IBPBII/1/4511-321/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zasądzonej od brata kwoty 18.779,41 zł tytułem pobranych pożytków?
IBPBII/1/4511-321/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. pożytek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura 19 lutego 2015 r., uzupełnionym 29 i 30 kwietnia oraz 21 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty tytułem pobranych pożytków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty tytułem pobranych pożytków.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w pismach z 24 kwietnia oraz 14 maja 2015 r. znak: IBPB II/1/4515-31/15/ASz, wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 29 i 30 kwietnia oraz 21 maja 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, postanowieniem Sądu Rejonowego z 1 lipca 1993 r., odziedziczył spadek (1/3 gospodarstwa rolnego) po rodzicach zmarłych: 10 grudnia 1982 r. i 15 marca 1987 r. Po 1/3 udziałów w spadku otrzymały dwie niezamężne siostry Wnioskodawcy, które w różnych terminach przekazały notarialnie ww. udziały bratu Wnioskodawcy. Siostra Wnioskodawcy, przekazując swój udział w 1994 r. bratu Wnioskodawcy, obiecała Wnioskodawcy 3-4 działki, spłatę i to co Wnioskodawca użytkował (0,56 ha z całości 7,91 ha).

Siostra Wnioskodawcy zmarła w 2006 r. Próby podziału spadku nie przyniosły żadnych efektów. Sprawa w Sądzie również nie przyniosła żadnych rezultatów.

W 2009 r. Wnioskodawca złożył pozew w Sądzie o dział spadku i zniesienie współwłasności. W ww. sprawie powoływani byli biegli rzeczoznawcy; sprawa była zawieszana oraz wznawiana. Wnioskodawca zaproponował dwa warianty podziału. Brat Wnioskodawcy wybrał pierwszy wariant, a Wnioskodawca, chcąc szybciej zakończyć sprawę, drugi wariant – mniej korzystny. Postępowanie o częściowy dział spadku i zniesienie współwłasności zostało zakończone postanowieniem Sądu Rejonowego z 21 października 2013 r. Brat Wnioskodawcy złożył apelację do Sądu Okręgowego. W dniu 11 marca 2014 r. odbyła się rozprawa, na której oddalono apelację.

Sąd Rejonowy postanowieniem z 21 października 2013 r. nadał klauzulę wykonalności z dniem 7 kwietnia 2014 r. a z datą 10 kwietnia 2014 r. ww. postanowienie stało się prawomocne.

Postanowieniem Sądu z 21 października 2013 r. Wnioskodawca nabył 13 działek rolnych, w tym te które użytkował (0,56 ha). Natomiast – jak wskazał Wnioskodawca – jego brat nabył 2/3 spadku.

Wnioskodawca stwierdził, że nie mógł użytkować należnego mu spadku, ponieważ brat utrudniał mu dostęp do działek. Wnioskodawca jest rolnikiem, uprawia 0,56 ha będące jego własnością i 1,5 ha żony.

Wnioskodawca wskazał, że spadek nie dotyczył innych rzeczy, np. samochodu, depozytu, mienia ruchomego, zwierząt, narzędzi rolniczo-konnych, ponieważ Wnioskodawca zrzekł się ww. składników spadku.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia opodatkowania zasądzonej od brata kwoty w wysokości 18.779,41 zł tytułem pobranych pożytków związanych z nabyciem spadku z 1993 r.

Wnioskodawca dodał, że nie otrzymał innej formy odszkodowania czy też zadośćuczynienia.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zasądzonej od brata kwoty 18.779,41 zł tytułem pobranych pożytków...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanej kwoty. W opinii Wnioskodawcy, otrzymana kwota nie jest przychodem, stanowi jego utracone korzyści z tytułu niemożliwości użytkowania gruntów.

Wnioskodawca wskazał, że to brat pobierał pożytki z należnych Wnioskodawcy działek a Wnioskodawca ponosił straty. Gdyby Wnioskodawca mógł użytkować należne mu grunty, uzyskałby większy dochód a jako rolnik (nieprowadzący działów specjalnych produkcji rolnej) nie płaciłby podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajętego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty tytułem pobranych pożytków. W zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, postanowieniem Sądu Rejonowego z 1 lipca 1993 r., odziedziczył spadek (1/3 gospodarstwa rolnego) po rodzicach zmarłych: 10 grudnia 1982 r. i 15 marca 1987 r. Wnioskodawca wskazał, że nie mógł użytkować należnego mu spadku, ponieważ brat Wnioskodawcy utrudniał mu dostęp do działek będących Wnioskodawcy.

Postępowanie o częściowy dział spadku i zniesienie współwłasności zostało zakończone postanowieniem Sądu z 21 października 2013 r. Na mocy ww. postanowienia Wnioskodawca nabył 13 działek rolnych. Sąd zasądził również od brata Wnioskodawcy na rzecz Wnioskodawcy kwotę w wysokości 18.779,41 zł tytułem pobranych pożytków.

Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Wobec tego nabycie spadku ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy.

W świetle powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że skład masy spadkowej określa się według stanu na dzień nabycia, tj. daty śmierci spadkodawcy. Zatem w analizowanym stanie faktycznym nie jest możliwe włączenie do masy spadkowej kwoty zasądzonej w 2014 r. od brata Wnioskodawcy tytułem pobranych pożytków. Jak wynika bowiem z przedstawionego stanu faktycznego śmierć spadkodawców nastąpiła odpowiednio w 1982 r. i 1987 r. Skoro zatem pobrane pożytki nie wchodzą do masy spadkowej, to - co do zasady - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skoro jednak ww. pożytki – jak wskazuje Wnioskodawca - są pożytkami z działalności rolniczej, to z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się do nich ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z powołanym powyżej przepisem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych wyżej przepisów prawa należy zatem stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota w wysokości 18.779,41 zł z tytułu utraconych pożytków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.