Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
cze

Istota:

Zwrot wkładów z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po śmierci męża.

Fragment:

Zatem, Wnioskodawczyni otrzymała po zmarłym mężu, jako spadkobierca, zwrot wkładów zgromadzonych w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Zwrotu wkładów dokonano na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. Należy w tym miejscu podkreślić, że pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe tworzone są na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), zgodnie z którym, w zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe. Ustęp 5 cytowanego przepisu stanowi ponadto, że Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizowania i działania kas, o których mowa w ust. 1, obowiązki zakładów pracy w tym zakresie. W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502, z późn. zm.), w zakładzie pracy, w którym co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do PKZP lub SKOK, mogą być utworzone PKZP lub SKOK.

2014
16
maj

Istota:

Czy PKZP jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu osiągnięcia przychodu w postaci odsetek otrzymanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (oszczędnościowym)?
Czy odsetki otrzymane przez PKZP będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych i czy PKZP będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu?

Fragment:

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Sądzie Okręgowym (dalej: PKZP) została utworzona i działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (dalej: „ Rozporządzenie ”). PKZP działa w oparciu o statut, zgodnie z którym celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej poprzez przyjmowanie wkładów członkowskich i innych wpłat przewidzianych w statucie oraz udzielanie pożyczek. Członkiem PKZP może być każdy pracownik resortu sprawiedliwości zatrudniony na terenie danego okręgu. Władzami PKZP są Walne Zebranie delegatów, Zarząd i Komisja Rewizyjna. W chwili obecnej PKZP rozważa ulokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym (oszczędnościowym), który będzie prowadzony przez bank dla PKZP. Zgodnie z § 30 Rozporządzenia, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostaną w całości przekazane na fundusz rezerwowy PKZP. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy PKZP jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu osiągnięcia przychodu w postaci odsetek otrzymanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (oszczędnościowym)...

2013
25
wrz

Istota:

Czy w związku ze sfinansowaniem przez Wnioskodawcę kosztu szkolenia Przewodniczącego Zarządu PKZP, będącego pracownikiem Wnioskodawcy, w zakresie zagadnień związanych z działalnością Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Wnioskodawca był zobowiązany, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 301 ze zm.), do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych szkolonego pracownika, czy też świadczenie Wnioskodawcy stanowi przychód tego pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy, jednakże zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 cyt. ustawy?

Fragment:

Nr 79 poz. 854 ze zm.), w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. z 1992 r. Nr 100 poz. 502), zakres pomocy Wnioskodawcy wobec Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej został określony w umowie. Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 pkt 11 ww. umowy, pracodawca: „ ponosi koszty szkoleń, podnoszących kwalifikacje z zakresu PKZP, osób wchodzących w skład Zarządu PKZP, oraz pracowników, którym powierzono obowiązki obsługi księgowej PKZP. Udział w szkoleniu następuje na podstawie pisemnej zgody Zakładu Pracy ”. Wnioskodawca wyraził zgodę na udział w szkoleniu dotyczącym „ Roli pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w nowoczesnym przedsiębiorstwie ” pracownikowi, który pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, w celu podniesienia kwalifikacji jakie powinna posiadać osoba związana z prawidłowym funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - co oznacza: szkolenie stricte z zakresu podniesienia kwalifikacji związanej z funkcją Przewodniczącego Zarządu PKZP.

2012
1
cze

Istota:

Czy Urząd Miasta przy którym działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa może w zastępstwie za Kasę wystawić PIT-8C z tytułu osiągnięcia przez członka Kasy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. otrzymania bezzwrotnej zapomogi z PKZP w 2011 r., która nie jest zwolniona od tego podatku?

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową zapomogi bezzwrotnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Przy Urzędzie Miasta – Wnioskodawcy prowadzi swoją działalność Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (dalej: PKZP) działająca na podstawie: przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładzie pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 ze zm.), umowy z dnia 20 grudnia 2002 r. zawartej pomiędzy PKZP i Urzędem Miasta określającej zasady pomocy organizacyjnej, prawnej i administracyjnej zakładu pracy na rzecz PKZP (bez szczegółowego określenia czynności wystawiania informacji PIT-8C za Kasę w przypadku zaistnienia takiej konieczności), oraz Statutu Kasy zatwierdzonego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa posiada zatem statut i organy statutowe, fundusze niezależne od funduszy zakładu pracy, w którym działa, posiada też rachunek bankowy, ma prawo przyjmować darowizny, wnosić powództwo do sądu we własnym imieniu w określonych sprawach. W związku z powyższym, (...)

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie zapomogi bezgotówkowej przyznanej przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-pożyczkową członkom kasy w celu częściowego umorzenia zaciągniętych przez pracowników pożyczek.

Fragment:

Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przepisy nie przyznały osobowości prawnej. PKZP nie wyposażono również w zdolność prawną pozwalającą ją uznać za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mimo, iż Kasa ma własne organy, a ich tworzenie i kompetencje uregulowano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 92 Nr 100, poz. 502 ze zm.) w szczególności § 13–27. Kasa nie stanowi również elementu struktury organizacyjnej zakładu pracy w którym działa. Wykazuje samodzielność w stosunku do tego zakładu, o czym świadczą uregulowania § 4 i § 23 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów. Wobec powyższego, skoro Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa nie ma żadnej formy organizacyjnej wymienionej w treści art. 42a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na ww. Kasie nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy, pomimo umorzenia części pożyczki członkom Kasy z pozostałych na funduszu rezerwowym środków, zaliczanych do przychodu z innych źródeł.