ILPB1/4511-1-103/15-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB1/4511-1-103/15-4/AMNinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. praca
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniach: 22 i 23 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W dniach: 22 i 23 kwietnia 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A” Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, mającym siedzibę w Polsce oraz podlegającym w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tj. podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Przedmiotem prowadzonej działalność gospodarczej jest produkcja i sprzedaż elementów wykończenia i wystroju wnętrz w formie ekranu zbudowanego z tkaniny i ramy aluminiowej o wysokich parametrach akustycznych i estetycznych.

Spółka zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i zgodnie z przepisami ustawy o PDOF, pełniąc funkcję płatnika, jest zobowiązana obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na PDOF od wynagrodzenia pracowników, które pozostają z nimi w stosunku pracy.

Spółka oddelegowała troje swoich pracowników (dalej: Pracownicy) do pracy na terytorium Arabii Saudyjskiej. Okres oddelegowania nie powinien przekroczyć 30 miesięcy. W trakcie oddelegowania do Arabii Saudyjskiej Pracownicy pozostają pracownikami Spółki (ich umowy o pracę nie zostały rozwiązane, nie zostały im też udzielone urlopy bezpłatne na okres oddelegowania). Spółka pozostaje podmiotem wypłacającym wynagrodzenie obejmujące wszelkie świadczenia z tytułu stosunku pracy (w tym dodatkowe świadczenia związane z oddelegowaniem). Tym samym, Spółka pozostaje również płatnikiem podatku dochodowego w rozumieniu art. 31 ustawy o PDOF w odniesieniu do wynagrodzenia uzyskiwanego przez Pracowników w okresie oddelegowania.

Pracownicy są polskimi rezydentami podatkowymi i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jako osoby posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów osobistych i gospodarczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez Pracowników w związku z ich oddelegowaniem do Arabii Saudyjskiej Wnioskodawca powinien zaprzestać pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez Pracowników z pracy wykonywanej na terytorium kraju oddelegowania stosownie do dyspozycji art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez Pracowników w związku z oddelegowaniem do Arabii Saudyjskiej istnieje możliwość zaprzestania pobierania zaliczek na PDOF, stosownie do dyspozycji art. 32 ust. 6 ustawy o PDOF.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 31 ustawy o PDOF, zakłady pracy są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy. Powyższa ogólna zasada może jednakże nie znaleźć zastosowania w odniesieniu pracowników wykonujących swoją pracę poza granicami Polski za sprawą przepisu art. 32 ust. 6 ustawy o PDOF.

Przepis art. 32 ust. 6 ustawy PDOF stanowi, iż zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza Polską. Innymi słowy w celu stwierdzenia, że analizowany przepis ma zastosowanie w analizowanym przypadku, zdaniem Wnioskodawcy kluczowym jest ustalenie, czy dochody Pracowników uzyskiwane w związku z oddelegowaniem do Arabii Saudyjskiej mogą podlegać opodatkowaniu w kraju oddelegowania.

W celu potwierdzenia czy dochód Pracowników uzyskany za pracę wykonywaną na terytorium Arabii Saudyjskiej będzie w ogóle mógł podlegać tam opodatkowaniu konieczne jest dokonanie analizy postanowień UUPO. Zgodnie z art. 15 ust. 1 UUPO wynagrodzenie za pracę otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w jednym kraju (w przedmiotowym stanie faktycznym w Polsce), podlega opodatkowaniu tylko w tym kraju (w Polsce), chyba że praca jest wykonywana w drugim kraju (w przedmiotowym stanie faktycznym, w Arabii Saudyjskiej). W takim przypadku wynagrodzenie może również podlegać opodatkowaniu w tym drugim kraju (w Arabii Saudyjskiej). Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 UUPO, wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez polskiego rezydenta na terytorium Arabii Saudyjskiej podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i
  2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby w drugim Państwie;
  3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, iż pobyt Pracowników na terytorium Arabii Saudyjskiej w związku z oddelegowaniem przekroczył 183 dni w dwunastomiesięcznym okresie, nie zostaną spełnione łącznie warunki pozwalające na opodatkowanie dochodu z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej jedynie w Polsce. Tym samym dochód ten może podlegać opodatkowaniu w kraju oddelegowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, bazując na brzmieniu przepisów należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Pracowników uzyskane za pracę wykonywaną na terytorium Arabii Saudyjskiej w okresie oddelegowania może podlegać opodatkowaniu w Arabii Saudyjskiej, tym samym Spółka może skorzystać ze zwolnienia z poboru zaliczek na PDOF od wynagrodzenia i świadczeń uzyskanych przez Pracowników za pracę wykonywaną na terytorium Arabii Saudyjskiej.

Ponadto, Spółka pragnie przytoczyć również przykładowe interpretacje przepisów prawa podatkowego, w których organy podatkowe wyraziły opinię analogiczną do stanowiska Spółki:

 • interpretacje indywidualne wydane przez:
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2014 r. sygn. IBPBII/1/415-323/14/BD,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lipca 2014 r. sygn. IPPB4/415-304/14-2/JK,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 grudnia 2013 r., sygn. IPPB4/415-567/13-5/JK, w których wskazano m.in.: „(...) okolicznością, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (uzasadniającą zaprzestanie poboru zaliczek na podatek dochodowy), nie jest fakt, że pracownik opodatkowuje bądź będzie opodatkowywał swoje dochody poza Polską, lecz to, że jego dochody podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza Polską. W związku z tym nie jest istotne, czy i jak pracownik albo Spółka wywiązują się z obowiązków nałożonych przepisami podatkowymi Kraju Oddelegowania, lecz istotne jest, czy (np. zgodnie z odpowiednią umową o unikaniu podwójnego opodatkowania) dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza Polską”.

Reasumując, z uwagi na okoliczność, iż zgodnie z postanowieniami UUPO dochody Pracowników podlegają opodatkowaniu na terytorium Arabii Saudyjskiej, Spółka ma prawo zaprzestać pobierania zaliczek na PDOF zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o PDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a. ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z treścią art. 4a powołanej ustawy, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca oddelegował troje swoich Pracowników do pracy na terytorium Arabii Saudyjskiej. W przedmiotowej sprawie zastosowanie mają więc przepisy Konwencji z dnia 22 lutego 2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2012 r. poz. 502).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. Konwencji, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18, 19, 20 i 21 niniejszej Konwencji, pensje, płace oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. Konwencji, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenie uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem pracy najemnej w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli:

 1. odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i
 2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby w drugim Państwie; i
 3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. umowy, wynagrodzenie pracownika mającego miejsce zamieszkania na terenie Polski podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest na terytorium Arabii Saudyjskiej. W takim przypadku dochód ten może być opodatkowany zarówno w Arabii Saudyjskiej jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce.

Natomiast art. 15 ust. 2 ww. umowy określa wyjątek od powyższej zasady - zgodnie z jego treścią wynagrodzenia pracowników podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tym artykule warunki.

Zatem opodatkowanie wynagrodzenia wyłącznie w Polsce ma miejsce w przypadku gdy wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby w Arabii Saudyjskiej, wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Arabii Saudyjskiej, a pracownicy przebywają w Arabii Saudyjskiej przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, że wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 Konwencji, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Arabii Saudyjskiej) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce), przy zastosowaniu metod unikania podwójnego opodatkowania określonych odpowiednio w art. 23 ust. 2 lit. a) umowy zawartej między Polską a Arabią Saudyjską.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że w przedmiotowej sprawie Pracownicy Wnioskodawcy zostali oddelegowani do pracy na terytorium Arabii Saudyjskiej. Okres oddelegowania przekroczył 183 dni w dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym (okres oddelegowania nie powinien przekroczyć 30 miesięcy).

Zatem jeden z warunków art. 15 ust. 2 umowy zawartej między Polską a Arabią Saudyjską nie został spełniony, w związku z powyższym wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. umowy.

Stosownie do treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Przepis ten ma charakter ogólny i ustanawia generalny obowiązek dla pracodawcy (działającego jako płatnik), zaś zakres tego obowiązku jest skonkretyzowany w poszczególnych ustępach art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 32 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że dochód pracownika, od którego płatnik ma odprowadzać zaliczki na podatek, obejmuje uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.

Z kolei w myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody ze stosunku pracy, to m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, a także świadczenia w naturze i inne świadczenia ponoszone za pracownika.

Wyjątek od powyższego obowiązku wynikającego z ogólnej regulacji art. 31 ww. ustawy jest przewidziany przez przepis szczególny art. 32 ust. 6 tej ustawy, zgodnie z którym zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a.

Tym samym, norma art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie zakładu pracy (płatnika) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego przez pracownika z pracy za granicą, podlegającego tam, w danym momencie lub w przyszłości, opodatkowaniu.

Przepis wskazuje na dwa warunki, jakie muszą być spełnione, aby płatnik zaprzestał poboru zaliczek:

 • dochody są uzyskane za pracę wykonywaną poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 • dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem w świetle powyższych przepisów płatnik wykonuje swoje obowiązki w ten sposób, że oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikowi wynagrodzeń ze stosunku pracy. Dodatkowo, w przypadku pracy wykonywanej za granicą kwestie opodatkowania tego dochodu reguluje stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – w przedmiotowej sprawie umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej.

Z chwilą przekroczenia przez Pracowników 183 dni pobytu w Arabii Saudyjskiej w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w roku podatkowym, Wnioskodawca powinien - stosownie do dyspozycji art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej przez Pracowników w Arabii Saudyjskiej, z uwagi na fakt, iż od chwili przekroczenia tego okresu wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Arabii Saudyjskiej podlega opodatkowaniu w Arabii Saudyjskiej według przepisów prawa obowiązujących w tym państwie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.