Prace badawczo-rozwojowe | Interpretacje podatkowe

Prace badawczo-rozwojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace badawczo-rozwojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy działalność prowadzona przez Wnioskodawcę może zostać uznana za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 PDOPrU?
Fragment:
Powyższe dążenie implikuje konieczność prowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych. Wskazane prace polegają między innymi na wytwarzaniu samemu, poszukiwaniu na rynku oraz testowaniu nowych surowców lub zamienników jako składników produktów, tworzeniu nowych receptur produktów, opracowywaniu nowych formulacji produktów oraz technologii ich wytwarzania, ulepszaniu istniejących receptur i technologii, prowadzeniu produkcji prototypowej, dokonywaniu walidacji produktów oraz wprowadzeniu produktów finalnych na rynek. Poza wskazanymi powyżej działaniami, stanowiącymi rdzeń prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do realizacji podejmowanych przez Wnioskodawcę projektów, przed wdrożeniem konkretnego projektu Wnioskodawca dokonuje wstępnego badania rynku w zakresie zapotrzebowań oraz wymagań konsumentów oraz wykonuje prace koncepcyjne, zaś po zakończeniu projektu Wnioskodawca dokonuje analizy jego wyników oraz gromadzi w ten sposób uzyskane informacje celem ich późniejszego wykorzystania. W 2016 r. Wnioskodawca realizował następujące projekty: opracowanie nowego surowca - detergentu do kostki toaletowej, obecnie w całości importowanego do Polski. Prace laboratoryjne zostały zakończone z pozytywnym skutkiem, w związku z czym obecnie trwają prace nad przygotowaniem technologii do drożenia produkcji masowej.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca przedstawił, że w ramach prowadzonych Prac badawczo-rozwojowych ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzaju kosztów ( dalej jako „ Koszty B+R ”). Dotyczy to w szczególności osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in. „(...) koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. i o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm., dalej: „ Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ”) - w części finansowanej przez Wnioskodawcę jako płatnika składek, szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych (...)”. Natomiast w odniesieniu „(...) do osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ponosi (...)
2017
3
cze

Istota:
W zakresie ustalenia czy realizowane przez Spółkę Prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
Z tego względu Spółka rozdziela wszystkie koszty, w tym również koszty maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania itp. kluczem podziału: na projekty dotyczące Prac badawczo-rozwojowych - i tylko w tej części uznaje je za Koszty B+R – oraz pozostałe projekty. Klucz podziału jest określany na podstawie proporcji czasu spędzonego przez pracowników/ współpracowników na prace związane z Pracami badawczo-rozwojowymi oraz prace związane z pozostałą działalnością. W praktyce zatem, wszystkie wydatki związane z Pracami badawczo-rozwojowymi alokowane są na poszczególne projekty kluczem podziału wynikającym z ewidencji czasu pracy albo w całości (w przypadku, gdy dany pracownik/współpracownik 100% czasu poświęcił na realizację Prac badawczo-rozwojowych/zasób w całości był wykorzystywany do Prac badawczo-rozwojowych), albo w części (w przypadku, gdy dany pracownik/współpracownik poświęcił na wykonywanie Prac badawczo-rozwojowych mniej niż 100% czasu/zasób w części był wykorzystywany do Prac badawczo-rozwojowych) tj. zgodnie z czasem wykorzystania poszczególnych zasobów przy danym projekcie. Należy również zauważyć, że niektóre z wydatków poniesionych w ramach Prac badawczo-rozwojowych są związane ze świadczeniem usług przez inne podmioty z Grupy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie za świadczone usługi odpowiada warunkom rynkowym.
2017
18
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie uznania realizowanych przez Spółkę prac za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 – 28 ustawy.
Fragment:
Rezultatem prac badawczo-rozwojowych są m.in. stworzone dokumentacje precyzujące charakterystykę działania i wytworzenia danego ŚOR, dossier rejestracyjne czy finalnie uzyskane zezwolenie na wprowadzenie produktu do obrotu. Projekty realizowane przez Spółkę w ramach podejmowanych prac badawczo-rozwojowych wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na umowy o pracę lub współpracowników realizujących dane prace na podstawie umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Powyżej opisane prace badawczo-rozwojowe podejmowane są przez pracowników Działu Rejestracji Środków Ochrony Roślin, którzy w ramach stosunku pracy wykonują obowiązki związane w całości z działalnością B+R-zakres realizowanych prac nie uwzględnia innego zaangażowania. Pracownicy Działu Rejestracji Środków Ochrony Roślin czuwają nad prawidłową realizacją procesów badawczych. Koordynują procesy badawczo-rozwojowe na każdym etapie rozwoju nowego ŚOR, począwszy od fazy formulacji, aż do uzyskania zgody na skomercjalizowanie opracowanego produktu. Na bieżąco analizują przyjęte założenia oraz to, czy uzyskiwane rezultaty odpowiadają zdefiniowanym potrzebom Spółki.
2017
10
maj

Istota:
Czy opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851; dalej: uCIT), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT?
Fragment:
Część pracowników Wnioskodawcy wykonuje prace w ramach wyżej opisanych działań badawczo-rozwojowych (w znacznej mierze prace w ramach działalności badawczo-rozwojowej są wykonywane przez pracowników działu badawczo-rozwojowego, ale częściowo też przez pracowników innych działów, zajmujących się m.in. wprowadzaniem rozwiązań uzyskanych w wyniku prac badawczo-rozwojowych, jak również innymi działaniami związanymi z regularną działalnością Wnioskodawcy). Pracownicy wykonujący działania badawczo-rozwojowe wykonują również inne obowiązki związane z regularną działalnością Wnioskodawcy, które nie zawsze są działaniami badawczo-rozwojowymi. Poza kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy, dużą część kosztów działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty zakupu materiałów i surowców niezbędnych do wyprodukowania serii pilotażowych bądź produkcji testowej. Pracownicy, którzy są zatrudniani w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej również: uczęszczają na szkolenia i konferencje mające na celu podniesienie ich umiejętności zarówno w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jak i umiejętności miękkich, wyjeżdżają na delegacje i wizyty studyjne do zakładów produkcyjnych, uczelni i innych laboratoriów, wykonują prace administracyjne mające na celu np. ewidencjonowanie swojej pracy, rozliczenie wyjazdów służbowych, pisanie sprawozdań z działalności badawczej lub rozwojowej, obliczanie wskaźników oceniających innowacyjność opracowywanych projektów, itp.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy realizowana przez Spółkę działalność w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.
Fragment:
W znacznej mierze prace w ramach działalności badawczo-rozwojowej są wykonywane w działach Badawczo-Rozwojowym, Laboratorium itp., ale częściowo też przez pracowników innych działów, zajmujących się m.in. wprowadzaniem rozwiązań uzyskanych w wyniku prac badawczo-rozwojowych, jak również innymi działaniami związanymi z regularną działalnością Wnioskodawcy. Pracownicy wykonujący działania badawczo-rozwojowe wykonują również inne obowiązki związane z regularną działalnością Wnioskodawcy, które nie zawsze są działaniami badawczo-rozwojowymi. Poza kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy, dużą część kosztów działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty zakupu materiałów i surowców niezbędnych do wyprodukowania prototypów bądź produkcji testowej. Pracownicy, którzy są zatrudniani w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej również: uczęszczają na szkolenia i konferencje mające na celu podniesienie ich umiejętności zarówno w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jak i umiejętności miękkich, wyjeżdżają na delegacje i wizyty studyjne do zakładów produkcyjnych, uczelni i innych laboratoriów, wykonują prace administracyjne mające na celu np. ewidencjonowanie swojej pracy, rozliczenie wyjazdów służbowych, pisanie sprawozdań z działalności badawczej lub rozwojowej, obliczanie wskaźników oceniających innowacyjność opracowywanych projektów itp.
2017
3
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy realizowane przez Spółkę Prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac badawczo-rozwojowych ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzajów kosztów (dalej jako „ Koszty B+R ”). Przykładowe koszty Prac badawczo-rozwojowych ponoszone przez Spółkę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.: koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych W odniesieniu do osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka ponosi oraz będzie ponosić następujące Koszty B+R: koszty wynagrodzenia wraz z kosztami składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ustalenia czy koszty B+R ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Prac badawczo-rozwojowych, współfinansowane z grantów i dotacji otrzymanych od krajowych lub międzynarodowych instytucji wspierania badania i rozwoju, w części pokrytej ze środków własnych mogą podlegać odliczeniu zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os prawnych
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac badawczo-rozwojowych ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzajów kosztów (dalej jako „ Koszty B+R ”). Przykładowe koszty Prac badawczo-rozwojowych ponoszone przez Spółkę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.: koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych W odniesieniu do osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka ponosi oraz będzie ponosić następujące Koszty B+R: koszty wynagrodzenia wraz z kosztami składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ustalenia czy Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Pytanie 5)
Fragment:
Z tego względu Spółka rozdziela wszystkie koszty, w tym również koszty maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania itp. kluczem podziału: na projekty dotyczące Prac badawczo-rozwojowych - i tylko w tej części uznaje je za Koszty B+R – oraz pozostałe projekty. Klucz podziału jest określany na podstawie proporcji czasu spędzonego przez pracowników/ współpracowników na prace związane z Pracami badawczo-rozwojowymi oraz prace związane z pozostałą działalnością. W praktyce zatem, wszystkie wydatki związane z Pracami badawczo-rozwojowymi alokowane są na poszczególne projekty kluczem podziału wynikającym z ewidencji czasu pracy albo w całości (w przypadku, gdy dany pracownik/współpracownik 100% czasu poświęcił na realizację Prac badawczo-rozwojowych/zasób w całości był wykorzystywany do Prac badawczo-rozwojowych), albo w części (w przypadku, gdy dany pracownik/współpracownik poświęcił na wykonywanie Prac badawczo-rozwojowych mniej niż 100% czasu/zasób w części był wykorzystywany do Prac badawczo-rozwojowych) tj. zgodnie z czasem wykorzystania poszczególnych zasobów przy danym projekcie. Należy również zauważyć, że niektóre z wydatków poniesionych w ramach Prac badawczo-rozwojowych są związane ze świadczeniem usług przez inne podmioty z Grupy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie za świadczone usługi odpowiada warunkom rynkowym.
2016
28
lis

Istota:
Sposób i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe
Fragment:
Niezbędne dla realizacji tych prac jest stanowisko badawcze nabyte przez Wnioskodawcę, zatem cena zakupu owego stanowiska badawczego powinna powiększać wartość kosztów prac badawczo-rozwojowych. W zakresie rozliczenia kosztów prac badawczo-rozwojowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca ma możliwość wyboru jednej z trzech metod rozliczenia wymienionych w art. 15 ust. 4a ustawy o PDOP. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie przez Ministra Finansów, że: nabycie przez Wnioskodawcę prawa do uzyskania patentu, rozpoznania wartości niematerialnej i prawnej w postaci patentu w momencie jego uzyskania i dokonywania amortyzacji podatkowej tego prawa, kontynuowane prace badawczo-rozwojowe po nabyciu stanowiska badawczego, które nie są bezpośrednio związane ze zgłoszeniem wynalazku, lecz dotyczą etapu wdrożenia wynalazku do produkcji i sprzedaży, stanowią koszty prac badawczo-rozwojowych, które powinny być odrębnie rozpatrywane od patentu z perspektywy ich rozliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów, cena zakupionego przez Wnioskodawcę stanowiska badawczego, które jest niezbędne do realizacji przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych, powinna powiększać wartość kosztów prac badawczo-rozwojowych, rozliczenia kosztów prac badawczo-rozwojowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może dokonać według jednej z trzech metod wymienionych w art. 15 ust. 4a ustawy o PDOP, przy czym wybór jednej z tych metod uzależniony jest wyłącznie od suwerennej decyzji Wnioskodawcy.
2015
5
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.