Pracownik | Interpretacje podatkowe

Pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób nale?y opodatkowaa przychody uzyskiwane od wegierskiego pracodawcy?
Fragment:
Odnoonie zakupionego przez wegierskiego pracodawce telefonu komórkowego oraz zwracanych Wnioskodawcy kosztów op3at za telefon, zauwa?ya nale?y, ?e zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego s1 ekwiwalenty pienie?ne za u?ywane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzedzia, materia3y lub sprzet, stanowi1ce ich w3asnooa. Przy czym z definicji zawartych w s3owniku jezyka polskiego wynika, i?: ­ „ narzedzie ” to urz1dzenie proste lub z3o?one umo?liwiaj1ce wykonywanie jakiejo czynnooci lub pracy; przyrz1d, instrument; „ materia3 ” to, z czego wytwarzane s1 przedmioty, tworzywo, substancja, artyku3, produkt; „ sprzet ” to przedmioty u?ytkowe, maszyny, urz1dzenia. ­ ­ Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z ww. tytu3u ma zastosowanie po spe3nieniu 31cznie kilku warunków: ­ ekwiwalent musi bya wyp3acony w pieni1dzu, kwota ekwiwalentu powinna odpowiadaa poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzia racjonalny zwi1zek pomiedzy kwot1 wyp3acon1 pracownikowi a wartooci1 u?ywanych dla celów pracodawcy narzedzi, materia3ów lub sprzetu nale?1cych do pracownika oraz stopniem zu?ycia rzeczy dokonanego w trakcie tego u?ywania, narzedzia, materia3y lub sprzet musz1 stanowia w3asnooa pracownika, narzedzia, materia3y lub sprzet nale?1ce do pracownika musz1 bya wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy. ­ ­ ­ Jak wynika z wniosku, wyp3acony Wnioskodawcy ekwiwalent uzale?niony jest od faktycznych kosztów, co oznacza, ?e Wnioskodawca nie mo?e otrzymaa wiekszych kwot ni? faktycznie poniesione wydatki.
2017
19
sty

Istota:
Czy Spó3ka powinna traktowaa wartooa finansowanych przez ni1 i udostepnianych bezp3atnie w czasie oddelegowania pracownikom noclegów, z których bed1 oni korzystaa w zwi1zku z koniecznooci1 owiadczenia pracy w ramach tego oddelegowania przy realizacji us3ug na poszczególnych inwestycjach, poza siedzib1 Spó3ki i poza miejscem swego zamieszkania, jako przychód pracownika ze stosunku pracy (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i w rezultacie czy Spó3ka powinna pobieraa oraz odprowadzaa z tego tytu3u zaliczke na podatek dochodowy od osób fizycznych, je?eli pracownicy nie odbywaj1 podró?y s3u?bowych w rozumieniu prawa pracy, a noclegi s1 nieod31cznym elementem prawid3owego i efektywnego wykonywania przez pracowników swoich obowi1zków pracowniczych na rzecz Spó3ki?
Fragment:
W takim przypadku mamy bowiem do czynienia ze owiadczeniem, którego otrzymanie nie jest wynikiem zaistnienia zdarzenia o charakterze nietypowym lub okazjonalnym, lecz jest zwi1zane z wykonywaniem zadan s3u?bowych w miejscu oddelegowania, tj. w nowym miejscu pracy przyjetym i zaakceptowanym przez pracownika w drodze porozumienia stron. To z kolei prowadzi do wniosku, ?e w sytuacji braku tego owiadczenia ze strony pracodawcy pracownik musia3by ponieoa przedmiotowy wydatek. Zatem przyjecie owiadczenia oferowanego przez pracodawce le?y w interesie pracownika, gdy? jest równoznaczne z uniknieciem przez niego wydatku na zakwaterowanie, jaki musia3by ponieoa dla wykonania obowi1zków s3u?bowych zgodnie z postanowieniami umowy, któr1 zawar3 z pracodawc1. Z tych te? wzgledów, uznaa nale?y, ?e przyjecie przez pracownika przedmiotowych owiadczen nastepuje za zgod1 pracownika oraz przynosi mu wymiern1 korzyoa maj1tkow1 (w omawianym przypadku korzyoa polega na uniknieciu wydatku). Tym samym spe3niony jest warunek dobrowolnooci owiadczen oraz jego udzielenia w interesie pracownika. Jednoczeonie ww. korzyoa jest przypisana indywidualnie do pracownika. Pracodawca oddelegowuje bowiem do nowego miejsca pracy poszczególnych pracowników (wybranych stosownie do zakresu realizowanego zadania/projektu, znanych z imienia i nazwiska) i to dla nich, a nie dla bli?ej nieokreolonego kregu osób, organizuje bezp3atne zakwaterowanie. Natomiast, jak zauwa?y3 Trybuna3 Konstytucyjny, je?eli pracownik wyrazi3 zgode na przyjecie owiadczenia, to zosta3o ono spe3nione w jego interesie i oznacza realne przysporzenie mu korzyoci, a co za tym idzie ustalenie wartooci tego owiadczenia jest kwesti1 wtórn1 w stosunku do powstania przychodu w rozumieniu ustawy PIT z chwil1 otrzymania tego owiadczenia.
2017
15
sty

Istota:
Skutki podatkowe zap3aty przez pracodawce za pracowników sk3adek na ubezpieczenia spo3eczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Fragment:
Aktualnie Wnioskodawca jest p3atnikiem sk3adek za w3asnych pracowników, zatrudnionych przez N., owiadcz1cych us3ugi na rzecz Wnioskodawcy. Ponadto op3ata sk3adek obejmowaa bedzie grupe by3ych pracowników Wnioskodawcy - obecnie emerytów - owiadcz1cych wczeoniej us3ugi na analogicznych zasadach. Zdarzenie przysz3e bedzie polega3o na zap3acie powy?szych sk3adek na rzecz ZUS w czeoci finansowanej zarówno przez pracodawce, jak i pracownika. Jednoczeonie Wnioskodawca zaniecha dochodzenia czeoci sk3adek finansowanych przez pracownika od pracowników. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne i zdrowotne - w czeoci finansowanej za pracowników -zap3acone za: aktualnie zatrudnionego pracownika s1 dla niego przychodem ze stosunku pracy i trzeba odprowadzia kolejne sk3adki oraz zaliczke na podatek dochodowy od osób fizycznych? osobe (by3ego pracownika), z któr1 rozwi1zano wczeoniej umowe o prace - s1 dla niej przychodem z innych Yróde3 i dlatego istnieje obowi1zek wystawienia formularza PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, odprowadzenie zaleg3ej sk3adki na ubezpieczenie spo3eczne nie stanowi owiadczenia na rzecz pracownika lub by3ego pracownika lecz realizacje obowi1zku publiczno-prawnego. Pracownicy nie otrzymuj1 ani orodków finansowych, ani te? maj1tkowych, które powiekszaj1 ich maj1tek.
2017
15
sty

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jako płatnik był zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, o której mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu uczestnictwa w zorganizowanym przez niego wyjeździe ze środków z ZFŚS i wpłat własnych pracowników oraz czy w związku z tym miał obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Czy koszt udziału pracownika w wycieczce jest przychodem dla pracownika z tytułu "innych nieodpłatnych świadczeń" zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym zwolniony jest z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 tylko do kwoty 380 zł?
Fragment:
Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego uznać należy, że udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej, w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zorganizowanej dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności mającej na celu integrację pracowników, która wpłynie na lepsze, wzajemne relacje pomiędzy pracownikami, współpracę oraz większą efektywność pracy nie skutkuje powstaniem po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 31 ww. ustawy nie ma obowiązku, wartości świadczenia związanego z udziałem w ww. wycieczce doliczać do pozostałych przychodów pracowników. Natomiast konsekwencją uznania, że dane świadczenie nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niemożność jego objęcia którymkolwiek ze zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy. W tym stanie rzeczy skoro koszt udziału pracowników w wycieczce w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę ze środków ZFŚS, nie generuje u pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza to możliwość zastosowania względem tego świadczenia (niezależnie od jego pieniężnego lub rzeczowego charakteru) zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy.
2017
11
sty

Istota:
Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika w związku z podróżami służbowymi pracowników
Fragment:
Na tym tle należy wskazać, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – gdy świadczenie to powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Korzyść musi mieć konkretny wymiar finansowy. W sytuacji finansowania kosztów związanych z podróżą służbową nie można mówić o korzyści finansowej uzyskanej przez pracownika. Finansowane przez pracodawcę wydatki poniesione podczas podróży służbowej nie przyczyniły się do przyrostu aktywów po stronie pracownika; nie doszło do powstania trwałego przysporzenia majątkowego. W końcu, świadczenie podlegające opodatkowaniu musi mieć nieodpłatny charakter tzn. być świadczeniem jednostronnym. Nie może ono wiązać się z jakimkolwiek ekwiwalentem ze strony pracownika. Jeżeli podmiot zobowiązany jest do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu. W tym kontekście nie można uznać, że przychodem pracownika są poniesione przez pracodawcę wydatki ściśle związane z podróżą służbową , gdyż pracownik wyjechał w podróż na polecenie pracodawcy by świadczyć na jego rzecz zlecone zadania.
2017
4
sty

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Zdaniem Spółki, opłacanie przez Spółkę ubezpieczenia zdrowotnego, które stanowi jeden z elementów wdrażanego przez Spółkę kompleksowego programu ochrony zdrowia pracowników nie stanowi dla pracowników Spółki nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT, a w konsekwencji na Spółce jako płatniku nie będzie ciążyć obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek PIT od sfinansowanych pracownikom przez Spółkę ubezpieczeń zdrowotnych. Skorzystanie przez pracowników ze sfinansowanych świadczeń zdrowotnych następować będzie wprawdzie za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie będzie spełnione wyłącznie w interesie pracownika, ale przede wszystkim w interesie pracodawcy. Objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym ma bowiem na celu utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu, które samo w sobie stanowi wartość dla Spółki. Ochrona zdrowia pracowników ma na celu zmniejszenie coraz częściej występujących absencji chorobowych pracowników, a co za tym idzie zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu przez Spółkę wzrastających kosztów. Ponadto, poprawa zdrowia pracowników ma zwiększyć także produktywność i efektywność pracy pracowników. Mając zatem na uwadze przepisy ustawy o PIT oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 zdaniem Spółki, sfinansowane przez Spółkę ubezpieczenia zdrowotne nie generują po stronie pracowników przychodu do opodatkowania podatkiem PIT.
2017
3
sty

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci pokrycia kosztów legalizacji pobytu i pracy pracowników i ich rodzin.
Fragment:
Ponadto w przypadku pracowników koreańskich „ pozyskanych ” z krajowego rynku pracy, Wnioskodawca zapewnia im takie same świadczenia, jak pracownikom oddelegowanym do pracy z centrali, jednakże pracownicy ci nie podlegają regulaminom korporacyjnym dotyczącym pracowników oddelegowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy pokrywanie przez Spółkę: kosztów procedur legalizacji pracy pracowników – obcokrajowców (obywateli Korei Południowej) w związku z ich oddelegowaniami z centrali firmy w Korei do pracy w Polsce, kosztów procedur legalizacji pobytu pracowników – obcokrajowców (obywateli Korei Południowej oddelegowanych do pracy w Polsce), w tym kosztów związanych z ich zameldowaniem w Polsce oraz wydaniem polskiego prawa jazdy dla osób posiadających krajowe (koreańskie) uprawnienia do kierowania pojazdami, kosztów legalizacji pobytu członków rodzin tych pracowników, w zakresie opisanym w pkt 1 i 2, kosztów wymienionych w pkt 1-3 w przypadku pracowników koreańskich „ pozyskanych ” bezpośrednio z polskiego rynku pracy oraz członków rodzin tych pracowników – stanowi nieodpłatne świadczenie i powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 1-3.
2016
31
gru

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Wnioskodawca (pracodawca) zamierza wprowadzić „ ulgę żłobkowo-przedszkolną dla pracowników ”. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracodawca refinansował będzie – na podstawie przelewów dokonanych przez pracowników – koszty pobytu dzieci tych pracowników w placówkach typu żłobek i przedszkole, jednakże nie więcej niż 400 zł na żłobek oraz 200 zł na przedszkole. Kwoty, które Wnioskodawca zamierza zwracać pracownikom z tytułu opłat na przedszkola i żłobki nie będą pokrywane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z treści wniosku wynika, że zamiarem Wnioskodawcy (płatnika) jest uzyskanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania przychodu – powstałego po stronie pracowników – z tytułu dofinansowania przez Wnioskodawcę kosztów pobytu dzieci tych pracowników w żłobku i przedszkolu. Wnioskodawca uważa, że w związku ze skorzystaniem z dofinansowania po stronie pracowników nie powstanie przychód i wypłacone kwoty nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie pracownika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
30
gru

Istota:
Opłacenie za pracownika kosztów edukacji jego dzieci w kraju oddelegowania nie może być uznane za poniesione w interesie pracodawcy, jak chce tego Wnioskodawca. Przeciwnie, niezależnie od kraju, w którym uczą się dzieci pracownika, to on jako rodzic jest obowiązany do ponoszenia opłat z tym związanych. Zatem „przejęcie” przez Wnioskodawcę tego obowiązku powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, który należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy ciąży natomiast obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekazywanymi oddelegowanemu pracownikowi świadczeniami nieodpłatnymi lub pieniężnymi związanymi z finansowaniem kosztów edukacji jego dzieci, z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 6 ustawy.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, nie można stwierdzić, że zapewnienie pracownikowi kontynuowania edukacji dla jego dzieci zostało spełnione wyłącznie w interesie pracownika, a wiec nie są spełnione wszystkie niezbędne przesłanki, by uznać wartość przedmiotowych świadczeń za przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu PIT. W ocenie Wnioskodawcy, zapewnienie pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika oddelegowanego nie spełnia kryteriów wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny, niezbędnych by uznać je jak przysporzenie po stronie pracownika a w konsekwencji jako przychód pracownika ze stosunku pracy. W przedstawionym stanie faktycznym nie można stwierdzić, że zapewnienie pracownikowi oddelegowanemu świadczenia w postaci zapewnienia pokrycia kosztów edukacji dzieci zostało spełnione wyłącznie w interesie pracownika, a nie w interesie Wnioskodawcy na rzecz którego pracownik wykonuje obowiązki służbowe w związku z oddelegowaniem. Jednoznacznie należy wskazać, że wynika to z racjonalnego działania Wnioskodawcy i z uwzględnieniem jej interesu ekonomicznego. Warto zauważyć, że gdyby nie konieczność wyjazdu wynikająca z nałożonych na pracownika obowiązków służbowych przez Wnioskodawcę, nie zaistniałaby konieczność ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów związanych z opłatą za szkołę, egzaminami czy tez opłata rekrutacyjna dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu.
2016
23
gru

Istota:
Opłacenie za pracownika kosztów edukacji jego dzieci w kraju oddelegowania nie może być uznane za poniesione w interesie pracodawcy, jak chce tego Wnioskodawca. Przeciwnie, niezależnie od kraju, w którym uczą się dzieci pracownika, to on jako rodzic jest obowiązany do ponoszenia opłat z tym związanych. Zatem „przejęcie” przez Wnioskodawcę tego obowiązku powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, który należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy ciąży natomiast obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekazywanymi oddelegowanemu pracownikowi świadczeniami nieodpłatnymi lub pieniężnymi związanymi z finansowaniem kosztów edukacji jego dzieci, z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 6 ustawy.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, nie można stwierdzić, że zapewnienie pracownikowi kontynuowania edukacji dla jego dzieci zostało spełnione wyłącznie w interesie pracownika, a wiec nie są spełnione wszystkie niezbędne przesłanki, by uznać wartość przedmiotowych świadczeń za przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu PIT. W ocenie Wnioskodawcy, zapewnienie pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika oddelegowanego nie spełnia kryteriów wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny, niezbędnych by uznać je jak przysporzenie po stronie pracownika a w konsekwencji jako przychód pracownika ze stosunku pracy. W przedstawionym stanie faktycznym nie można stwierdzić, że zapewnienie pracownikowi oddelegowanemu świadczenia w postaci zapewnienia pokrycia kosztów edukacji dzieci zostało spełnione wyłącznie w interesie pracownika, a nie w interesie Wnioskodawcy na rzecz którego pracownik wykonuje obowiązki służbowe w związku z oddelegowaniem. Jednoznacznie należy wskazać, że wynika to z racjonalnego działania Wnioskodawcy i z uwzględnieniem jej interesu ekonomicznego. Warto zauważyć, że gdyby nie konieczność wyjazdu wynikająca z nałożonych na pracownika obowiązków służbowych przez Wnioskodawcę, nie zaistniałaby konieczność ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów związanych z opłatą za szkołę, egzaminami czy tez opłata rekrutacyjna dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu.
2016
23
gru

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Niezależnie bowiem od tego czy pracownik dobrowolnie uczestniczył w takim wyjeździe nie pojawi się u niego korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby Wnioskodawca nie zorganizował wyjazdu wskazanego we wniosku, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Brak jest również podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. W konsekwencji zatem, udział pracowników we wskazanym we wniosku nieobowiązkowym wyjeździe integracyjnym, zorganizowanym poza miejscem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, sfinansowanej w części ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz w części ze środków obrotowych Wnioskodawcy, nie będzie stanowił dla pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wartości świadczenia związanego z udziałem w ww. wyjeździe integracyjnym zaliczać do przychodów pracowników. W związku z tym, że udział pracowników we wskazanym we wniosku wyjeździe integracyjnym nie stanowi dla nich przychodu, to zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.
2016
22
gru

Istota:
Czy dofinansowanie opisanych świadczeń powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium-wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści)- nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w spotkaniu integracyjnym zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw , by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, iż udział pracowników w imprezie sportowo-rekreacyjnej oraz wycieczce krajoznawczo-turystycznej sfinansowanej w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które będą miały na celu integrację, co jednocześnie przełożyć się ma na lepszą współpracę, zwiększenie wydajności i jakości wykonywanych obowiązków nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
22
gru

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) pracownikami) dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności i na równych zasadach, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie będzie bowiem spełnione kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, impreza integracyjna będzie miała charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników, to mimo, że udział w niej będzie dobrowolny, po stronie pracowników nie wystąpi korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zorganizował imprezę integracyjną dla pracowników ze środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki przeznaczone na ten cel zostały zatwierdzone protokołem przez komisję socjalną działającą w Z. w ogólnej kwocie bez wskazania świadczenia na poszczególnego pracownika. Z imprezy integracyjnej mieli możliwość skorzystania wszyscy pracownicy Z. Jednak udział wzięła tylko część pracowników, którzy w większym lub mniejszym stopniu skorzystali z atrakcji zapewnionych przez pracodawcę podczas imprezy integracyjnej.
2016
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci pracowników.
Fragment:
W opisywanym stanie faktycznym nie można stwierdzić, że zapewnienie pracownikowi oddelegowanemu dodatku w postaci pokrycia kosztów edukacji, związanych z obowiązkiem edukacyjnym dzieci, zostało spełnione wyłącznie w interesie pracownika. Wnioskodawca podkreśla, że celem zapewnienia realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci pracowników oddelegowanych do pracy u Wnioskodawcy jest niewątpliwie zabezpieczenia swojego źródła przychodu oraz zapewnienie zrealizowania zadań przez pracownika na rzecz Spółki (pracownik decyduje się na wyjazd z rodziną, pod warunkiem że będzie zapewniona kontynuacja edukacji jego dzieci). Dodatkowo otrzymanie powyższego świadczenia nie powoduje w majątku pracownika przysporzenia czy też „ zaoszczędzenia wydatków ”, ponieważ gdyby oddelegowanie do Polski nie nastąpiło, po stronie pracownika nie zaistniałaby konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z edukacją dzieci w jego kraju macierzystym. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie można stwierdzić, że zapewnienie pracownikowi możliwości kontynuowania edukacji dla jego dzieci zostało spełnione wyłącznie w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy, na rzecz którego ten pracownik świadczy pracę. Jednoznacznie należy wskazać, że ten rodzaj świadczenia ze strony C. jest ściśle związany z wykonywaniem przez pracownika obowiązku pracy na rzecz G. i wynika z racjonalnego działania Spółki z uwzględnieniem jej interesu ekonomicznego.
2016
21
gru

Istota:
Czy dofinansowanie z ZFŚS do wyjazdu integracyjnego dla osób uprawnionych zwolnione będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako wartość nieodpłatnie otrzymanego świadczenia?
Fragment:
Jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, za przychód pracownika z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń mogą być uznane takie świadczenia, które: zostały spełnione za zgodą pracownika, zostały spełnione w jego interesie i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, stanowią wymierną korzyść przypisaną indywidualnemu pracownikowi. Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, gdy pracodawca zaprasza na imprezę integracyjną wszystkich swoich pracowników, wówczas nie można mówić o powstaniu przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia. Nie można zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na udział w takim przedsięwzięciu, czyli w podobnej wycieczce zorganizowanej w tym samym miejscu oraz w tym samym czasie, a bez otrzymania korzyści przez pracownika nie można mówić o uzyskaniu przez niego przychodu. Wnioskodawca uważa, że udział w imprezie organizowanej przez pracodawcę nie generuje po stronie pracownika przychodu również z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pracownik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.