Praca społeczna | Interpretacje podatkowe

Praca społeczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca społeczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń dla bezrobotnych wykonujących prace społeczne użyteczne.
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Na mocy ust. 1a ww. artykułu do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. Wykonywanie prac społecznie użytecznych – zgodnie z art. 73a ust. 2 ustawy - odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Wysokość świadczeń przysługujących bezrobotnemu z ww. tytułu została określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tym przepisem, bezrobotnemu oraz osobie, o której mowa w ust. 1a, nieposiadającym prawa do zasiłku, przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.
2014
6
sie

Istota:
Czy Urząd Miasta organizujący prace społecznie użyteczne, wypłacający świadczenia osobom bezrobotnym wykonującym te prace, ma obowiązek po zakończonym roku podatkowym wystawić informacje o przychodach z innych źródeł - PIT-8C?
Fragment:
Wniosek dotyczy ustalenia, czy Urząd Miasta organizujący prace społecznie użyteczne, wypłacający osobom wykonującym te prace świadczenia, ma obowiązek po zakończonym roku podatkowym wystawić informacje o przychodach z innych źródeł - PIT-C. Zdaniem Burmistrza świadczenia uzyskane w 2006 roku przez osoby bezrobotne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o których mowa w art.10 ust.1 pkt 9 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. .z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.). Jednocześnie, według opinii Burmistrza, jak wynika z postanowień art.42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina, w której organizowane są prace społecznie użyteczne i która dokonywała wypłaty należności jest zobowiązana sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Organ podatkowy ocenia stanowisko płatnika jako nieprawidłowe i stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2011
1
maj

Istota:
Jak w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy traktować dodatki pieniężne wypłacane z tytułu pełnionych funkcji członkom Zarządu niebędącym pracownikami ?
Fragment:
Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z brzmieniem art.10 ust.1 pkt.2 w/w ustawy źródłem przychodu jest między innymi działalność wykonywana osobiście. Natomiast w myśl art.13 pkt.7 wyżej powołanej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody otrzymane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w. ustawy, płatnik wypłacający należności z tytułu przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7, winien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 5 i przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie jest osobą fizyczną, przesyłając równocześnie deklarację deklarację na druku PIT-4 ( art.38 ust.1 ustawy). Zatem świadczenia wypłacane osobom pełniącym funkcje związkowe należy rozpatrywać w kategorii przychodów, o których mowa w art.13 pkt 7 w/w ustawy,tj przychodów otrzymywanych przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu organów stanowiących osób prawnych.
2011
1
kwi

Istota:
Czy płatnik - MOPS, jako organizator prac społecznie użytecznych, jest zobligowany do sporządzenia informacji PIT - 8C za 2006 rok?
Fragment:
(...) Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace mają na celu stworzenie warunków powrotu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. W mieście XXX prace społecznie użyteczne organizowane są od marca 2006 r. Uczestnicy zgodnie z art. 73 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) wykonują pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Za każdą przepracowaną godzinę przysługuje im świadczenie w wysokości 6,20 zł wypłacane przez organizatora z dołu do 20 następnego miesiąca. 60 % wypłacanych świadczeń jest refundowane z Funduszu Pracy.Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 508) pobór podatku od przychodów osiągniętych z tyt. wykonywania do 31.12.2006 r. prac społecznie użytecznych został zaniechany. Zdaniem płatnika, świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych są wolne od podatku, nie stanowią także przychodów z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc płatnik jest zwolniony z obowiązku wystawienia informacji PIT-8C za 2006 rok.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.