Praca najemna | Interpretacje podatkowe

Praca najemna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca najemna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 9 września 1992 r. będzie miała zastosowanie do przedstawionego powyżej stanu faktycznego?
2. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Republiki Filipin tzw. metodą wyłączenia z progresją?
3. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania dochodów uzyskanych na terytorium Republiki Filipin w Polsce?
Fragment:
Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. umowy bez względu na postanowienia ustępu 1 tego artykułu, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 120 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu; oraz wynagrodzenia są wypłacane przez osobę lub w imieniu osoby, która nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie; oraz wynagrodzenia nie są wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. W świetle powyższego, wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że są to świadczenia osiągane z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Filipin. Z kolei w sytuacji, gdy warunki określone w cytowanym art. 15 ust. 2 umowy zostaną spełnione łącznie, to otrzymane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Filipin podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Niespełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków oznacza, że zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy ww. wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w państwie miejsca zamieszkania podatnika oraz w państwie, w którym praca jest wykonywana.
2016
12
sie

Istota:
Skutki podatkowe osiągania dochodu z pracy najemnej na pokładzie statków
Fragment:
Mając na względzie powyżej analizowane przepisy, w kontekście zaistniałego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że przy ustalaniu sytuacji podatkowej polskiego marynarza zastosowanie znajdą przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, zawarte w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Polską. W przedmiotowej sprawie miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni jest bezwzględnie Polska, co determinuje możliwość powołania się na szczególne postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej w zakresie dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej wykonywanej na statkach morskich. W związku z dochodami uzyskiwanymi od 2010 r. tylko z tytułu pracy najemnej na statku eksploatowanym w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z siedzibą z faktycznym zarządem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na marynarzu nie będzie spoczywał obowiązek podatkowy w Polsce. Powyższe wprost potwierdza Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 12 czerwca 2013 r. Znak: IPTPB2/415-228/13-2/JR . Podsumowując, Wnioskodawczyni wskazała, że jest podatnikiem – polskim rezydentem podatkowym osiągającym dochód z tytułu pracy najemnej świadczonej na statku morskim eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
2016
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe osiągania dochodu z pracy najemnej na pokładzie statków
Fragment:
Mając na względzie powyżej analizowane przepisy, w kontekście zaistniałego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że przy ustalaniu sytuacji podatkowej polskiego marynarza zastosowanie znajdą przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, zawarte w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Polską. W przedmiotowej sprawie miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni jest bezwzględnie Polska, co determinuje możliwość powołania się na szczególne postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej w zakresie dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej wykonywanej na statkach morskich. W związku z dochodami uzyskiwanymi od 2010 r. tylko z tytułu pracy najemnej na statku eksploatowanym w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z siedzibą z faktycznym zarządem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na marynarzu nie będzie spoczywał obowiązek podatkowy w Polsce. Powyższe wprost potwierdza Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 12 czerwca 2013 r. Znak: IPTPB2/415-228/13-2/JR . Podsumowując, Wnioskodawczyni wskazała, że jest podatnikiem – polskim rezydentem podatkowym osiągającym dochód z tytułu pracy najemnej świadczonej na statku morskim eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
2016
2
sie

Istota:
1. Czy Wnioskodawca posiada obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej wykonywanej na rzecz Spółki z faktycznym i rzeczywistym zarządem w Wielkiej Brytanii?
2. Czy dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez Wnioskodawcę za granicą będą podlegały łączeniu z dochodami uzyskiwanymi przez Niego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowanej podatkiem liniowym?
3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za rok podatkowy 2016, w zakresie dochodu uzyskanego z pracy najemnej wykonywanej za granicą?
Fragment:
Na podstawie art. 14 ust. 2 ww. konwencji bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim Państwie. W świetle powyższego, wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że są to świadczenia osiągane z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Wielkiej Brytanii. Z kolei w sytuacji, gdy warunki określone w cytowanym art. 14 ust. 2 ww. umowy zostaną spełnione łącznie, to otrzymane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Niespełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków oznacza, że zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy ww. wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w państwie miejsca zamieszkania podatnika oraz w państwie, w którym praca jest wykonywana.
2016
14
lip

Istota:
Czy w przypadku opisanej sytuacji, Wnioskodawca będzie miał obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. oraz składania rocznego zeznania podatkowego, jeżeli w roku podatkowym nie osiągnie w Polsce żadnych dochodów?
Fragment:
Statek, na którym będzie zatrudniony Wnioskodawca, nie jest zarejestrowany w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków NIS, ani w Norweskim Narodowym Rejestrze Statków NOR.W związku z wykonywaniem pracy najemnej na statku oraz podróżami służbowymi z i na statek Wnioskodawca będzie przebywał poza granicami Polski powyżej 183 dni w dwunastomiesięcznym cyklu rozliczeniowym. Każdy pobyt na statku będzie poświadczony przez kapitana statku wpisem w Książeczkę Żeglarską. Wynagrodzenie będzie dotyczyło pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Zgodnie z umową o pracę Wnioskodawca sam będzie odpowiedzialny za swoje rozliczenie w zakresie podatku dochodowego. Poza przychodami z ww. umowy o pracę Wnioskodawca nie osiągnie w Polsce w 2016 r. innych przychodów. Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawiony powyżej stan prawny uznać zatem należy, że dochody Wnioskodawcy osiągnięte w 2016 r. z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii, mogą być opodatkowane zarówno w Norwegii, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce znajduje zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w art. 22 ust. 1 ww. Konwencji. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww.
2016
16
cze

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku..
Fragment:
Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 Konwencji polsko-brytyjskiej, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 15, 17, 18 i 19 niniejszej Konwencji, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (w Wielkiej Brytanii). Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie (w Polsce). Przy czym, według postanowień art. 14 ust. 3 tej Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa (w Wielkiej Brytanii) może być opodatkowane w tym Państwie (w Wielkiej Brytanii). Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji polsko-brytyjskiej określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast (...)
2016
24
kwi

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015 i lata następne?
2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statkach zarządzanych przez przedsiębiorstwo norweskie zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
3. Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
4. Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym nie łączą się z dochodami z tytułu pracy najemnej na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Norwegii?
5. Czy podatnik powinien rozliczyć oddzielnie dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności i z tytułu wykonywania pracy najemnej?
Fragment:
W latach następnych Wnioskodawca zamierza uzyskiwać dochody z tytułu pracy najemnej na statkach podnoszących zagraniczną banderę lub zarejestrowanych w N.I.S. zarządzanych przez przedsiębiorstwo norweskie. Wnioskodawca nie zamierza ponownie prowadzić działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015 i lata następne... Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statkach zarządzanych przez przedsiębiorstwo norweskie zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia... Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym nie łączą się z dochodami z tytułu pracy najemnej na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Norwegii... Czy podatnik powinien rozliczyć oddzielnie dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności i z tytułu wykonywania pracy najemnej... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
10
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015?
Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy za rok 2015 zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją?
Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie w zeznaniu podatkowym za rok 2016 wykazać dochody uzyskane z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statków zarządzanych przez podmiot z Wielkiej Brytanii oraz Kataru?
Czy do dochodów uzyskanych w roku 2016 z tytułu świadczenia pracy najemnej na pokładzie statków zarządzanych przez podmiot z Wielkiej Brytanii oraz Kataru zastosowanie znajdzie odpowiednio metoda wyłączenia z progresją (dochód z Wielkiej Brytanii) oraz metoda proporcjonalnego odliczenia (dochód z Kataru)?
Czy wykonywanie pracy najemnej na statku zarządzanym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Katarze uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W oparciu o treść normatywną art. 14 ust. 3 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z powyższą umową międzynarodową dochody uzyskane w kraju będącym stroną umowy „ mogą ” być opodatkowane w drugim państwie, co nie oznacza możliwości wyboru przez podatnika, w którym państwie ma być przedmiotowy dochód opodatkowany. „ Sformułowanie to oznacza natomiast, że drugie państwo ma prawo opodatkować taki dochód, jeżeli na podstawie przepisów tego państwa ten dochód podlega w tym państwie opodatkowaniu ” (Post. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z dnia 31 marca 2005 r. BI/415-0199/05 PB/PDW/415/215/05/DP ). Ponieważ dochód z pracy najemnej wykonywanej na statku morskim podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, może być on opodatkowany poza Polską (w sytuacji wykonywania pracy najemnej na statkach morskich u pracodawcy/armatora mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii). Mając powyższe na uwadze, wynagrodzenie podatnika, wypłacane bezpośrednio z siedziby armatora znajdującej się na terytorium Wielkiej Brytanii będzie traktowane jak dochód powstający ze źródeł położonych na terytorium Wielkiej Brytanii (powstanie obowiązku podatkowego na terytorium Wielkiej Brytanii).
2016
10
mar

Istota:
Czy istnieje wobec Wnioskodawcy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego oraz zapłacenia podatku za 2014r.?
Czy w sytuacji uzyskania dochodu w Polsce, opodatkowanego na zasadach ogólnych w kolejnych latach podatkowych, przy utrzymaniu dochodu z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, gdy przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luksemburgu, znajdzie zastosowanie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -tj. dochód "z Luksemburga" zostanie uwzględniony dla celów ustalenia stopy procentowej ?
Fragment:
Wnioskodawca w 2014 r. wykonywał pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luxemburgu, na co Wnioskodawca posiada odpowiednie zaświadczenie. Wnioskodawca w 2014 r, nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce. Wszystkie dochody uzyskane przez niego w 2014 r. pochodziły z pracy najemnej na statkach w żegludze międzynarodowej. Wnioskodawca mieszka w Polsce. Tutaj znajduje się centrum jego interesów gospodarczych i osobistych. W kolejnych latach Wnioskodawca może uzyskać w Polsce dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, jednocześnie uzyskując ww. dochód z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, gdy przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luxemburgu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy istnieje wobec Wnioskodawcy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego oraz zapłacenia podatku za 2014r.... Czy w sytuacji uzyskania dochodu w Polsce, opodatkowanego na zasadach ogólnych w kolejnych latach podatkowych, przy utrzymaniu dochodu z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, gdy przedsiębiorstwo eksploatujące statek posiada efektywny zarząd w Luksemburgu, znajdzie zastosowanie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -tj. dochód "z Luksemburga" zostanie uwzględniony dla celów ustalenia stopy procentowej ...
2016
10
mar

Istota:
Obowiązek wpłacania zaliczek i złożenia rocznego zeznania podatkowego z tytułu wykonywania pracy najemnej na pokładzie statku w 2016 r.
Fragment:
Przy czym, jak stanowi art. 14 ust. 2 tej Konwencji, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, wynagrodzenie, pensja lub inne podobne świadczenie uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem pracy najemnej w drugim Umawiającym się Państwie podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli: odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie; i wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim Państwie; i praca najemna nie stanowi przypadku wynajmowania siły roboczej. Stosownie do art. 14 ust. 3 ww. Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie. Przy tym użyty w art. 14 ust. 3 Konwencji zwrot: mogą być opodatkowane, oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, w którym podatnik świadczy pracę. Zatem, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Norwegii, może być opodatkowany zarówno w Norwegii, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce.
2016
26
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.