Prace wykończeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace wykończeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
30
wrz

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla prac wykończeniowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Jak wskazano w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka nabywa usługi, o których mowa w poz. 2-48 załącznika nr 14 ustawy o VAT od Usługodawców w celu wykonania Prac Wykończeniowych w danym Lokalu zgodnie z potrzebami Najemcy przy tym koszty prac wykończeniowych obciążają Wnioskodawcę do ustalonego limitu kwotowego stanowiącego budżet na aranżację, natomiast koszty Prac Wykończeniowych przekraczające przedmiotowy limit obciążają Najemcę. Zakres Prac Wykończeniowych mających na celu dostosowanie Lokalu do potrzeb Najemcy (category B fit-outs) jest ustalany indywidualnie pomiędzy Wnioskodawcą i Najemcą, jednocześnie ustalany jest również budżet na aranżację (fit-out budget). Zarówno zakres Prac Wykończeniowych, które mają zostać wykonane w celu dostosowania Lokalu do potrzeb Najemcy (category B fit-outs), jak i budżet na aranżację (fit-out budget) są elementami Umowy Najmu zawieranej pomiędzy Wnioskodawcą i Najemcą. Zatem, skoro Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania określonej całości Prac Wykończeniowych na rzecz konkretnego Najemcy to należy stwierdzić, że Usługodawca powinien całą kwotę należności za wykonane Prace Wykończeniowe zafakturować, a Wnioskodawca rozliczyć z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. W odniesieniu do całości wykonanej usługi, Usługodawca w odniesieniu do Prac Wykończeniowych należących do category B fit - outs działa bowiem na rzecz Wnioskodawcy jako podwykonawca w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy, co obliguje Wnioskodawcę do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do całości nabytych prac.

2017
30
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez najemców z tytułu przeprowadzonych prac wykończeniowych (adaptacyjnych) w wynajmowanych lokalach.

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym wystąpi odpłatne świadczenie usług po stronie najemców, ponieważ w związku z podpisaniem umowy najmu, Wnioskodawca zapłaci najemcy wynagrodzenie za wykonane prace wykończeniowe (adaptacyjne) w lokalu. Jednocześnie wynagrodzenie to z biznesowego (ekonomicznego) punktu widzenia ma na celu zaspokojenie interesów beneficjenta, tj. Wnioskodawcy, który zmierza do zawarcia umów najmu i uzyskiwania z tego tytułu przychodów. Opisane działanie stanowi świadczenie usług, gdyż występuje ekwiwalentność świadczeń obu stron umowy. Zatem działania najemców spełniają przesłanki uznania ich za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez najemców w zakresie przeprowadzonych prac wykończeniowych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Reasumując, w opinii Spółki wydatki poniesione na partycypację w kosztach adaptacji lokali będących przedmiotem najmu stanowią usługę opodatkowaną, którą Spółka nabywa od najemcy, a z uwagi na to, że jest ona bezpośrednio związana z obrotem opodatkowanym w Spółce, to podatek VAT wynikający z faktury VAT dokumentującej jej nabycie może zostać przez Spółkę odliczony w deklaracji VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej z tytułu poniesienia wydatków na prace wykończeniowe nowo zakupionego lokalu mieszkalnego?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003r., poniesione w latach 2004 - 2005 podlegają odliczeniu od podatku,w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003r. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podatek dochodowy pomniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu  mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość wydatków na cele remontowe ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty (art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy). Katalog robót, których sfinansowanie upoważnia do skorzystania z ulgi zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 roku (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Wybudowaliśmy nowy dom, nie korzystając z odliczeń tzw. dużej ulgi budowlanej. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, nieoddany do użytku, ponieważ nadal trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Decyzja zezwolenia na budowę wydana w 2002r.
Czy możemy dokonać odliczeń od podatku wydatków za lata 2003-2005 z tyt. remontu i modernizacji budynku?
Czy możemy odliczyć ponoszone nadal wydatki związane z wykończeniem tego budynku korzystając z obowiązującej do 2005 roku ulgi remontowej?

Fragment:

Niewykończony budynek w stanie surowym zamkniętym, nie spełnia jednego z wyżej wymienionych warunków, a mianowicie budynek wymagający prac wykończeniowych nie zgłoszony do użytkowania, nie może być remontowany ani modernizowany, ponieważ remont i modernizacja może być dokonana w istniejącym już (wybudowanym) budynku. Potwierdzenie tej opinii znajduje się w orzecznictwie NSA w wyroku z dnia 03. 04. 1998 r I S.A./Gd/1106/96. W związku z powyższym dopiero z chwilą zakończenia budowy tj. od momentu zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, spełniając wszystkie ww warunki nabywa Pan wraz z małżonką na podstawie art. 27a ust 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym w 2003 r w związku z art. 12 ust 2 ustawy nowelizującej z 2003 prawo do odliczeń od podatku, wydatków poniesionych na remont i modernizację tego budynku mieszkalnego. Powyższa interpretacja dotyczy przedstawionego przez Pana stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa, od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy ewentualnych konsekwencji finansowych w postaci zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej w związku z dokonaniem darowizny lokalu mieszkalnego synowi.

Fragment:

Od momentu przeniesienia własności mieszkania do chwili obecnej nadal prowadzone są przez Wspólnotę Mieszkaniową drobne prace wykończeniowe, takie jak: uporządkowanie terenu, zakończenie budowy garaży. Przez cały okres trwania inwestycji, tj. w latach 1995 - 2004 korzystaliście Państwo z ulgi budowlanej, dokonując odliczeń od podatku w rozliczeniach rocznych. Obecnie planujecie Państwo przekazać ww. lokal mieszkalny w formie darowizny synowi, który nie posiada własnego mieszkania. Pytanie dotyczy ewentualnych konsekwencji finansowych w postaci zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej w związku z dokonaniem darowizny ww. lokalu mieszkalnego synowi. Zdaniem Państwa kwota ulgi budowlanej nie podlega zwrotowi, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają na podatników tego obowiązku w przedstawionym przypadku. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do końca 2001 roku dawała podatnikom możliwość skorzystania z ulgi, która była związana z ponoszeniem wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, w tym na nabycie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatki ponoszone na wykonanie prac o charakterze wykończeniowym w budowanym od 2000 roku budynku mieszkalnym mieszczą się w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej i podlegają odliczeniu od podatku?

Fragment:

Jak wynika z opisanej sytuacji w 2000 r. rozpoczął Pan budowę budynku mieszkalnego i dokonał odliczeń z tego tytułu w zeznaniu podatkowym za ten rok. Obecnie budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym, konieczne będzie przeprowadzenie prac o charakterze wykończeniowym (jak np.: zakup glazury podłogowej i ściennej, desek lub paneli podłogowych, armatury i sanitariatów, gniazd elektrycznych itp. oraz ich montaż lub instalacja). Budynek posiada status budowy, nie jest przeprowadzony jego odbiór techniczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Panu prawo do dokonywania odliczeń z tytułu ulgi na budowę budynku mieszkalnego do roku 2004, w ramach obowiązujących limitów. Wykończenie budynku mieszkalnego, który posiada status budowy, tzn. nie został przekazany do użytkowania, mieści się w ramach wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego. A zatem Pana stanowisko jest słuszne, wydatki poniesione na zakup materiałów, urządzeń i usług związane z wykończeniem budynku mieszkalnego podlegają odliczeniu.