Prace badawczo-rozwojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace badawczo-rozwojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

- ustalenie, czy prace opisane i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej (pytania nr 1)
- uznanie za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP:
a) kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia twórcy za przeniesienie praw autorskich wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika naliczonymi od zryczałtowanej części wynagrodzenia,
b) odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych,
c) kosztów materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych (pytanie nr 2)

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, Spółka stoi na stanowisku, że do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć: koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia twórcy za przeniesienie praw autorskich, koszty składek wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF odprowadzanych w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek i dotyczącej zryczałtowanego wynagrodzenia twórcy za przeniesienie praw autorskich, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych, tj.: specjalistyczne maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy/informatyczny wykorzystywany przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe, oprogramowanie służące pracom badawczo-rozwojowym, koszty materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, od 1 stycznia 2018 r. zmieniono brzmienie przepisów art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
18
kwi

Istota:

Ustalenie, czy opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy CIT oraz czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy CIT, można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca w ramach swoich struktur wyodrębnił organizacyjnie m.in. laboratorium zakładowe, którego zadaniem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Każdy z pracowników przydzielony do wykonywania prac badawczo-rozwojowych w opisie stanowiska pracy (karty stanowiskowe) ma wpisane m.in. zadania związane stricte z wykonywaniem tego rodzaju prac. U każdego z nich w części IV kart stanowiskowych, który dotyczy określenia „ zakresu obowiązków ”, przy określeniu jego „ roli ” oraz „ zakresu obowiązków wynikających ze specyfiki stanowiska pracy ” widnieją zapisy dotyczące prac badawczo-rozwojowych (wspomaganie i realizowanie procesów w dziale Badań i Rozwoju). Wnioskodawca prowadzi również ewidencję godzin pracy prowadzoną dla każdego z pracowników, na podstawie której można wskazać ile w danym miesiącu dany pracownik poświęcił godzin na prace badawczo-rozwojowe. Wnioskodawca dba o rozwój wiedzy pracowników przydzielonych do laboratorium, dlatego wysyła ich na seminaria i szkolenia oraz nabywa literaturę fachową związaną z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (m.in. korzystanie z wydawnictw i serwisu Foodlex dostarczającego na bieżąco informacji z zakresu aktualnych wymagań prawa żywnościowego). Opisana powyżej działalność Wnioskodawcy nie sprowadza się jedynie do wprowadzania nowych Produktów, lecz również do ulepszania i modyfikowania Lodów już istniejących, tak aby swoimi właściwościami nie odbiegały od produktów sprzedawanych przez firmy konkurencyjne.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia czy koszty B+R ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Prac badawczo-rozwojowych, współfinansowane z grantów i dotacji otrzymanych od krajowych lub międzynarodowych instytucji wspierania badania i rozwoju, w części pokrytej ze środków własnych mogą podlegać odliczeniu zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os prawnych

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac badawczo-rozwojowych ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzajów kosztów (dalej jako „ Koszty B+R ”). Przykładowe koszty Prac badawczo-rozwojowych ponoszone przez Spółkę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.: koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych W odniesieniu do osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka ponosi oraz będzie ponosić następujące Koszty B+R: koszty wynagrodzenia wraz z kosztami składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia czy Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac badawczo-rozwojowych ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzajów kosztów (dalej jako „ Koszty B+R ”). Przykładowe koszty Prac badawczo-rozwojowych ponoszone przez Spółkę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.: koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych W odniesieniu do osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka ponosi oraz będzie ponosić następujące Koszty B+R: koszty wynagrodzenia wraz z kosztami składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października (...)

2018
15
kwi

Istota:

Czy część kosztów kwalifikowanych, która stanowi wkład własny Wnioskodawcy (tj. ich wartość nie zostanie zwrócona Wnioskodawcy w formie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ani w żadnej innej postaci) może zostać uwzględniona przez Wnioskodawcę przy obliczaniu wysokości ulgi z tytułu prac badawczo-rozwojowych?

Fragment:

W przypadku niepowodzenia (zakończenia prac badawczo-rozwojowych bez zamierzonego sukcesu), Wnioskodawca planuje - z chwilą podjęcia w tym przedmiocie decyzji - odnieść w koszty uzyskania przychodów wszystkie wydatki jednorazowo, zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 2 updop, tj. jednorazowo w roku podatkowym, w którym prace badawczo-rozwojowe zostały zakończone. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy część kosztów kwalifikowanych, która stanowi wkład własny Wnioskodawcy (tj. ich wartość nie zostanie zwrócona Wnioskodawcy w formie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ani w żadnej innej postaci) może zostać uwzględniona przez Wnioskodawcę przy obliczaniu wysokości ulgi z tytułu prac badawczo-rozwojowych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Jak wskazano wyżej, Wnioskodawca w związku z realizacją prac badawczo-rozwojowych, korzysta z dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie nie pokrywa w całości kosztów prac badawczo-rozwojowych, a Wnioskodawca planuje skorzystać z ulgi tylko w odniesieniu do kosztów, które stanowią wkład własny. Zgodnie z art. 18d ust. 5 updop, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

2018
15
lut

Istota:

- ustalenia, czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych, prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustalenia, czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych, prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- możliwości zaliczenia do kosztów działalności badawczo-rozwojowej wydatków z tytułu zatrudnienia przy projektach wyznaczonych pracowników

Fragment:

Odnosząc się do przewidzianego w pkt 26 art. 4a updop warunku „ systematyczności ”, w opinii Spółki, powinno się przez to rozumieć nie tylko bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych rozpoczętych w przeszłości, ale także rozpoczęcie działalności w tym zakresie przy założeniu, że podatnik w przyszłości planuje wykonywać tego rodzaju prace. Podejmowane przez Spółkę działania w przedstawionym w stanie faktycznym zakresie niewątpliwie nie mają charakteru okazjonalnego czy doraźnego. W szczególności, przejawem systematyczności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych jest istnienie zespołu informatycznego, w ramach struktury organizacyjnej Spółki, którego jednym z zadań jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Zespół ten charakteryzuje się strukturą organizacyjną i daleko posuniętym podziałem pracy, który szczegółowo został opisany w stanie faktycznym. W tym zakresie można wyróżnić pracowników, którzy wykonują funkcje architektów oprogramowania (liderów) oraz pracowników, którzy pełnią funkcje analityków, programistów oraz testerów oprogramowania. W konsekwencji, należy uznać, że w odniesieniu do prowadzonych przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych spełniona jest przesłanka systematyczności, o której mowa we wspomnianym wyżej przepisie. Definicja badań naukowych i prac rozwojowych została doprecyzowana w kolejnych punktach art. 4a updop.

2018
15
lut

Istota:

Dotyczy ustalenia czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, takie jak koszty dojazdu, koszty noclegów i wyżywienia, koszty delegacji, które dotyczą pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe są kosztami kwalifikowanymi.

Fragment:

Poza wykonywaniem prac badawczo-rozwojowych pracownicy wykonują także inne prace. Każdy z pracowników jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy, jaki poświęca na prace badawczo-rozwojowe. Ewidencja jest następnie zatwierdzana przez bezpośredniego przełożonego oraz Prezesa Spółki. Na podstawie ewidencji wyznaczany jest poziom wynagrodzeń oraz składek dotyczący prac badawczo-rozwojowych. Koszty uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach (w tym w razie zaistnienia takiej potrzeby koszty dojazdu na szkolenia, konferencje, koszty noclegów i wyżywienia, diety). Udział w szkoleniach i konferencjach ma na celu zdobycie i podniesienie umiejętności w zakresie programowania. Koszty materiałów zużytych przy wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych takich jak np. zakup prasy czy też literatury opisującej projektowanie aplikacji mobilnych. Amortyzacja komputerów w zakresie w jakim będą wykorzystywane przy pracach badawczo-rozwojowych. Komputery stanowią środki trwałe i są wykorzystywane zarówno w działalności badawczo-rozwojowej, jak też w pozostałej działalności. Podstawą do określenia zakresu w jakim komputery są wykorzystywane w działalności badawczo-rozwojowej jest ewidencja sporządzona przez pracowników.

2018
15
lut

Istota:

Dotyczy ustalenia czy Spółka do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 3 updop, może zaliczyć amortyzację od komputerów wykorzystywanych częściowo przy pracach badawczo-rozwojowych, w części w jakiej są one wykorzystywane przy pracach B+R.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 3 updop, może zaliczyć amortyzację od komputerów wykorzystywanych częściowo przy pracach badawczo-rozwojowych, w części w jakiej są one wykorzystywane przy pracach badawczo-rozwojowych? (pytanie we wniosku oznaczone nr 6) Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18d ust. 3 updop, nie ma przeszkód aby zaliczyć do kosztów kwalifikowanych amortyzację od komputerów wykorzystywanych przy pracach badawczo-rozwojowych. Nie ma też przeszkód aby w przypadku komputerów częściowo wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych do kosztów kwalifikowanych zaliczyć amortyzację w części przypadającej na faktyczne wykorzystywanie komputerów do prac badawczo-rozwojowych. Jest to analogiczne podejście jak to, zastosowane w przypadku wynagrodzeń pracowników (pytanie nr 2 i 3). Ze względu na specyfikę prowadzonych prac (m.in. programowanie), używanie komputerów jest niezbędne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Jednak ze względu na to, że pracownicy będą częściowo wykonywali prace badawczo-rozwojowe, a częściowo inne obowiązki, również sprzęt komputerowy tylko częściowo będzie wykorzystywany do działalności badawczo-rozwojowej. Podstawą do ustalenia wielkości odpisu amortyzacji będącego kosztem kwalifikowanym może być ewidencja prowadzona przez pracownika wykonującego prace badawczo-rozwojowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
4
sty

Istota:

W zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Fragment:

Rezultatem Prac badawczo-rozwojowych są m in. algorytmy matematyczne, skrypty sztucznej inteligencji, kody informatyczne, jak również wszelkie niezbędne wytwory audiowizualnej strony danej technologii. Spółka realizuje Prace badawczo-rozwojowe na różnym TRL - od dookreślenia koncepcji technologii lub jej przyszłych zastosowań (TRL II), aż do sprawdzenia i uzyskania zamierzonego efektu danej technologii w warunkach rzeczywistych (TRL IX). Prace badawczo-rozwojowe są realizowane w sposób systematyczny według określonych harmonogramów, najlepszych praktyk i obowiązujących regulacji przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie w zakresie tworzenia technologii do cyfrowej dystrybucji gier wideo. (...) W świetle powyższego, w opinii Spółki realizowane przez nią Prace badawczo-rozwojowe stanowią badania przemysłowe lub prace rozwojowe, o których mowa powyżej, ponieważ: są nakierowane na zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub znacznie ulepszonych technologii do produkcji gier wideo, badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku stymulującym istniejące (...)

2017
7
gru

Istota:

Czy projekty o powołanych przez Bank cechach i opisane w stanie faktycznym można uznać za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 UPDOP, w celu określenia, czy w związku z powyższym będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na prace badawczo-rozwojowe określone w art. 18d UPDOP?

Fragment:

Jednocześnie, Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym wskazuje charakterystykę prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i obszary, których te prace dotyczą w korespondencji z prowadzoną działalnością biznesową. Opisany stan faktyczny oraz wyjaśnienia przedstawione powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, pozostają na tożsamym poziomie szczegółowości (tj. oparte są na przykładach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) przedstawianym we wnioskach przedkładanych przez innych Wnioskodawców w tej samej materii, np. 2461-IBPB-l-2.4510.923.2016.1.BG, 3063-ILPB2.4510.15.2017.1.AO, 0114-KDIP2-1.4010.113.2017.1.MR. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 15 listopada 2017 r. – data wpływu do organu 21 listopada 2017 r.): Czy projekty o powołanych przez Bank cechach i opisane w stanie faktycznym można uznać za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 UPDOP, w celu określenia, czy w związku z powyższym będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na prace badawczo-rozwojowe określone w art. 18d UPDOP? Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez niego działania opisane w stanie faktycznym jako projekty badawcze oraz projekty rozwojowe stanowią działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 UPDOP.