Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa | Interpretacje podatkowe

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwrot wkładów z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po śmierci męża.
Fragment:
Zatem, Wnioskodawczyni otrzymała po zmarłym mężu, jako spadkobierca, zwrot wkładów zgromadzonych w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Zwrotu wkładów dokonano na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. Należy w tym miejscu podkreślić, że pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe tworzone są na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), zgodnie z którym, w zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe. Ustęp 5 cytowanego przepisu stanowi ponadto, że Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizowania i działania kas, o których mowa w ust. 1, obowiązki zakładów pracy w tym zakresie. W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502, z późn. zm.), w zakładzie pracy, w którym co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do PKZP lub SKOK, mogą być utworzone PKZP lub SKOK.
2016
10
cze

Istota:
Czy PKZP jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu osiągnięcia przychodu w postaci odsetek otrzymanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (oszczędnościowym)?
Czy odsetki otrzymane przez PKZP będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych i czy PKZP będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu?
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Sądzie Okręgowym (dalej: PKZP) została utworzona i działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (dalej: „ Rozporządzenie ”). PKZP działa w oparciu o statut, zgodnie z którym celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej poprzez przyjmowanie wkładów członkowskich i innych wpłat przewidzianych w statucie oraz udzielanie pożyczek. Członkiem PKZP może być każdy pracownik resortu sprawiedliwości zatrudniony na terenie danego okręgu. Władzami PKZP są Walne Zebranie delegatów, Zarząd i Komisja Rewizyjna. W chwili obecnej PKZP rozważa ulokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym (oszczędnościowym), który będzie prowadzony przez bank dla PKZP. Zgodnie z § 30 Rozporządzenia, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostaną w całości przekazane na fundusz rezerwowy PKZP. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy PKZP jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu osiągnięcia przychodu w postaci odsetek otrzymanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (oszczędnościowym)...
2014
16
maj

Istota:
Czy w związku ze sfinansowaniem przez Wnioskodawcę kosztu szkolenia Przewodniczącego Zarządu PKZP, będącego pracownikiem Wnioskodawcy, w zakresie zagadnień związanych z działalnością Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Wnioskodawca był zobowiązany, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 301 ze zm.), do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych szkolonego pracownika, czy też świadczenie Wnioskodawcy stanowi przychód tego pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy, jednakże zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 cyt. ustawy?
Fragment:
Nr 79 poz. 854 ze zm.), w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. z 1992 r. Nr 100 poz. 502), zakres pomocy Wnioskodawcy wobec Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej został określony w umowie. Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 pkt 11 ww. umowy, pracodawca: „ ponosi koszty szkoleń, podnoszących kwalifikacje z zakresu PKZP, osób wchodzących w skład Zarządu PKZP, oraz pracowników, którym powierzono obowiązki obsługi księgowej PKZP. Udział w szkoleniu następuje na podstawie pisemnej zgody Zakładu Pracy ”. Wnioskodawca wyraził zgodę na udział w szkoleniu dotyczącym „ Roli pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w nowoczesnym przedsiębiorstwie ” pracownikowi, który pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, w celu podniesienia kwalifikacji jakie powinna posiadać osoba związana z prawidłowym funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - co oznacza: szkolenie stricte z zakresu podniesienia kwalifikacji związanej z funkcją Przewodniczącego Zarządu PKZP.
2013
25
wrz

Istota:
Czy Urząd Miasta przy którym działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa może w zastępstwie za Kasę wystawić PIT-8C z tytułu osiągnięcia przez członka Kasy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. otrzymania bezzwrotnej zapomogi z PKZP w 2011 r., która nie jest zwolniona od tego podatku?
Fragment:
Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową zapomogi bezzwrotnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Przy Urzędzie Miasta – Wnioskodawcy prowadzi swoją działalność Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (dalej: PKZP) działająca na podstawie: przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładzie pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 ze zm.), umowy z dnia 20 grudnia 2002 r. zawartej pomiędzy PKZP i Urzędem Miasta określającej zasady pomocy organizacyjnej, prawnej i administracyjnej zakładu pracy na rzecz PKZP (bez szczegółowego określenia czynności wystawiania informacji PIT-8C za Kasę w przypadku zaistnienia takiej konieczności), oraz Statutu Kasy zatwierdzonego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa posiada zatem statut i organy statutowe, fundusze niezależne od funduszy zakładu pracy, w którym działa, posiada też rachunek bankowy, ma prawo przyjmować darowizny, wnosić powództwo do sądu we własnym imieniu w określonych sprawach. W związku z powyższym, (...)
2012
1
cze

Istota:
Opodatkowanie zapomogi bezgotówkowej przyznanej przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-pożyczkową członkom kasy w celu częściowego umorzenia zaciągniętych przez pracowników pożyczek.
Fragment:
Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przepisy nie przyznały osobowości prawnej. PKZP nie wyposażono również w zdolność prawną pozwalającą ją uznać za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mimo, iż Kasa ma własne organy, a ich tworzenie i kompetencje uregulowano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 92 Nr 100, poz. 502 ze zm.) w szczególności § 13–27. Kasa nie stanowi również elementu struktury organizacyjnej zakładu pracy w którym działa. Wykazuje samodzielność w stosunku do tego zakładu, o czym świadczą uregulowania § 4 i § 23 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów. Wobec powyższego, skoro Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa nie ma żadnej formy organizacyjnej wymienionej w treści art. 42a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na ww. Kasie nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy, pomimo umorzenia części pożyczki członkom Kasy z pozostałych na funduszu rezerwowym środków, zaliczanych do przychodu z innych źródeł.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.