0111-KDIB1-3.4010.313.2018.2.MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 20 czerwca 2018 r.), uzupełnionym 18 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z Ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2018 r., wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z Ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 czerwca 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-3.4010.313.2018.1.MO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 18 lipca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o., stanowi część międzynarodowej grupy (dalej: „Grupa B”), wchodzącej w skład grupy kapitałowej R. W ramach działalności na rynku polskim, Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją i handlem artykułami gospodarstwa domowego (pralki, zmywarki, suszarki do ubrań, piekarniki, lodówki, małe AGD). Ponadto, w ramach Spółki funkcjonuje jedno z globalnych centrów usług wspólnych (dalej: „GBS”), powołanych przez Grupę B. Wspiera ono prace Grupy B na całym świecie w takich obszarach jak: usługi informatyczne, księgowe, handel zagraniczny, czy centralne zakupy.

Projekty prowadzone przez Spółkę podzielić można na dwie grupy:

 1. Grupa 1 - Projekty badawczo-rozwojowe, tj. projekty obejmujące tworzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań i produktów, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości w działalności operacyjnej Spółki lub całej Grupy B,
 2. Grupa 2 - Projekty rutynowe, tj. projekty dotyczące utrzymania i obsługi już wdrożonych rozwiązań i produktów. Celem tego typu projektów jest wprowadzenie okresowych zmian i ulepszeń do rozwiązań i produktów, które zostały wcześniej opracowane przez Spółkę (np. obejmują naprawę błędów, aktualizację oprogramowania). Prace te mają charakter rutynowy.

Działalność Spółki w ramach Grupy 2 nie jest objęta niniejszym wnioskiem.

Prace o charakterze badawczo-rozwojowym, realizowane w ramach Projektów Grupy 1, prowadzone są w szczególności w ramach:

 • Centrum Kompetencyjnego ds. Innowacji (dalej: „Centrum Kompetencyjne”), stanowiącego część GBS,
 • Działu Rozwoju Fabryki Pralek,
 • Działu Rozwoju Fabryki Zmywarek.

Spółka w przyszłości planuje rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej i nie wyklucza, że prace te będą podejmowane przez inne jednostki organizacyjne.

Obszar prowadzonej działalności B+R.

Spółka realizuje prace w ramach w Grupy 1 w celu tworzenia nowych lub ulepszonych produktów, technologii i rozwiązań, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych będą mogły zostać wykorzystane w ramach działalności Grupy B.

W ramach funkcjonującego w Grupie B podziału odpowiedzialności za poszczególne elementy produktów, Spółka odpowiada m.in. za prace dotyczące rozwoju komponentów wykorzystywanych w oferowanych przez Grupę B produktach. Niejednokrotnie efekty prac prowadzonych przez pracowników Spółki w ramach projektów Grupy 1 wpływają na rozwiązania stosowane przez Grupę B w skali globalnej.

W ramach działalności Centrum Kompetencyjnego ds. Innowacji, Spółka wspiera prace Grupy B w zakresie rozwiązań technologicznych w obszarze sprzętu AGD. Obejmuje to m.in. prace nad rozwojem i zastosowaniem technologii w zakresie m.in. komunikacji człowiek - maszyna (identyfikacja gestów do sterowania urządzeniami biometryczna identyfikacji klientów), oraz uczenia maszynowego (w celu digitalizacji i personalizacji przepisów kuchennych oraz automatyzacji rozpoznawania obiektów domowych).

Technologie te znajdują następnie zastosowanie w rozwijanych produktach i cyfrowych usługach konsumenckich np. sterowanych głosowo/gestami robotach domowych, jak również usługach do zarządzania spersonalizowanym planem diety (czemu służyć ma również interaktywna baza przepisów kuchennych).

Wśród przykładowych obszarów prac B+R można wyróżnić:

 • opracowywanie nowych i ulepszonych produktów w zakresie pralek i zmywarek, w tym m.in. rozszerzanie funkcjonalności produktów, poprawę parametrów, zwiększenie efektywności użytkowania opracowywanych rozwiązań,
 • tworzenie rozwiązań w zakresie systemów kognitywnych (rozpoznawanie obiektów, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja),
 • rozwój technologii sensorycznych,
 • tworzenie i rozwój zaawansowanych rozwiązań robotycznych w obszarze sprzętu gospodarstwa domowego.

Proces realizacji prac badawczo-rozwojowych.

W odniesieniu do przebiegu prac w ramach projektów Grupy 1 w Spółce, decyzja o rozpoczęciu projektu zapada z inicjatywy Grupy B lub inicjatywy własnej, na podstawie zidentyfikowanych trendów rynkowych, przewidywanych potrzeb klientów oraz propozycji zgłaszanych przez poszczególne jednostki B+R funkcjonujące w ramach Spółki, podejmowanych np. w związku z realizacją planów w zakresie racjonalizacji prowadzonej działalności (w tym racjonalizacji kosztów).

Proces projektowy, ze względu na szeroki zakres prac prowadzonych przez Spółkę, może przebiegać odmiennie w zależności od ich przedmiotu, charakteru, a także jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie prac. Co do zasady, pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o realizacji danych prac jest analiza wymagań stawianych projektowanemu rozwiązaniu pod kątem określenia działań niezbędnych do podjęcia w ramach prac, metody wykorzystywanej w pracach (z uwzględnieniem doświadczeń z poprzednich prac, tzw. lessons learned) oraz niezbędnych do przeprowadzenia badań. Do zadań przypisywany jest odpowiedni zespół projektowy złożony z pracowników Spółki.

Po przedstawieniu problemu (zagadnienia badawczego) zespół projektowy przystępuje do rozwiązywania go. Celem działań może być zarówno opracowywanie nowych produktów lub nowych funkcjonalności, które można będzie zaimplementować w istniejących produktach, jak o łączenie istniejących funkcjonalności w nowy sposób, umożliwiający uzyskanie produktu (systemu) o ulepszonych cechach, znacząco sprawniejszym działaniu, czy też nowych możliwościach, odpowiadającego zindywidualizowanym potrzebom użytkowników, umożliwiającego im korzystanie z innowacyjnych, coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań lub infrastruktury.

W ramach tych prac, pracownicy Spółki muszą wybrać metody badawcze, które pozwolą na stworzenie schematu rozwiązań i integracji z istniejącymi produktami oraz infrastrukturą. Konieczne jest też określenie, w jaki sposób rozwiązanie to zostanie stworzone, w celu osiągnięcia najwyższej możliwej efektywności procesu (m.in. przy wykorzystaniu metodologii Lean). Jednocześnie, w procesie projektowym powstają prototypy, które są następnie przedmiotem badań, testów i walidacji.

Kluczowe dla realizacji czynności badawczo-rozwojowych w Spółce jest zdobywanie nowej wiedzy z dziedzin, których dotyczą prowadzone prace. W przypadku działalności Centrum Kompetencyjnego jest to np. wiedza z zakresu informatyki, środowisk programistycznych, języków programowania, architektur. W pozostałych obszarach działalności Spółki, jest to m.in. specjalistyczna wiedza w zakresie projektowania elementów urządzeń, czy dostępnych metod produkcji. Pracownicy Spółki uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, na których poznają najnowsze osiągnięcia w dziedzinach będących przedmiotem ich prac, a także metody ich implementacji, integracji i zastosowania. Zdobyta wiedza i umiejętności znajdują następnie przełożenie w ich codziennej pracy. Pomysły na opracowanie nowych produktów lub zagadnień badawczych często powstają w wyniku prób wykorzystania metod poznanych w literaturze fachowej, podczas wydarzeń branżowych itd.

Poniżej przedstawiono przykładowe czynności wykonywane przez pracowników, występujące w ramach prowadzonych przez Spółkę projektów badawczo-rozwojowych:

 • Przygotowywanie założeń i wymagań, które muszą zostać zrealizowane w ramach prowadzonych prac (np. oczekiwane parametry i funkcjonalności nowego/ulepszonego produktu);
 • Zdobywanie nowej wiedzy oraz poznawanie najnowszych rozwiązań z dziedziny, której dotyczy tworzone rozwiązanie, w celu wykorzystania ich w opracowywaniu nowych rozwiązań i produktów;
 • Wyszukiwanie odpowiednich technologii i prowadzenie prac nad badaniem ich użyteczności na potrzeby tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
 • Opracowywanie i budowanie prototypów rozwiązań w celu zbadania i porównania ich przydatności w środowisku testowym na etapie dalszych prac nad nowymi rozwiązaniami/produktami;
 • Opracowywanie rozwiązań umożliwiających integrację tworzonych nowych komponentów z funkcjonującymi produktami;
 • Testowanie prototypowych wersji produktów i funkcjonalności;
 • Opracowywanie niezbędnej dokumentacji badawczej.

Opisane prace są i będą prowadzone przez Wnioskodawcę w sposób systematyczny - planowo, w oparciu o przyjętą metodykę i określony harmonogram dla poszczególnych czynności podejmowanych w ramach prac projektowych.

Prace badawczo-rozwojowe są i będą przez Wnioskodawcę rozgraniczane od pozostałej działalności (prace rutynowe), prowadzonej w ramach projektów Grupy 2.

Zdaniem Spółki, działalność prowadzona w ramach opisanych powyżej projektów Grupy 1, stanowi działalność badawczo-rozwojową. Działalność prowadzona w ramach projektów Grupy 2 nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej.

Wnioskodawca zaznacza, że:

 • w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „Ustawa o CIT”);
 • zamierza prowadzić działalność badawczo-rozwojową w sposób opisany powyżej również w przyszłości;
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka będzie wyodrębniać koszty działalności badawczo-rozwojowej;
 • może i będzie mógł w przyszłości określić, jaka część wynagrodzenia pracowników dotyczy działalności badawczo-rozwojowej - w oparciu o prowadzoną analizę zaangażowania czasowego pracowników w działania badawczo-rozwojowe oraz pozostałe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 10 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. Organu 18 lipca 2018 r.):

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, przytoczona w stanie faktycznym działalność Spółki dotycząca realizacji zadań badawczo-rozwojowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w szczególności stanowi prace rozwojowe i badania przemysłowe, o których mowa w art. 4a pkt 27c i 28 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Na podstawie art. 4a pkt 27c ustawy o CIT, badania przemysłowe to „badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych”.

Art. 4a pkt 28 ustawy o CIT stanowi, że przez prace rozwojowe rozumieć należy „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.”

Jak stanowią powoływane przepisy, działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca m.in. badania przemysłowe i prace rozwojowe, podejmowane systematycznie i w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje zatem m.in. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie stanowią one prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do tych już istniejących.

Głównym celem realizowanych przez Spółkę czynności badawczo-rozwojowych jest opracowywanie nowych, ulepszonych lub zmienionych produktów, systemów, funkcjonalności oraz rozwiązań w zakresie produktów oferowanych przez Grupę B poprzez wykorzystywanie i rozwijanie dostępnych technologii i wiedzy specjalistycznej. Działalność podejmowana przez pracowników Spółki służy poprawie charakterystyk, czy parametrów poszczególnych części produktu. W ten sposób określane są także roczne cele poszczególnych jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy, odpowiedzialnych za działalność B+R.

Pracownicy Spółki, poprzez tworzenie nowych oraz rozwijanie dotychczas znanych rozwiązań łączą istniejącą wiedzę oraz zdobywają nową, w celu stworzenia produktów dotychczas niedostępnych na rynku i ulepszenia tych już oferowanych, w sposób polegający na wniesieniu znaczących usprawnień do stosowanych rozwiązań produktowych.

Wnioskodawca podkreśla, że czynności badawczo-rozwojowe podejmowane przez pracowników Spółki w poszczególnych projektach Grupy 1, nie dotyczą prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do już istniejących produktów - takie czynności nie są uznawane przez Wnioskodawcę za działania badawczo-rozwojowe (i, jak wskazano, nie są objęte przedmiotem niniejszego wniosku).

Na nierutynowy charakter prowadzonej działalności wskazuje fakt, że prace zaliczane przez Wnioskodawcę do kategorii badawczo-rozwojowych, najczęściej poprzedzone są zdefiniowaniem unikatowych wymagań, a w trakcie wykonywania zadań pracownicy Spółki często stają przed koniecznością zmierzenia się z niepewnością badawczą, tj. sytuacją w której w danym obszarze (w momencie definiowania) brakuje określonych informacji, niezbędnych w celu stworzenia nowego lub ulepszonego rozwiązania przez Spółkę. Wymaga to opracowania koncepcji danego rozwiązania lub funkcjonalności (która nie posiada jeszcze modelowego sposobu postępowania), w tym rozważenie, czy opracowanie rozwiązania jest możliwe przy użyciu zakładanych metod.

Prace składają się z wyraźnych etapów, w ramach których powstają prototypy, następnie są one testowane i weryfikowana jest ich przydatność. Każdy etap polega na opracowywaniu wskazanych tematów badawczych poprzez tworzenie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Co do zasady prace projektowe kończą się powstaniem prototypu, podlegającego testowaniu.

Rozwiązania te powstają w wyniku twórczej pracy pracowników Spółki, którzy samodzielnie muszą znaleźć optymalne rozwiązania zagadnień. Istotną rolę w procesie odgrywa także testowanie opracowywanych rozwiązań pod kątem spełniania określonych wstępnie wymagań.

W odniesieniu do powyższego, Wnioskodawca podkreśla również, że pracownicy Spółki to najwyższej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, m.in. konstruktorzy, inżynierowie, informatycy, analitycy, programiści, specjaliści rozwoju oprogramowania, testerzy. W sposób ciągły podnoszą oni swoje kwalifikacje, zdobywają nową wiedzę w dziedzinie swojej specjalizacji. Dzięki ich twórczej pracy możliwe jest rozwijanie innowacyjnych produktów. Prace prowadzone w Spółce przyczyniają się do rozwoju i ulepszenia działalności prowadzonej przez całą Grupę B.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że opisana w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym działalność prowadzona przez Wnioskodawcę wpisuje się w przedstawioną wyżej definicję badań przemysłowych, obejmującą zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu tworzenia opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Prace prowadzone przez Spółkę polegają bowiem i mają na celu gromadzenie wiedzy oraz umiejętności dla m.in. tworzenia rozwiązań prototypowych stanowiących części składowe złożonych produktów i ich testowanie w ramach opracowanej metodyki. Czynności wykonywane przez Spółkę w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych wpisują się zatem, w definicję badań przemysłowych wskazaną w ustawie o CIT.

W odniesieniu do kwalifikacji działalności prowadzonej przez Spółkę jako prace rozwojowe, stwierdzić należy, że zgodnie z przytoczoną definicją ustawową, za prace rozwojowe uznaje się w szczególności kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w tym opracowywanie prototypów, demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Jak wskazano w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, działania podejmowane przez Spółkę polegają na wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności w celu rozwoju nowych rozwiązań technicznych / elementów do wykorzystania w produktach oferowanych przez Spółki klientom lub też do dalszego rozwoju produktów Spółki. Czynności wykonywane przez pracowników Spółki w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych wpisują się zatem w definicję prac rozwojowych wskazaną w ustawie o CIT.

Działalność Spółki w zakresie opisywanych prac badawczo-rozwojowych spełnia również przesłankę systematyczności wskazaną w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT - realizacja projektów badawczo-rozwojowych odbywa się bowiem regularnie, w sposób planowy (zgodnie z harmonogramem) i jest jednym z podstawowych zadań Spółki, niezbędnym dla zapewnienia stałego rozwoju oferty Spółki i Grupy B. W sposób szczególny potwierdza to fakt, że podejmowane prace B+R są wynikiem opracowanych założeń w zakresie racjonalizacji kosztów w danym roku.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisywane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym prace Spółki, polegające na projektowaniu i tworzeniu nowych, zmienionych oraz ulepszonych produktów, rozwiązań, funkcjonalności poprzez budowanie i ulepszanie rozwiązań produktowych (które to będą mogły zostać wykorzystane przez Wnioskodawcę w przyszłości w trakcje realizacji dalszych projektów lub tez takich, które bezpośrednio wpływają na istniejący produkt), a następnie ich testowanie, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in., wydana w częściowo podobnym stanie faktycznym interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 16 sierpnia 2016 r. o sygn. IPPB5/4510-641/16-3/MR przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że [...] projekty prowadzące do stworzenia oraz zmodernizowania już istniejących produktów lub rozwiązań informatycznych stanowią prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a ust. 26 ustawy o CIT.

Podobne, pozytywne stanowisko Ministra Finansów w zakresie uznania tego typu działalności za prace badawczo-rozwojowe, przedstawiono w interpretacji indywidualnej z 24 stycznia 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-1.4510.334.2.2016.EN), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz w interpretacji z 26 stycznia 2017 r. (sygn. 3063- ILPB2.4510.157.2016.2.AO), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Analogiczny pogląd przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach podatkowych:

 • z 26 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.105.2017.2.IZ),
 • z 3 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.247.2017.1.IZ),
 • z 13 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.204.2017.1.IZ),
 • z 30 stycznia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.398.2017.1.JC),
 • z 7 lutego 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.481.2017.1.BG),
 • z 19 lutego 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.380.2017.1.JF).

Co więcej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

 • w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.687.2016.2.PS) potwierdził prawidłowość uznania za działalność B+R prac polegających na opracowywaniu dokumentacji technicznych (...) począwszy od koncepcji, poprzez projekt wstępny, projekt właściwy, czyli analogicznych do tych prowadzonych przez Wnioskodawcę.
 • w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.7.2017.1.APO) potwierdził, że za działalność badawczo-rozwojową mogą być uznane prace w ramach których Spółka przeprowadza badania polegające na ocenie przydatności konkretnych rodzajów technologii”, a „pracownicy Działu Konstrukcyjnego przeprowadzają liczne analizy, pomiary i symulacje mające na celu ocenę kluczowych parametrów badanych materiałów, surowców, komponentów czy technologii pod kątem możliwości ich zastosowania, tego typu prace podejmowane są również przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu wniosku z 10 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. Organu 18 lipca 2018 r.) Spółka wskazała, że w ramach uzupełnienia Wniosku o kwestię skutków podatkowych wynikających dla Wnioskodawcy ze spełniania ustawowych przesłanek prowadzenia działalności badawczo- rozwojowej, Spółka chce podkreślić, iż z faktu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej wynikają określone konsekwencje podatkowe - takie jak możliwość korzystania z Ulgi na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R, Ulga), wynikającej z art. 18d ustawy o CIT. Spółka jest zainteresowana korzystaniem z Ulgi, jeżeli jej działalność, będąca przedmiotem Wniosku, zostanie uznana za spełniającą przesłanki art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.