0111-KDIB1-3.4010.183.2018.2.APO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- realizowane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
- Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione pod warunkiem, że zostały wcześniej rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 13 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 10 i 17 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • realizowane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione pod warunkiem, że zostały wcześniej rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • realizowane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.,
 • Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione pod warunkiem, że zostały wcześniej rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 maja 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.183.2018.1.APO wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 10 i 17 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest producentem urządzeń chłodniczych i niskotemperaturowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka oferuje rozwiązania chłodnicze dla branży sklepów spożywczych i supermarketów, sektora horeca i gastronomii, stacji benzynowych oraz medycyny, laboratoriów i farmacji. Spółka stale udoskonala swoje produkty w zakresie energooszczędności, wzornictwa, jakości i ergonomii. W Spółce funkcjonuje Dział Innowacji i Wdrożeń, który odpowiedzialny jest za ciągłe ulepszanie produktów, ich rozwój na rynku oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Obecnie, w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Spółka realizuje prace rozwojowe, które polegają między innymi na:

 • ulepszeniu funkcjonalności stołu chłodniczego oraz ułatwieniu eksploatacji i serwisowania,
 • wprowadzeniu unikalnej ekspozycji produktów zwiększającej ich atrakcyjność, umożliwieniu użycia różnorodnych nadstawek w zależności od potrzeb (np. w formie regaliku, kosza, przeszklonej witryny itp.),
 • zwiększeniu temperatury pracy (otoczenia) i zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej,
 • zwiększeniu powierzchni ekspozycji i transparentności oszklenia oraz z ergonomicznym systemem podnoszenia szyby frontowej,
 • opracowaniu innowacyjnej formuły ekologicznego czynnika ziębniczego o możliwie niskiej temperaturze wrzenia pozwalającego na wyeliminowanie czynników fluorowanych w urządzeniach niskotemperaturowych oraz na obniżenie temperatury wrzenia tam, gdzie czynniki fluorowane występują poza granicą zastosowania,
 • ulepszeniu konstrukcji szafy PRO wyposażonej w drzwi z szybą zespoloną i pedałem do otwierania dające mniejsze zużycie energii oraz zwiększoną ergonomię urządzenia,
 • ulepszeniu obiegu powietrza zwiększającym efektywność energetyczną urządzenia i optymalizację czasu trwałości produktu przechowywanego.

Zgodnie z obowiązującą u Wnioskodawcy procedurą „X”, projekty realizowane przez Spółkę i traktowane jako prace rozwojowe są identyfikowane jako nowy wyrób/prototyp. Pojęciem tym oznacza się wyroby, które w stosunku do dotychczas produkowanych wyróżnia lepsza jakość, inne parametry techniczne w stosunku do produkowanych, konkurencyjność i atrakcyjność na rynku, niższe koszty eksploatacji, bezpieczeństwo eksploatacji dla użytkownika i środowiska naturalnego. Projekt uznaje się za prototyp, jeśli stopień zaawansowania zmian w konstrukcji przekracza 30% w ocenie projektanta (kierownik TI). Zmiany decydujące o tym, że urządzenie jest prototypem, to np. nowy system chłodniczy, zmiana konstrukcji korpusu, zmiana zakresu temperaturowego pociągająca za sobą zmianę parametrów technicznych. Za prototyp nie uznaje się urządzenia powstałego na bazie prekursora o tej samej konstrukcji, lecz jedynie o innym wyglądzie i walorach estetycznych, jak również urządzeń, w których wprowadzone zostały jedynie drobne zmiany odświeżające design (przetłoczenia, rodzaj blachy) niewpływające na działanie urządzenia.

Wnioskodawca, w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w ramach struktury organizacyjnej, posiada wydzielony „Dział Innowacji i Wdrożeń”. Do podstawowych zadań działu należy:

 • wykonywanie prototypów i nietypowych wyrobów oraz ich testów,
 • prowadzenie prac konstrukcyjno-badawczych nowych wyrobów oraz aktualizacja dokumentacji konstrukcyjnej i instrukcji użytkowania produkowanych wyrobów,
 • prace badawczo-rozwojowe oraz opracowywanie planów inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie techniki i technologii,
 • inicjowanie i aktywny udział w projektach dotyczących działalności innowacyjno-badawczej w sferze chłodnictwa samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi, jednostkami naukowymi,
 • uczestniczenie w targach, sympozjach, szkoleniach i ciągłe śledzenie rynku i poziomu technologii.

Zgodnie ze wspomnianą już procedurą „X”, proces innowacji w Spółce może być inicjowany wielotorowo:

 • pracownik działu handlowego na podstawie zapytań, rozpoznania potrzeb rynku lub badania zadowolenia klienta inicjuje proces innowacji poprzez zgłoszenie zapotrzebowania do Działu Innowacji i Wdrożeń na opracowanie innowacji,
 • na podstawie analizy niezawodności i wydajności procesów, oceny stopnia realizacji ich celów, oceny jakości wyrobów lub usług, analizy reklamacji, oceny zdolności jakościowej procesów i maszyn, czy też oceny dostawców (audyty wewnętrzne i zewnętrzne w Spółce) inne komórki organizacyjne Spółki mogą zgłaszać zapotrzebowanie na opracowanie innowacji (w tym innowacji wyrobu, technologii bądź organizacji).

Zarówno w przypadku opracowania nowego wyrobu (prototypu) lub ulepszenia, kierownik TI rozpoczyna działania zgodnie z procedurą „Projektowanie i Rozwój”.

Projekty realizowane przez Spółkę w ramach podejmowanych prac badawczo-rozwojowych wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby, które Wnioskodawca zatrudnia w celu wykonywania prac badawczo-rozwojowych pracują na stanowiskach: kierownik Działu Innowacji i Wdrożeń, za-ca kierownika działu, elektromonter urządzeń chłodniczych, monter urządzeń chłodniczych (2 stanowiska), konstruktor (3 stanowiska) oraz specjalista konstruktor (2 stanowiska) i wykonują między innymi następujące zadania:

 • śledzenie trendów i potrzeb rynku przy współpracy z działem handlowym (marketingu) w zakresie funkcjonalności i ergonomii urządzeń,
 • montaż urządzeń prototypowych we współpracy z konstruktorami, prowadzenie dokumentacji fotograficznych (jeśli jest to wymagane w celu uzupełnienia dokumentacji konstrukcyjnej „papierowej”),
 • przekazywanie uwag do konstruktorów dotyczących optymalizacji konstrukcji, jej ewentualnych mankamentów pod kątem maksymalnej optymalizacji i funkcjonalności produktu,
 • budowa prototypów, prowadzenie testów, udział w procesie walidacji wyrobu,
 • sporządzanie stosownej dokumentacji potwierdzającej test urządzenia - karta testu wraz z załączonym wykresem temperaturowym,
 • czynny udział w projektach innowacyjnych realizowany samodzielnie, grupowo lub przy współpracy z inną instytucją,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych w urządzeniach prototypowych oraz przeprowadzanie próby elektrycznej,
 • tworzenie instrukcji obsługi, norm materiałowych, nadzór nad wdrażaniem wyrobu do produkcji, opracowywanie dokumentacji do zleceń wewnętrznych,
 • wsparcie zespołu montażowego przy czynnościach związanych z wykonaniem montażu nowego lub ulepszonego produktu, kontakt i wymiana doświadczeń z warsztatem montażowym,
 • tworzenie i prezentowanie wizualizacji, testowanie i walidowanie nowych oraz ulepszonych produktów,
 • optymalizacja i systematyczne doskonalenie techniczne produktów.

Co istotne, wszystkie wyżej wymienione zadania wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Dziale Innowacji i Wdrożeń na podstawie umów o pracę. Natomiast, zakres obowiązków każdego pracownika określony jest w jego karcie pracy.

Pracowników zatrudnionych w Dziale Innowacji i Wdrożeń można podzielić na:

 • pracowników TPRO (prototypowni) zajmujących się budową i testowaniem nowych urządzeń (elektromonter urządzeń chłodniczych, monter urządzeń chłodniczych),
 • pracowników TTIR zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi oraz „projektami utrzymaniowymi” (kierownik Działu Innowacji i Wdrożeń, zastępca kierownika działu, konstruktor oraz specjalista konstruktor).

Pracownicy TPRO (elektromonter urządzeń chłodniczych, monter urządzeń chłodniczych) całkowity czas swojej pracy faktycznie przeznaczają na realizacje projektów badawczo-rozwojowych. Nie zdarzają się sytuacje, aby byli delegowani do pracy w innym charakterze niż prace badawczo-rozwojowe. Naturalnie mogą zdarzyć się sytuacje, w których pracownicy TPRO będą nieobecni w pracy z powodu np. choroby czy urlopu, a na Spółce będzie nadal ciążył obowiązek wypłaty należnego wynagrodzenia za czas choroby lub urlopu.

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku pracowników TTIR zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi oraz „projektami utrzymaniowymi” (kierownik Działu Innowacji i Wdrożeń, zastępca kierownika działu, konstruktor oraz specjalista konstruktor). Pomimo tego, że osoby te są zatrudnione w Dziale Innowacji i Wdrożeń, wykonują również pewne obowiązki z zakresu niestanowiącego prac badawczo-rozwojowych i nie zawsze przeznaczają 100% swojego czasu pracy na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, gdyż przykładowo zajmują się ulepszeniami produktów. Tym samym można przyjąć, że pracownicy TTIR mogą wykonywać:

 • czynności badawczo-rozwojowe;
 • czynności utrzymaniowe.

Spółka prowadzi ewidencję, która zawiera informacje o zaangażowaniu czasowym poszczególnych pracowników nad określonymi, poszczególnymi projektami badawczo-rozwojowymi, realizowanymi w danym okresie przez Dział Innowacji i Wdrożeń oraz odpowiednio nad pozostałymi zadaniami. Ewidencja jest prowadzona w miesięcznych okresach rozliczeniowych, a zaangażowanie czasowe pracowników w danym miesiącu na poszczególne projekty badawczo-rozwojowe, realizowane w danym miesiącu, wyrażone jest w rzeczywistych godzinach pracy. Koszty wynagrodzeń rozliczane są natomiast wg średniej z MPK (tzn. miejsca powstawania kosztu) stawki godzinowej na projekt, którego dotyczy wykonywana praca. Po zsumowaniu rzeczywistych godzin pracy wykazanych w ewidencji odzwierciedlających zaangażowanie czasowe w prace badawczo-rozwojowe poszczególnych pracowników, Spółka jest w stanie określić wskaźnik, z którego wynika, w jakiej części czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracowników TTIR.

Wszyscy pracownicy Działu Innowacji i Wdrożeń otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie zasadnicze. Oprócz tego otrzymują lub mogą otrzymywać również premie, dodatki, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, oraz inne świadczenia, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić zgodnie z przepisami Kodeksu pracy lub umów o pracę, jak również inne dodatkowe świadczenia, które zostały przyznane lub mogą zostać przyznane przez Spółkę pracownikom. Wszystkie powyższe wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia pracowników Działu Innowacji i Wdrożeń Spółka, jako płatnik, zalicza do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatki dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.).

Ponadto, w procesie budowy urządzeń prototypowych (innowacyjnych) w ograniczonym zakresie biorą udział również pracownicy spoza Działu Innowacji i Wdrożeń, np. Blacharni, Izolowania, Utrzymania Ruchu. Zadaniem tych pracowników jest wsparcie w zakresie przygotowania komponentów do konstrukcji prototypu (np. cięcie blachy, izolowanie korpusu) oraz wykonania specjalistycznych narzędzi bez których wytworzenie nowego wyrobu byłoby niemożliwe. Bez pracy tych osób nie powstałoby urządzenie prototypowe lub Spółka byłaby zobowiązana do zakupu usług/części/półfabrykatów na zewnątrz.

Również w przypadku tych pracowników Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy pozwalającą ustalić, w razie potrzeby, procentowy udział czasu poświęconego przez poszczególnych pracowników na realizację prac badawczo-rozwojowych w całkowitym czasie pracy. Tak samo jak w przypadku pracowników TTIR, ewidencja jest prowadzona w miesięcznych okresach rozliczeniowych, a zaangażowanie czasowe pracowników w danym miesiącu na poszczególne projekty badawczo-rozwojowe, realizowane w danym miesiącu, wyrażone jest w rzeczywistych godzinach pracy. Koszty wynagrodzeń rozliczane są natomiast wg średniej z MPK (tzn. miejsca powstawania kosztu) stawki godzinowej na projekt, którego dotyczy wykonywana praca. W konsekwencji, Spółka jest w stanie ustalić wartość kosztów pracowniczych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „u.p.d.o.p.”), poniesionych w związku z opisanymi wyżej pracami takiego pracownika.

W celu realizacji opisanych na wstępie wniosku projektów, Spółka w trakcie 2017 r. nabywała również materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo- rozwojową. Służyły one do budowy prototypów, prowadzenia testów nowych rozwiązań, badań niszczących jak również nieniszczących mających na celu poznanie własności zakupionych próbek.

Dodatkowo, Spółka zaznacza, że:

 • jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p.,
 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 i 3 u.p.d.o.p., nie zostaną spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • prowadzone prace badawczo-rozwojowe nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a u.p.d.o.p.,
 • koszty prac badawczo-rozwojowych nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p., oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością,
 • koszty ponoszone na rzecz działalności badawczo-rozwojowej są ewidencjonowane w systemie księgowym na kontach zespołu 55120 oraz 64020 z wyodrębnioną analityką. Analityką jest MPK - jako miejsce powstawania kosztów (TPRO - koszty sekcji produkcji prototypów, TTIR - koszty sekcji konstruktorów) oraz koszt rodzajowy (np. 411*-materiały; 429*-usługi; 431*-wynagrodzenia; 445*-ZUS pracodawcy, ZFŚS i inne pracownicze). Koszty badań i testów są rejestrowane na koncie 55120 projektach MPK TPRO. Natomiast, koszty produkcji urządzeń prototypowych są rejestrowane na koncie 64020 z analityką (koszt rodzajowy j.w.). Koszty wynagrodzeń pracowników z MPK TPRO i TTIR dotyczące pracy bezpośrednio na rzecz budowanego prototypu są przeksięgowywane z konta 55120 na 64020. Przy czym, koszt wynagrodzenia wliczanego do kosztu wytworzenia nowego prototypu jest kalkulowany na podstawie średniej miesięcznej stawki godzinowej obliczanej dla poszczególnego MPK, stanowiącej iloczyn pełnego kosztu pracowników i dostępnych godzin w okresie miesiąca. Pełny koszt pracowników stanowi wynagrodzenie zasadnicze wraz z premiami i nagrodami, wynagrodzeniem chorobowym, wynagrodzeniem za urlop, składki ZUS pracownika i pracodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy realizowane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione pod warunkiem, że zostały wcześniej rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zgodnie z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p., badania naukowe oznaczają:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p., prace rozwojowe oznaczają nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym realizowane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe stanowią badania przemysłowe i prace rozwojowe, o których mowa powyżej, ponieważ:

 • są nakierowane na zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub znacznie ulepszonych technologii do produkcji urządzeń chłodniczych i niskotemperaturowych. Badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku stymulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach prototypów lub,
 • wykorzystują dostępną wiedzę do tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych technologii do produkcji urządzeń chłodniczych i niskotemperaturowych (z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany), w szczególności opracowania prototypów, które można wykorzystać do celów komercyjnych.

Ponadto, realizowane prace badawczo-rozwojowe mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie oraz mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia technologii do produkcji urządzeń diagnostycznych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, realizowane przez Spółkę prace badawczo- rozwojowe stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.

Ad. 2)

Na podstawie art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podkreślić należy, że rok podatkowy został przez ustawodawcę zdefiniowany w art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W konsekwencji powyższego, rok podatkowy jest podstawowym okresem rozliczeniowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a na podstawie art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., odliczenia od podstawy opodatkowania dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. 

Ponadto, w myśl art. 18e u.p.d.o.p., podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Podkreślić należy, że na podstawie art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, a w myśl art. 18e u.p.d.o.p., podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Podkreślić należy również, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), a ich stosowanie przez organy podatkowe nie może odbywać się według wykładni rozszerzającej, tzn. muszą być ściśle interpretowane.

Zatem, zgodnie z art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p., Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania odliczeń kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania, a koszty te muszą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Uznanie kosztu za koszt uzyskania przychodów następuje w oparciu o art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie taki koszt, który spełnia kumulatywnie warunki określone w cytowanym art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., czyli:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • jego poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, tj. istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania;
 • w momencie ponoszenia wydatku podatnik mógł obiektywnie oceniając oczekiwać skutku w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła,
 • nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.,
 • został właściwie udokumentowany.

Zatem, określony koszt staje się kosztem uzyskania przychodu przy wystąpieniu związku przyczynowo-skutkowego, o jakim mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym odliczenia kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono, pod warunkiem, że wydatki te zostały wcześniej rozpoznane przez podatnika jako koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.