Pracownik | Interpretacje podatkowe

Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dofinansowanie do wycieczki organizowanej przez Wnioskodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz członków ich rodzin będzie stanowiło po stronie pracownika przychód, od którego należy naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
(...) pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w spotkaniu integracyjnym zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Odnosząc powyższe do przedstawionego (...)
2017
20
lip

Istota:
Skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej dofinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Fragment:
Jakie będą skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy koszt udziału pracownika w wycieczce jest przychodem dla pracownika z tytułu „ innych nieodpłatnych świadczeń ” zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym zwolniony jest z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 do kwoty 380 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie przez pracodawcę wycieczki turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej dla pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie spowoduje po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu. W ocenie Wnioskodawcy, nie należy zaliczać powstającego po stronie pracownika przychodu do „ innych nieodpłatnych świadczeń ” w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym ponieważ: po stronie pracownika nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzonego wydatku, ponieważ gdyby nie wycieczka zorganizowana i finansowana przez pracodawcę, pracownik nie wydałby pieniędzy na udział w takim przedsięwzięciu, świadczenie to postawione jest do dyspozycji wszystkich pracowników i nie ma podstaw, żeby przypisać konkretnemu pracownikowi wymierną korzyść, deklaracja chęci udziału przez pracownika w wycieczce nie jest jednoznaczna z tym, że skorzysta on ze wszystkich dostępnych usług i produktów podczas wyjazdu.
2017
20
lip

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem pracownikom świadczeń związanych z wykonywaniem pracy
Fragment:
Nie sposób zatem w odniesieniu do pracowników wykonujących taki rodzaj pracy jak przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku w opisie zdarzenia przyszłego zastosować analogicznego rozwiązania jak dla pracowników mobilnych i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikom leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników mobilnych. Jednocześnie, w takim przypadku, powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zrekompensowania pracownikom wydatków, tak jak ma to miejsce w przypadku podróży służbowej zgodnie z art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Zarówno więc, w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy – zapewni pracownikowi świadczenie w postaci transportu z siedziby firmy do miejsca zakwaterowania pracownika i z powrotem oraz w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawcę kosztów zakwaterowania (noclegu), wartość tych świadczeń stanowić będzie dla pracowników przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu tym podatkiem.
2017
20
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów przekazanych nieodpłatnie pracownikom oraz brak opodatkowania w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów pracownikom.
Fragment:
W odniesieniu do powyższego wskazać należy, że decyzja o wręczeniu z okazji różnych świąt pączków, kwiatów lub czekoladek czy też drobnych upominków – głównie w postaci słodyczy, kawy czy drobnych upominków z logo firmy, jak również pączków, drożdżówek, ciastek celem wynagrodzenia pracowników za ich osiągnięcia jest decyzją całkowicie przez Wnioskodawcę dobrowolną. Wnioskodawca poprzez wręczenie ww. upominków ma bowiem na celu podziękowanie pracownikom za dotychczasowy wkład pracy i ich zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, wzmocnienie więzi ze spółką oraz zmotywowanie do efektywnej pracy. Zatem cel wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku, jakim jest zmotywowanie pracowników do pracy oraz wzmocnienie więzi z pracodawcą, nie może przesądzać o tym, że finansowanie przez Wnioskodawcę zakupu tych towarów na rzecz pracowników będzie służyło celom prowadzonej działalności gospodarczej. W analizowanej sprawie osobiste cele i korzyści pracowników – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – ze względu na rodzaj i charakter podarków mają w tym przypadku znaczenie pierwszorzędne w stosunku do wymiernych korzyści gospodarczych pracodawcy. Ponadto przepisy prawa nie wymuszają na pracodawcy obowiązku wręczania pracownikom z okazji wymienionych okoliczności kwiatów, ciastek, słodyczy bądź upominków. Zatem obdarowanie przez Wnioskodawcę swoich pracowników w ocenie tut. organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od prezentów jakie z własnej woli przekazuje im pracodawca.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zapewnienia przez Spółkę codziennego dostarczania do biura przez zewnętrzną firmę cateringową, posiłków w formie bufetu dostępnego dla wszystkich pracowników wykonujących swoje obowiązki w biurze.
Fragment:
Trybunał Konstytucyjny podkreślił bowiem, że aby nieodpłatne świadczenie stanowiło przychód podatkowy pracownika, powinna być to korzyść przypisana indywidualnemu pracownikowi, w ustalonej dla niego indywidualnie wysokości. Tym samym w żadnym wypadku nie można mówić o jakimkolwiek przychodzie podatkowym powstającym po stronie pracownika, w sytuacji, gdy przypisana mu wartość świadczenia byłaby jedynie wartością statystyczną (ustaloną np. przez podzielenie kosztów usługi cateringowej przez całkowitą liczbę pracowników Spółki), a nie odzwierciedlałaby rzeczywistej korzyści odniesionej przez pracownika w związku ze skorzystaniem z danego świadczenia, której wysokość ustalona zostać powinna w tym wypadku na podstawie rzeczywistego spożycia przez konkretnego pracownika potraw serwowanych w ramach „ szwedzkiego stołu ”. Biorąc pod uwagę specyfikę przekazywanego świadczenia podkreślić należy, że powyżej wskazane okoliczności uniemożliwiające przypisanie indywidualnej wartości uzyskanej przez pracowników korzyści mają charakter obiektywny i wynikają z działalności uzasadnionej z ekonomicznego punktu widzenia. Nie ma podstaw, aby uznać, że zorganizowanie wyżywienia w przywołany sposób ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której wartość faktycznej konsumpcji zostałaby celowo ukryta w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.
2017
12
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem świadczeń pracownikowi delegowanemu do Spółki oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z zapewnieniem świadczeń pracownikowi delegowanemu przez Spółkę.
Fragment:
Dotyczy to również przypadków delegowania przez Wnioskodawcę pracownika poza terytorium Polski do jednego z podmiotów należących do Koncernu w sytuacji, gdy Wnioskodawca w dalszym ciągu zachowuje status pracodawcy ponoszącego koszty wynagrodzenia delegowanego pracownika. W związku i na skutek przyjęcia oraz udostępnienia pracowników przez Wnioskodawcę, poza podstawowym wynagrodzeniem przysługującym pracownikom w celu efektywnego i optymalnego wykonywania przez nich obowiązków, Wnioskodawca zgodnie z Polityką Oddelegowań Globalnych pokrywa koszty dodatkowych świadczeń dla pracowników takich jak m.in. transfer pracownika oraz ewentualny transfer towarzyszącej mu rodziny do Polski z ubezpieczeniem na czas oddelegowania, edukacja szkolna dzieci pracownika (w tym edukację prywatną w określonym zakresie), edukacja przedszkolna dzieci pracownika, zakwaterowanie dla pracownika i jego rodziny, koszty zagospodarowania (umeblowanie) – budżet na zagospodarowanie, opieka medyczna (ubezpieczenie) w zw. z wyjazdem pracownika delegowanego za granicę, obowiązkowe szczepienia w zw. z wyjazdem pracownika delegowanego za granicę. Aktualnie z ostrożności wartość ww. świadczeń przyznawanych delegowanym pracownikom doliczana jest przez Spółkę do przychodu pracownika oddelegowanego. Spółka oblicza, pobiera i odprowadza z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca rozważa jednak możliwość zaprzestania obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z powyższych tytułów.
2017
12
lip

Istota:
1. Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczej-wypoczynkowej sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
2. Czy koszt udziału pracownika w wycieczce jest przychodem dla pracownika z tytułu „innych nieodpłatnych świadczeń”, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym zwolniony jest z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380 zł?
Fragment:
(...) pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie spowoduje po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawca uważa, że nie należy zaliczać powstającego po stronie pracownika przychodu do „ innych nieodpłatnych świadczeń ” w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym ponieważ: jest to świadczenie skierowane do wszystkich pracowników i nie ma podstaw aby przypisać konkretnemu pracownikowi wymierną korzyść, sama deklaracja pracownika wzięcia udziału w wycieczce, czy udział w niej nie jest jednoznaczne z tym, ze pracownik skorzysta ze wszelkich dostępnych produktów i usług w trakcie wyjazdu, po stronie pracownika nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku, ponieważ gdyby nie wycieczka organizowana i finansowana przez pracodawcę, pracownik nie wydałby pieniędzy na udział w takim przedsięwzięciu. W ocenie Wnioskodawcy, opodatkowaniu powinien podlegać tylko przychód faktycznie otrzymany przez pracownika. Koszty wycieczki podzielone przez liczbę uczestników i przypisana im w równych częściach nie oznacza, że korzystali oni w pełnym i równym zakresie z oferowanych świadczeń.
2017
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Oznacza to, że zwolnienie przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że pracownik odbywa podróż służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Pracodawca wysyłając pracownika w podróż służbową zobowiązany jest wypłacić pracownikowi dietę oraz inne należności na pokrycie kosztów z nią związanych. W przypadku, gdy pracownik nie jest w podróży służbowej, pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty tychże należności. Zatem, zwrot kosztów noclegu stanowi wówczas świadczenie ze strony pracodawcy na rzecz pracownika, które nie korzysta ze zwolnienia zawartego w wyżej cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uzupełnienia stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe świadczenia dla pracownika Wnioskodawcy w całości wypełniają definicję kosztów związanych z podróżą służbową, o których mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.). Z kolei w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy posłużono się terminem „ podróż ” bez określenia „ służbowa ”, dlatego też zakres tego zwolnienia nie ogranicza się jedynie do podróży służbowych ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot otrzymujący świadczenie, oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez podmiot je finansujący (art. 21 ust. 13 ww. ustawy).
2017
8
lip

Istota:
Czy świadczenie Wnioskodawcy na rzecz pracowników, polegające na organizacji imprezy integracyjnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z tytułu umożliwienia pracownikom udziału w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę w sytuacji, w której nie jest możliwe sprecyzowanie świadczeń otrzymanych przez pracownika?
Fragment:
Tak więc, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż (...) nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. W świetle powyższego - mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy - nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika, bez ustalonej za nie zapłaty, jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przykładem tego rodzaju świadczenia jest zaoferowanie pracownikowi przez pracodawcę udziału w spotkaniu integracyjnym lub wzięcie w nim udziału). W tym stanie rzeczy oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracownika w zorganizowanym przez Wnioskodawcę spotkaniu integracyjnym, nie będzie dla pracownika nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Nie są bowiem spełnione kryteria, o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym, wzięcie udziału w imprezie zorganizowanej przez pracodawcę, nie będzie prowadzić do powstania przychodu u pracownika, a w konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwiększenia przychodów pracowników z tytułu umowy o pracę.
2017
8
lip

Istota:
Impreza intergracyjna finansowana ze środków ZFŚS.
Fragment:
Tak więc, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż (...) nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. W świetle powyższego - mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów z tzw. innych źródeł - nie każde świadczenie spełnione na rzecz pracownika lub osoby niebędącej pracownikiem, bez ustalonej za nie zapłaty, jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tym stanie rzeczy oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracowników w zorganizowanej przez Wnioskodawcę imprezie rekreacyjno-sportową, nie będzie stanowić dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Nie są bowiem spełnione kryteria, o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zatem, wzięcie udziału w imprezie zorganizowanej przez pracodawcę, nie będzie prowadzić do powstania przychodu u pracownika. Tym samym brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwiększenia przychodów pracowników z tytułu umowy o pracę.
2017
8
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicę
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc je pod uwagę przy analizie przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że skorzystanie przez pracownika ze świadczeń w postaci: zakwaterowania pracownika w kraju oddelegowania, transportu pracownika z Polski do miejsca oddelegowania oraz z miejsca oddelegowania do Polski, związane z rozpoczęciem i zakończeniem oddelegowania, tj. bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe, promowe, opłaty związane z nadbagażem, koszty paliwa przy transporcie samochodem prywatnym pracownika, koszty przejazdów taksówkami, opłaty z tytułu korzystania z autostrad, opłaty parkingowe itp. transportu pracownika (wg rodzajów wymienionych powyżej) z miejsca oddelegowania do Polski oraz z Polski do miejsca oddelegowania w trakcie okresu oddelegowania, związane z urlopem lub weekendami, przejazdów pracownika do miejsca pracy oraz z miejsca pracy w miejscu oddelegowania, nie są świadczeniami spełnionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynoszą one pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby on samodzielnie ponieść. Zapewnienie pracownikom wskazanych powyżej świadczeń leży wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie pracowników, którzy swoje potrzeby np. mieszkaniowe zaspokajają w innym miejscu i w inny sposób oraz którzy − gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę − nie mieliby powodu do ponoszenia kosztu takich noclegów (por. podobnie wyroki NSA: z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 635/14, z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1689/13 oraz z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2280/12).
2017
5
lip

Istota:
Udział pracowników w wycieczce sfinansowanej w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która będzie miała na celu zintegrowanie załogi, umożliwienie pracownikom aktywnej formy wypoczynku, co przełoży się na efektywności pracy i wzajemne relacje służbowe, nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca miałby obowiązek doliczać do pozostałych przychodów pracowników.
Fragment:
Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy koszt udziału pracownika w wycieczce jest przychodem dla pracownika z tytułu "innych nieodpłatnych świadczeń" zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym zwolniony jest z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 do kwoty 380,00 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie przez pracodawcę wycieczki turystyczno- krajoznawczo-wypoczynkowej dla pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie spowoduje powstania po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawca uważa, że nie należy zaliczać powstającego po stronie pracownika przychodu do "innych nieodpłatnych świadczeń" w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ: jest to świadczenie skierowane do wszystkich pracowników i nie ma podstaw, aby przypisać konkretnemu pracownikowi wymierną korzyść, sama deklaracja chęci wzięcia udziału przez pracownika w wycieczce czy udział nie jest jednoznaczne z tym, że skorzysta on ze wszelkich dostępnych produktów i usług w trakcie wyjazdu, po stronie pracownika nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzonego wydatku, ponieważ pracownik nie musiałby go ponieść, gdyby nie został zaproszony do udziału w wycieczce przez pracodawcę.
2017
30
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem przez Wnioskodawcę z ZFŚS wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla swoich pracowników
Fragment:
Wskazać należy, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – gdy świadczenie to, powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem, pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie. Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową zatrudniającą 78 pracowników na podstawie umowy o pracę.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
W konsekwencji, na Wnioskodawcy, jako płatniku – w odniesieniu do wartości świadczeń na rzecz pracowników w postaci zakwaterowania pracowników oraz transportu pracowników oddelegowanych na czas określony do pracy poza granicami Polski, ewentualnie nadwyżki ponad kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 19 – będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wobec powyższego, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym pokrywanie przez Spółkę kosztów zakwaterowania pracowników oraz kosztów transportu pracowników oddelegowanych na czas określony do pracy poza granicami Polski będących w bezpośrednim związku z oddelegowaniem pracownika do pracy za granicą, nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy łączącego go z Wnioskodawcą, a w konsekwencji Wnioskodawca, działając jako płatnik, nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej od kwoty przedmiotowego świadczenia oraz wystawienia informacji o dochodach i przesłania urzędowi skarbowemu i pracownikowi. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym, przez poszczególne spółki PGK dla swoich pracowników
Fragment:
Wydatki, jakie ponoszą spółki PGK na organizację w/w wyjazdów to m. in. usługi animacji szkoleń, transportu, hotelu, wyżywienia czy ubezpieczenia. spotkanie integracyjne grupy pracowników - najczęściej w ramach jednego lub kilku departamentów/biur, organizowane przez poszczególne spółki PGK dla swoich pracowników wyjście do miejsca, gdzie możliwe są aktywności integrujące pracowników Spotkania takie organizowane są w celu budowania i zacieśniania więzi zespołowych, poprawy komunikacji i współpracy pracowników podczas realizacji zadań oraz w celu stworzenia możliwości budowania relacji między pracownikami również na płaszczyźnie pozabiurowej. Poszczególne spółki PGK pokrywają koszty usług gastronomicznych, koszty wynajęcia obiektów niezbędnych do przeprowadzenia spotkania jak również koszty organizacji i obsługi dodatkowych zajęć uatrakcyjniających spotkanie (warsztaty twórcze, zawody sportowe, gry zespołowe, spektakle teatralne, występy artystyczne itp.). spotkania okolicznościowe: spotkania przy okazji ważnego wydarzenia dla poszczególnych spółek PGK, spotkania przedświąteczne dla swoich pracowników. Przykładami tego typu spotkania są np. święta branżowe -Barbórka i Dzień Energetyka, spotkania związane z tradycyjnie obchodzonymi świętami (Wielkanoc, Wigilia), uroczyste jubileusze posczególnych spółek (np. 110-lecie Elektrociepłowni ..., czy 100 lat Elektrociepłowni w ...).
2017
28
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu poniesionych wydatków na zakup paliwa wykorzystywanego przez pracowników do celów prywatnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
Intencją zmian jest zaprzestanie odrębnego ustalania i doliczania do przychodu pracownika sumy kosztów eksploatacji samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika (w szczególności kosztów paliwa) oraz odstąpienie od pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tej kwoty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przy ustalaniu przez Wnioskodawcę dochodu pracownika do celów wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych może on przyjąć, że przychód pracownika uzyskiwany przez niego z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wartości wskazanej w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje również wartość paliwa zakupionego przez pracodawcę, a zużywanego przez pracownika na cele prywatne (tj. w trakcie jazd samochodem służbowym do celów prywatnych)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2). Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwany przez pracownika przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wartości wskazanej art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje również wartość paliwa zakupionego przez pracodawcę, a zużywanego przez pracownika na cele prywatne, tj. w trakcie jazd samochodem służbowym w celach prywatnych. Zgodnie z art. 12 (...)
2017
28
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem pracownikowi kosztów aplikacji radcowskiej
Fragment:
Za zgodą Wnioskodawcy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownik rozpoczął od dnia 1 stycznia 2016 r. aplikację radcowską. W dniu 20 maja 2016 r. Wnioskodawca zawarł z powyższym pracownikiem oraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych umowę, na podstawie której zobowiązał się pokryć drugą ratę opłaty za aplikację radcowską za pracownika w 2016 r. w wysokości 2 868 zł. Potwierdzeniem powyższego, oprócz umowy, jest faktura VAT wystawiona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz dowód zapłaty kwoty wskazanej na fakturze i w umowie. Wnioskodawca zamierza kontynuować opłacanie kosztów aplikacji radcowskiej za pracownika w kolejnych latach odbywania przez niego aplikacji. W zakresie obowiązków pracownika leżą czynności wymagające wiedzy prawniczej, m.in. sporządzanie pism procesowych wszczynających postępowania sądowe, składanych w toku postępowania sądowego, pism w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi, urzędami, opinii prawnych, projektów umów, ugód oraz porozumień, uczestniczenie w spotkaniach z klientami kancelarii. Pracownik, działając z upoważnienia Wnioskodawcy występuje w postępowaniach sądowych. Odbywanie przez pracownika aplikacji jest związane bezpośrednio z jego obowiązkami pracowniczymi, jak również zdobyte podczas aplikacji umiejętności i informacje mają istotny wpływ na jego dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także usprawnienie działania i obsługi klientów oraz na poprawienie efektywności pracy samego pracownika oraz kancelarii.
2017
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe częściowego sfinansowania z ZFŚS kosztów wycieczki integracyjnej oraz związane z tym obowiązki płatnika.
Fragment:
Skoro, wycieczka będzie miała charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników, to mimo, że udział w wycieczce będzie dobrowolny, po stronie pracowników nie wystąpi korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie wycieczka organizowana i dofinansowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierna korzyść. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można bowiem określić wysokości przychodu. Reasumując, udział w wycieczce częściowo sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mającej na celu integrację pracowników, która wpływa na lepszą pracę oraz na zwiększenie zadowolenia i zaangażowania w pracę nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego udostępniania pracownikom miejsc parkingowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zmienić uregulowania Polityki dotyczące kwestii związanych z opodatkowaniem udostępnienia pracownikom kart paliwowych w ramach limitu przyznanego na cele prywatne. Intencją zmian jest zaprzestanie odrębnego ustalania i doliczania do przychodu pracownika sumy kosztów eksploatacji samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika (w szczególności kosztów paliwa) oraz odstąpienie od pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tej kwoty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nieodpłatne udostępnianie firmowych miejsc parkingowych pracownikom Wnioskodawcy na potrzeby wykorzystywanych samochodów służbowych, stanowi przysporzenie majątkowe dla pracownika, od którego należy pobrać podatek dochodowy w myśl art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm, dalej: „ ustawa o PIT ”)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1). Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne udostępnienie firmowych miejsc parkingowych pracownikom korzystającym z samochodów służbowych nie jest nieodpłatnym świadczeniem rzeczowym dla pracownika i nie powoduje dla Wnioskodawcy (płatnika) obowiązku doliczenia do przychodu pracownika równowartości tego świadczenia i poboru podatku z tego tytułu.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego. W konsekwencji, w sytuacji, gdy pracodawca - mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy - zapewni oddelegowanemu pracownikowi bezpłatny nocleg poprzez wynajęcie pokoju hotelowego lub mieszkania (na cele zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania), to wartość tego świadczenia stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie powstania po stronie pracowników przychodu z tytułu finansowania koszów działalności sportowej
Fragment:
Należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).” W świetle powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzić należy, że po stronie pracownika nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń między innymi w sytuacji gdy nie uzyska on realnego przysporzenia, np. w postaci uniknięcia wydatku lub też gdy brak jest podstaw, aby świadczenie skierowane do wszystkich lub grupy pracowników Wnioskodawcy zostało przypisane indywidualnym pracownikom. Zatem bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu; nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak podstaw do określenia jego wysokości.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W rezultacie, oddelegowania nie można utożsamiać z pracą mobilną, jeżeli charakter wykonywanej pracy w miejscu oddelegowania nie polega na stałym przemieszczaniu się. Nie sposób zatem zastosować wniosków płynących z orzecznictwa dotyczącego pracowników mobilnych do pracowników oddelegowanych i uznać, że zapewnienie dodatkowych świadczeń związanych z oddelegowaniem (np. koszty podróży, mieszkania) leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku kierowców czy przedstawicieli handlowych, którzy jako miejsce wykonywania pracy mają w umowie o pracę wskazany obszar, po którym muszą się poruszać w celu prawidłowego i należytego wykonywania pracy, a który to teren obejmuje powierzchnie całego kraju, regionu lub województwa.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pracy w Ambasadzie Republiki Tureckiej na stanowisku sekretarki
Fragment:
Zwrot "pełni czynności wyłącznie usługowe" należy odnosić do takich pracowników, których obowiązki nie wiążą się z osobistym udziałem w wykonywaniu władztwa publicznoprawnego, w tym także w procesie przygotowywania aktów stosowania prawa (por. Mariusz Jabłoński "Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym", PRESSCOM 2009, s. 136). Charakteryzując podmioty wyróżnione w tym przepisie, należy poczynić zastrzeżenie, że na podstawie wyraźnego wyłączenia ustawowego status funkcjonariusza publicznego nie obejmuje tych pracowników wymienionych organów, którzy pełnią wyłącznie czynności usługowe. Te ostatnie są jednolicie interpretowane jako takie, które nie mają związku z merytorycznymi kompetencjami danej jednostki organizacyjnej, a jedynie ułatwiają (umożliwiają) wykonywanie jej zadań. Wśród osób wykonując tego rodzaju czynności wymienia się, np. kierowców, sekretarki, maszynistki, gońców, osoby sprzątające, portierów, pracowników zaopatrzenia i obsługi technicznej (A. Marek Kodeks karny, Komentarz, Warszawa 2004 r. s. 342; Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny, Praktyczny komentarz, Kraków 2006 r., s. 235; A. Wąsek, M. Kalitowski, Kodeks karny, Komentarz t.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pracownik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.