IBPBII/1/415-973/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym PIT-36 za rok podatkowy 2012 odliczyć od dochodu kwotę 8.629,90 zł wpłaconą w dniu 11 lutego 2012 r. na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 27 listopada 2014 r.), uzupełnionym 29 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 22 stycznia 2015 r. znak: IBPB II/1/415-973/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 29 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest emerytem na wcześniejszej emeryturze. Ze względu na aktualny wiek

i posiadane wysokie kwalifikacje Wnioskodawca ma możliwość wykonywania pracy dodatkowo na podstawie umowy o pracę. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przyczynia się do osiągnięcia przychodów powyżej określonych w ustawie emerytalnej limitów, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego.

W zawiadomieniu o rocznym rozliczeniu emerytury za okres od 01 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 3 lutego 2012 r. poinformował Wnioskodawcę, że w przypadku dokonania wpłaty kwoty 8.629,90 zł na FUS wyda decyzję o rozliczeniu emerytury za ww. wymieniony okres.

Świadczenie, o którym mowa, było całkowicie zawieszone w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r., natomiast w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011 r. zostało pobierane zmniejszone w wysokości 70% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota wypłacona za ten okres przez ZUS to 17.816,28 zł (brutto).

Po dokonaniu wpłaty kwoty 8.629,90 zł na FUS Wnioskodawca otrzymał zwrot kwoty w wysokości 8.444,32 zł.

Wnioskodawca otrzymał również rozliczenie roczne przychodu za 2011 rok (PIT-40A/11A).

Rozliczenie to obejmuje:

Przychód brutto: 18.025,72 zł

Zaliczka na podatek dochodowy: 1.570 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1.397 zł

W związku z tym, że roczne zeznanie podatkowe PIT-36 wypełnia się w oparciu o otrzymany PIT-11 (uzyskany od pracodawcy) i o PIT-40A/11A (otrzymany od ZUS) kwota 8.629,90 zł będąca częścią dochodu (przychodu) 18.025,72 zł potraktowana została jako dochód Wnioskodawcy, a tym samym była podstawą do obliczenia podatku. Wpłata kwoty 8.629,90 zł dokonana została w dniu 11 lutego 2012 roku.

Ww. kwota wpłacona na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest składką określona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i została wpłacona na ubezpieczenie Wnioskodawcy (wg terminologii ZUS o/... jest to wpłata na FUS).

W związku z powyższym zadano – po modyfikacji w uzupełnieniu wniosku – następujące pytanie:

  1. Czy Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym PIT-36 za rok podatkowy 2012 odliczyć od dochodu kwotę 8.629,90 zł wpłaconą w dniu 11 lutego 2012 r. na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych...
  2. Czy w przypadku korzystnej interpretacji prawa podatkowego wpłatę na ubezpieczenie społeczne (FUS) Wnioskodawca powinien uwzględnić składając korektę PIT-36 za 2012 rok...

Wnioskodawca wskazał, iż na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być możliwość pomniejszenia kwoty dochodów w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2012 r. o kwotę przekazaną do FUS. Wpłacona kwota w dniu 11 lutego 2012 r. na FUS w wysokości 8.629,90 zł była podstawą dochodu Wnioskodawcy i spowodowało to naliczenie podatku dochodowego o tejże kwoty w momencie otrzymywania świadczenia pomniejszonego i rozliczenia za okres od 01 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. – decyzja o rozliczeniu z dnia 20 lutego 2012 r. (kopia decyzji w załączeniu).

Na poparcie swego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lipca 2013 r. znak: IBPB II/1/415-410/13/MK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest emerytem na wcześniejszej emeryturze. Wnioskodawca ma możliwość wykonywania pracy dodatkowo na podstawie umowy o pracę. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przyczynia się do osiągnięcia przychodów powyżej określonych w ustawie emerytalnej limitów, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego.

W zawiadomieniu o rocznym rozliczeniu emerytury za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 3 lutego 2012 r. poinformował Wnioskodawcę, że w przypadku dokonania wpłaty kwoty 8.629,90 zł na FUS wyda decyzję o rozliczeniu emerytury za ww. wymieniony okres. Świadczenie, o którym mowa, było całkowicie zawieszone w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r., natomiast w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011 r. zostało pobierane zmniejszone w wysokości 70% przeciętnego wynagrodzenia. Wpłata kwoty 8.629,90 zł dokonana została w dniu 11 lutego 2012 r. Ww. kwota wpłacona na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest składką określoną w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i została wpłacona na ubezpieczenie Wnioskodawcy. Wnioskodawca uważa, iż ma możliwość pomniejszenia kwoty dochodów w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2012 r. o kwotę przekazaną na FUS.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, ze zm. – obecnie Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, ze zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – art. 104 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, ze zm. – obecnie Dz.U. z 2015 r., poz. 121, ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym w 2012 r. – podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

  1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

–odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż kwota 8.629,90 zł przekazana na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (wpłacona 11 lutego 2012 r.) stanowi w istocie kwotę składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta, jako wpłacona na ubezpieczenie społeczne Wnioskodawcy, podlega odliczeniu za rok, w którym została wpłacona na FUS, a zatem winna być wykazana do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2012 r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do powołanej we wniosku interpretacji, należy zauważyć, iż interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie, w określonym stanie faktycznym i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Do wniosku dołączono dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Wydając niniejszą interpretację Organ oparł się jedynie na opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.