wpłaty pracowników i emerytów mają być uzależnione od kryterium dochodowego, ustalonego w regulaminie ZFŚS. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy od dofinansowania przez zakład kosztów wycieczki należy od pracowników pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy od dofinansowania przez zakład ceny biletu należy od pracowników pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania pierwszego – pracownicy są zwolnieni od podatku dochodowego, ponieważ nie zostały spełnione wszystkie kryteria wskazane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Pracodawca otrzymuje dodatkowe korzyści w postaci bardziej wydajnej pracy przez zintegrowanych ze sobą pracowników, nawet w sytuacji, gdy z uwagi na dobrowolny udział w wyjeździe integracyjnym nie wszyscy pracownicy wezmą w nim udział.
2017
16
wrz

Istota:
Czy świadczenia na rzecz pracowników w postaci zapewnienia bezpłatnego przejazdu na budowę i zakwaterowania stanowią przychód pracownika, od którego Spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik?
Fragment:
Praca taka dotyczy czasowego wykonywania pracy w innej miejscowości, a zgoda pracownika na takie warunki umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji tego rodzaju pracy nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem w odniesieniu do pracowników wykonujących taki rodzaj pracy jak przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku w opisie stanu faktycznego zastosować analogicznego rozwiązania jak dla pracowników mobilnych i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego.
2017
15
wrz

Istota:
Czy świadczenia na rzecz pracowników w postaci zapewnienia bezpłatnego przejazdu na budowę i zakwaterowania stanowią przychód pracownika, od którego Spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik?
Fragment:
Praca taka dotyczy czasowego wykonywania pracy w innej miejscowości, a zgoda pracownika na takie warunki umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji tego rodzaju pracy nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem w odniesieniu do pracowników wykonujących taki rodzaj pracy jak przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku w opisie stanu faktycznego zastosować analogicznego rozwiązania jak dla pracowników mobilnych i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego.
2017
15
wrz

Istota:
Czy świadczenia na rzecz pracowników w postaci zapewnienia bezpłatnego przejazdu na budowę i zakwaterowania stanowią przychód pracownika, od którego Spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik?
Fragment:
Praca taka dotyczy czasowego wykonywania pracy w innej miejscowości, a zgoda pracownika na takie warunki umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji tego rodzaju pracy nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem w odniesieniu do pracowników wykonujących taki rodzaj pracy jak przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku w opisie stanu faktycznego zastosować analogicznego rozwiązania jak dla pracowników mobilnych i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego.
2017
15
wrz

Istota:
Skutki podatkowe pokrywania przez pracodawcę kosztów noclegów
Fragment:
Wnioskodawca podkreśla, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, wskazał na dyrektywy interpretacyjne, które pozwalają dokonać oceny, czy w okolicznościach indywidualnej sprawy mamy do czynienia z przysporzeniem ze stosunku pracy, który powiększa u pracownika podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Za przychód pracownika mogą być uznane jedynie świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika, i w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy i przyniosły mu korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Wnioskodawca wskazuje, że NSA w wyroku z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2387/12, wskazał, że ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, bo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy należy odnosić i analizować w kontekście konkretnych obowiązków pracowniczych i wynikających z tych obowiązków oczekiwań pracodawcy. Skoro więc prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w hotelu, aby w określonym czasie dotrzeć do kontrahenta, to zapewnienie tej możliwości przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy tak, aby była ona wydajna i należytej jakości.
2017
13
wrz

Istota:
Wartość noclegu finansowanego przez Wnioskodawcę jako pracodawcę będzie stanowiła dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika.
Fragment:
W konsekwencji, z nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia w sytuacji, gdy po stronie pracownika pojawia się "korzyść" w związku z zachowaniem się pracodawcy, która wystąpi w sytuacji, gdy dane świadczenie stanowi realne przysporzenie majątkowe pracownika tj. gdy przysporzenie takie jest dokonane w jego interesie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13) za przychód pracownika z tytułu "innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być uznane takie świadczenia, które: zostały spełnione za zgodą pracownika zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi. Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny zauważył, iż w sytuacji, gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonywania pracy - po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodowym. W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej zapłaty jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu, podobnie jak nie każde tego rodzaju świadczenie jest wyłączone spod regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
12
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Jak wskazał bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2012 roku (sygn. akt III SA/Wa 2629/11 zgodnie z przepisem art. 22 Kodeksu Pracy – pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika są pokrywane przez pracodawcę. (...) Zdaniem Sądu zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych celów gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowiący koszt działalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów firmy nie może być uznany za element przychodu pracownika. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do paradoksalnego wniosku, iż wartość związanych obowiązkami pracownika wydatków pracodawcy w postaci m.in. materiałów biurowych, zużytego prądu, wydatków związanych z eksploatacją samochodu służbowego itp. powinna być proporcjonalnie przypisywana do przychodów pracowników z tytułu stosunku pracy – jako nieodpłatne świadczenie otrzymane przez pracowników. Powyższe rozumienie (...)
2017
10
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu ich udziału w zorganizowanej wycieczce – imprezie integracyjnej z uwagi na to, że stanowią one świadczenia nieodpłatne?
Fragment:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu ich udziału w zorganizowanej wycieczce – imprezie integracyjnej z uwagi na to, że stanowią one świadczenia nieodpłatne? Zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowana wycieczka nie będzie stanowiła przychodu dla pracowników. Jest bowiem dostępna dla wszystkich pracowników, a udział w niej jest dobrowolny, nie można zatem przypisać pracownikowi korzyści w postaci zaoszczędzenia wydatku. W opinii Wnioskodawcy, w przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika – nie jest sprawdzana lista obecności podczas wyjść krajoznawczych, posiłków – posiłki podawane będą w formie stołu szwedzkiego, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu udziału w imprezie integracyjnej. Wnioskodawca zaznacza, że nie ma możliwości by sprawdzić w jakiej wysokości pracownik otrzymał owe świadczenie. Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że od nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu ich udziału w zorganizowanej wycieczce – wyjeździe integracyjnym nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2017
10
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Jak wskazał bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2012 roku (sygn. akt III SA/Wa 2629/11 zgodnie z przepisem art. 22 Kodeksu Pracy – pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika są pokrywane przez pracodawcę. (...) Zdaniem Sądu zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych celów gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowiący koszt działalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów firmy nie może być uznany za element przychodu pracownika. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do paradoksalnego wniosku, iż wartość związanych obowiązkami pracownika wydatków pracodawcy w postaci m.in. materiałów biurowych, zużytego prądu, wydatków związanych z eksploatacją samochodu służbowego itp. powinna być proporcjonalnie przypisywana do przychodów pracowników z tytułu stosunku pracy – jako nieodpłatne świadczenie otrzymane przez pracowników. Powyższe rozumienie (...)
2017
9
wrz

Istota:
Czy na Urzędzie Miasta jako pracodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wypłaty pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za ubiór reprezentacyjny wykorzystywany wyłącznie przy uroczystym przyjmowaniu oświadczeń woli, czy też świadczenia te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Urzędzie Miasta nie ciążą obowiązki płatnika?
Fragment:
Za zakup ww. ubioru pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny – co wynika z zarządzenia. Ekwiwalent stanowi rekompensatę z tytułu zakupu i prania ubioru reprezentacyjnego z własnych środków pracownika. Pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego corocznie na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu wypłaty ekwiwalentu i przysługuje raz na 3 lata i jest wypłacany do 30 kwietnia roku, w którym przysługuje ekwiwalent. Okres trzech lat liczy się od dnia wypłaty pracownikowi pierwszego ekwiwalentu. Wypłata ekwiwalentu następuje na podstawie wniosku sporządzonego przez Kierownika lub Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta. W razie rozwiązania stosunku pracy przez jedną ze stron, przed upływem okresu używalności ubioru reprezentacyjnego, pracownik obowiązany jest zwrócić proporcjonalną kwotę ekwiwalentu licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy do końca 3-letniego okresu używalności ubioru lub trwania umowy o pracę. Pracodawcą dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, pełniących obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń woli związanych z zawarciem małżeństwa, nadaniem imienia i jubileuszy – jest Urząd Miasta.
2017
7
wrz

Istota:
Świadczenie odszkodowawcze – zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3.
Fragment:
S.A.) na podstawie „ Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dnia 29 kwietnia 2016 r. ”, dla którego zgodnie z § 2 będą miały zastosowanie postanowienia z „ Porozumienia z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania z pracownikami Banku XXX XX. stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie od 10 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ”. Jak wskazuje Wnioskodawca rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie porozumienia - „ Porozumienia w sprawia rozwiązania umowy o pracę z dnia 29 kwietnia 2016 r. ” W ramach „ Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dnia 29 kwietnia 2016 r. ” wypłacono Wnioskodawcy: odprawę ustawową w wysokości stanowiącej krotność kwoty liczonej jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy max. wys. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 27.750,00 zł, świadczenie odszkodowawcze zgodnie z § 6 ust. 2 „ Porozumienia w sprawie szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami Banku XXX XX. stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie od 10 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ” Wnioskodawca zaznacza, że odprawa ustawowa jest odprawą, o której mowa w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W „ Porozumieniu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dnia 29 kwietnia 2016 r. ” zostały wskazane pozycje związane z: wysokością odprawy ustawowej wysokością świadczenia odszkodowawczego.
2017
7
wrz

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W świetle przepisu art. 22 § 1 KP, „ przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. ” Z istoty stosunku pracy wynika zatem, że pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracownika przy wykonywaniu umówionego rodzaju pracy, w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei, obowiązek zatrudniania pracownika oznacza konieczność dopuszczania pracownika do pracy, celem umożliwienia mu starannego oraz sumiennego wykonywania czynności służbowych, gdy pracownik posiada psychofizyczną zdolność do świadczenia pracy. Ze wspomnianym powyżej obowiązkiem pracodawcy skorelowane jest uprawnienie pracownika żądania od pracodawcy zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających prawidłowe świadczenie pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że aby pracownik mógł starannie i sumiennie, a zarazem terminowo, wykonywać pracę, to musi mieć w tym zakresie zapewnione odpowiednie warunki pracy, w szczególności miejsce, w którym realizuje zadania służbowe, oraz sprzęt lub narzędzia, jeśli są one niezbędne do pracy. Skoro zatem, do zatrudniania pracownika zobowiązany jest pracodawca, dlatego też – by skutecznie dopuścić pracownika do wykonywania pracy oraz umożliwić mu prawidłowe wykonywanie czynności służbowych – na pracodawcy ciąży również obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy, w tym miejsca wykonywania pracy, oraz dostarczenia stosownych środków pracy koniecznych do bieżącego wykonywania pracy.
2017
2
wrz

Istota:
Po stronie pracowników nie powstał przychód ze stosunku pracy, dlatego też nie zostaną obciążeni podatkiem dochodowym od części w jakiej Wnioskodawca pokrył koszty wycieczki integracyjnej.
Fragment:
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w spotkaniu integracyjnym zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, iż udział pracowników w wycieczce integracyjnej sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która miała na celu integrację, nie stanowi dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników oraz osób uprawnionych w wycieczce sfinansowanej w części ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Fragment:
Wskazać należy, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – gdy świadczenie to, powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem, pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. W sytuacji, gdy nieodpłatne świadczenie (...)
2017
26
sie

Istota:
1. Czy działalność w zakresie pierwszego obszaru (poszukiwanie, opracowywanie i wdrażanie nowych produktów) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)2. Czy działalność w zakresie drugiego obszaru (ciągłe ulepszanie już istniejących produktów) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)3. Czy w przypadku pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, którzy wykonują czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a dodatkowo, w bardzo ograniczonym zakresie i sporadycznie również czynności innego rodzaju, koszty ich zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT) można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych, czy też należy je dzielić i proporcjonalnie zaliczać do tych kosztów (na podstawie ewidencji czasu pracy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)4. Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, wyjazdy służbowe na próby, uczestnictwo w spotkaniach z producentami maszyn a także z użytkownikami podobnych maszyn, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
Wobec powyższego, za pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej należy uznać takich pracowników, których zakres obowiązków zawodowych, na podstawie zawartej z pracodawcą umowy, obejmuje czynności stanowiące realizację działalności badawczo-rozwojowej i którzy faktycznie wykonują taką pracę. Ww. okoliczność ma charakter kluczowy i przesądza ostatecznie o możliwości uznania przez Wnioskodawcę kosztów pracowniczych, o których mowa we wniosku, za koszty kwalifikowane na cele stosowania ulgi badawczo-rozwojowej, określone w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop. Reasumując, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w części niedotyczącej (nieodpowiadającej) pracom badawczo- rozwojowym muszą podlegać wyłączeniu od odliczenia dokonywanego w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Tym samym, wynagrodzenia pracowników nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 updop. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy: w przypadku pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, którzy wykonują czynności w ramach (...)
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez Spółkę wydatków na nabycie usług gastronomicznych w związku z organizacją konsultacji, narad i spotkań roboczych pracowników Spółki oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej współpracujących ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług i związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
Wskazać należy, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – gdy świadczenie to, powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem, pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. W sytuacji, gdy nieodpłatne świadczenie nie powoduje przysporzenia w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej, czy to w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku, to wówczas nie można mówić o przychodzie z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych udostępnienia pracownikom w siedzibie Spółki sauny wraz z wyposażeniem i związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
W odniesieniu do pieniędzy (wartości pieniężnych) owo skonkretyzowanie i przypisanie ich jako przychodu będącego podstawą opodatkowania jest możliwe bez elementu realnego, tj. wydania sumy podatnikowi: wystarczy, że określona kwota pojawi się na liście płac i będzie do dyspozycji pracownika. Jest oczywiste, że kwota ta stanowi korzyść pracownika. Natomiast – w odniesieniu do innych nieodpłatnych świadczeń - bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak podstaw do określenia jego wysokości. W konsekwencji, zdaniem Trybunału przeprowadzona powyżej analiza pozwala na określenie cech istotnych kategorii „ innych nieodpłatnych świadczeń ” jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF. Za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które: zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Świadczenia Wnioskodawcy w kontekście wykładni dokonanej przez TK: W ocenie Wnioskodawcy, w związku z korzystaniem przez pracowników z sauny zlokalizowanej w siedzibie Spółki, przychód po stronie pracowników nie powstanie, ponieważ nie zostały spełnione wszystkie warunki pozwalające na uznanie takiego „ przysporzenia ” za przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
24
sie

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu poniesionych wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych.
Fragment:
Na tym tle należy wskazać, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, gdy świadczenie to powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem, pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Ponadto, przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przynosi pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. Wartość takiego świadczenia ustala się według cen zakupu.
2017
23
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pracownik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.