Pożytek publiczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożytek publiczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
23
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca - Sp. z o.o. będzie działając w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy, mogła odliczyć od podstawy podatku od osób prawnych darowiznę, która ewentualnie zostałaby przekazana nowo powstałej fundacji w celu budowy muzeum dokumentującego historię motoryzacji (co jest jednym z celów fundacji oraz wypełnia przesłankę z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), z zastrzeżeniem jednak, iż w czasie przekazywania darowizny na ww. cele fundacja nie będzie jeszcze miała statusu organizacji pożytku publicznego, chociaż niewątpliwe będzie prowadzona przez fundację już od chwili jej zarejestrowania działalność pożytku publicznego ?

Fragment:

(...) pożytku publicznego i wolontariacie), z zastrzeżeniem jednak, iż w czasie przekazywania darowizny na ww. cele fundacja nie będzie jeszcze miała statusu organizacji pożytku publicznego, chociaż niewątpliwe będzie prowadzona przez fundację już od chwili jej zarejestrowania działalność pożytku publicznego ... Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotowa fundacja już od momentu jej zarejestrowania będzie prowadziła działalność pożytku publicznego (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), co więcej organizacja, która będzie obdarowywanym będzie fundacją (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy powyżej opisane okoliczności będą wypełniały przesłanki z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych przewidujących możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowiznę dokonaną na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W tym miejscu należy nadmienić, iż ustawodawca w rzeczonym przepisie oraz w regulacjach do których przepis ten odsyła nie stwierdził jednoznacznie, iż ewentualne odliczenie od podstawy opodatkowania przysługuje tylko w przypadku, gdy dana darowizna jest przekazywana na rzecz organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

2011
1
maj

Istota:

Czy możliwe jest uzyskanie - w formie decyzji - zgody Naczelnika US na dokonanie indywidualnego przelewu na konto CARITAS przy zachowaniu możliwości odliczenia tejże kwoty do wysokości 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego za 2007r.?

Fragment:

(...) pożytku publicznego, organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy (....) prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Przekazane darowizny mają więc wspierać cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Zgodnie z wyżej cyt. art. 4 ulga przysługuje również z racji darowizny przekazanej m.in. na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Warunkiem odliczenia darowizny jest, aby obdarowany należał do organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego. Chodzi przede wszystkim o organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora Finansów publicznych i nie działające dla osiągnięcia zysku, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność pożytku publicznego. Taką organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego jest m.in. CARITAS. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa podatkowego, podatnik ma możliwość przy spełnieniu w/w warunków do przekazania w trakcie roku darowizny, obniżyć podstawę obliczenia podatku z tym, że przekazana kwota darowizny nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Wobec powyższego zdaniem tut. organu podatkowego stanowisko podatnika należy uznać za nieprawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

Czy stowarzyszenie (uczniowski klub sportowy) realizujące cele z zakresu pożytku publicznego może przyjmować darowizny od osób prawnych i fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze działań publicznych określonych w ustawie. Organizacjami pozarządowymi są osoby i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nienależące do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Skorzystanie z możliwości odliczenia od dochodu przekazanych darowizn nie jest uzależnione od posiadania przez Wasz Klub statusu organizacji pożytku publicznego i wpisu do KRS, o ile spełnia powyższe warunki t. j. prowadzona działalność jest wymieniona w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a uzyskane dochody są przekazywane na działalność statutową. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wasz Klub spełnia przedstawione wyżej warunki. Zatem, jeśii stan faktyczny jest zgodny ze stanem przedstawionym w przedmiotowym zapytaniu, to Wasz Klub może pozyskiwać środki służące do prowadzenia działalności w postaci darowizn, które u darczyńców będą podlegały odliczeniu od dochodu, jako dokonane na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego.

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu składki wpłaconej przez Spółkę z.o.o. na rzecz klubu sportowego – organizacji pozarządowej?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 973 ze zm.), organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1. W przedmiotowej sprawie Spółka jako członek wspierający, deklaruje na rzecz organizacji pozarządowej wpłatę składki w każdym roku jej działalności. Składka wpłacona na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej nie jest darowizną i nie może być odliczona od dochodu. Nie stanowi również kosztu uzyskania przychodu stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik posiada status instytucji pożytku publicznego. Otrzymuje darowizny rzeczowe ze Szwecji, następnie w prowadzonym przez siebie sklepie zbywa towar, a cały dochód zamierza przeznaczyć wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia. Czy od uzyskanego utargu ze sprzedaży darowanych i używanych rzeczy w swoim sklepie musi odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych, czy też może być zwolniony, a jeśli tak to, na jakich zasadach?

Fragment:

Natomiast na rzecz organizacji pożytku publicznego ustawodawca przewidział pewne odstępstwa, które uregulował w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Przytoczone przepisy obejmują zarówno zakres działań statutowych danej instytucji pożytku publicznego, jak i działalności prowadzonej przez te instytucje. Zgodnie z przywołanymi przepisami działalność odpłatna instytucji pożytku publicznego pod pewnymi warunkami nie stanowi działalności gospodarczej. Kwestie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów instytucji pożytku publicznego reguluje art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie, z którym wolne od podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) - w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. Ponieważ P. w P. posiada status instytucji pożytku publicznego, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, wymienionego w przywołanym przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem, że uzyskane z prowadzonej działalności zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dochody wydatkuje tylko i wyłącznie na działalność statutową .

2011
1
lut

Istota:

Czy zgodnie z nowymi przepisami podatkowymi darczyńca - przewoźnik, prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł odpisać 1% podatku, stosując bilety zniżkowe 50% dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów?

Fragment:

Zmniejszenie, to stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty: 1) zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata, 2) nie zostały odliczone od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Tak więc podstawowym warunkiem zmniejszenia podatku o 1% podatku należnego za dany rok podatkowy, jest dokonanie do dnia ostatecznego terminu złożenia zeznania podatkowego za dany rok, wpłaty na konto instytucji posiadającej status „instytucji pożytku publicznego". Warunkiem posiadania takiego statusu jest dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym instytucji pożytku publicznego i prowadzenie działalności na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Tak więc w Państwa przypadku przedstawionym w piśmie przewoźnik stosujący bilety zniżkowe dla członków Związku nie może zmniejszyć podatku należnego o 1%, gdyż nie dokonuje wpłaty na konto "instytucji pożytku publicznego", co jest warunkiem tegoż zmniejszenia. Poza tym Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w L. musiałby być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako „instytucja pożytku publicznego".

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości zmniejszenia podatku należnego z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu potwierdza prawidłowość stanowiska podatnika: Na podstawie art. 27d ust. 1 - 4 o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik, który w terminie od dnia 1.01 do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, może zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy o kwotę dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1 % podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Zmniejszenia stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty: zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata, nie zostały odliczone od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 27d ust. 3 cyt. ustawy zmniejszenie nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.