0111-KDIB1-3.4010.287.2018.1.BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia produktów indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ustawy o CIT”), uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prowadzone przez Wnioskodawcę prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o CIT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prowadzone przez Wnioskodawcę prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o CIT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatku CIT”) oraz jednym z wiodących producentów środków barwiących na terytorium Polski.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) w grupowaniu 20.12 - Produkcja Barwników i Pigmentów.

Oferowane przez Spółkę produkty dostępne są w postaci:

 • pigmentów proszkowych (tj. oxypermy, multipermy, ferropermy, cadmopermy),
 • koncentratów pigmentowych (tj. masterbatchy lub plastopermów) - są to środki barwiące na bazie polimerów, które charakteryzują się wysokim stężeniem pigmentu oraz dużą siłą barwienia,
 • past pigmentowych (disolpermy do systemów wodnych i niewodnych).

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, Spółka stale podnosi kompetencje swoich pracowników oraz inwestuje w nowe technologie, aby dostarczać klientom produkty o najwyższej jakości, przy uwzględnieniu zmieniających się warunków rynkowych oraz preferencji swoich konsumentów.

W tym celu, Spółka posiada wsparcie technologiczne doświadczonych specjalistów wraz z odpowiednim zapleczem badawczym, stanowiącym wyodrębniony organizacyjnie dział Badań i Rozwoju, zajmujący się tworzeniem nowych produktów, w tym również pod wymagania indywidualnego klienta m.in. w zakresie koloru, nośnika (tj. odpowiedni rodzaj tworzywa), wskazanej odporności na temperaturę oraz promieniowania UV.

Na stworzenie nowego produktu, indywidualnie dopasowanego do potrzeb danego klienta, składają się następujące etapy:

 1. Indywidualny wywiad z potencjalnym klientem prowadzony przez Specjalistów ds. Rozwoju Produktu, w ramach którego wypełniany jest kwestionariusz potrzeb klienta;
 2. Rejestracja kwestionariusza w systemie komputerowym, w którym Główny Specjalista ds. Badawczych przypisuje projekt do realizacji pracownikowi z działu Badań i Rozwoju oraz określa planowany termin jego realizacji;
 3. Na podstawie danych pozyskanych od klienta, pracownik rozpoczyna projektowanie Produktu z uwzględnieniem wszystkich aspektów technicznych i ekonomicznych dopasowanych do indywidualnych warunków klienta;
 4. Po uzyskaniu Produktu opartego o parametry dostosowane dla klienta, wysyłana jest bezpłatna próbka do testów;
 5. Klient testuje otrzymaną próbkę i przekazuje wynik:
  1. W sytuacji uzyskania wyniku pozytywnego Dział Handlowy dąży do realizacji zamówienia;
  2. W sytuacji uzyskania wyniku negatywnego, projekt wraca do działu badawczo-rozwojowego do korekty i realizowany jest zgodnie z punktami od 3) do 5a).

Wytworzenie nowego, indywidulanego produktu dla klienta wymaga przeprowadzenia szeregu prac badawczych m.in. w zakresie:

 • doboru koloru,
 • doboru nośnika (odpowiedniego rodzaju tworzywa),
 • selekcji surowców pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów użytkowych takich jak: odporność temperaturowa, odporność na promieniowanie UV, poziom migracji, odporność na warunki pogodowe,
 • zgodności produktu z aktami prawnymi (dopuszczenie do kontaktu z żywnością, dopuszczenie do zabawek, dopuszczenie do stosowania w rządzeniach elektrycznych itp.),
 • badań aplikacyjnych symulowanych w warunkach laboratoryjnych,
 • badań osiągniętych parametrów vs. parametrów oczekiwanych przez klientów.

Jedynie około 30% wszystkich prób kończy się powodzeniem, akceptacją ze strony klienta i de facto wdrożeniem produktu. Niewykorzystane próbki są z kolei następnie utylizowane.

Powyższe Prace nie są ukierunkowane na uzyskanie rutynowych/okresowych zmian Produktów.

Dodatkowo, stworzony i wdrożony produkt jest także następnie oferowany również innym klientom, stanowiąc zatem w tym zakresie nowy produkt Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia produktów indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ustawy o CIT”), uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój?

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzone prace w zakresie tworzenia produktów indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój.

Uzasadnienie stanowiska.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową (dalej: „koszty kwalifikowane”).

Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a ustawy CIT, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • Działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26).
 • Badaniach naukowych - oznacza to:
  • Badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowanie przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  • Badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowanie przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  • Badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badania linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (pkt 27).
 • Pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  • Opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  • Opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowana (pkt 28).

Działalność Wnioskodawcy jako działalność B+R.

W odniesieniu do prac rozwojowych ustawodawca położył nacisk na wiedzę i umiejętności oraz późniejsze ich wykorzystanie do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Jednocześnie jednak, z zakresu prac rozwojowych wyłączono prace obejmujące rutynowe i okresowe zmiany wprowadzone m.in. do produktów.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy za działalność badawczo-rozwojową należy uznać działalność spełniającą łącznie następujące przesłanki:

 • o charakterze twórczym, podejmowaną w sposób systematyczny,
 • polegającą na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności,
 • celem takiej działalności jest zwiększenie zasobów wiedzy lub jej wykorzystanie do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
 • działalność nie ma charakteru rutynowych i okresowych zmian.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, prowadzona działalność w zakresie tworzenia nowych produktów, indywidualnie dopasowanych do potrzeb danego klienta, spełnia przesłanki prac rozwojowych i tym samym może być uznana za przejaw działalności badawczo-rozwojowej.

W ocenie Wnioskodawcy, opisywana działalność niewątpliwie ma charakter twórczy – przed przystąpieniem do prac nie jest znany dokładny jej wynik. Klient, w wypełnionym formularzu określa pożądane właściwości i parametry, które następnie, na podstawie wielokrotnych badań, implementowane są do finalnego produktu. Tym samym, proces produkcji nie jest w żadnym stopniu mechaniczny czy zrutynizowany, ale wymaga określonej działalności twórczej. Działalność twórcza ma także charakter systematyczny - tworzenie produktów indywidualnie dopasowanych do potrzeb klientów jest jedną z podstawowych działalności Wnioskodawcy.

Podejmowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia również przesłankę wykorzystania wiedzy i umiejętności. Jak bowiem wskazano, stworzenie indywidualnego produktu wymaga przeprowadzenia szeregu badań m.in. w zakresie doboru odpowiedniego koloru, nośnika, odporności temperaturowej, poziomu migracji, odporności na warunki pogodowe czy odporności na promieniowanie UV. Opisywane badania wymagają zatem specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych w dziale Badań i Rozwoju, funkcjonującego w Spółce.

Wnioskodawca również wskazuje, iż spełniona jest także przesłanka celu prowadzonej działalności rozwojowej w postaci wykorzystania wiedzy do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Wszystkie bowiem opisane czynności o charakterze twórczym, polegające na wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności prowadzone są w celu stworzenia nowego produktu, indywidualnie dopasowanego do potrzeb klienta. Na spełnienie tej przesłanki wpływ ma także fakt, iż stworzone produkty są również następnie oferowane także innym klientom. W konsekwencji, produkt stworzony w wyniku indywidualnych ustaleń z danym klientem stanowi dla Spółki nowy produkt.

Opisywana działalność nie ma także charakteru prac rutynowych, polegających na wprowadzeniu okresowych zmian, o czym świadczy fakt, że jedynie około 30% próbek zostaje następnie wprowadzonych do obrotu i sprzedanych. Fakt ten zatem potwierdza, iż działalność ma charakter twórczy i innowacyjny, polegający na ciągłym zmienianiu i dostosowywaniu produktów Wnioskodawcy. Wprowadzone zmiany nie mają zatem charakteru rutynowego ani okresowego.

W tym zakresie Wnioskodawca również podkreśla, iż dla uznania danej działalności za przejaw działalności badawczo-rozwojowej, nie ma znaczenia jej finalny efekt, a istotny jest jedynie cel takiej działalności. W konsekwencji zatem, także próbki nieskomercjalizowane (zutylizowane) są wynikiem działalności badawczo-rozwojowej. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej z 22 marca 2018 r. wydanej przez Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.59.2018.1.IZ czy interpretacji indywidualnej z 25 września 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP2-1.4010.205.2017.1.JS.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy cały proces składający się na stworzenie nowego produktu należy uznać za przejaw działalności badawczo-rozwojowej. Poszczególne etapy są ze sobą nierozerwalnie połączone, stanowiąc wspólnie logiczną całość, której efektem jest powstanie nowego produktu.

Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawca przywołuje także szereg interpelacji indywidualnych wydawanych przez orany podatkowe, z których wynika, iż działalność podobna do tej prowadzonej przez Wnioskodawcę, uznawana jest za działalność o charakterze badawczo-rozwojowym:

 • Interpretacja indywidualna z 12 października 2017 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0111-KDIB1-3.4010.279.2017.1.MST.
  Interpretacja indywidualna wydana dla producenta oraz dystrybutora farb i lakierów. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi, iż działalność w zakresie dostosowania wyrobów do specyficznych potrzeb klientów stanowi działalność badawczo-rozwojową.
  • Interpretacja indywidualna z 24 stycznia 2017 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr 0461-ITPB3.4510.586.2016.1.PS.
  • Interpretacja indywidualna wydana dla producenta i dostawcy wysokiej jakości instalacji gazowych do zasilania pojazdów paliwem alternatywnym (LPG i CNG). Organ podatkowy uznał, iż całość działalności podatnika, której jednym z elementów jest tworzenie oprogramowania diagnostycznego do wizualizacji i konfiguracji parametrów wyrobów według indywidualnych potrzeb docelowego użytkownika, stanowi działalność o charakterze badawczo-rozwojowym.
  • Interpretacja indywidualna z 23 lutego 2018 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.475.2017.2.IZ.
  • Interpretacja indywidualna wydana dla producenta zaprawy murarskiej, klei do systemów ociepleń i ceramiki, farb fasadowych i wewnętrznych, lakierów czy mas uszczelniających. Organ podatkowy uznał, iż działalność podatnika w zakresie produkcji nowych wyrobów, począwszy od przygotowania receptury aż do uzyskania wymaganego certyfikatu, mieści się w definicji działalności badawczo-rozwojowej.
  • Interpretacja indywidualnej z 25 września 2017 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP2-1.4010.205.2017.1.JS.
  • Interpretacja indywidualna wydana dla podatnika z branży chemicznej prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji farb, lakierów, rozpuszczalników, szpachli, żywic oraz klejów. Organ podatkowy przyznał, iż prace prowadzone w dziale badań i rozwoju, polegające na tworzeniu nowych produktów oraz ulepszaniu istniejących, stanowią działalność badawczo-rozwojową.

  Podsumowanie.

  Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, realizowane przez niego prace mają charakter twórczy i są prowadzone w sposób systematyczny (stanowiąc jeden z podstawowych przedmiotów działalności Wnioskodawcy).

  Prace prowadzone w celu stworzenia indywidualnie dostosowanego produktu polegają na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności - w ich ramach wykonywane są bowiem wielorakie specjalistyczne próby badawcze. Dodatkowo, działalność ta wykonywana jest przez specjalistów z działu Badań i Rozwoju.

  Celem działalności jest stworzenie nowego produktu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Stworzony produkt następnie oferowany jest także innym klientom, stanowiąc zatem nowy produkt w portfolio Spółki.

  Przedmiotowe prace nie mają charakteru rutynowych czy okresowych zmian.

  Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy spełnienie ww. przesłanek, w świetle okoliczności faktycznych przedstawionych w opisie stanu faktycznego oraz przywiedzionych przepisów prawa potwierdzają, że przedmiotowa działalność stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 w zw. 28 ustawy CIT, uprawniającą do skorzystania z ulgi na badania i rozwój, na podstawie art. 18d ustawy CIT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.