Prace | Interpretacje podatkowe

Prace | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prace. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W sytuacji gdy Spółka przed podpisaniem umowy sprzedaży rozpocznie prace rozbiórkowe, na podstawie uprawnień wynikających z umowy przedwstępnej, należy uznać, że przedmiotem dostawy będzie grunt niezbudowany.
Fragment:
Fakty wystąpienia o wydanie pozwolenia na rozbiórkę lub złożenia stosownego zgłoszenia oraz prawa do wykonania prac rozbiórkowych i uporządkowania terenu nie świadczą o przeniesieniu ekonomicznego władztwa nad rzeczą w taki sposób, aby nabywca mógł nią dysponować podobnie jak właściciel. Jak z wniosku wynika Spółka zamierza jeszcze przed przeniesieniem własności nieruchomości prowadzić na niej prace przygotowawcze zmierzające do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami lub innego rodzaju budynków z garażami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zabudowania znajdujące się na działkach 11/2 i 7 nie mają dla Spółki żadnej wartości i zostaną przeznaczone do rozbiórki. Na podstawie umowy przedwstępnej uprawniającej Spółkę do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane Spółka jest upoważniona do wystąpienia o wydanie pozwolenia na rozbiórkę opisanych w umowie budynków lub złożenia w tej sprawie stosownego zgłoszenia oraz na wykonanie prac rozbiórkowych i uporządkowanie terenu. Zatem, w sytuacji gdy Spółka przed podpisaniem umowy sprzedaży rozpocznie prace rozbiórkowe, na podstawie uprawnień wynikających z umowy przedwstępnej, należy uznać, że przedmiotem dostawy będzie grunt niezbudowany.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce w rozumieniu art. 5 ust. 3 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątkuoraz sposobu naliczania terminu 12 miesięcy, o którym mowa w ww. artykule.
Fragment:
Spółka zobligowała się do zamówienia wszystkich niezbędnych do wykonania, instalacji materiałów oraz urządzeń, a także zaplanowania realizacji prac montażowych. Ponadto Spółka zobowiązała się do montażu dwóch pieców rotacyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami pomocniczymi oraz szczegółowej kontroli funkcjonalnej urządzenia. Zaznaczono, że prace związane z zamówieniem materiałów oraz części instalacji a także prace dotyczące planowania prac zostały wykonane w Niemczech i nie powinny zostać wliczone do okresu 12 miesięcy wymaganego do powstania zakładu w Polsce. Na terenie Polski zostały wykonane wyłącznie prace związane z ostatecznym montażem instalacji oraz jej szczegółową kontrolą. Wszelkie prace montażowe rozpoczęły się w dniu 03.11.2014 r., dlatego też należy uznać tą datę jako początek biegu okresu prowadzenia montażu. Zakończenie dwunastomiesięcznego biegu prac montażowych następuje wraz z całkowitym ukończeniem prac montażowych. Ukończenie przedmiotowych prac następuje wraz z formalnym przyjęciem prac przez zamawiającego. Jako moment zakończenia prac można więc przyjąć zasadniczo dzień podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót montażowych (zob. komentarz do UPO, art. 5, nr brzeg. 21). Montaż uznaje się za zakończony, gdy instalacja jest wolna od wad.
2016
15
lip

Istota:
1. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymywane z tytułu realizacji Prac Projektowych stanowi w całości przychód podatkowy Wnioskodawcy, który powinien zostać rozpoznany zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o pop.2. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Prac Projektowych, które stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu wykonywanych prac oraz koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami z wykonywanych prac są w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.3. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty należne Wnioskodawcy od P1 tytułem podziału wyniku zrealizowanego na Pracach Projektowych stanowią dla Wnioskodawcy przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie ich faktycznego otrzymania.4. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz P1 tytułem podziału wyniku zrealizowanego na Pracach Projektowych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.5. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie daty, w której kwoty wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz P1 tytułem podziału wyniku zrealizowanego na Pracach Projektowych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Powierzone Prace Projektowe obejmują: prace przewidziane w Umowie oraz niewykonane do czasu rozwiązania Umowy (dalej: Przejęte Prace Projektowe), prace nieprzewidziane w Umowie, których konieczność wykonania została zidentyfikowana po zawarciu Umowy, z tym że w zakresie tych prac postanowiono w Ugodzie, że Spółka obowiązuje się do ich wykonania jeśli zostaną one zlecone Spółce (Spółka wskazała orientacyjną kwotę swojego wynagrodzenia za wykonanie tych prac), Z tytułu wykonania tych Prac Projektowych Spółka uzyska od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie: dla prac projektowych przewidzianych w Umowie między Zamawiającym a Konsorcjum (Przejęte Prace Projektowe) - w łącznej kwocie przewidzianej w Umowie za wykonanie wszystkich prac projektowych pomniejszonej o łączną kwotę wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego za prace projektowe wykonane przed zawarciem Ugody, dla prac nieprzewidzianych w Umowie (w przypadku ich zlecenia Spółce) - w kwocie ustalonej między Zamawiającym i Spółką, z tym, że w Ugodzie Spółka wskazała orientacyjną kwotę wynagrodzenia za te prace. Podkreślono, że Prace Projektowe (zarówno Przejęte Prace Projektowe, jak i prace projektowe nieprzewidziane w Umowie) są powierzane do wykonania Spółce, a nie Konsorcjum.
2014
1
maj

Istota:
Stawka podatku VAT dla kompleksowej usługi o charakterze budowlanym, w skład której wchodzą prace konserwatorskie
Fragment:
W zawartych umowach pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą, jako liderem konsorcjum nie były wyodrębnione prace konserwatorskie, jaki również nie były oddzielnie sporządzane kalkulacje. W treści faktur częściowych uszczegółowionych na życzenie nabywcy pojawia się informacja dotycząca prac konserwatorskich i restauratorskich jednak wartość tych prac nie została oddzielnie określona. Przebudowywany obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Prowadzone prace remontowe i budowlane obejmowały zarówno wykonanie jak i oddtworzenie substancji zabytkowej także prace konserwatorskie. Prace te wykonywane były przez uczestnika konsorcjum do wykonania tych prac zaangażowani byli robotnicy budowlani na stanowiskach: murarz, kamieniarz, zbrojarz, dekarz przy czym żadna z tych osób nie posiada uprawnień pozwalających zakwalifikować je jako „ uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich ” a nadzór na tymi pracami sprawowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, nie mające uprawnień konserwatorskich. Prace były uzgodnione z właściwym miejscowo konserwatorem. Prace konserwatorskie stanowiły jedynie element całości zlecenia nie zaś jego istotę i stanowiły około 10% ogólnej wartości zlecenia. Zgodnie z PKWiU prace związane z remontami, rozbudową, nadbudową, przebudową i adaptacją obiektów zabytkowych dla potrzeb współczesnych należy kwalifikować jako - roboty budowlane specjalistyczne do podkategorii PKWiU 43.
2014
25
kwi

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydatki poniesione na Prace Budowlane są kosztami poniesionymi na zakup prac o charakterze remontowym, które w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o CIT w dacie ich poniesienia?
Fragment:
(...) prace instalacji elektrycznej (np. wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej); - prace instalacji wentylacyjnej (przewodów, nawiewników); prace z użyciem wody lodowej (np. czyszczenie, odłuszczanie i malowanie rurociągów); prace konserwacyjne w zakresie klimakonwektorów. W chwili obecnej, Spółka ma wątpliwości czy wydatki poniesione przez Spółkę na Prace Budowlane stanowią zakupy o charakterze remontowym, które w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami ustawy o CIT, w dacie ich poniesienia. W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka zadała następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydatki poniesione na Prace Budowlane są kosztami poniesionymi na zakup prac o charakterze remontowym, które w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o CIT w dacie ich poniesienia... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydatki poniesione na Prace Budowlane są kosztami poniesionymi na zakup prac o charakterze remontowym, które w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 (tj.
2014
6
mar

Istota:
Opodatkowanie prac scaleniowo-wymiennych.
Fragment:
Do zakresu działań Zarządu należy m. in. wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych. Przedmiotowe prace zostały zdefiniowane w art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie to prowadzi Starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa, tj. ze środków publicznych. Wykonawcą prac jest zgodnie z treścią ww. ustawy wojewódzka jednostka organizacyjna, tj. Zarządu, działająca w formie jednostki budżetowej Województwa. Starosta może prowadzić ww. zadania korzystając z funduszy unijnych jako beneficjent. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, wykonawcą prac jest wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, tj. Zarządu, któremu zlecone zostało wykonanie prac scaleniowo-wymiennych. Przedmiotowe prace polegają na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej oraz przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych. W dniu 25 lipca 2011 r. Województwo zawarło porozumienie z Powiatem na ww. opracowanie, które miało być wykonane przy pomocy Zarządu. Porozumienie to nie ma charakteru cywilnoprawnego, ponieważ opiera się na przepisach ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Wykonanie tego opracowania było zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a podstawą takiej kwalifikacji jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j.
2014
14
lut

Istota:
Reasumując, świadczeń wypłacanych bezrobotnym na podstawie art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, jako zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca nie wykazuje w informacjach o przychodach, zatem w sytuacji gdy w roku podatkowym nie wypłaca tym bezrobotnym żadnych innych świadczeń nie ma on obowiązku sporządzenia dla nich informacji PIT-8C.
Fragment:
Na mocy ust.1a ww. artykułu do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust.2 . Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Wysokość świadczeń przysługujących bezrobotnemu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych zostały określone w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tym przepisem, bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6. Stosownie do art. 73a ust. 4 ww. ustawy świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych są – w myśl art. 21 ust. 1 pkt 128 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego.
2013
17
kwi

Istota:
Opodatkowanie prac scaleniowo-wymiennych.
Fragment:
Do zakresu działań Zarządu należy m. in. wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych. Przedmiotowe prace zostały zdefiniowane w art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie to prowadzi Starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa, tj. ze środków publicznych. Wykonawcą prac jest zgodnie z treścią ww. ustawy wojewódzka jednostka organizacyjna, tj. Zarząd, działająca w formie jednostki budżetowej Województwa. Starosta może prowadzić ww. zadania korzystając z funduszy unijnych jako beneficjent. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, wykonawcą prac jest wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, tj. Zarząd, któremu zlecone zostało wykonanie prac scaleniowo-wymiennych. Przedmiotowe prace polegają na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej oraz przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych. W dniu 25 lipca 2011 r. Województwo zawarło porozumienie z Powiatem na ww. opracowanie, które miało być wykonane przy pomocy Zarządu. Porozumienie to nie ma charakteru cywilnoprawnego, ponieważ opiera się na przepisach ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Wykonanie tego opracowania było zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a podstawą takiej kwalifikacji jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t. j.
2013
20
mar

Istota:
Czy wydatki na prace adaptacyjne wskazane w punktach a)-n) stanu faktycznego powinny zwiększać wartość początkową budynku, czy też stanowią one koszty pośrednie, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
Fragment:
Zdaniem Spółki, zatem prace określone w punktach a)-k) stanu faktycznego nie stanowią ulepszenia, tj. nie zwiększają wartości użytkowej środka trwałego (budynku) i w związku z tym koszty poniesione w związku z tymi pracami stanowią koszty pośrednie, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT w dacie poniesienia. Inaczej będzie natomiast w przypadku prac, które zwiększają wartość użytkową lokalu. Przykładem takich prac może być np. wybudowanie rampy dla wózków inwalidzkich. Bez wątpienia podnosi to wartość użytkową lokalu (i tym samym całego budynku), ułatwia bowiem korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym. Podobnie będzie w przypadku zamontowania w lokalu dotychczas nieklimatyzowanym nowej klimatyzacji. Jej zamontowanie ewidentnie podnosi wartość lokalu i tym samym całego budynku. Analogicznie może być w przypadku wymiany posadzek lub płytek ściennych znajdujący się w lokalu na nowe o wyraźnie lepszych parametrach użytkowych, np. znacznie wyższej klasie ścieralności (co powoduje wolniejsze ich zużycie). Z tego względu Spółka uważa, że koszty prac określonych w punktach k)-m) stanu faktycznego powinny zwiększać wartość początkową środka trwałego (budynku).W przypadku natomiast nakładów określonych w punkcie n) stanu faktycznego Spółka powinna potraktować koszty z nimi związane albo jako zwiększające wartość budynku, albo jako dotyczące nabycia osobnych środków trwałych.
2012
14
lis

Istota:
Stawka podatku od usług "makroniwelacji terenu" pod zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy wykonane prace ziemne w zakresie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową, spełniają warunek budowy obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym. Wnioskodawca wskazuje, iż mając na uwadze liczne orzecznictwo sądów administracyjnych na tle art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług, do oceny czy dane prace są związane z budową obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym, istotne jest ich funkcjonale powiązanie z tą budową. W tym wypadku prace ziemne - w postaci makroniwelacji terenu do właściwych rzędnych są warunkiem koniecznym i nierozłącznym elementem prac budowlanych w postaci budowy budynków mieszkaniowych, które spełniają definicję obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym. Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prace budowlane polegające na wykonaniu prac ziemnych - makroniwelacji terenu pod zabudowę mieszkaniową objętą społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowane są stawką 8% VAT, a pozostałe prace związane z drogami, ciągami pieszymi i infrastrukturą - stawką 23% VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2012
31
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prace
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.