Prace badawczo-rozwojowe | Interpretacje podatkowe

Prace badawczo-rozwojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace badawczo-rozwojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe
Fragment:
Niezbędne dla realizacji tych prac jest stanowisko badawcze nabyte przez Wnioskodawcę, zatem cena zakupu owego stanowiska badawczego powinna powiększać wartość kosztów prac badawczo-rozwojowych. W zakresie rozliczenia kosztów prac badawczo-rozwojowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca ma możliwość wyboru jednej z trzech metod rozliczenia wymienionych w art. 15 ust. 4a ustawy o PDOP. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie przez Ministra Finansów, że: nabycie przez Wnioskodawcę prawa do uzyskania patentu, rozpoznania wartości niematerialnej i prawnej w postaci patentu w momencie jego uzyskania i dokonywania amortyzacji podatkowej tego prawa, kontynuowane prace badawczo-rozwojowe po nabyciu stanowiska badawczego, które nie są bezpośrednio związane ze zgłoszeniem wynalazku, lecz dotyczą etapu wdrożenia wynalazku do produkcji i sprzedaży, stanowią koszty prac badawczo-rozwojowych, które powinny być odrębnie rozpatrywane od patentu z perspektywy ich rozliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów, cena zakupionego przez Wnioskodawcę stanowiska badawczego, które jest niezbędne do realizacji przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych, powinna powiększać wartość kosztów prac badawczo-rozwojowych, rozliczenia kosztów prac badawczo-rozwojowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może dokonać według jednej z trzech metod wymienionych w art. 15 ust. 4a ustawy o PDOP, przy czym wybór jednej z tych metod uzależniony jest wyłącznie od suwerennej decyzji Wnioskodawcy.
2015
5
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe dochodu z tytułu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przeznaczonego na cele statutowe.
Fragment:
W związku z wykonywanymi przez pracowników Politechniki obowiązkami, stosownie do przepisów m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też ustawy – Prawo własności przemysłowej powstają m.in. utwory, czy prawa do patentów (zwane dalej: wynikami prac badawczo-rozwojowych), do których prawa majątkowe nabywa Wnioskodawca. W związku z nabyciem tych wyników prac badawczo-rozwojowych Politechnika dokonuje ich tzw. komercjalizacji, m.in. poprzez przeniesienie praw majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych, czy udzielenie licencji na korzystanie z tych wyników prac badawczo-rozwojowych. W związku z tym Politechnika uzyskała w 2013 r. i będzie uzyskiwać w kolejnych latach od nabywców tych wyników prac badawczo-rozwojowych lub praw do korzystania z tych prac wynagrodzenie. Po zakończeniu roku podatkowego Politechnika przeznacza i będzie przeznaczać w kolejnych latach dochody na działalność statutową Politechniki. Do podstawowych zadań Uczelni należy: kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, (...)
2014
23
lip

Istota:
Moment powstania przychodu z tytułu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Fragment:
W związku z wykonywanymi przez pracowników Politechniki obowiązkami, stosownie do przepisów m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też ustawy – Prawo własności przemysłowej powstają m.in. utwory, czy prawa do patentów (zwane dalej: wynikami prac badawczo-rozwojowych), do których prawa majątkowe nabywa Wnioskodawca. W związku z nabyciem tych wyników prac badawczo-rozwojowych Politechnika dokonuje ich tzw. komercjalizacji, m.in. poprzez przeniesienie praw majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych, czy udzielenie licencji na korzystanie z tych wyników prac badawczo-rozwojowych. W związku z tym Politechnika uzyskała w 2013 r. i będzie uzyskiwać w kolejnych latach od nabywców tych wyników prac badawczo-rozwojowych lub praw do korzystania z tych prac wynagrodzenie. Po zakończeniu roku podatkowego Politechnika przeznacza i będzie przeznaczać w kolejnych latach dochody na działalność statutową Politechniki. Do podstawowych zadań Uczelni należy: kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, (...)
2014
23
lip

Istota:
Czy od 2009 r. Spółka była uprawniona do zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych, w miesiącu, w którym zostały poniesione (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
Fragment:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w art. 2 pkt 11 definiowała prace rozwojowe, jako prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Z kolei ta ostatnia ustawa, w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, zawierała w art. 2 pkt 3 następującą definicję prac rozwojowych: prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod. Jako przykłady definicji statystycznych prac rozwojowych można przedstawić definicje zawarte w PKD 2004 oraz PKD 2007: prace rozwojowe: prowadzenie prac doświadczalnych opartych na istniejącej wiedzy uzyskanej z badań naukowych i/lub doświadczeń praktycznych, ukierunkowane przede wszystkim na wyprodukowanie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń, a także zastosowanie nowych procesów technologicznych, systemów i usług oraz na ulepszeniu już istniejących (PKD 2004); prace rozwojowe: prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod (PKD 2007).
2012
30
paź

Istota:
Czy koszty zadania badawczego nie stanowią kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, koszty kwalifikowane zadania badawczego nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z przepisu tego wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, - w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Co istotne również, muszą być to wydatki, dzięki którym podatnik może osiągnąć przychód podlegający opodatkowaniu. Ustawodawca nie definiuje co należy rozumieć pod pojęciami „ w celu ” osiągnięcia przychodu, jak i „ zachowanie ” lub „ zabezpieczenie ” źródła przychodów.
2011
1
paź

Istota:
Jeżeli część badawcza Projektu, obejmująca badania przemysłowe (A.1.) oraz prace rozwojowe (A.2.) zakończy się wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej Spółki poprzez sprzedaż licencji na wytworzone oprogramowanie lub odpłatne udostępnianie oprogramowania do wykonania obliczeń oraz spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop, to czy w takiej sytuacji Spółka, jako wartość początkową tej wartości niematerialnej i prawnej, może przyjąć koszty:
 • pracownicze (wynagrodzenia i pochodne) - pracowników, którzy bezpośrednio biorą udział w części badawczej Projektu,
 • zewnętrznych badań, usług doradczych i równorzędnych związanych z częścią badawczą Projektu,
 • pracownicze (wynagrodzenia i pochodne) - pracowników, którzy bezpośrednio biorą udział w części rozwojowej Projektu,
 • kosztów amortyzacji licencji i sprzętu zakupionego, bądź używanego na podstawie leasingu finansowego na potrzeby Projektu w części badawczej i rozwojowej (zakup zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
 • Fragment:
  Z uwagi na fakt, że nakłady na prace badawczo-rozwojowe będą sfinansowane w części dotacją, do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tylko część amortyzacji odpowiadającej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej dotacji do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Stosownie do art. 16m ust. 1 pkt 3 updop, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ww. wartości niematerialnej i prawnej nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, 2A, 4, 5 wydano odrębne interpretacje indywidualne. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
  2011
  1
  paź

  Istota:
  Czy koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się tworzeniem danego Projektu Produktu związane z jego konstrukcją a także z przygotowaniem oprogramowania do niego prawidłowo zostały uznane przez Spółkę, jako koszty prac rozwojowych, rozliczane dla celów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia stworzenia Projektu Produktu i wdrożenia go do produkcji?
  Fragment:
  (...) prace badawczo-rozwojowe. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że także koszty i wydatki pracownicze oraz narzuty na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe powinny podlegać kapitalizacji do wartości początkowej kosztów prac badawczo-rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne.” Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki, należy uznać, iż koszty wynagrodzeń pracowników Spółki zaangażowanych bezpośrednio w pracę nad stworzeniem Projektu Produktu, oprogramowania do niego oraz przeprowadzenia testów prawidłowo zostały uznane przez Spółkę dla celów podatkowych za koszty prac rozwojowych. W związku z tym, biorąc pod uwagę treść art. 15 ust. 4a oraz art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT mogą być rozliczane przez Spółkę dla celów podatkowych: w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo poprzez odpisy amortyzacyjne w dowolnie ustalonym przez Spółkę okresie nie krótszym jednak niż 12 miesięcy od dnia stworzenia projektu Produktu i wdrożenia go do produkcji.
  2011
  1
  paź

  Istota:
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na opracowanie technologii wytwarzania nowego typu kolumny głośnikowej.
  Fragment:
  Jest to zgodne z zasadami określającymi specyfikę projektowania i budowy zestawów głośnikowych, czego dowodem jest liczna literatura tak polska, jak i obcojęzyczna, a także ogromna ilość rozwiązań, przed których wyborem staje projektant, które dopiero odpowiednio zestawione przybierają kształt końcowego produktu. Zużyte lub zniszczone elementy obejmowane były protokołem zniszczenia lub też, jeśli istniała możliwość ich zbycia, zostały sprzedane (Wnioskodawczyni wystawiła fakturę VAT). Na cele prowadzonych prac używane były również aktywa nabyte lub wniesione aportem przez Wnioskodawczynię w 2008 r. Ponoszone koszty Wnioskodawczyni planuje pokryć z przychodów uzyskiwanych w przyszłości ze sprzedaży kolumn głośnikowych wykonanych na podstawie opracowanej technologii wytwarzania. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo zaliczając ponoszone wydatki jako koszty podatkowe w miesiącach, w których są ponoszone, zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ realizowane prace rozwojowe zostały rozpoczęte po dniu 1 stycznia 2009 r., należy stosować do nich art. 22 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.
  2011
  1
  wrz

  Istota:
  Czy zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów art. 93 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty tych prac badawczo-rozwojowych, które zostały poniesione przez przejęte spółki przed połączeniem się z Wnioskodawcą i nie były zaliczane przez te spółki do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy prace badawczo-rozwojowe zostały lub zostaną zakończone przez Wnioskodawcę po połączeniu się spółek (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
  Fragment:
  W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów art. 93 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty tych prac badawczo-rozwojowych, które zostały poniesione przez przejęte spółki przed połączeniem się z Wnioskodawcą i nie były zaliczane przez te spółki do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy prace badawczo-rozwojowe zostały lub zostaną zakończone przez Wnioskodawcę po połączeniu się spółek (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty tych prac badawczo-rozwojowych, które zostały poniesione przez przejęte spółki przed połączeniem się z Wnioskodawcą i nie były zaliczane przez te spółki do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy prace badawczo-rozwojowe zostały lub zostaną zakończone przez Wnioskodawcę po połączeniu się spółek. Wnioskodawca – jako następca prawny przejętych spółek kapitałowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty prac rozwojowych poniesione przez Wnioskodawcę, jak i przez przejęte spółki. Na gruncie prawa podatkowego zasada sukcesji generalnej w przypadku połączenia spółek została wyrażona w art. 93 § 1 i 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.
  2011
  1
  sie

  Istota:
  Czy podlegają amortyzacji przez Wnioskodawcę koszty tych prac badawczo-rozwojowych, które zostały poniesione przez przejęte spółki przed połączeniem się z Wnioskodawcą i nie były zaliczane przez te spółki do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy prace badawczo-rozwojowe zostały lub zostaną, zaliczane przez Wnioskodawcę po połączeniu się spółek, a koszty prac rozwojowych spełniły albo będą spełniały warunki określone w przepisach art. 16b ust. 2 pkt 3 UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
  Fragment:
  BKIP 17 grudnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 3 marca 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy podlegają amortyzacji koszty tych prac badawczo-rozwojowych, które zostały poniesione przez przejęte spółki przed połączeniem się z Wnioskodawcą i nie były zaliczane przez te spółki do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy prace badawczo-rozwojowe zostały lub zostaną, zaliczane przez Wnioskodawcę po połączeniu się spółek, a koszty prac rozwojowych spełniły albo będą spełniały warunki określone w przepisach art. 16b ust. 2 pkt 3 UPDOP... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy podlegają amortyzacji koszty tych prac badawczo-rozwojowych, które zostały poniesione przez przejęte spółki przed połączeniem się z Wnioskodawcą i nie były zaliczane przez te spółki do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy prace badawczo-rozwojowe zostały lub zostaną, zaliczane przez Wnioskodawcę po połączeniu się spółek, a koszty prac rozwojowych spełniły albo będą spełniały warunki określone w przepisach art. 16b ust. 2 pkt 3 UPDOP... Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 25 lutego 2010 r. wezwano do ich uzupełnienia.
  2011
  1
  sie
  © 2011-2016 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.