ITPB2/4511-1052/15/ENB | Interpretacja indywidualna

Czy istnieje wobec Wnioskodawcy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego oraz zapłacenia podatku za 2014r.?
Czy w sytuacji uzyskania dochodu w Polsce, opodatkowanego na zasadach ogólnych w kolejnych latach podatkowych, przy utrzymaniu dochodu z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, gdy przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luksemburgu, znajdzie zastosowanie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -tj. dochód "z Luksemburga" zostanie uwzględniony dla celów ustalenia stopy procentowej ?
ITPB2/4511-1052/15/ENBinterpretacja indywidualna
  1. Zjednoczone Emiraty Arabskie
  2. marynarze
  3. praca najemna
  4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z efektywnym zarządem w Luksemburgu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z efektywnym zarządem w Luksemburgu.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w 2014 r. wykonywał pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luxemburgu, na co Wnioskodawca posiada odpowiednie zaświadczenie.

Wnioskodawca w 2014 r, nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce. Wszystkie dochody uzyskane przez niego w 2014 r. pochodziły z pracy najemnej na statkach w żegludze międzynarodowej. Wnioskodawca mieszka w Polsce. Tutaj znajduje się centrum jego interesów gospodarczych i osobistych.

W kolejnych latach Wnioskodawca może uzyskać w Polsce dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, jednocześnie uzyskując ww. dochód z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, gdy przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luxemburgu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy istnieje wobec Wnioskodawcy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego oraz zapłacenia podatku za 2014r....
  2. Czy w sytuacji uzyskania dochodu w Polsce, opodatkowanego na zasadach ogólnych w kolejnych latach podatkowych, przy utrzymaniu dochodu z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, gdy przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luksemburgu, znajdzie zastosowanie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -tj. dochód "z Luksemburga" zostanie uwzględniony dla celów ustalenia stopy procentowej ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 3 konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu w dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110 poz. 527 ze zm.), bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu wynagrodzenie uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, powietrznego lub pojazdu drogowego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej lub na pokładzie barki wykorzystywanej w transporcie na wodach śródlądowych może podlegać opodatkowaniu tylko w Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pracy na pokładach statków podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Luksemburgu i nie ma w tym przypadku zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Reasumując w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymuje z tytułu wykonywania prac na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu w Luksemburgu nie podlega opodatkowaniu w Polsce i nie podlega uwzględnieniu dla celów ustalenia stopy procentowej stosownie do art. 27 ust 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z faktem, iż wynagrodzenie uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, powietrznego lub pojazdu drogowego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej lub na pokładzie barki wykorzystywanej w transporcie na wodach śródlądowych może podlegać opodatkowaniu tylko w Luksemburgu, podatnik nie ma obowiązku w powyższym zakresie składania rocznego zeznania podatkowego oraz zapłacenia podatku za 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z opisanego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca w 2014 r. wykonywał pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luxemburgu, na co Wnioskodawca posiada odpowiednie zaświadczenie.

Wnioskodawca w 2014 r, nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce. Wszystkie dochody uzyskane przez niego w 2014 r. pochodziły z pracy najemnej na statkach w żegludze międzynarodowej. Wnioskodawca mieszka w Polsce. Tutaj znajduje się centrum jego interesów gospodarczych i osobistych.

W kolejnych latach Wnioskodawca może uzyskać w Polsce dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, jednocześnie uzyskując ww. dochód z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, gdy przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luxemburgu.

Przepis art. 3 ust. 1a wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem "lub", co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika "lub" w sformułowaniu "centrum interesów osobistych lub gospodarczych" dla doprecyzowania kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP. Tym samym określona osoba, która ma ścisłe powiązania biznesowe czy też gospodarcze w Polsce, a całą rodzinę i znajomych w innym państwie, może w takiej sytuacji podlegać opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W świetle art. 3 ust. 1a analizowany warunek stanowi samodzielną podstawę do uznawania określonej kategorii osób za rezydentów, niezależną od omówionego powyżej posiadania na terytorium RP centrum interesów życiowych.

Wymienione powyżej kryteria stosuje się z uwzględnieniem stosownych postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W odniesieniu zatem do dochodów Wnioskodawcy mającego w Polsce centrum interesów gospodarczych i osobistych, uzyskiwanych z pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo posiadające efektywny zarząd w Luksemburgu, znajduje zastosowanie art. 15 ust. 3 konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu wynagrodzenie uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, powietrznego lub pojazdu drogowego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej lub na pokładzie barki wykorzystywanej w transporcie na wodach śródlądowych może podlegać opodatkowaniu tylko w Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa.

Określenie "komunikacja międzynarodowa" oznacza wszelki przewóz statkiem morskim lub statkiem powietrznym albo pojazdem drogowym eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub powietrzny albo pojazd drogowy jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. h) ww. konwencji).

Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z pracy na pokładach statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z efektywnym zarządem w Luksemburgu podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Luksemburgu i nie ma w tym przypadku zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymuje z tytułu wykonywania pracy na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu w Luksemburgu nie podlega opodatkowaniu w Polsce i nie podlega uwzględnieniu dla celów ustalenia stopy procentowej stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w sytuacji osiągnięcia w 2014 r. dochodów wyłącznie z pracy wykonywanej na pokładzie statków opisanych we wniosku, Wnioskodawca nie ma obowiązku złożenia za ten rok zeznania podatkowego w Polsce.

Ponadto w przypadku osiągnięcia w latach kolejnych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce nie należy uwzględniać dla celów ustalenia stopy procentowej dochodu z pracy wykonywanej przez Wnioskodawcę na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu w Luksemburgu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Zjednoczone Emiraty Arabskie
IPTPB2/4511-429/15-2/PK | Interpretacja indywidualna

marynarze
ITPB2/415-545/12/IB | Interpretacja indywidualna

praca najemna
IPPB4/4511-1464/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
ITPB4/4511-588/15/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.