Pracownik | Interpretacje podatkowe

Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek płatnika z tytułu udziału pracowników w wycieczce integracyjnej.
Fragment:
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu; nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w spotkaniu integracyjnym zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż (...) nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego uznać należy, że udział w wycieczce sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mającej na celu integrację pracowników, która wpływa na lepszą efektywność pracy oraz poprawę wzajemnych relacji służbowych nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
gru

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Tak sformułowane obszarowo miejsce pracy wynika z tego, że prace prowadzone na tym terenie pozwalają na codzienny przyjazd pracownika na budowę powrót na koniec dnia pracy do domu. Budowy prowadzone w bardziej oddalonych lokalizacjach wymagają kilkudniowego pobytu pracownika na budowie. Zgodnie z rozumieniem art. 77 5 § 1 k.p. stałym miejscem pracy takiego pracownika jest to miejsce spośród określonych w umowie o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas, systematycznie świadczy pracę. Wskazanie w umowie o pracę siedziby pracodawcy, jako miejsca świadczenia pracy, byłoby oderwane od rzeczywistego zatrudnienia pracownika. W efekcie każda budowa znajdująca się w granicach obszaru określonego w umowie o pracę, w ramach którego pracodawca poszukuje kolejnych zleceń, na którą pracownik zostanie skierowany celem świadczenia pracy, będzie dla niego stałym miejscem pracy w rozumieniu art. 77 5 § 1 k.p. Na blisko położone budowy pracownik jest dowożony rano, a popołudniu odwożony do siedziby pracodawcy. Nie ponosi w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. Oprócz świadczenia pracy przez pracowników na obszarze zwykłej działalności pracodawcy, które zostało określone w umowie o pracę, pracownicy wysyłani są również do pracy poza obszar wskazany w umowie, tam gdzie pracodawca realizuje zlecone prace budowlane.
2016
10
gru

Istota:
Czy służbowe przejazdy taksówkami finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
Zgodnie z § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia ryczałty, o których mowa w ust. 1-3, nie przysługują, jeżeli pracownik: odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem; ma zapewnione bezpłatne dojazdy; nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty. Mając na uwadze powyższe, w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety albo na wniosek pracownika pracodawca wyraża zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Z zastrzeżeniem natomiast wynikającym z § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia pracownikowi w podróży zagranicznej przysługuje ryczałt w wysokości ustalonej na podstawie § 17 ust. 1, 2 i ust. 3 rozporządzenia, czyli na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu. W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety. Ponadto pracownikowi w podróży zagranicznej przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży w wysokości 10% diety za dobę obowiązującej w danym państwie, zgodnie z załącznikiem do przedmiotowego rozporządzenia ( § 17 ust. 3 rozporządzenia).
2016
10
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku wystawienia informacji PIT-8C
Fragment:
W takim wypadku spółka mającą siedzibę zagranicą ustala z Wnioskodawcą, że oddeleguje swojego pracownika do wykonywania określonych zadań wskazanych przez Spółkę. Spółka Oddelegowująca zawiera z Pracownikiem porozumienie, w którym ustalony zostaje okres oddelegowania. Oddelegowanie ma charakter czasowy (np. trwa kilkanaście miesięcy lub dłużej). Wnioskodawca nie zawiera z Pracownikiem umowy o pracę ani innej umowy, której przedmiotem byłoby zlecenie wykonywania określonych zadań na rzecz Spółki. Pracownika nie wiąże z Wnioskodawcą żaden stosunek formalny. Pracownik pozostaje wyłącznie pracownikiem Spółki Oddelegowującej i jest przez nią oddelegowywany do wykonywania zadań zagranicą. W odniesieniu do przyjmowanego Pracownika, przede wszystkim w zależności od kraju, z którego oddelegowany jest Pracownik oraz jego stanowiska, Wnioskodawca finansuje: Wynagrodzenie zasadnicze Pracownika związane z pracą na rzecz Spółki, Premie uzyskane przez Pracownika w związku z pracą na rzecz Spółki, jak również premie wynikające Regulaminów Spółki Oddelegowującej związane z pracą na rzecz Spółki, Koszty związane z uczestnictwem Pracownika w programie emerytalnym (Pension Scheme), Koszty związane z uczestnictwem Pracownika w programie oszczędzania (...)
2016
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczenia usług na podstawie nieodpłatnie przekazywanych pracownikom Pakietów medycznych
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczeń w ramach nieodpłatnie przekazywanych pracownikom Pakietów medycznych. W analizowanych okolicznościach Wnioskodawca nabywa usługi medyczne dla pracowników, które poprzez nieodpłatne Pakiety przekazywane są pracownikom. Wnioskodawca nabywa usługi w zakresie opieki medycznej od podmiotów trzecich (niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej). Wnioskodawca płaci za świadczenia na podstawie faktur VAT wystawianych przez podmiot wykonujący świadczenia w związku z przekazanymi nieodpłatnie pracownikom Pakietami, które uprawniają ich do skorzystania z zawartych w nich świadczeń. W myśl powołanego wyżej przepisu, Wnioskodawca działa w tej sprawie w imieniu własnym, lecz na rachunek innego podmiotu, tj. pracowników. Spółka nabyła/będzie nabywać i wyświadczyła/będzie świadczyć pracownikowi wskazane w Pakiecie usługi. W związku z tym, Wnioskodawca w kontekście ww. świadczeń jest/będzie podmiotem, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w niniejszej sprawie Wnioskodawca dokonuje nieodpłatnego świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników. Jak wynika z wniosku nabywane w ramach Pakietów usługi stanowią czynności zwolnione z podatku od towarów i usług.
2016
6
gru

Istota:
Przejęcie pracowników na mocy art. 23(1) Kodeksu pracy i obowiązki płatnika w związku z wypłatą tym pracownikom prowizji od zysku bilansowego.
Fragment:
Czy Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien uwzględnić prowizję za 2015 r. wypłaconą tym pracownikom w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący? Czy imienne informacje PIT-11, które zostaną sporządzone przez Wnioskodawcę, powinny uwzględnić prowizję za 2015 r. wypłaconą w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym? Czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od prowizji za 2015 r. wypłaconej w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym powinna zostać uwzględniona w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez Wnioskodawcę? Zdaniem Wnioskodawcy: zakład pracy przejmujący przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. pracowników przejętych powinien uwzględnić prowizję za 2015 r. wypłaconą w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący; w informacjach imiennych PIT-11, które zakład pracy przejmujący sporządzi za 2016 r., powinna zostać ujęta prowizja za 2015 r. wypłacona w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym; zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od prowizji za 2015 r. wypłaconej w sierpniu 2016 r. przez zakład pracy przekazujący pracownikom przejętym powinny zostać wykazane w deklaracji PIT-4R za 2016 r. przez zakład pracy przejmujący.
2016
3
gru

Istota:
Czy przyznanie przez Spółkę pracownikom zwykłego zasiłku relokacyjnego stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W ramach omawianego obowiązku pracodawca powinien też zapewnić pracownikowi odpowiednie materiały i narzędzia pracy. W konsekwencji, to Spółka, a nie pracownik, zobowiązany jest do ponoszenia wydatków związanych z procesem organizacji pracy, biorąc pod uwagę specyfikę zadań służbowych pracowników, wymagającą od nich świadczenia pracy na terytorium różnych krajów, w oddaleniu od miejsca zamieszkania, zapewnienie pracownikom takiego świadczenia jak zwykły zasiłek relokacyjny, które pozwala na częściową przynajmniej neutralizację podwyższonych kosztów pobytu w kraju oddelegowania, stanowią obowiązki Spółki związane z organizacją procesu pracy, skoro wypłata zwykłego zasiłku relokacyjnego stanowi realizacje obowiązków Spółki w zakresie organizacji procesu pracy, to jednocześnie jest wykluczone uznanie tych kosztów za wydatki ponoszone w interesie pracowników. Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że zapewnienie przez Spółkę zwykłego zasiłku relokacyjnego, jako stanowiącego realizację ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy, nie prowadzi do uzyskania korzyści przez pracownika rozumianej jako powiększenie aktywów pracownika lub uniknięcia wydatku przez pracownika, ale stanowi wyraz realizacji obowiązków pracodawcy nałożonych nań przez Kodeks pracy, w ten sposób stanowiąc działanie w interesie pracodawcy.
2016
3
gru

Istota:
Czy zwykły zasiłek relokacyjnych przyznawany przez Spółkę pracownikom korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do każdego oddelegowania, niezależnie od czasu jego trwania?
Fragment:
(...) pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczenie usług przez Wnioskodawcę zazwyczaj wymaga obecności pracowników Spółki na terenie realizacji projektów położonych w różnych krajach, jak również na różnych kontynentach. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem wskazuje, iż miejscem wykonywania pracy jest siedziba Spółki. W związku z wyjazdami pracowników w celu realizacji usług Spółka zawiera z pracownikami ramowe umowy oddelegowania oraz informacje o oddelegowaniu w przypadku konkretnego oddelegowania, gdzie wskazuje m.in. okres trwania wyjazdu oraz miejsce wykonywania usług. Co do zasady, wyjazdy pracowników do innych krajów celem wykonywania usług nie są uznawane za delegacje służbowe w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 21, poz. 94 ze zm.). Jednocześnie, obowiązki pracowników związane z realizacją usług wykonywane są poza miejscem ich stałego zamieszkania oraz poza miejscem świadczenia pracy wskazanym w umowie o pracę. W związku z wyjazdami celem wykonywania usług Spółka przyznaje pracownikom oddelegowanym dwa rodzaje dodatków do wynagrodzeń.
2016
3
gru

Istota:
Czy Spółka w dalszym ciągu będzie uprawniona do stosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Umowa o pracę zawarta z pracownikiem wskazuje, że miejscem wykonywania pracy jest siedziba Spółki. W związku z wyjazdami pracowników w celu realizacji Usług Spółka zawiera z pracownikami ramowe umowy oddelegowania oraz informacje o oddelegowaniu, gdzie wskazuje m.in. okres trwania wyjazdu oraz miejsce wykonywania Usług. Co do zasady, wyjazdy pracowników do innych krajów celem wykonywania Usług nie są uznawane za delegacje służbowe w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez pracowników Wnioskodawcy może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy. Przy czym słuszność ma Wnioskodawca, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy będzie przysługiwało pracownikom Wnioskodawcy niezależnie od tego czy zwykły dodatek relokacyjny wypłacany oddelegowanym pracownikom zostanie uznany za przychód oraz niezależnie od tego czy będzie mógł korzystać z zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też z takiego zwolnienia nie będzie korzystał.
2016
3
gru

Istota:
Niezależnie od tego czy odpowiedź Organu podatkowego na pytanie nr 1 oraz nr 2 będzie pozytywna bądź negatywna, czy Spółka w dalszym ciągu będzie uprawniona do stosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 20 updof?
Fragment:
Umowa o pracę zawarta z pracownikiem wskazuje, że miejscem wykonywania pracy jest siedziba Spółki. W związku z wyjazdami pracowników w celu realizacji Usług Spółka zawiera z pracownikami ramowe umowy oddelegowania oraz informacje o oddelegowaniu, gdzie wskazuje m.in. okres trwania wyjazdu oraz miejsce wykonywania Usług. Co do zasady, wyjazdy pracowników do innych krajów celem wykonywania Usług nie są uznawane za delegacje służbowe w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez pracowników Wnioskodawcy może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy. Przy czym słuszność ma Wnioskodawca, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy będzie przysługiwało pracownikom Wnioskodawcy niezależnie od tego czy dodatkowy zasiłek relokacyjny wypłacany oddelegowanym pracownikom zostanie uznany za przychód oraz niezależnie od tego czy będzie mógł korzystać z zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też z takiego zwolnienia nie będzie korzystał.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z sfinansowaniem pracownikom kosztów oddelegowania
Fragment:
Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego. W konsekwencji, w sytuacji, gdy pracodawca - mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy - zapewni oddelegowanemu pracownikowi bezpłatne miejsce noclegowe np. poprzez wynajęcie pokoju hotelowego lub mieszkania (na cele zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania), to wartość tego świadczenia stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
3
gru

Istota:
Czy w związku z zawarciem opisanej umowy o pracę z Pracownikiem na terytorium Polski powstanie zakład Spółki w rozumieniu art. 5 ust. 1-7 UPO skutkujący opodatkowaniem Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
Fragment:
Zakres działań Pracownika będzie dotyczył wyłącznie zagranicznych krajów (tj. nie będzie dotyczył Polski). W konsekwencji, ze stanowiskiem Pracownika związane będą liczne, zagraniczne podróże służbowe. Spółka nie posiada i nie będzie posiadać na terenie Polski żadnej stałej placówki do swojej dyspozycji. W szczególności, Spółka nie zapewni Pracownikowi żadnej powierzchni biurowej w Polsce. Jakiekolwiek prace biurowe, które mogą okazać się konieczne w toku wykonywania obowiązków Pracownika mogą być wykonywane w domu Pracownika w Polsce. Przy czym Spółka zaznaczyła, że nie będzie ona miała prawa dostępu oraz prawa do korzystania z jakichkolwiek pomieszczeń w domu Pracownika (które mogą być wykorzystywane przez niego do wykonywania pracy). Dodatkowo dla potrzeb wykonywania swoich obowiązków Pracownik będzie wykorzystywał samochód udostępniony mu przez Spółkę (jak również inne narzędzia pracy takie jak komputer czy telefon komórkowy). Pracownik będzie podlegał innej osobie zatrudnionej przez spółkę w Niemczech, wyznaczającej mu obowiązki i zadania. Pracownik przyjął do wiadomości, że może również współpracować z podmiotami ze spółek powiązanych z Pracodawcą, w szczególności spółką matką Pracodawcy tj.
2016
1
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania usługi organizacji jednodniowych spotkań integracyjnych oraz wycieczek dla pracowników szkoły i ich rodzin.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższą analizę, w przedstawionej sprawie świadczenie nieodpłatnej organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników szkoły należy uznać za odpłatne świadczenie usług na ich rzecz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, bowiem organizacja tej imprezy będzie służyła celom osobistym pracowników. Takie przyjęcie przez Organ jest uwarunkowane tym, iż z wniosku nie wynika, aby zorganizowanie imprezy integracyjnej miało na celu wzrost motywacji pracowników szkoły w zakresie powierzonych obowiązków, co z kolei mogłoby przełożyć się na ich wydajność i jakość wykonywanych zadań. Tym samym czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych stawką 23%.. Również usługa organizacji imprezy integracyjnej, za którą Wnioskodawca otrzyma częściową odpłatność będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23% stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przechodząc do kwestii organizacji wycieczek dla pracowników i ich rodzin wskazać należy, że mają one charakter usług turystycznych. Zauważyć również należy, że w przypadku nieodpłatnego organizowania wycieczek dla pracowników i ich rodzin warunek art. 8 ust. 2 zostaje spełniony bowiem usługa organizowania wycieczek niewątpliwie zaspakaja potrzeby osobiste pracowników i ich rodzin. Zatem niezależnie czy organizowanie wycieczek będzie czynnością odpłatną czy też tylko w części odpłatną będzie czynnością podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
29
lis

Istota:
W sytuacji gdy Wnioskodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa stanowi opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość Wnioskodawca jako płatnik powinien ustalić na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Może także wskazać, że z uwagi na zakres obowiązków pracownika wykorzystującego samochód służbowy w pracy wystarczający jest limit na te przejazdy wynoszący przykładowo 60 litrów i kosztu zakupu tej ilości paliwa nie wliczać do dochodów pracownika. Dodatkowo należy zauważyć, że ustalenie wewnętrznych regulacji jest istotne dla pracodawcy, także z uwagi na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem udostępniając pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych ma on prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na paliwo zużywane przez pracownika w jazdach innych niż służbowe, ale tylko wówczas, gdy wydatki z tytułu udostępnienia paliwa stanowią przychód ze stosunku pracy po stronie pracownika. W innym przypadku wydatki pracodawcy na zakup paliwa zużywanego przez pracownika do celów prywatnych nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy, gdyż nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy| o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ryczałtu określona w ustawie nie obejmuje zatem kosztów paliwa, w sytuacji, gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. Reasumując, w sytuacji gdy Wnioskodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa stanowi opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość Wnioskodawca jako płatnik powinien ustalić na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
Czy udzial pracownika w imprezie okolicznosciowej ? spotkaniu swiatecznym Spolki, rodzi dla pracownika konsekwencje w postaci opodatkowania swiadczenia podatkiem dochodowym od osob fizycznych, a w konsekwencji, czy Spolka, jako platnik, jest zobowiazana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych?
Fragment:
Udzial pracownika w imprezie Spolki mozna uznac jako inne nieodplatne swiadczenie lub swiadczenie w naturze, jednak mimo dobrowolnego charakteru spotkania nie mozna uznac, ze udzial w imprezie jest w interesie pracownika i po jego stronie pojawi sie korzysc w postaci zaoszczedzenia wydatku, gdyz nie zakladano sytuacji, w ktorej pracownik wydalby pieniadze na udzial w takim przedsiewzieciu. Ponadto korzysc z udzialu w imprezie nie jest wymierna i nie ma mozliwosci przypisania jej indywidualnemu pracownikowi. Wymienione przeslanki definiujace ?inne nieodplatne swiadczenie ze stosunku pracy? zostaly zaprezentowane w orzeczeniu Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. o sygn. akt K 7/13. Rowniez pojawiajace sie indywidualne interpretacje podatkowe (m.in. interpretacje indywidualne IBPBII/1/415-767/14/BD z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz IPPB2/4511-107/15-2/MK1 z dnia 20 kwietnia 2015 r.), potwierdzaja zaprezentowane powyzej stanowisko, podkreslajac rownoczesnie, ze zgodnie z pojawiajacym sie orzecznictwem sadow administracyjnych, przychodem pracownika z tytulu nieodplatnych swiadczen moga byc jedynie swiadczenia faktycznie otrzymane, ktorych wartosc bezspornie mozliwa jest do ustalenia, zgodnie z trescia przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, co jest niemozliwe do ustalenia przy tego typu spotkaniach i tym samym nie stanowi przychodu z tytulu nieodplatnych swiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, dla pracownikow bioracych w nich udzial.
2016
29
lis

Istota:
W jaki sposób Spółka ma prawidłowo wypełnić obowiązki płatnika wynikające z art. 31, art. 32 oraz art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy zatrudnieni przez nią pracownicy uzyskają przychód z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w takim okresie danego miesiąca, w którym Spółka nie dokonuje już tym pracownikom żadnych wypłat pieniężnych?
Fragment:
Spółka zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, wypłaca im wynagrodzenia ze stosunku pracy, od których oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy pełniąc w związku z tym rolę płatnika w rozumieniu przepisów art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze konieczność motywowania pracowników do bardziej wydajnej pracy oraz większej dbałości o powierzone mienie przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi motywacyjnych Spółka zamierza zaoferować swoim pracownikom możliwość korzystania z różnych pozapłacowych świadczeń o nieodpłatnym, lub częściowo odpłatnym charakterze. Jednym ze świadczeń, które zamierza wprowadzić Spółka jest możliwość wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Zasady wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych zostaną określone przez Spółkę w wewnętrznym Regulaminie używania samochodów służbowych. Spółka przewiduje, że pracownicy będą mogli korzystać z samochodów służbowych do celów prywatnych bez żadnej odpłatności lub też ponosząc częściową odpłatność. Otrzymane przez pracowników z tego tytułu świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne Spółka, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie kwalifikowała do przychodów ze stosunku pracy, a ich wartość będzie ustalała zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu pracownikom kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych oraz związanych z tym obowiązków płatnika
Fragment:
Jeżeli Wnioskodawca zleca pracownikowi zadanie wymagające przejazdu, jest obowiązany do zwrotu pracownikowi kosztów jakie w związku z tym poniósł. W związku z wykorzystywaniem samochodu prywatnego dla celów służbowych, pracownik ma bowiem roszczenie wobec Spółki o zwrot tych kosztów; pracownik działał w imieniu Spółki i w jej interesie. Zwrot ten nie prowadzi zaś do jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. Stanowisko wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13, w którym Trybunał podał ogólne wskazówki, które należy uwzględnić rozpatrując problematykę nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od swoich pracodawców. Opodatkowane mogą być jedynie takie świadczenia, które spełniają łącznie poniższe przesłanki: zostały spełnione za zgodą pracownika, tzn. pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie, zostały spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy i przyniosły mu korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które pracownik musiałby ponieść, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi; nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów.
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od kwot wypłacanych osobom wyjeżdżającym za granicę w ramach programu RISE, które to kwoty przeznaczone będą na sfinansowanie pobytu w ośrodku zagranicznym?
Fragment:
Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania (§ 5 ust. 2 rozporządzenia). W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość (§ 5 ust. 3 rozporządzenia). Należy wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy odnosi się zarówno do pracowników, jak i osób niebędących pracownikami. W przypadku pracowników zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności za czas podróży służbowej, natomiast u osób niebędących pracownikami mowa jest o tego rodzaju świadczeniach otrzymanych w związku z szeroko rozumianą podróżą, o ile spełnione są przesłanki wymienione w art. 21 ust. 13 ustawy. Dla obu grup podatników, tj. dla pracowników i osób nie będących pracownikami omawiane zwolnienie jest limitowane do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.
2016
28
lis

Istota:
Czy Spółka zobowiązana jest do uznania wypłacanej pracownikowi kwoty z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem samochodu prywatnego w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) jako przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniem podatkiem PIT, jeśli przejazd samochodem prywatnym był ściśle związany z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez Spółkę i Spółka wyraziła zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym oraz do potrącenia należnego podatku dochodowego?
Fragment:
(...) pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ww. ustawy, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Z powyższego wynika, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw.
2016
28
lis

Istota:
Czy koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych zwracane w formie miesięcznego ryczałtu pracownikom, nie pozostającym w podróży służbowej na podstawie pisemnego oświadczenia o używaniu przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych w danym miesiącu stanowią przychód pracowników i czy podlegają opodatkowaniu w zakresie podatku od osób fizycznych w świetle wyroku z dnia 15 kwietnia 2016 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II FSK 635/14)?
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 769, 1278, 1342, 448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014r. poz. 223, 312, 567 i 598), rozumiane w ten sposób, że „ inne nieodpłatne świadczenie ” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu tego wyroku TK wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). NSA w przedmiotowym wyroku stwierdził, że przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy, a wszystkie wynikające stąd koszty winien pokrywać pracodawca. Ponadto NSA stwierdził, że ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi - jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Powyższe stwierdzenie ma zastosowanie również w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, gdyż stan faktyczny na bazie, którego orzekał NSA dotyczył nie tylko kosztów noclegów, wyżywienia ale również kosztów przejazdów.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z póYn. zm.), zapewnienie pracownikom stroju s3u?bowego stanowia bedzie przychód pracowników zwolniony od podatku od osób fizycznych?
Fragment:
Ubiorem s3u?bowym bedzie taki ubiór, którego noszenie przy owiadczeniu pracy jest obowi1zkiem pracownika oraz który powinien charakteryzowaa sie takim stopniem wyró?nienia, który powoduje, ?e niemo?liwe czy te? niecelowe by3oby u?ywanie go na potrzeby prywatne pracownika, a to oznacza, ?e winien bya wykorzystywany jedynie do celów zwi1zanych z wykonywaniem obowi1zków powierzonych w ramach stosunku pracy. Wizualizacja projektowanej odzie?y s3u?bowej dla pracowników Wnioskodawcy wskazuje, ?e jest to ubiór o wyró?niaj1cym wygl1dzie oraz odpowiednim wyró?niaj1cym sie oznaczeniu. Ubiór w kompletnej postaci pracownik jest zobowi1zany do noszenia 31cznie. Pracownik nie mo?e tak?e u?ywaa stroju dla celów prywatnych. W zwi1zku z tym, ubiór spe3nia przes3anki z art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi1cego, ?e wolna od podatku dochodowego jest wartooa ubioru s3u?bowego (umundurowania), je?eli jego u?ywanie nale?y do obowi1zków pracownika. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe. Zgodnie z treoci1 art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
28
lis

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup usług medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin, w tym w części dotyczącej dobrowolnych świadczeń medycznych dla członków rodziny pracownika, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przedstawionych we wniosku zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym?
Fragment:
Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, ponieważ są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Za „ koszty pracownicze ” można uznać także wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodzin nie partycypowaliby w nabytych pakietach medycznych). W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel poniesionego wydatku. Nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin zostały poniesione przez Spółkę w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników.” Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014 r., sygn.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej zakupionej dla pracownika.
Fragment:
Natomiast w oparciu o § 19 ust. 4 rozporządzenia, w razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownikom uczelni z tytułu podróży służbowej oprócz diet, kosztów przejazdu, noclegu zwracane są również koszty związane z wykupieniem przez pracownika indywidualnej polisy ubezpieczeniowej na czas podróży. Ubezpieczenie najczęściej obejmuje: koszty leczenia i Assistance Standard, następstwa nieszczęśliwych wypadków, Assistance Super, odpowiedzialność cywilną, OC za szkody na osobie, OC za szkody na rzeczy. Aktualnie w takim przypadku, gdy uczelnia zwraca pracownikowi środki za zakup polisy ubezpieczeniowej, potrącany jest podatek dochodowy od osób fizycznych - traktowany jest jako przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż kwoty pieniężne wypłacane pracownikom tytułem zwrotu kosztów poniesionych na zakup polisy ubezpieczeniowej stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy. Niemniej jednak zauważyć należy, iż zwrot kosztów ubezpieczenia wykupionego przez pracownika - w części dotyczącej wydatków, które pracodawca jest zobowiązany pokryć lub zwrócić na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 4 ww. rozporządzenia – stanowi w istocie zabezpieczenie Wnioskodawcy przed ewentualną koniecznością pokrycia lub zwrotu tych wydatków z własnych środków.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy z uwagi na otwarty charakter imprezy integracyjnej oraz brak możliwości indywidualizacji świadczenia i przypisania go konkretnemu pracownikowi wysokość świadczenia nie będzie stanowiła przychodu ze stosunku pracy?
2. Jeżeli nie, to czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie powinno być przypisane pracownikowi i będzie podlegało zwolnieniu do kwoty 380 zł w roku podatkowym?
Fragment:
Tak więc, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż (...) nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy uznać zatem należy, że udział pracowników w imprezie integracyjnej sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mającej na celu integrację pracowników z pracodawcą, wzmocnienie więzi pomiędzy pracownikami oraz poprawę atmosfery pracy nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązku płatnika określone w art. 31 ww. ustawy. Końcowo należy wskazać, że skoro udział pracownika we wskazanej we wniosku imprezie integracyjnej nie stanowi dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu to zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje zastosowania.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu pracownikowi kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.
Fragment:
(...) pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zgodnie zatem z literalnym brzmieniem ww. przepisu przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada zawartą z pracownikiem umowę w zakresie używania przez niego samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych w związku z wykonywanymi czynnościami objętymi umową o pracę. Zwrot kosztów eksploatacyjnych pracownikowi następuje w oparciu o stawkę za kilometr przebiegu pojazdu (uzależnioną od pojemności samochodu wykorzystywanego przez pracownika) oraz przyznanego miesięcznego limitu kilometrów pracownikowi w powyższej umowie. Kwota ryczałtu ulega każdorazowo pomniejszeniu o 1/22 za każdy dzień roboczy nieobecności pracownika w pracy powyżej 8 godzin z powodu urlopu, choroby, podróży służbowej. Wnioskodawca wskazuje, że obowiązek zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych wynika tylko i wyłącznie z zawartej umowy. Obowiązek ten nie wynika z innych przepisów.
2016
28
lis

Istota:
Czy w związku z udziałem w balu barbórkowym po stronie uczestniczących w nim pracowników Oddziału powstaje przychód ze stosunku pracy, od którego Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
W pierwszej z wymienionych wyżej interpretacji organ podatkowy, rozpatrując wniosek, w którym przedstawiono stan faktyczny zbliżony do opisanego przez Wnioskodawcę (a więc sytuacji, w której pracodawca organizuje imprezę barbórkową dla swoich pracowników za pomocą firmy zewnętrznej, dysponuje orientacyjną liczbą pracowników uczestniczących w tej imprezie, nie jest jednak w stanie stwierdzić, ilu ostatecznie pracowników weźmie faktycznie udział w Barbórce, ani też jaki jest zakres świadczeń, z których skorzystają konkretni pracownicy) uznał, że: „ Zorganizowanie przez Wnioskodawcę w przedstawiony we wniosku sposób - imprezy barbórkowej dla pracowników, nie będzie generować po stronie pracowników powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Impreza ta organizowana przez pracodawcę nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści), gdyż po stronie pracowników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w imprezie barbórkowej organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do pracowników - przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierna korzyść.
2016
28
lis

Istota:
Dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa Pracowników Uprawnionych zatrudnianych u Wnioskodawcy w Planie motywacyjnym. Dotyczy obowiązków płatnika w związku z przychodem powstałym w ramach realizacji Planu po stronie jego pracowników?
Fragment:
Wprowadzenie programu miało na celu m.in. związanie kluczowej kadry zarządzającej ze spółką a także połączenie interesów wspólników spółki z kluczową kadrą zarządzającą wzrost motywacji pracowników kadry zarządzającej do podejmowania działań, mających na celu osiągnięcie lepszych wyników finansowych spółki oraz zatrzymanie najlepszych pracowników w spółce. W ramach programu, spółka zawarła z pracownikiem ("pracownik") umowę pochodnego instrumentu finansowego („ umowa"), mocą której spółka nieodpłatnie przyznała pracownikowi opcję ("opcja ”). Pracownik jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o PIT tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów w Polsce. Umowa jest umową odrębną od umowy o pracę zawartą pomiędzy spółką a pracownikiem, a uzyskiwany na podstawie umowy przychód nie będzie w żaden sposób elementem wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę czy też innych stosunków prawnych pomiędzy pracownikiem a spółką. Opcje przyznane pracownikowi stanowią pochodne instrumenty finansowe o których mowa art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w art. 5a pkt 13 ustawy 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Opcje są niezbywalne i nie mogą być przedmiotem zastawu. Instrumentem pochodnym jest opcja, a zatem warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego („ rozliczenie pieniężne ”) uzależnionego od wysokości określonego wskaźnika finansowego, tj. zysku ze sprzedaży spółki („ wskaźnik ”), gdzie 1 opcja = 1 jednostka rozliczenia pieniężnego.
2016
27
lis

Istota:
Sfinansowanie pracownikom kosztów oddelegowania związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych przez pracowników i obowiązków płatnika
Fragment:
Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisu oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że zwrot kosztów służbowych rozmów telefonicznych prowadzonych z prywatnych telefonów pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy. Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z ww. tytułu ma zastosowanie po spełnieniu łącznie kilku warunków: ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu, kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania, narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika, narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy. Przy czym z definicji zawartych w słowniku języka polskiego wynika, że: „ narzędzie ” to urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument; „ materiał ” to, z czego wytwarzane są przedmioty, tworzywo, substancja, artykuł, produkt; „ sprzęt ” to przedmioty użytkowe, maszyny, urządzenia.
2016
27
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pracownik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.