Praca społeczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca społeczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
6
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń dla bezrobotnych wykonujących prace społeczne użyteczne.

Fragment:

U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Na mocy ust. 1a ww. artykułu do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. Wykonywanie prac społecznie użytecznych – zgodnie z art. 73a ust. 2 ustawy - odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Wysokość świadczeń przysługujących bezrobotnemu z ww. tytułu została określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tym przepisem, bezrobotnemu oraz osobie, o której mowa w ust. 1a, nieposiadającym prawa do zasiłku, przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.

2011
1
maj

Istota:

Czy Urząd Miasta organizujący prace społecznie użyteczne, wypłacający świadczenia osobom bezrobotnym wykonującym te prace, ma obowiązek po zakończonym roku podatkowym wystawić informacje o przychodach z innych źródeł - PIT-8C?

Fragment:

Wniosek dotyczy ustalenia, czy Urząd Miasta organizujący prace społecznie użyteczne, wypłacający osobom wykonującym te prace świadczenia, ma obowiązek po zakończonym roku podatkowym wystawić informacje o przychodach z innych źródeł - PIT-C. Zdaniem Burmistrza świadczenia uzyskane w 2006 roku przez osoby bezrobotne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o których mowa w art.10 ust.1 pkt 9 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. .z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.). Jednocześnie, według opinii Burmistrza, jak wynika z postanowień art.42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina, w której organizowane są prace społecznie użyteczne i która dokonywała wypłaty należności jest zobowiązana sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Organ podatkowy ocenia stanowisko płatnika jako nieprawidłowe i stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
kwi

Istota:

Jak w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy traktować dodatki pieniężne wypłacane z tytułu pełnionych funkcji członkom Zarządu niebędącym pracownikami ?

Fragment:

Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z brzmieniem art.10 ust.1 pkt.2 w/w ustawy źródłem przychodu jest między innymi działalność wykonywana osobiście. Natomiast w myśl art.13 pkt.7 wyżej powołanej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody otrzymane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w. ustawy, płatnik wypłacający należności z tytułu przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7, winien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 5 i przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie jest osobą fizyczną, przesyłając równocześnie deklarację deklarację na druku PIT-4 ( art.38 ust.1 ustawy). Zatem świadczenia wypłacane osobom pełniącym funkcje związkowe należy rozpatrywać w kategorii przychodów, o których mowa w art.13 pkt 7 w/w ustawy,tj przychodów otrzymywanych przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu organów stanowiących osób prawnych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy płatnik - MOPS, jako organizator prac społecznie użytecznych, jest zobligowany do sporządzenia informacji PIT - 8C za 2006 rok?

Fragment:

(...) Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace mają na celu stworzenie warunków powrotu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. W mieście XXX prace społecznie użyteczne organizowane są od marca 2006 r. Uczestnicy zgodnie z art. 73 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) wykonują pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Za każdą przepracowaną godzinę przysługuje im świadczenie w wysokości 6,20 zł wypłacane przez organizatora z dołu do 20 następnego miesiąca. 60 % wypłacanych świadczeń jest refundowane z Funduszu Pracy.Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 508) pobór podatku od przychodów osiągniętych z tyt. wykonywania do 31.12.2006 r. prac społecznie użytecznych został zaniechany. Zdaniem płatnika, świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych są wolne od podatku, nie stanowią także przychodów z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc płatnik jest zwolniony z obowiązku wystawienia informacji PIT-8C za 2006 rok.