1061-IPTPB1.4511.171.2016.2.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwrot wkładów z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po śmierci męża.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej tytułem zwrotu wkładów członkowskich po zmarłym mężu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.171.2016.1.MH, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 20 kwietnia 2016 r. (data doręczenia 25 kwietnia 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 2 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku):

Po śmierci męża, Wnioskodawczyni wraz z dwóją dorosłych dzieci, zgłosiła się do zakładu pracy, w którym pracował Jej zmarły mąż. Na podstawie okazanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego dnia 21 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Notarialnej Rep ....., jako ustawowi spadkobiercy (Wnioskodawczyni i Jej dzieci) uzyskali informację, jakie pieniądze po zmarłym mężu i ojcu zostaną im wypłacone. Między innymi informacja ta dotyczyła zwrotu wkładów z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, gromadzonych przez męża Wnioskodawczyni w postaci składek potrącanych z jego poborów przez 32 lata, tj. od 1983 r. do dnia 1 sierpnia 2015 r.

Córka i syn Wnioskodawczyni, jako ustawowi spadkobiercy, którym przypadło po 1/3 części przypisanych do zwrotu pieniędzy z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, złożyli w zakładzie pracy zmarłego pisemne oświadczenie woli, by cała kwota pieniędzy była przelana na konto bankowe Wnioskodawczyni. Zgodnie z wolą dzieci pieniądze, które przypadły im w spadku z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zostały przekazane Wnioskodawczyni, jako wkład w częściowe pokrycie kosztów pochówku ojca.

W dniu 25 sierpnia 2015 r. spadkobiercy (Wnioskodawczyni oraz Jej dzieci) wyszczególnieni w akcie poświadczenia dziedziczenia, złożyli w III Urzędzie Skarbowym ..... zgłoszenie SD-Z2 o nabyciu rzeczy oraz praw majątkowych po zmarłym mężu i ojcu. W poz. 79 zgłoszenia SD-Z2, spadkobiercy (Wnioskodawczyni oraz Jej dzieci), wykazali środki pieniężne jakie w wysokości 1/3 kwoty odziedziczył każdy z nich – w tym również wkłady z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Natomiast, w poz. 82 ww. zgłoszenia, wskazali miejsce, z którego te środki pieniężne są nabywane, w tym również Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową oraz nazwę zakładu pracy, w którym kasa ta funkcjonuje.

Pieniądze z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej z zakładu męża, zostały przelane na konto Wnioskodawczyni w dniu 28 sierpnia 2015 r. – czyli po rozliczeniu się z masy spadkowej w Urzędzie Skarbowym .....

W połowie lutego 2016 r., za pośrednictwem poczty, Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy męża PIT-8C. W części G. informacji PIT-8C, przeznaczonej do wykazania przez składającego do Urzędu Skarbowego informacji o wysokości oraz rodzaju przychodu pochodzącego z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako rodzaj ww. przychodu wymieniono – wkład członkowski Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po zmarłym mężu oraz wysokość kwoty przekazanej na konto bankowe Wnioskodawczyni w dniu 28 sierpnia 2015 r.

W ten sposób Wnioskodawczyni została zobligowana do zapłacenia od tej kwoty podatku dochodowego za rok 2015.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zakład pracy, w którym pracował zmarły mąż Wnioskodawczyni, słusznie postąpił wystawiając dla Niej i miejscowego Urzędu Skarbowego formularz PIT-8C, w którym wykazał, jako dodatkowy przychód Wnioskodawczyni w 2015 r., wysokość zwróconych Jej wkładów z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po śmierci męża...
  2. Czy Wnioskodawczyni powinna od tych pieniędzy zapłacić podatek dochodowy, mimo że podatek taki był płacony na bieżąco z wynagrodzenia męża, a składki płacone na Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową były częścią składową tegoż wynagrodzenia...

Zdaniem Wnioskodawczyni (przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku), zakład pracy Jej męża nie miał podstaw prawnych do sporządzenia na formularzu PIT-8C informacji do Urzędu Skarbowego ..... o zwróconych Jej po śmierci męża, tzw. wkładów członkowskich z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, kwalifikując te pieniądze jako Jej dodatkowy przychód w 2015 r., podlegający opodatkowaniu jako przychód z tzw. „innych źródeł”.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokładnie określił jakie przychody należy uważać za przychody z innych źródeł. Zarówno w ww. artykule jak i w całej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma żadnych uregulowań prawnych dotyczących zwrotu wkładów z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po śmierci członka tej Kasy, wskazanej przez niego osobie lub też członkom jego rodziny. Działalność Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nie jest uregulowana żadnymi przepisami. Kasy te powstawały w niektórych zakładach pracy w okresie PRL-u. Obecnie nikt takich Kas nie zakłada.

Zdaniem Wnioskodawczyni, skutkiem nieprawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego i niedostosowania się do uregulowań zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było wystawienie i przekazanie do Urzędu Skarbowego błędnej informacji PIT-8C o dodatkowych dochodach Wnioskodawczyni z „innych źródeł”. Otrzymanie informacji PIT-8C z zakładu pracy zmarłego męża, spowodowało że w rozliczeniu dochodów za 2015 r. na formularzu PIT-37, Wnioskodawczyni wykazała jako przychód z „innych źródeł” kwotę wkładów członkowskich i odprowadziła z tego tytułu, według Wnioskodawczyni, nienależny podatek dochodowy.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, należy wziąć po uwagę fakt, że dnia 25 sierpnia 2015 r. kwota tych wkładów została wykazana przez spadkobierców (Wnioskodawczynię oraz Jej dzieci) w rozliczeniu masy spadkowej po zmarłym mężu i ojcu. Jako spadkobiercy z pierwszej grupy (Wnioskodawczyni oraz Jej dzieci) nie byli zobowiązani przez Urząd Skarbowy do zapłacenia podatku od przyjętego spadku.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że wypłacone z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej wkłady członkowskie zmarłego męża nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie spełniają uregulowań prawnych zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, zostały one potraktowane jako spadek i rozliczone w masie spadkowej przyjętej przez Wnioskodawczynię po zmarłym mężu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zakład pracy męża nie miał podstaw prawnych do sporządzenia i przekazania do Urzędu Skarbowego na formularzu PIT-8C informacji, że wypłacone po śmierci męża wkłady członkowskie z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej to dodatkowy przychód Wnioskodawczyni z „innych źródeł”. Pieniądze te stanowią spadek po zmarłym taki sam jak inne pieniądze, np. zgromadzone w banku czy też na funduszach emerytalnych. Skutkiem braku odpowiedzialności pracownika, który sporządził ww. informację jest to, że Urząd Skarbowy został wprowadzony w błąd, natomiast Wnioskodawczyni zapłaciła dodatkowy nienależny podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii można zaliczyć również przychody inne, niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Z treści powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Jak stanowi art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86, z późń. zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

W myśl art. 5 ww. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku.

Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia (art. 6 ust. 4 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 19 ustawy o podatku od spadków i darowizn, dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.

Ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera legalnej definicji pojęcia „spadek”, należy w tym zakresie odnieść się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 922 § 1 tej ustawy, przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 2 ww. ustawy).

Z treści zacytowanych przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Należy przy tym podkreślić, że art. 922 Kodeksu cywilnego nie zawiera ścisłej definicji spadku, lecz podaje ogólne wskazówki, na których ma się opierać rozstrzygnięcie, czy dane prawo lub obowiązek wchodzi w skład spadku. W doktrynie uznaje się, że dane prawo lub obowiązek wchodzi w skład spadku, jeżeli: ma charakter cywilnoprawny, ma charakter majątkowy, nie jest ściśle związane z osobą zmarłego oraz nie przechodzi na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Z treści wniosku wynika, że po śmierci męża, Wnioskodawczyni wraz z dwóją dorosłych dzieci, zgłosiła się do zakładu pracy, w którym pracował Jej zmarły mąż. Na podstawie okazanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego dnia 21 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Notarialnej Rep ....., jako ustawowi spadkobiercy (Wnioskodawczyni i Jej dzieci) uzyskali informację, jakie pieniądze po zmarłym mężu i ojcu zostaną im wypłacone. Między innymi informacja ta dotyczyła zwrotu wkładów z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, gromadzonych przez męża Wnioskodawczyni w postaci składek potrącanych z jego poborów przez 32 lata, tj. od 1983 r. do dnia 1 sierpnia 2015 r.

Córka i syn Wnioskodawczyni, jako ustawowi spadkobiercy, którym przypadło po 1/3 części przypisanych do zwrotu pieniędzy z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, złożyli w zakładzie pracy zmarłego pisemne oświadczenie woli, by cała kwota pieniędzy była przelana na konto bankowe Wnioskodawczyni. Zgodnie z wolą dzieci pieniądze, które przypadły im w spadku z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zostały przekazane Wnioskodawczyni, jako wkład w częściowe pokrycie kosztów pochówku ojca.

W dniu 25 sierpnia 2015 r. spadkobiercy (Wnioskodawczyni oraz Jej dzieci) wyszczególnieni w akcie poświadczenia dziedziczenia, złożyli w Urzędzie Skarbowym ...... zgłoszenie SD-Z2 o nabyciu rzeczy oraz praw majątkowych po zmarłym mężu i ojcu. W poz. 79 zgłoszenia SD-Z2, spadkobiercy (Wnioskodawczyni oraz Jej dzieci), wykazali środki pieniężne jakie w wysokości 1/3 kwoty odziedziczył każdy z nich – w tym również wkłady z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Natomiast, w poz. 82 ww. zgłoszenia, wskazali miejsce, z którego te środki pieniężne są nabywane, w tym również Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową oraz nazwę zakładu pracy, w którym kasa ta funkcjonuje.

Pieniądze z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej z zakładu męża, zostały przelane na konto Wnioskodawczyni w dniu 28 sierpnia 2015 r. – czyli po rozliczeniu się z masy spadkowej w Urzędzie Skarbowym ......

W połowie lutego 2016 r., za pośrednictwem poczty, Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy męża PIT-8C. W części G. informacji PIT-8C, przeznaczonej do wykazania przez składającego do Urzędu Skarbowego informacji o wysokości oraz rodzaju przychodu pochodzącego z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako rodzaj ww. przychodu wymieniono – wkład członkowski Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po zmarłym mężu oraz wysokość kwoty przekazanej na konto bankowe Wnioskodawczyni w dniu 28 sierpnia 2015 r.

W ten sposób Wnioskodawczyni została zobligowana do zapłacenia od tej kwoty podatku dochodowego za rok 2015.

Zatem, Wnioskodawczyni otrzymała po zmarłym mężu, jako spadkobierca, zwrot wkładów zgromadzonych w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Zwrotu wkładów dokonano na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Należy w tym miejscu podkreślić, że pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe tworzone są na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), zgodnie z którym, w zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe. Ustęp 5 cytowanego przepisu stanowi ponadto, że Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizowania i działania kas, o których mowa w ust. 1, obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502, z późn. zm.), w zakładzie pracy, w którym co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do PKZP lub SKOK, mogą być utworzone PKZP lub SKOK. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji.

Wskazania w tym miejscu wymaga, że kasa nie stanowi elementu struktury organizacyjnej zakładu pracy, w którym działa, a wypłata zgromadzonych w niej środków nie stanowi świadczenia wynikającego ze stosunku pracy. Świadczą o tym uregulowania ww. rozporządzenia, w szczególności zaś jego § 4 ust. 2, zgodnie z którym szczegółowe warunki świadczenia pomocy, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta między zakładem pracy a PKZP lub SKOK oraz § 23, w myśl którego zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz zakładu pracy.

Jednocześnie zauważyć należy, że zarówno ustawa o związkach zawodowych jak i ww. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r., nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących tego, komu zwracane winny być środki zgromadzone przez członka pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej po jego śmierci.

Do wypłaty opisanych w niniejszej sprawie środków nie znajdują zastosowania regulacje ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), w szczególności art. 631 § 2, zgodnie z którym prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania regulacja art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą nie należą do spadku prawa, które z chwilą śmierci zmarłego przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Prawo do wkładów członkowskich zmarłego męża wchodzi zatem w skład masy spadkowej po nim. W związku z faktem, że kwota ta została nabyta w drodze dziedziczenia, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię zgromadzonych przez spadkodawcę (męża Wnioskodawczyni) wkładów w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej wchodzi do masy spadkowej i będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn. Otrzymane z ww. tytułu środki pieniężne, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, że ww. środki otrzymane przez Wnioskodawczynię weszły w skład masy spadkowej i zostały zgłoszone do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, to w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, zakład pracy, w którym pracował mąż Wnioskodawczyni nie był zobowiązany do wystawienia Jej formularza PIT-8C.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tutejszy Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.