0111-KDIB1-3.4010.150.2018.2.MBD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy ustalenia, czy:
- realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią i będą stanowiły działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT,
- fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe na swoją siedzibę od ... S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE nie powoduje i nie będzie powodować, że Wnioskodawca zostanie objęty przepisem art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, tzn. po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 18d i 18c Ustawy o CIT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.), uzupełniony 10 maja 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią i będą stanowiły działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe na swoją siedzibę od Agencji ... S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE nie powoduje i nie będzie powodować, że Wnioskodawca zostanie objęty przepisem art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, tzn. po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 18d i 18c Ustawy o CIT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią i będą stanowiły działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT,
 • fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe na swoją siedzibę od Agencji ... S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE nie powoduje i nie będzie powodować, że Wnioskodawca zostanie objęty przepisem art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, tzn. po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 18d i 18c Ustawy o CIT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 maja 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.150.2018.1.MBD wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 10 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: ,.Spółka”, „Wnioskodawca”) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest twórcą i producentem innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz gazowniczych itp. Obejmują one zarówno urządzenia odczytujące i transmitujące dane z dowolnego typu ciepłomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz węzłowych urządzeń zarządzających, jak również systemowe aplikacje informatyczne. Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie:

 • tworzenia oraz produkcji elektronicznych urządzeń odczytujących i transmitujących dane z dowolnego typu ciepłomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej itp. oraz węzłowych urządzeń zarządzających,
 • tworzenia oraz produkcji oprogramowania (np. firmware),
 • opracowywania dokumentacji technicznych urządzeń,
 • serwisu urządzeń produkowanych przez Spółkę.

Pozycja rynkowa Spółki, w tym wielkość sprzedaży jej produktów, jest stricte uzależniona od poziomu ponoszonych wydatków na prace badawcze i rozwojowe. Produkty Spółki muszą odpowiadać aktualnym potrzebom klientów, a zarazem muszą posiadać lepsze rozwiązania technologiczne niż wyroby oferowane przez konkurencję Wnioskodawcy. Prowadzone przez Spółkę prace badawcze i rozwojowe są skierowane na pozyskanie przewag konkurencyjnych, które prowadzą do wzrostu jej przychodów. Należy stwierdzić, że dla spółki innowacyjnej takiej jak Wnioskodawca, sukces prowadzonej działalności gospodarczej jest ściśle uzależniony od poziomu nakładów na badania i rozwój.

Celem działalności Spółki jako podmiotu gospodarczego, a przez to i jej wspólników, jest generowanie dochodu, rozumianego jako różnica między przychodem, a kosztami jego uzyskania. Aby ten cel gospodarczy realizować, Spółka dąży do tego, aby wyniki prac prowadzonych przez Spółkę komercjalizować. W związku z tym, prawie wszystkie wyniki prac prowadzonych przez Spółkę są sprzedawane na zewnątrz.

W 2018 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka realizuje prace badawcze i rozwojowe (dalej także jako: „Prace B+R”, „Prace badawczo-rozwojowe”), w tym prace związane z tworzeniem i projektowaniem nowych, zmienionych i ulepszonych urządzeń oraz prace związane z opracowywaniem prototypów. Spółka będzie realizować Prace B+R również w latach następnych.

Na potrzeby Prac B+R Spółka posiada wyodrębniony w strukturze wewnętrznej pion Prac B+R, który stanowi jeden z głównych i kluczowych działów Spółki odpowiedzialny za ich planowanie i realizację. Pracownicy zatrudniani przez Spółkę w ramach umowy o pracę wykonują w ramach swoich obowiązków wyłącznie czynności należące do kategorii prac badawczo-rozwojowych (zakresy ich obowiązków obejmują wyłącznie czynności mające cechy działalności badawczo- rozwojowej w rozumieniu Ustawy o CIT). Jednakże, są też pracownicy pion Prac B+R, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują także inne prace i podejmują działania (np. administracyjne) niemieszczące się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, jakkolwiek działania te pośrednio dotyczą prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, są niezbędne dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i stanowią znikomy ułamek wykonywanych przez pracowników czynności, co wynika z charakteru działalności Wnioskodawcy jako Spółki innowacyjnej. W Pracach B+R uczestniczą również pracownicy innych działów, w zależności od bieżących potrzeb. Od 2018 r. w Prace B+R są i będą zaangażowane również osoby zatrudnione na umowy o dzieło, umowy zlecenia. Prace B+R są i będą również realizowane przez osoby w ramach prowadzonych przez nie działalności gospodarczej.

Prace zaczynają się od otrzymania przez pion Prac B+R wytycznych (najczęściej w formie dokumentacji technicznej, nowej lub zmienionej) stworzenia odpowiedniego, dostosowanego do wymogów klienta produktu / technologii. Pion Prac B+R posiada pełne kompetencje w zakresie tworzenia nowych lub zmienionych produktów, technologii, procesów i usług, jest on w stanie projektować urządzenia, narzędzia oraz wykonywać inne prace o charakterze badawczo- rozwojowym.

Następnie, na podstawie stworzonej dokumentacji, rozwiązania innowacyjne są wdrażane do produkcji poprzez przeprowadzenie produkcji prototypu, testy, aż po proces walidacji wyrobu wewnętrznie w Spółce lub, jeżeli jest to wymagane, to również poprzez kontrolę przez jednostkę zewnętrzną (certyfikacja). W celu utrzymania się na rynku w tym segmencie Wnioskodawca prowadzi również Prace B+R nad zmniejszeniem czasochłonności produkcji, zmniejszeniem zużycia materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej) potrzebnych do produkcji oraz prowadzi wiele innych projektów optymalizujących proces produkcji.

Przykładami projektów, które Wnioskodawca uznaje za badawczo-rozwojowe mogą być:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie urządzenia odczytującego i transmitującego dane z ciepłomierzy:
  1. wykonanie projektu technicznego
  2. zaprojektowanie i napisanie oprogramowania (firmware)
  3. wykonanie prototypu urządzenia
  4. testy prototypu urządzenia
  5. certyfikacja urządzenia
  6. wykonanie urządzenia do produkcji
  7. udoskonalanie urządzenia np. aktualizacja oprogramowania (firmware), zmiany sprzętowe (hardware) itp.
 2. Stworzenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym przy wykorzystaniu technologii PLC
  1. wykonanie projektu terminala sterującego. W tym:
  2. 2.a.1. projekt platformy sprzętowej
   2.a.2. projekt obudowy
   2.a.3. instrukcja montażowa
   2.a.4. firmware urządzenia
   2.a.5. certyfikacja urządzenia
   2.a.6. aplikacja produkcyjna
   2.a.7. urządzenie produkcyjne
  3. wykonanie projektu koncentratora GSM komunikującego się z terminalami
  4. 2.b.1. projekt platformy sprzętowej
   2.b.2. projekt obudowy
   2.b.3. instrukcja montażowa
   2.b.4. firmware urządzenia
   2.b.5. certyfikacja urządzenia
   2.b.6. aplikacja produkcyjna
   2.b.7. urządzenie produkcyjne
  5. wykonanie systemu zdalnego zarządzania oświetleniem
  2.c.l. projekt interfejsu graficznego
  2.c.2. wytworzenie aplikacji
  2.c.3. instrukcja obsługi
  2.c.4. wdrożenie na serwerze
 3. Stworzenie inkasenckiego systemu walk/drive by do zdalnego odczytu wodomierzy, którego głównym elementem będzie nakładka na wodomierze z indukcyjną metodą detekcji obrotów wskazówki.
  1. wykonanie projektu nakładki z indukcyjną metodą detekcji obrotów wskazówki sterującego. W tym:
  2. 3.a.1. projekt platformy sprzętowej
   3.a.2. projekt obudowy
   3.a.3. instrukcja montażowa
   3.a.4. firmware urządzenia
   3.a.5. certyfikacja urządzenia
   3.a.6. aplikacja produkcyjna
   3.a.7. urządzenie produkcyjne
  3. wykonanie projektu urządzenia pośredniczącego w komunikacji z indukcyjną nakładką radiową a oprogramowaniem inkasenckim. W tym:
  4. 3.b.1. projekt platformy sprzętowej
   3.b.2. projekt obudowy
   3.b.3. instrukcja montażowa
   3.b.4. firmware urządzenia
   3.b.5. certyfikacja urządzenia
   3.b.6. aplikacja produkcyjna
   3.b.7. urządzenie produkcyjne
  5. wykonanie oprogramowania inkasenckiego na urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android.
  3.c.1. projekt interfejsu graficznego
  3.c.2. wytworzenie aplikacji
  3.c.3. instrukcja obsługi aplikacji
 4. Wykonanie modułu komunikacyjnego do odczytu gazomierza w oparciu o technologię NarrowBand IoT. W tym:
  1. projekt platformy sprzętowej
  2. projekt obudowy
  3. instrukcja montażowa
  4. firmware urządzenia
  5. certyfikacja urządzenia
  6. aplikacja produkcyjna
  7. urządzenie produkcyjne.

Prace B+R prowadzone przez Spółkę są dobrowolnie, a wynikające z powyższych przesłanek, nakierowane są na sferę technologiczną (dążenie do stosowania najnowszych technologii odpowiadających najnowszym trendom), optymalizację procesów wewnętrznych (podnoszenie efektywności wewnątrz organizacji) oraz produktową (rozwój nowych produktów/usług lub zmiany w istniejących produktach/usługach).

Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter oraz naturę prowadzonej przez Spółkę działalności, nie jest możliwe sprecyzowanie we wniosku wszystkich konkretnych projektów realizowanych przez Spółkę, zarówno tych, które są związane z bieżącą działalnością, jak i tych związanych z rozwojem i wizją działania Spółki. Wnioskodawca zaznacza, że z powodów wskazanych przez Spółkę powyżej, zaprezentowane przykłady nie stanowią kompletnej listy realizowanych projektów. Wnioskodawca prezentując powyższą listę wskazuje obszary, w których Spółka prowadzi Prace B+R. Jednocześnie, Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym wskazuje charakterystykę prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i obszary, których te prace dotyczą w korespondencji z prowadzoną działalnością biznesową.

Reasumując, realizowane prace nad projektami:

 1. są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii określonej przez dedykowanych pracowników,
 2. mają charakter twórczy/innowacyjny, gdyż są nakierowane na wypracowanie lub wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych urządzeń spełniających cele i założenia klienta,
 3. dotyczą opracowywania nowych produktów lub zmian w istniejących produktach.

Powyższe Prace B+R nie polegają w szczególności na wprowadzaniu rutynowych, standardowych oraz okresowych zmian w produktach, procesach czy usługach.

W związku z powyższym, Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac B+R ponosi i będzie ponosił w 2018 r. i latach późniejszych szereg różnego rodzajów kosztów (dalej jako: „Koszty B+R”).

Przykładowe koszty związane z Pracami badawczo-rozwojowymi ponoszone przez Wnioskodawcę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. i o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm. dalej: „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych”) - w części finansowanej przez Wnioskodawcę jako płatnika składek,
 • szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R związane z prowadzeniem tych prac,
 • koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac B+R.

W odniesieniu do osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ponosi oraz będzie ponosić następujące Koszty B+R:

 • koszty wynagrodzenia wraz z kosztami składek z tytułu tych należności określone w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych współpracowników realizujących prace na podstawie umów zlecenia,
 • koszty wynagrodzenia współpracowników realizujących prace na podstawie umów o dzieło,
 • koszty wynagrodzenia współpracowników działających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • szkolenia oraz podróże współpracowników w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej.

Jak już to powyżej zasygnalizowano, pracownicy, którzy realizują Prace B+R mogą również wykonywać inne czynności - np. natury administracyjnej. W związku z tym Wnioskodawca, prowadzi ewidencję czasu pracy, pozwalającą ustalić, w razie potrzeby, procentowy udział czasu poświęconego przez poszczególnych pracowników na realizację Prac B+R w całkowitym czasie pracy wykonanej przez nich w trakcie miesiąca.

Wnioskodawca w ramach Prac badawczo-rozwojowych ponosi także Koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (innych niż budynki, budowle, samochody osobowe, lokale będące odrębną własnością) m.in:

 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Prac badawczo-rozwojowych,
 • amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego - serwerów, macierzy dyskowych, sprzętowych firewall, zasilaczy awaryjnych, switchy zarządzalnych, switchy core, komputerów, laptopów, monitorów, tabletów, kart graficznych, dysków itp., wykorzystywanego przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe,
 • amortyzacja mebli i wyposażenia biurowego - biurek, foteli, krzeseł, itp., wykorzystywanych przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe.

Wnioskodawca w ramach Prac badawczo-rozwojowych ponosi także Koszty B+R dotyczące odpisów amortyzacyjnych środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000,00 zł. W przypadku tych środków trwałych oraz wartości niematerialnym i prawnych Wnioskodawca dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do używania danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.

Dodatkowo, Wnioskodawca do Kosztów B+R zalicza również wydatki na:

 • zakup oraz utrzymanie licencji i różnego rodzaju oprogramowania,
 • nabycie surowców oraz materiałów.

W ramach prowadzonych Prac B+R może także wyjątkowo dojść do następujących sytuacji:

 • zaniechania prac - ze względu na brak prawdopodobieństwa zakończenia prac ze skutkiem pozytywnym lub ze względu na przyjęcie rozwiązań odmiennych niż będących przedmiotem prowadzonych prac. Spółka może podjąć decyzję o ich zaniechaniu, decyzja o zaniechaniu prac jest równoznaczna z ich zakończeniem, w momencie podejmowania decyzji o zaniechaniu pracy. Spółka jest przekonana o bezcelowości i braku ekonomicznego uzasadnienia dla dalszych działań,
 • zakończenia prac ze skutkiem negatywnym - prowadzone prace rozwojowe były kontynuowane aż do realizacji wszystkich planowanych etapów i prób, ale nie udało się uzyskać założonych celów.

Wnioskodawca oświadcza, że Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Spółka jednakże wynajmuje pomieszczenia biurowe (tu znajduje się też siedziba Spółki) od Agencji ...S.A. zarządzającą Inkubatorem Technologicznym („SIT”), które znajdują się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”). Spółka - poza obniżką czynszu w latach 2012-2017 (czynsz na stawkach preferencyjnych) - nie dostała żadnych innych preferencji / zwolnień itp. w tym zakresie. Obniżka czynszu trwa od roku 2012 przy czym od roku 2017 wartości czynszu wzrosły zbliżając się do 80% kosztów utrzymania ponoszonych przez SIT (większej stawki niż 80% SIT zastosować nie może). Tak jak wyżej wspomniano Spółka nie ma zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Spółka jedynie wynajmuje, pomieszczenia biurowe, które fizycznie znajdują się na terenie SSE.

W 2018 r. Spółka nie korzystała z żadnych preferencji/zwolnień itp. (w tym w szczególności podatkowych) wynikających z faktu, że najmujące pomieszczenia są na terenie SSE, oprócz opisanej powyżej obniżki czynszu. W latach następnych Spółka nie będzie korzystała z żadnych preferencji/zwolnień itp. (w tym w szczególności podatkowych) wynikających z faktu, że najmujące pomieszczenia są na terenie SSE oprócz opisanej powyżej obniżki czynszu.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że:

 • prowadzone Prace badawczo-rozwojowe nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a) Ustawy o CIT,
 • Koszty B+R oraz koszty czynszu nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością,
 • Koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
 • wszystkie rodzaje ponoszonych Kosztów B+R oraz kosztów czynszu nie są i nie będą zwracane Spółce w jakiejkolwiek formie,
 • jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT,
 • będzie prowadzić działalność w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości,
 • będzie wykazywał w zeznaniach podatkowych koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • Koszty B+R oraz koszty czynszu są zaliczane i będą zaliczane przez Spółkę także do kosztów podatkowych w postaci „jednorazowej” lub odpisów amortyzacyjnych,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczy limitów określonych w Ustawie o CIT,
 • zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e Ustawy o CIT.

Koszty B+R oraz koszty czynszu są i będą ewidencjonowanie w systemie księgowym Wnioskodawcy.

Wnioskodawca podkreśla, że wniosek dotyczy wyłącznie roku 2018 i lat następnych. Wnioskodawca wystąpi z osobnym wnioskiem dotyczącym roku 2017.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 9 maja 2018 r. – data wpływu 10 maja 2018 r., wskazano że:

 • wydatki poniesione na szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R, związane z prowadzeniem tych prac, stanowią należności tych pracowników z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wydatki poniesione na szkolenia współpracowników, stanowią należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią i będą stanowiły działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „Ustawy o CIT”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe na swoją siedzibę od Agencji ...S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE nie powoduje i nie będzie powodować, że Wnioskodawca zostanie objęty przepisem art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, tzn. po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 18d i 18c Ustawy o CIT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią i będą stanowić działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 Ustawy o CIT, badania naukowe oznaczają:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Zgodnie z art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, prace rozwojowe oznaczają nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Wnioskodawca jest twórcą i producentem innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz gazowniczych itp. Obejmują one zarówno urządzenia odczytujące i transmitujące dane z dowolnego typu ciepłomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz węzłowych urządzeń zarządzających, jak również systemowe aplikacje informatyczne. Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie:

 • tworzenia oraz produkcji elektronicznych urządzeń odczytujących i transmitujących dane z dowolnego typu ciepłomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej itp. oraz węzłowych urządzeń zarządzających,
 • tworzenia oraz produkcji oprogramowania (np. firmware),
 • opracowywania dokumentacji technicznych urządzeń,
 • serwisu urządzeń produkowanych przez Spółkę.

Pozycja rynkowa Spółki, w tym wielkość sprzedaży jej produktów, jest stricte uzależniona od poziomu ponoszonych wydatków na prace badawcze i rozwojowe. Produkty Spółki muszą odpowiadać aktualnym potrzebom klientów, a zarazem muszą posiadać lepsze rozwiązania technologiczne niż wyroby oferowane przez konkurencję Wnioskodawcy. Prowadzone przez Spółkę prace badawcze i rozwojowe są skierowane na pozyskanie przewag konkurencyjnych, które prowadzą do wzrostu jej przychodów. Należy stwierdzić, że dla spółki innowacyjnej takiej jak Wnioskodawca, sukces prowadzonej działalności gospodarczej jest ściśle uzależniony od poziomu nakładów na badania i rozwój.

Celem działalności Spółki jako podmiotu gospodarczego, a przez to i jej wspólników, jest generowanie dochodu, rozumianego jako różnica między przychodem, a kosztami jego uzyskania. Aby ten cel gospodarczy realizować, Spółka dąży do tego, aby wyniki prac prowadzonych przez Spółkę komercjalizować. W związku z tym, prawie wszystkie wyniki prac prowadzonych przez Spółkę są sprzedawane na zewnątrz.

W 2018 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka realizuje Prace B+R w tym prace związane z tworzeniem i projektowaniem nowych, zmienionych i ulepszonych urządzeń oraz prace związane z opracowywaniem prototypów. Spółka będzie realizować Prace B+R również w latach następnych.

Na potrzeby Prac B+R Spółka posiada wyodrębniony w strukturze wewnętrznej pion Prac B+R, który stanowi jeden z głównych i kluczowych działów Spółki odpowiedzialny za ich planowanie i realizację. Pracownicy zatrudniani przez Spółkę w ramach umowy o pracę wykonują w ramach swoich obowiązków wyłącznie czynności należące do kategorii prac badawczo-rozwojowych (zakresy ich obowiązków obejmują wyłącznie czynności mające cechy działalności badawczo- rozwojowej w rozumieniu Ustawy o CIT). Jednakże, są też pracownicy pionu Prac B+R, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują także inne prace i podejmują działania (np. administracyjne) niemieszczące się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, jakkolwiek działania te pośrednio dotyczą prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej są niezbędne dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i stanowią znikomy ułamek wykonywanych przez pracowników czynności, co wynika z charakteru działalności Wnioskodawcy jako Spółki innowacyjnej. W Pracach B+R uczestniczą również pracownicy innych działów, w zależności od bieżących potrzeb. Od 2018 r. w Prace B+R są i będą zaangażowane również osoby zatrudnione na umowy o dzieło, umowy zlecenia. Prace B+R są i będą również realizowane przez osoby w ramach prowadzonych przez nie działalności gospodarczej.

Prace zaczynają się od otrzymania przez pion Prac B+R wytycznych (najczęściej w formie dokumentacji technicznej, nowej lub zmienionej) stworzenia odpowiedniego, dostosowanego do wymogów klienta produktu/technologii. Pion Prac B+R posiada pełne kompetencje w zakresie tworzenia nowych lub zmienionych produktów, technologii, procesów i usług, jest on w stanie projektować urządzenia, narzędzia oraz wykonywać inne prace o charakterze badawczo- rozwojowym.

Następnie, na podstawie stworzonej dokumentacji, rozwiązania innowacyjne są wdrażane do produkcji poprzez przeprowadzenie produkcji prototypu, testy, aż po proces walidacji wyrobu wewnętrznie w Spółce lub, jeżeli jest to wymagane, to również poprzez kontrolę przez jednostkę zewnętrzną (certyfikacja). W celu utrzymania się na rynku w tym segmencie, Wnioskodawca prowadzi również Prace B+R nad zmniejszeniem czasochłonności produkcji, zmniejszeniem zużycia materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej) potrzebnych do produkcji oraz prowadzi wiele innych projektów optymalizujących proces produkcji.

Przykładami projektów, które Wnioskodawca uznaje za badawczo-rozwojowe mogą być:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie urządzenia odczytującego i transmitującego dane z ciepłomierzy:
  1. wykonanie projektu technicznego,
  2. zaprojektowanie i napisanie oprogramowania (firmware),
  3. wykonanie prototypu urządzenia,
  4. testy prototypu urządzenia,
  5. certyfikacja urządzenia,
  6. wykonanie urządzenia do produkcji,
  7. udoskonalanie urządzenia np. aktualizacja oprogramowania (firmware), zmiany sprzętowe (hardware) itp.
 2. Stworzenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym przy wykorzystaniu technologii PLC:
  1. wykonanie projektu terminala sterującego. W tym:
  2. 2.a.1. projekt platformy sprzętowej
   2.a.2. projekt obudowy
   2.a.3. instrukcja montażowa
   2.a.4. firmware urządzenia
   2.a.5. certyfikacja urządzenia
   2.a.6. aplikacja produkcyjna
   2.a.7. urządzenie produkcyjne
  3. wykonanie projektu koncentratora GSM komunikującego się z terminalami
  4. 2.b.1. projekt platformy sprzętowej
   2.b.2. projekt obudowy
   2.b.3. instrukcja montażowa
   2.b.4. firmware urządzenia
   2.b.5. certyfikacja urządzenia
   2.b.6. aplikacja produkcyjna
   2.b.7. urządzenie produkcyjne
  5. wykonanie systemu zdalnego zarządzania oświetleniem
  2.c.l. projekt interfejsu graficz
  nego
  2.c.2. wytworzenie aplikacji
  2.c.3. instrukcja obsługi
  2.c.4. wdrożenie na serwerze
 3. Stworzenie inkasenckiego systemu walk/drive by do zdalnego odczytu wodomierzy, którego głównym elementem będzie nakładka na wodomierze z indukcyjną metodą detekcji obrotów wskazówki.
  1. wykonanie projektu nakładki z indukcyjną metodą detekcji obrotów wskazówki sterującego. W tym:
  2. 3.a.1. projekt platformy sprzętowej
   3.a.2. projekt obudowy
   3.a.3. instrukcja montażowa
   3.a.4. firmware urządzenia
   3.a.5. certyfikacja urządzenia
   3.a.6. aplikacja produkcyjna
   3.a.7. urządzenie produkcyjne
  3. wykonanie projektu urządzenia pośredniczącego w komunikacji z indukcyjną nakładką radiową a oprogramowaniem inkasenckim. W tym:
  4. 3.b.1. projekt platformy sprzętowej,
   3.b.2. projekt obudowy
   3.b.3. instrukcja montażowa
   3.b.4. firmware urządzenia
   3.b.5. certyfikacja urządzenia
   3.b.6. aplikacja produkcyjna
   3.b.7. urządzenie produkcyjne
  5. wykonanie oprogramowania inkasenckiego na urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android.
  3.c.1. projekt interfejsu graficznego
  3.c.2. wytworzenie aplikacji
  3.c.3. instrukcja obsługi aplikacji
 4. Wykonanie modułu komunikacyjnego do odczytu gazomierza w oparciu o technologię NarrowBand IoT. W tym:
  1. projekt platformy sprzętowej
  2. projekt obudowy
  3. instrukcja montażowa
  4. firmware urządzenia
  5. certyfikacja urządzenia
  6. aplikacja produkcyjna
  7. urządzenie produkcyjne

Prace B+R prowadzone przez Spółkę są dobrowolnie, a wynikające z powyższych przesłanek, nakierowane są na sferę technologiczną (dążenie do stosowania najnowszych technologii odpowiadających najnowszym trendom), optymalizację procesów wewnętrznych (podnoszenie efektywności wewnątrz organizacji) oraz produktową (rozwój nowych produktów/usług lub zmiany w istniejących produktach/usługach).

Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter oraz naturę prowadzonej przez Spółkę działalności, nie jest możliwe sprecyzowanie we wniosku wszystkich konkretnych projektów realizowanych przez Spółkę, zarówno tych, które są związane z bieżącą działalnością, jak i tych związanych z rozwojem i wizją działania Spółki. Wnioskodawca zaznacza, że z powodów wskazanych przez Spółkę powyżej, zaprezentowane przykłady nie stanowią kompletnej listy realizowanych projektów. Wnioskodawca prezentując powyższą listę wskazuje obszary, w których Spółka prowadzi Prace B+R. Jednocześnie, Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym wskazuje charakterystykę prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i obszary, których te prace dotyczą w korespondencji z prowadzoną działalnością biznesową.

Reasumując, realizowane prace nad projektami:

 1. są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii określonej przez dedykowanych pracowników,
 2. mają charakter twórczy/innowacyjny, gdyż są nakierowane na wypracowanie lub wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych urządzeń spełniających cele i założenia klienta,
 3. dotyczą opracowywania nowych produktów lub zmian w istniejących produktach.

Powyższe Prace B+R nie polegają w szczególności na wprowadzaniu rutynowych, standardowych oraz okresowych zmian w produktach, procesach czy usługach.

Prowadzone przez Spółkę Prace B+R nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a) Ustawy o CIT.

Prace B+R są realizowane w sposób systematyczny według określonych harmonogramów, najlepszych praktyk i obowiązujących regulacji przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie.

Wszystkie ww. Prace B+R realizowane przez Wnioskodawcę cechują się innowacyjnością. Wnioskodawca podejmuje i będzie podejmował Prace B+R w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Efektem Prac B+R Spółki będą nowe, zmienione lub ulepszone produkty, procesy i usługi, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany.

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy, realizowane przez niego Prace B+R stanowią badania przemysłowe lub prace rozwojowe, o których mowa powyżej, ponieważ:

 • są nakierowane na zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub znacznie ulepszonych produktów/ usług, algorytmów, skryptów, kodów informatycznych, jak również wszelkich niezbędnych wytworów, takich jak: rysunki koncepcyjne, plany, schematy procesowe, tłumaczenia,
 • te prace i badania uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku stymulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach wersji pilotażowych lub
 • wykorzystują dostępną wiedzę do tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów/usług, algorytmów, skryptów, kodów informatycznych (z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany), w szczególności opracowania wersji pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych.

Ponadto, realizowane przez Spółkę Prace B+R mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie oraz mają na celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia produktów/usług, algorytmów, skryptów, kodów informatycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.260.2017.3.APO stwierdził, że: „Zatem wskazać należy, że innowacja jest to każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt, usługę bądź nową jakość. Może to być zmiana radykalna, dająca zupełnie nowy produkt, ale również cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia produktu. Dlatego też definicja tego słowa jest bardzo szeroka” (tak też m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2017 r., sygn. akt 1462- IPPB5.4510.21.2017.2.MR).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.352.2017.2.MST potwierdził, że takie cechy jak: ulepszenie produktu, systematyczność, brak rutynowości i okresowości zmian w produktach, zwiększanie zasobów wiedzy wykorzystywanych przez podatnika do tworzenia nowych zastosowań, tj. rozwiązań pozwalających na osiągnięcie wyższej jakości produktów świadczy o innowacyjności podejmowanych działań.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 6 listopada 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.241.2017.2.JS wskazał, że „Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Przesłankę te należy rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz, ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań”.

Także prototypowanie będące elementem Prac B+R Wnioskodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1- 3.4010.260.2017.3.APO stwierdził, że „W ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidacje nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów tub usług, których ostateczny kształt nie został określony. Prace rozwojowe mogą obejmować również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Wyżej opisane Projekty zawierają niewątpliwie elementy innowacyjności oraz wypełniają definicje ustawowe, odnoszące się do działalności badawczo-rozwojowej” (dla por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt 2461-IBPB-l-3.4510.112.2017.1.MST).

W związku z powyższym, należy uznać, że realizowane przez Wnioskodawcę Prace B+R stanowią i będą stanowiły działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT.

Ad. 2

To, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe na swoją siedzibę od Agencji ... S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE nie oznacza, że Wnioskodawca mieści się w przepisie art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, co oznacza, że po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 18d i 18e Ustawy o CIT, przysługuje i będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych stanowi, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Szczegółowe zasady udzielania zezwolenia, jego cofnięcia lub zmiany reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Wnioskodawca oświadcza, że Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Spółka jednakże wynajmuje pomieszczenia biurowe (tu znajduję się też siedziba Spółki) od Agencji ...S.A. zarządzającą SIT, które znajdują się na terenie SSE. Spółka - poza obniżką czynszu w latach 2012-2017 (czynsz na stawkach preferencyjnych) - nie dostała żadnych innych preferencji/zwolnień itp. w tym zakresie. Obniżka czynszu trwa od roku 2012, przy czym od roku 2017 wartości czynszu wzrosły zbliżając się do 80% kosztów utrzymania ponoszonych przez SIT (większej stawki niż 80% SIT zastosować nie może). Tak jak wyżej wspomniano Spółka nie ma zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Spółka jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe, które fizycznie znajdują się na terenie SSE. W 2018 r. Spółka nie korzystała z żadnych preferencji/zwolnień itp. (w tym w szczególności podatkowych) wynikających z faktu, że najmujące pomieszczenia są na terenie SSE oprócz opisanej powyżej obniżki czynszu. W latach następnych Spółka nie będzie korzystała z żadnych preferencji / zwolnień itp. (w tym w szczególności podatkowych) wynikających z faktu, że najmujące pomieszczenia są na terenie SSE oprócz opisanej powyżej obniżki czynszu.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wnioskodawca nie występował i nie otrzymał zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. W związku z tym nie jest pozbawiony prawa do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na mocy art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT.

Gdyby ustawodawca chciał pozbawić prawa do odliczenia kosztów kwalifikowanych wszystkich podatników mających jakikolwiek związek ze specjalną strefą ekonomiczną to sformułowałby przepis art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, w taki sposób, aby nie obejmował on tych podatników. W tym przypadku ustawodawca posłużył się zwrotem „prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia”. Dokonując wykładni przepisów podatkowych, podobnie jak i przepisów w innych gałęziach prawa, należy przyjąć założenie racjonalnego prawodawcy. W akcie prawnym każde użyte słowo ma znaczenie i nie można go pominąć w procesie wykładni prawa.

Zauważyć należy, że w orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie ukształtowany jest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, a jedynie w sytuacjach wątpliwych, gdy językowa wykładnia nie doprowadza do ustalenia jednoznacznej treści normy prawnej, należy skorzystać z innych metod wykładni w taki sposób, by wyinterpretowana norma spójna była z innymi normami skorelowanymi, jak również, by jednocześnie w pełni odzwierciedlała intencje racjonalnego ustawodawcy. Stanowisko to ma swoje oparcie przede wszystkim w założeniu, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo (tak też dla przykładu interpretacje indywidualne: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.39.2017.1.JKT oraz 0111-KDIB1-3.4010.128.2017.1. JKT, a także z 7 marca 2017 r., sygn. akt 246l-IBPB-1-3.4510.1099.2016.1.AB, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt ITPB3/4510-83/16-2/DK i Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 marca 2016 r., sygn. akt ILPB3/4510-1-565/15-2/KS).

Dokonując wykładni językowej art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, należy dojść do wniosku, że przepis ten obejmuje tylko sytuacje, w których podatnik na podstawie zezwolenia otrzymanego na mocy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Kluczowe w tym miejscu ma sformułowanie „na podstawie zezwolenia”.

Tak też organy podatkowe wskazując na warunki jakie musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej. Organy podatkowe wskazują, że podatnik nie może prowadzić w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2017 r., sygn. akt 3063-ILPB2.4510.255.2016.1.KS stwierdził, że:

 • ,,podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ww. ustawy, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ww. ustawy, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.”

Analogicznie stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 marca 2017 r., 3063-ILPB2.4510.235.2016.2.ŁM oraz z 22 marca 2017 r., 3063-ILPB2.4510.38.2017.2.ŁM.

Ustawodawca precyzyjnie określił powyższy warunek poprzez ograniczenie go do podatników działających w specjalnych strefach ekonomicznych, ale na podstawie zezwolenia. Nawet gdyby uznać, że powyższy przepis nie jest jasny, to należy stwierdzić, że niejasnych regulacji podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników, a w konsekwencji, jeśli takie regulacje okazują się ostatecznie wieloznaczne, to zgodnie z zasadą in dubio pro tributario. należy opowiedzieć się za rozwiązaniem uwzględniającym interes podmiotu obowiązanego do świadczeń podatkowych. W obecnym stanie prawnym obowiązuje zasada in dubio pro tributario (w razie wątpliwości na korzyść podatnika) wyrażona normatywnie w art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). Przepis ten zasadniczo kierowany jest do organów podatkowych, pośrednio adresatem normy czyni także podatnika. Zasadę tą należy rozumieć w ten sposób, że jeśli występują wątpliwości co do znaczenia przepisu w konkretnej sytuacji faktycznej, których nie będzie można usunąć w wyniku prawidłowo prowadzonej wykładni przepisów prawa podatkowego, to wówczas, stosując art. 2a Ordynacji podatkowej, należy przyjąć znaczenie przepisów korzystniejsze dla podatnika (por. interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r., nr PK4.8022.44.2015, Dz.Urz. MF 2016/4).

Tym bardziej za niedopuszczalne uznać trzeba analogiczne stosowanie nieprecyzyjnych przepisów podatkowych, czy też rozszerzające stosowanie jednoznacznych przepisów podatkowych, gdyby miało to na celu zwiększenie obowiązków podatkowych (por. uchwala siedmiu sędziów NSA z 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 4/16).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe na swoją siedzibę od Agencji ...S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE. W świetle powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie mieści się w przepisie art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT i w związku z tym nie jest pozbawiony prawa do odliczenia kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej. Po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 18d i 18e Ustawy o CIT, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 3 – 6 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.