Praca | Interpretacje podatkowe

Praca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to praca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy ww. umowa - jako umowa stosująca zasadę nazywaną kolokwialnie „odliczenia proporcjonalnego” - spowoduje to dla Wnioskodawcy, osoby zatrudnionej w Singapurze i nie mającej żadnych przychodów w kraju, konieczność wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych zagranicą po każdym powrocie do Polski na urlop? Czy Wnioskodawca będzie musiał to zrobić tylko i wyłącznie w sytuacji gdy umowa o pracę dobiegnie końca i Wnioskodawca wróci do Polski na stałe? A w przypadku kontynuacji zatrudnienia jednym obowiązkiem podatkowym Wnioskodawcy będzie złożenie rozliczenia rocznego?
Fragment:
(...) pracę dobiegnie końca i Wnioskodawca wróci do Polski na stałe? A w przypadku kontynuacji zatrudnienia jednym obowiązkiem podatkowym Wnioskodawcy będzie złożenie rozliczenia rocznego? Zdaniem Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako osoba przebywająca czasowo zagranicą i wykonująca pracę na pokładzie statku w transporcie międzynarodowym oraz uzyskująca dochody jedynie na podstawie umowy na czas nieokreślony (a przebywająca w Polsce jedynie w ramach urlopu) i nie uzyskująca żadnych dochodów w Polsce, nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych dochodów z pracy zagranicą. Obowiązek taki nastąpi w momencie ustania stosunku o pracę i powrotu do kraju na stałe. Jednocześnie, w przypadku kontynuacji zatrudnienia, Wnioskodawca uważa, że powinienem złożyć jedynie zeznanie roczne, w którym rozliczy się z dochodów uzyskanych z pracy zagranicą za cały rok podatkowy 2015. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
26
lis

Istota:
Czy do przychodu za rok 2014 z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 9a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361, z późn. zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo, że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
Fragment:
Wykształcenie oraz wiedza, którą posiada Wnioskodawca są odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Wnioskodawca jest zatrudniony na cały etat w pełnym wymiarze czasu pracy, to jest 40 godzin w tygodniu, po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Czas pracy rejestrowany jest w systemie rozliczeniowym, który funkcjonuje i obowiązuje w firmie w której pracuje. Rejestracja czasu pracy rozgranicza go na czas pracy związany z tworzeniem projektów technicznych i na czas pracy dotyczący wykonywania innych czynności. Rejestrowanie czasu pracy jest obowiązkiem nałożonym na Wnioskodawcę przez pracodawcę. Czas pracy zarejestrowany i wykazany w systemie rozliczeniowym, stanowi podstawę do ustalenia czasu pracy poświęconego pracy twórczej polegającej na tworzeniu projektów technicznych, w ramach całkowitego czasu pracy w danym miesiącu. Umowne wynagrodzenie należne Wnioskodawcy ze stosunku pracy ustalone zostało w kwocie stałej wyrażonej brutto. Wykonywane przez Wnioskodawcę projekty techniczne stanowią utwór w rozumieniu definicji ustawowej z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Przeniesienie na pracodawcę autorskich praw majątkowych do wykonywanych przez Wnioskodawcę projektów technicznych następuje w trybie art. 12 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, tj. po przejęciu projektu w granicach wynikających z zawartej umowy o pracę.
2016
26
lis

Istota:
Opodatkowanie wniesienia wkładu do spółki komandytowej w postaci udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe, do którego Wnioskodawca posiada majątkowe prawa autorskie oraz opodatkowanie świadczenia pracy w ramach wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie zawierał ze Spółką jakiejkolwiek umowy o świadczenie pracy na rzecz Spółki komandytowej. Z uwagi na brak zawarcia umowy o świadczenie pracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką, niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe. Świadczenie pracy na rzecz Spółki nie będzie miało charakteru samodzielności, ponieważ przy świadczeniu pracy Wnioskodawca będzie podlegał wytycznym wszystkich wspólników Spółki (praca będzie świadczona w ramach stosunku umowy spółki). Warunki wykonywania pracy przez Wnioskodawcę będą ustalane w drodze decyzji wspólników (podejmowanych w formie uchwały wspólników), w ramach stosunku umowy Spółki. Wnioskodawca będzie zatem podlegał wytycznym wszystkich wspólników, ustalanych w drodze uchwały. Wytyczne te będą dotyczy m.in. sposobu wykonywania pracy oraz miejsca i czasu jej wykonywania. W zależności od potrzeb wspólnicy mogą w drodze uchwały zmienić warunki wykonywania pracy przez Wnioskodawcę, a Wnioskodawca ma obowiązek się do nich dostosować. Wnioskodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu wykonywania pracy na rzecz Spółki. Za działania Wnioskodawcy, odpowiedzialność będzie ponosiła wyłącznie Spółka. Działania Wnioskodawcy nie będą powodowały powstania po jego stronie ryzyka ekonomicznego.Podkreślić ponadto należy, że Wnioskodawca z tytułu świadczenia pracy nie będzie pobierał wynagrodzenia, gdyż jego praca będzie stanowiła wsparcie Spółki w jej działalności, w ramach stosunku umowy spółki.
2016
12
cze

Istota:
Czy podatnik ma prawo do odliczenia potrąconej w 2015 r. za jego zgodą dobrowolnej kwoty na FUS od sumy przychodów osiągniętych w roku 2014 w zeznaniu podatkowym za rok 2015?
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z wniosku wynika, że od 29 września 2010 r. Wnioskodawca przebywa na emeryturze. W dniu 16 marca 2012 r. Wnioskodawca złożył oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu pracy w ramach stosunku pracy, z której przychód stanowić będzie podstawę do zawieszenia świadczenia emerytalnego. W dniu 19 marca 2012 r. ZUS wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty emerytury Wnioskodawcy od najbliższego terminu płatności świadczenia. W marcu 2015 r. Wnioskodawca otrzymał z ZUS zawiadomienie o rozliczeniu emerytury za rok 2014 w związku z przychodem uzyskanym w poszczególnych miesiącach roku 2014.
2016
19
maj

Istota:
Czy do przychodu (w latach 2010-2015) z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w wewnętrznym systemie pracodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą natomiast na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy?
Fragment:
Wnioskodawczyni jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo, po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Czas pracy rejestrowany jest w wewnętrznym systemie firmy z wyszczególnieniem, jaki rodzaj pracy został wykonany i w ramach jakiego projektu. Rejestracja czasu pracy w systemie rozgranicza go na czas pracy związany z tworzeniem programu komputerowego, czas pracy dotyczący wykonywania innych czynności (np. spotkania, udział w szkoleniach, podróże służbowe, czynności administracyjne etc.) a także czas nie spędzony w pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie). Rejestrowanie czasu pracy jest obowiązkiem nałożonym na Wnioskodawczynię przez pracodawcę, a zarejestrowany czas jest weryfikowany przez bezpośredniego przełożonego Wnioskodawczyni. Umowne wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy jest stałe, wyrażone w kwocie brutto. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie na rzecz pracodawcy pracy twórczej, polegającej na tworzeniu programu komputerowego, można obliczyć poprzez zastosowanie proporcji czasu pracy udokumentowanego w systemie rejestracji poświęconego na pracę twórczą do całkowitego czasu zarejestrowanego w systemie w danym okresie. Wykonywany przez Wnioskodawczynię program komputerowy stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2016
24
kwi

Istota:
W zakresie rozliczenia pracy własnej w drodze noty obciążeniowej
Fragment:
Wykonując osobiście niektóre zadania w projekcie, będzie mógł swoją pracę w określonym wymiarze zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i rozliczyć w ramach dotacji. W Wytycznych zapisano, iż: Właściciele spółek oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu zgodnie z poniższymi zasadami, m.in.: Koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy rozliczać według stawki godzinowej. Właściciel, spółki lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu. Rozliczenie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje według ustalonej stawki godzinowej w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie (według wzoru). W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1 720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) - ograniczenie to wyniki z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu.
2016
25
mar

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych w związku z wykonywaniem pracy na pokładach statków morskich
Fragment:
Z powyższego wynika, że zasadą jest opodatkowanie w Norwegii dochodu marynarzy uzyskiwanego z pracy na statkach podnoszących banderę norweską i eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo. Natomiast z opodatkowania zwalnia się: osoby wykonujące pracę na statkach zarejestrowanych w N.I.S., oraz, osoby wykonujące pracę na pokładach statków nie podnoszących bandery norweskiej, osoby wykonujące pracę dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na pokładzie danego statku. W związku z powyższym, uzyskiwanie dochodu z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku zarejestrowanego w N.I.S. albo podnoszącego inną zagraniczną banderę, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w Polsce z uwagi na zwolnienie tego dochodu spod opodatkowania w Norwegii. Art. 22 ust. 1 lit. b) Konwencji wskazuje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12, 13 lub ustępu 7 artykułu 20 niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w Norwegii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Norwegii.
2016
24
mar

Istota:
Czy można zastosować - do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 40 godzin w tygodniu, po 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Czas pracy Wnioskodawcy rozliczany był na podstawie karty pracy, której wypełnianie stanowiło nałożony na Wnioskodawcę obowiązek pracowniczy. Czas pracy wykazany w karcie pracy, stanowi podstawę do ustalenia czasu pracy poświęconego na pracę twórczą polegającą na opracowywaniu ekspertyz, w ramach całkowitego czasu pracy w danym miesiącu. Umowne miesięczne wynagrodzenie należne Wnioskodawcy ze stosunku pracy zostało ustalone w kwocie stałej wyrażonej brutto. Wysokość wynagrodzenia, za wykonywanie na rzecz pracodawcy pracy twórczej, ustalane jest z zastosowaniem wyżej opisanej proporcji czasu pracy wykazanej w karcie pracy, tj. na podstawie stosunku czasu pracy poświęconego przez pracownika w danym miesiącu na pracę twórczą polegającą na opracowywaniu ekspertyz, do całkowitego czasu pracy w tym miesiącu. Koleżanki i koledzy Wnioskodawcy zatrudnieni wraz z Wnioskodawcą w D. a następnie w H. zajmujący się technicznymi projektami obiektów mostowych uzyskali w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 maja 2009 r. imienną interpretację, której kopię Wnioskodawca załącza.
2016
20
lut

Istota:
 • zwolnienie od podatku badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgłaszających się do ... ze skierowaniem od pracodawcy,
 • zwolnienie od podatku badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgłaszających się do ... bez skierowania od pracodawcy
 • Fragment:
  Oznacza to, że badania lekarskie wykonywane przez Wnioskodawcę są związane z obowiązkiem, jaki wynika z przepisów kodeksu pracy, dotyczącym monitorowania stanu zdrowia pracowników. W myśl art. 229 § 1 Kodeksu pracy, wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § l 1 , podlegają: osoby przyjmowane do pracy; pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Jak stanowi art. 229 § 1 1 Kodeksu pracy, wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku| pracy z tym pracodawcą; przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
  2016
  2
  lut

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
  Fragment:
  W karcie tej pracownik ma określone stałe miejsce rozpoczynania oraz zakończenia pracy. Dojazd do tak określonego miejsca rozpoczęcia pracy oraz powrót z miejsca zakończenia pracy jest finansowany przez pracownika (koszty dojazdu do miejsca pracy). Zdarza się jednak sporadycznie, że pracownik musi rozpocząć lub skończyć pracę z innego miejsca niż to określone w karcie charakterystyki stanowiska pracy (ale zawsze jest to teren (...) lub leżący na opisanych trzech dodatkowych liniach). W takiej sytuacji koszty dojazdu do wskazanego przez pracodawcę miejsca (lub powrotu) pokrywa pracodawca. Zwykle koszty te są wyższe od kosztów dojazdu do miejsc wynikających z karty charakterystyki miejsca pracy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zwrot kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia pracy innego niż wynikającego z karty charakterystyki stanowiska pracy stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika i powinien być w związku z tym opodatkowany... Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana kwota zwrotu kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia pracy innego niż określone w karcie charakterystyki stanowiska pracy nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Stanowi ona bowiem zwrot wydatków wynikający z narzuconego przez pracodawcę innego miejsca rozpoczęcia lub zakończenia pracy niż wynikające z umowy o pracę i przypisanej jej charakterystyki zajmowanego etatu.
  2015
  29
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Praca
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.