Pracodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pracodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Przyznanie przez pracodawcę zadośćuczynienia przy wypadku przy pracy - brak zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Ponadto pozostały katalog zwolnień zawartych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnienia z podatku od wypłaty zadośćuczynienia wynikającej z zawartej umowy (pozasądowej) z pracodawcą. Wobec powyższego, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię od pracodawcy zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy, którego źródłem wypłaty była zawarta umowa pozasądowa, nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, wypłacona na rzecz Wnioskodawczyni kwota zadośćuczynienia wynikająca z zawartej umowy z pracodawcą (pozasądową) winna być zakwalifikowana do przychodów ze stosunku pracy stosownie do art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wypłata tego świadczenia miała swe źródło w łączącym pracownika (Wnioskodawczynię) z pracodawcą stosunkiem pracy. Tym samym, wypłacona kwota zadośćuczynienia stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok, w którym nastąpiła jego wypłata na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z innymi dochodami uzyskanymi w tym roku.

2017
8
gru

Istota:

Czy wydawanie bonów żywieniowych w ramach posiłków profilaktycznych spełnia warunki zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników (§ 5 ww. rozporządzenia). Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca (Nadleśnictwo) rozważa zmianę sposobu realizowania obowiązku wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych. W Nadleśnictwie zatrudnionych jest ponad 40 osób, z czego 27 na stanowiskach wobec których pracodawca zobligowany jest zapewnić właściwe profilaktyczne posiłki i napoje (na podstawie art. 232 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów). Z uwagi na charakter pracy i duże rozproszenie pracowników, wydawanie gotowych do spożycia posiłków profilaktycznych jest niemożliwe. Dotychczasowe rozwiązanie polega na zakupie przez pracodawcę posiłków profilaktycznych w słoikach lub puszkach i wydawanie ich uprawnionym osobom, które muszą po nie przyjechać do siedziby Wnioskodawcy (niektórzy pracownicy oddaleni są o ponad 30 km). Poza trudnościami organizacyjnymi, problem stanowi również jakość posiłków kupowanych w ramach możliwości finansowych firmy.

2017
20
cze

Istota:

Czy dodatkową kwotę przeznaczoną na pokrycie zobowiązań płatnika w Polsce, która to wpływa od pracodawcy na konto bankowe Wnioskodawczyni, musi wliczać do pozostałego przychodu wynikającego z umowy i od całości odprowadzić składki ZUS a przede wszystkim podatek dochodowy?

Fragment:

Zagraniczny pracodawca ma te same obowiązki w zakresie poboru i rozliczania składek, deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, jak pracodawca polski. Natomiast obowiązki płatnika, który nie posiada w Polsce zakładu, oddziału czy przedstawicielstwa może przejąć pracownik płatnika. W sytuacji przedstawionej we wniosku pracodawca przekazuje Wnioskodawczyni dodatkowe pieniądze na poczet opłat ZUS wynikających z części jaką powinien opłacić płatnik od umowy o pracę ze swoim pracownikiem. Zatem składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone przez Wnioskodawczynię, w części w której powinny zostać sfinansowane przez pracodawcę (pokryte z jego środków przekazanych na ten cel) nie stanowią dla Wnioskodawczyni przysporzenia majątkowego a tym samym przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też w składanym zeznaniu podatkowym nie ma obowiązku doliczać tych kwot do osiąganego przychodu. Natomiast nadwyżka pozostała po uregulowaniu ww. zobowiązań do ZUS, której Wnioskodawczyni nie musi zwracać pracodawcy stanowi dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu, który powinna rozliczyć wraz z pozostałym osiąganym przychodem, przeliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
3
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia w zeznaniu podatkowym środków przekazanych podatnikowi przez zagranicznego pracodawcę na wykonanie przez niego obowiązków płatnika, oraz w części dotyczącej potwierdzenia prawidłowości zapisu w umowie o pracę.

Fragment:

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie niewykazania w zeznaniu podatkowym jako przychodu otrzymanych od zagranicznego pracodawcy środków pieniężnych z tytułu wpłacenia w jego imieniu składek na ubezpieczenie zdrowotne należało uznać za nieprawidłowe. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę od zagranicznego pracodawcy środków pieniężnych z przeznaczeniem na opłacanie składek społecznych oraz na Fundusz Pracy obciążających pracodawcę (a więc nie tych, które płacone są ze środków pracownika – obciążających jego dochód) środki te nie będą zaliczane do przychodów Wnioskodawcy jeśli w całości zostaną przekazane zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki te nie będą więc przychodem w ogóle, jeśli w wyniku ostatecznego rozliczenia otrzymane środki od pracodawcy zostaną w całości przekazane na opłacenie składek społecznych, czyli na sfinansowanie tych wydatków, które zgodnie z przepisami obciążają majątek pracodawcy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej niewykazania w zeznaniu podatkowym jako przychodu otrzymanych od zagranicznego pracodawcy środków pieniężnych z tytułu wpłacenia w jego imieniu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (które pracodawca winien finansować z własnych środków) należało uznać za prawidłowe.

2016
10
sie

Istota:

W zaistniałym stanie faktycznym powstało pytanie, czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majątku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowią jego przychód podatkowy ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: PIT), a Wnioskodawca jest zobowiązany odprowadzać zaliczki na poczet podatku zgodnie z art. 44 ust. 1a PIT?

Fragment:

Wydatki poniesione przez pracodawcę są zatem ściśle związane z realizacją przepisów Kodeksu pracy, z których wynika, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W ocenie Sądu należy wyraźnie odróżnić sytuację, w której pracodawcy realizując zapisy umowy o pracę dotyczące miejsca wykonywania pracy zapewniają swym pracownikom ściśle związany z obowiązkami pracowniczymi nocleg, od sytuacji, w której pracodawca zapewnia swym pracownikom dodatkowe świadczenie w postaci „ pakietów medycznych ”. Ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia pracownikowi noclegów oraz pokrycia zwiększonych kosztów wyżywienia - przyjmując wskazane przez Trybunat Konstytucyjny kryterium oceny - jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Dodać należy, że przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy, a wszystkie wynikające stąd koszty winien pokrywać pracodawca. Zdaniem Sądu, w warunkach niniejszej sprawy nie można mówić o zgodzie pracownika, gdyż analiza tego elementu przychodu staje się aktualna i celowa tylko wtedy, gdy nieodpłatne świadczenie odbywa się w jego interesie.

2016
12
cze

Istota:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym należy stwierdzić, że Wnioskodawca uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zapewnienia przez pracodawcę noclegów w trakcie oddelegowania do miejsca wskazanego jako miejsce zatrudnienia w umowie o oddelegowanie?

Fragment:

Konieczność noclegu w związku z delegacją na terenie Polski jest związana z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy. Pan H. nie otrzymuje tym samym od pracodawcy jakiegokolwiek świadczenia w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy przychodem ze stosunku pracy byłaby jedynie równowartość noclegu, jeżeli noclegi miałyby charakter prywatny i nie wiązały się ze świadczeniem pracy. Ponadto należy wskazać na aktualny kierunek orzecznictwa, które właśnie na gruncie art. 12 ustawy o PIT, w kwestii ustalenia przychodów ze stosunku pracy, jednolicie wskazuje na art. 22 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika powinny być pokrywane przez pracodawcę. Do takich kosztów bez wątpienia należą wydatki związane z zapewnieniem noclegu w miejscu wykonywania pracy, jeśli znajduje się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Zapłata przez pracodawcę kosztu noclegów oddelegowanych pracowników wykonujących swe obowiązki w miejscu określonym na podstawie umowy o oddelegowanie stanowi zatem racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych celów.

2016
31
sty

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie z którym w związku z pokryciem przez pracodawcę kosztów noclegu pracowników wykonujących czynności eksploatacyjne na obszarze działania Oddziału, stanowiącym miejsce świadczenia przez nich pracy określone w umowach o pracę, po stronie pracowników nie powstaje przychód, od którego płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – należy uznać za prawidłowe.

Fragment:

Ten obowiązek należy i trzeba odnosić i analizować w kontekście konkretnych obowiązków pracowniczych i wynikających z tych obowiązków oczekiwań pracodawcy. Skoro więc prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w hotelu, aby w określonym czasie wynikającym z kontaktów handlowych pracodawcy i kontrahenta dotrzeć do kontrahenta, to zapewnienie tej możliwości przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy, tak aby była ona wydajna i należytej jakości. Zapewnienie możliwości nocnego wypoczynku odpowiada także obowiązkowi pracodawcy organizowania pracy w sposób zmniejszający uciążliwość pracy. W konsekwencji, przyjąć należy, że mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przykładem tego rodzaju świadczeń są świadczenia spełnione wyłącznie w interesie pracodawcy, tj. mające charakter służbowy a nie prywatny. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, a także w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. oraz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego uznać należy, że wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez Wnioskodawcę kosztów noclegów, nie będzie generować po stronie wskazanych we wniosku pracowników przychodu ze stosunku pracy.

2015
16
gru

Istota:

Czy wartość nieodpłatnego świadczenia oferowanego przez Wnioskodawcę pracownikom jest przychodem opodatkowanym, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w powiązaniu z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca jako płatnik na podstawie art. 31 w/w ustawy ma obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

Fragment:

Tak więc, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż (...) nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. W świetle powyższego - mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy - nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika, bez ustalonej za nie zapłaty, jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przykładem tego rodzaju świadczenia jest zaoferowanie pracownikowi przez pracodawcę udziału w spotkaniu integracyjnym lub wzięcie w nim udziału). W tym stanie rzeczy oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracowników w wigilii połączonej z podsumowaniem roku nie prowadzi do powstania u pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Nie są bowiem spełnione wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kryteria. W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

2015
4
gru

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń uzyskanych od australijskiego pracodawcy w Australii.

Fragment:

Pracodawca podlega obowiązkowi podatkowemu, a pracownik dostaje świadczenia nieobciążające jego (podatnika) majątku (dochodu). „ Skrót myślowy ” wynika z faktu, że prawo australijskie (regulując stosunki pracodawcy i pracownika) dopuszcza, iż w umowie między pracodawcą a pracownikiem zawarty jest zapis, że pracodawca odzyska zapłacony FBT od pracownika. W przypadku Wnioskodawcy nie zastosowano klauzuli zwrotu, a zatem zgodnie z prawem podatkowym – definitywnie (bez klauzuli refundacyjnej) – podatek zapłacił pracodawca. A zatem FBT nie wpłynął na obciążenie podatkowe pracownika (Wnioskodawcy), tj. na zapłacony podatek dochodowy przez pracownika. Kwota dotycząca FBT była raportowana przez pracownika na rozliczeniu rocznym, ale głównie do celów związanych z wyliczeniem dochodu do różnych świadczeń publicznych, zasiłków itp. a nie do określenia podatku dochodowego. Podsumowując, jedyną stroną zobowiązaną do zapłacenia FBT wg przepisów australijskich jest pracodawca. Pracodawca może przerzucić koszty na pracownika poprzez zapisy w umowie – co w przypadku Wnioskodawcy nie miało miejsca. Opisana powyżej „ alternatywność ” oznacza, iż podatek płaci pracodawca. Możliwość prywatnoprawnej umowy o refundacji podatku przez pracownika pracodawcy nie została w przypadku Wnioskodawcy zastosowana. Zobowiązany do uiszczenia podatku sensu stricto jest jedynie pracodawca. Pracodawca wykonuje jedynie swoje zobowiązanie podatkowe. Niezależnie od tego, pracodawca i pracownik mogą ustanowić – na mocy umowy – mechanizm zwrotu wartości podatku (w opisywanej sprawie nie zastosowano go).

2015
4
gru

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń uzyskanych od australijskiego pracodawcy w Australii.

Fragment:

Pracodawca podlega obowiązkowi podatkowemu, a pracownik dostaje świadczenia nieobciążające jego (podatnika) majątku (dochodu). „ Skrót myślowy ” wynika z faktu, że prawo australijskie (regulując stosunki pracodawcy i pracownika) dopuszcza, iż w umowie między pracodawcą a pracownikiem zawarty jest zapis, że pracodawca odzyska zapłacony FBT od pracownika. W przypadku Wnioskodawczyni nie zastosowano klauzuli zwrotu, a zatem zgodnie z prawem podatkowym – definitywnie (bez klauzuli refundacyjnej) – podatek zapłacił pracodawca. A zatem FBT nie wpłynął na obciążenie podatkowe pracownika (Wnioskodawczyni), tj. na zapłacony podatek dochodowy przez pracownika. Kwota dotycząca FBT była raportowana przez pracownika na rozliczeniu rocznym, ale głównie do celów związanych z wyliczeniem dochodu do różnych świadczeń publicznych, zasiłków itp. a nie do określenia podatku dochodowego. Podsumowując, jedyną stroną zobowiązaną do zapłacenia FBT wg przepisów australijskich jest pracodawca. Pracodawca może przerzucić koszty na pracownika poprzez zapisy w umowie – co w przypadku Wnioskodawcy nie miało miejsca. Opisana powyżej „ alternatywność ” oznacza, iż podatek płaci pracodawca. Możliwość prywatnoprawnej umowy o refundacji podatku przez pracownika pracodawcy nie została w przypadku Wnioskodawczyni zastosowana. Zobowiązany do uiszczenia podatku sensu stricto jest jedynie pracodawca. Pracodawca wykonuje jedynie swoje zobowiązanie podatkowe.