Prace badawczo-rozwojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace badawczo-rozwojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca zakup samolotu (statku powietrznego) dokonany w przedstawionych okolicznościach sprawy winien rozliczyć jako koszty prac rozwojowych, a nie jako wydatek na nabycie i wytworzenie środka trwałego zaliczanego do symbolu KŚT 780 „Samoloty”.

Fragment:

Przewiduje się także, że w toku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych mogą powstać 4 patenty. Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych powstanie prototyp, który będzie służył działalności gospodarczej Wnioskodawcy - uzyskiwanie przychodów ze zleceń w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Nie jest też całkowicie wykluczone, że technologia budowy prototypu będzie dodatkowo komercjalizowana (niezależnie od działalności polegającej na wykorzystania gotowego prototypu do obsługi zleceń z zakresu fotogrametrii i teledetekcji) poprzez np. umowy o charakterze licencyjnym. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z datą wpływu 9 listopada 2018 r., Spółka informuje, że: Wnioskodawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe, o jakich mowa w art. 4a pkt 26 - 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej; Wnioskodawca będzie ewidencjonował koszty kwalifikowane, wyodrębniając je w ewidencji rachunkowej, celem spełnienia wymagań z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawca zakup samolotu (statku powietrznego) dokonany w przedstawionych (...)

2018
21
gru

Istota:

Ustalenie, czy prace realizowane przez Dział Technologiczny Wnioskodawcy pod nadzorem Dyrektora Technicznego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy o CIT

Fragment:

Spółka zrealizowała przy współpracy z partnerem dwie sztuki opisanego urządzenia oraz złożyła wniosek o dofinansowanie, celem pozyskania finansowania kolejnych prac badawczo-rozwojowych tego urządzenia. Spółka podkreśla, że prace prowadzone w ramach Działu Technologicznego nie zawsze prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Dzieje się tak, gdy prace nad nowymi produktami czy procesami technologicznymi nie skutkują ich wdrożeniem na etapie produkcji. Powodem mogą być przykładowo, niezadowalające właściwości, nieopłacalność ich wprowadzenia z biznesowego punktu widzenia, itp. Ponadto, prace optymalizacyjne w zakresie receptur/surowców materiałowych istniejących produktów nie zawsze skutkują uzyskaniem lepszych parametrów, przykładowo ze względu na fakt, że wprowadzane zamienniki surowców mogą ostatecznie wpływać na jakość lub inne istotne właściwości produktu końcowego. Spółka zakłada, że realizowane w przyszłości prace badawczo-rozwojowe będą przeprowadzane przez Dział Technologiczny, w oparciu o podobne cele i założenia oraz obejmować będą zakres zbliżony do przykładowych projektów, opisanych we wniosku. Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej nie korzystał dotychczas z ulgi badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca, z uwagi na specyfikę zakresu prac badawczo-rozwojowych, wykonywanych przez Dział Technologiczny rozważa możliwość skorzystania w przyszłości z ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.

2018
28
paź

Istota:

Czy przeprowadzone dotychczas oraz planowane przez Spółkę w ramach Projektu prace stanowić będą działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o CIT?

Fragment:

Tym samym, ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań: czy koszty ponoszone w związku z realizacją Projektu, na które składają się: koszty wynagrodzeń pracowników oraz delegacji służbowych, a także koszty składek na ubezpieczenia społeczne, które są/będą ponoszone na rzecz pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach Projektu, koszty zakupu urządzeń niezbędnych do wybudowania prototypowej instalacji pilotażowej, a następnie dużej prototypowej farmy fotowoltaicznej oraz odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnej i prawnej wytworzonej w ramach III etapu Projektu (w przypadku, gdy prace rozwojowe realizowane w tym etapie zakończą się wynikiem pozytywnym), są/będą kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d updop, i jako takie mogą/będą mogły pomniejszać podstawę opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej, ustaloną zgodnie z art. 18 w zw. z art. 7a updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2); czy koszty kwalifikowane poniesione w ramach pierwszych dwóch etapów Projektu będą mogły zostać odliczone w ramach ulgi B+R w okresie, w którym wydatki te zostały/zostaną poniesione i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w ramach badań przemysłowych, natomiast koszty kwalifikowane trzeciego etapu, jako koszty prac rozwojowych będą odliczane w ramach ulgi B+R zgodnie z art. 15 ust. 4a i art. 16b ust. 2 pkt 3 updop, tj. w przypadku ich pozytywnego zakończenia, będą mogły zostać odliczone w okresach, w których dokonywane będą odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnej i prawnej będącej rezultatem prac rozwojowych realizowanych w ramach III etapu Projektu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) jest bezprzedmiotowa.

2018
24
sie

Istota:

Uznanie za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP:
a.kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu/utworów stworzonych w ramach Prac badawczo-rozwojowych wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika naliczonymi od tego honorarium, jednak w wysokości nie wyższej niż obliczony dla danego pracownika Limit,
b.odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych,c.kosztów materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, Spółka i Oddział stoją na stanowisku, że do kosztów kwalifikowanych Spółka może zaliczyć: koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w wysokości honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu/utworów stworzonych w ramach prac badawczo-rozwojowych; koszty składek wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, odprowadzanych w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych – w części finansowanej przez Oddział jako płatnika składek i dotyczącej honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu/utworów stworzonych w ramach prac badawczo-rozwojowych; odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do prac badawczo-rozwojowych takich jak: specjalistyczne maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy/informatyczny wykorzystywany przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe. oprogramowanie służące pracom badawczo-rozwojowym; koszty materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
13
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

Fragment:

IPPB5/4510-641/16-3/MR przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że [...] projekty prowadzące do stworzenia oraz zmodernizowania już istniejących produktów lub rozwiązań informatycznych stanowią prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a ust. 26 ustawy o CIT. Podobne, pozytywne stanowisko Ministra Finansów w zakresie uznania tego typu działalności za prace badawczo-rozwojowe, przedstawiono w interpretacji indywidualnej z 24 stycznia 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-1.4510.334.2.2016.EN), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz w interpretacji z 26 stycznia 2017 r. (sygn. 3063- ILPB2.4510.157.2016.2.AO), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Analogiczny pogląd przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach podatkowych: z 26 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.105.2017.2.IZ), z 3 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.247.2017.1.IZ), z 13 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.204.2017.1.IZ), z 30 stycznia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.398.2017.1.JC), z 7 lutego 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.481.2017.1.BG), z 19 lutego 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.380.2017.1.JF). Co więcej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.687.2016.2.PS) potwierdził prawidłowość uznania za działalność B+R prac polegających na (...)

2018
5
sie

Istota:

Czy prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia produktów indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ustawy o CIT”), uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój?

Fragment:

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy za działalność badawczo-rozwojową należy uznać działalność spełniającą łącznie następujące przesłanki: o charakterze twórczym, podejmowaną w sposób systematyczny, polegającą na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności, celem takiej działalności jest zwiększenie zasobów wiedzy lub jej wykorzystanie do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, działalność nie ma charakteru rutynowych i okresowych zmian. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, prowadzona działalność w zakresie tworzenia nowych produktów, indywidualnie dopasowanych do potrzeb danego klienta, spełnia przesłanki prac rozwojowych i tym samym może być uznana za przejaw działalności badawczo-rozwojowej. W ocenie Wnioskodawcy, opisywana działalność niewątpliwie ma charakter twórczy – przed przystąpieniem do prac nie jest znany dokładny jej wynik. Klient, w wypełnionym formularzu określa pożądane właściwości i parametry, które następnie, na podstawie wielokrotnych badań, implementowane są do finalnego produktu. Tym samym, proces produkcji nie jest w żadnym stopniu mechaniczny czy zrutynizowany, ale wymaga określonej działalności twórczej. Działalność twórcza ma także charakter systematyczny - tworzenie produktów indywidualnie dopasowanych do potrzeb klientów jest jedną z podstawowych działalności Wnioskodawcy.

2018
23
cze

Istota:

- realizowane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
- Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione pod warunkiem, że zostały wcześniej rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Fragment:

Pomimo tego, że osoby te są zatrudnione w Dziale Innowacji i Wdrożeń, wykonują również pewne obowiązki z zakresu niestanowiącego prac badawczo-rozwojowych i nie zawsze przeznaczają 100% swojego czasu pracy na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, gdyż przykładowo zajmują się ulepszeniami produktów. Tym samym można przyjąć, że pracownicy TTIR mogą wykonywać: czynności badawczo-rozwojowe; czynności utrzymaniowe. Spółka prowadzi ewidencję, która zawiera informacje o zaangażowaniu czasowym poszczególnych pracowników nad określonymi, poszczególnymi projektami badawczo-rozwojowymi, realizowanymi w danym okresie przez Dział Innowacji i Wdrożeń oraz odpowiednio nad pozostałymi zadaniami. Ewidencja jest prowadzona w miesięcznych okresach rozliczeniowych, a zaangażowanie czasowe pracowników w danym miesiącu na poszczególne projekty badawczo-rozwojowe, realizowane w danym miesiącu, wyrażone jest w rzeczywistych godzinach pracy. Koszty wynagrodzeń rozliczane są natomiast wg średniej z MPK (tzn. miejsca powstawania kosztu) stawki godzinowej na projekt, którego dotyczy wykonywana praca. Po zsumowaniu rzeczywistych godzin pracy wykazanych w ewidencji odzwierciedlających zaangażowanie czasowe w prace badawczo-rozwojowe poszczególnych pracowników, Spółka jest w stanie określić wskaźnik, z którego wynika, w jakiej części czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracowników TTIR.

2018
13
cze

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy:
- realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią i będą stanowiły działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT,
- fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe na swoją siedzibę od ... S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE nie powoduje i nie będzie powodować, że Wnioskodawca zostanie objęty przepisem art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, tzn. po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 18d i 18c Ustawy o CIT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Fragment:

Wnioskodawca w ramach Prac badawczo-rozwojowych ponosi także Koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (innych niż budynki, budowle, samochody osobowe, lokale będące odrębną własnością) m.in: amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Prac badawczo-rozwojowych, amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego - serwerów, macierzy dyskowych, sprzętowych firewall, zasilaczy awaryjnych, switchy zarządzalnych, switchy core, komputerów, laptopów, monitorów, tabletów, kart graficznych, dysków itp., wykorzystywanego przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe, amortyzacja mebli i wyposażenia biurowego - biurek, foteli, krzeseł, itp., wykorzystywanych przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe. Wnioskodawca w ramach Prac badawczo-rozwojowych ponosi także Koszty B+R dotyczące odpisów amortyzacyjnych środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000,00 zł. W przypadku tych środków trwałych oraz wartości niematerialnym i prawnych Wnioskodawca dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do używania danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.

2018
27
kwi

Istota:

- ustalenie, czy prace opisane i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej (pytania nr 1)
- uznanie za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP:
a) kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia twórcy za przeniesienie praw autorskich wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika naliczonymi od zryczałtowanej części wynagrodzenia,
b) odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych,
c) kosztów materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych (pytanie nr 2)

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, Spółka stoi na stanowisku, że do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć: koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia twórcy za przeniesienie praw autorskich, koszty składek wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF odprowadzanych w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek i dotyczącej zryczałtowanego wynagrodzenia twórcy za przeniesienie praw autorskich, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych, tj.: specjalistyczne maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy/informatyczny wykorzystywany przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe, oprogramowanie służące pracom badawczo-rozwojowym, koszty materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, od 1 stycznia 2018 r. zmieniono brzmienie przepisów art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
18
kwi

Istota:

Ustalenie, czy opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy CIT oraz czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy CIT, można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca w ramach swoich struktur wyodrębnił organizacyjnie m.in. laboratorium zakładowe, którego zadaniem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Każdy z pracowników przydzielony do wykonywania prac badawczo-rozwojowych w opisie stanowiska pracy (karty stanowiskowe) ma wpisane m.in. zadania związane stricte z wykonywaniem tego rodzaju prac. U każdego z nich w części IV kart stanowiskowych, który dotyczy określenia „ zakresu obowiązków ”, przy określeniu jego „ roli ” oraz „ zakresu obowiązków wynikających ze specyfiki stanowiska pracy ” widnieją zapisy dotyczące prac badawczo-rozwojowych (wspomaganie i realizowanie procesów w dziale Badań i Rozwoju). Wnioskodawca prowadzi również ewidencję godzin pracy prowadzoną dla każdego z pracowników, na podstawie której można wskazać ile w danym miesiącu dany pracownik poświęcił godzin na prace badawczo-rozwojowe. Wnioskodawca dba o rozwój wiedzy pracowników przydzielonych do laboratorium, dlatego wysyła ich na seminaria i szkolenia oraz nabywa literaturę fachową związaną z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (m.in. korzystanie z wydawnictw i serwisu Foodlex dostarczającego na bieżąco informacji z zakresu aktualnych wymagań prawa żywnościowego). Opisana powyżej działalność Wnioskodawcy nie sprowadza się jedynie do wprowadzania nowych Produktów, lecz również do ulepszania i modyfikowania Lodów już istniejących, tak aby swoimi właściwościami nie odbiegały od produktów sprzedawanych przez firmy konkurencyjne.