Pożytek | Interpretacje podatkowe

Pożytek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożytek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zasądzonej od brata kwoty 18.779,41 zł tytułem pobranych pożytków?
Fragment:
Zatem w analizowanym stanie faktycznym nie jest możliwe włączenie do masy spadkowej kwoty zasądzonej w 2014 r. od brata Wnioskodawcy tytułem pobranych pożytków. Jak wynika bowiem z przedstawionego stanu faktycznego śmierć spadkodawców nastąpiła odpowiednio w 1982 r. i 1987 r. Skoro zatem pobrane pożytki nie wchodzą do masy spadkowej, to - co do zasady - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Skoro jednak ww. pożytki – jak wskazuje Wnioskodawca - są pożytkami z działalności rolniczej, to z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się do nich ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z powołanym powyżej przepisem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych wyżej przepisów prawa należy zatem stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota w wysokości 18.779,41 zł z tytułu utraconych pożytków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
29
lip

Istota:
Wypłacona Wnioskodawczyni zgodnie z wyrokiem sądu kwota pożytków stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawczyni winna przedmiotową kwotę wykazać w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Kwotę tę winna doliczyć do pozostałych dochodów (przychodów) uzyskanych w 2014 r., wykazać w zeznaniu podatkowym i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem prawa do zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z zasądzonymi pożytkami Wnioskodawczyni powinna zapłacić, czy też nie podatek dochodowy... Jeżeli pożytki zostaną uznane jako przychód, to czy koszty sądowe poniesione przez Wnioskodawczynię, stanowią koszty uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawczyni. Uważa, że nie powinna płacić podatku dochodowego od zasądzonych pożytków. Zdaniem Wnioskodawczyni zasądzone przez sąd pożytki są zadośćuczynieniem lub odszkodowaniem za to, że przez wiele lat nie mogła korzystać z nieruchomości, do której miała prawo jako współwłaściciel, a więc nie można zakwalifikować pożytków jako źródło przychodu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zadośćuczynienie jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b. Odnosząc się do stanowiska w sprawie kosztów uzyskania przychodu w związku ze sprawą sadową Wnioskodawczyni uważa, że w przypadku uznania przez organ skarbowy, że powinna zapłacić podatek od przyznanych pożytków, wszelkie koszty sądowe powinny być uznane jako koszty uzyskania przychodu. Uzasadnia to tym, że gdyby nie sprawa sądowa, która wymagała poniesienia kosztów nie byłoby zasadzonych pożytków. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego, natomiast w zakresie zaliczenia poniesionych kosztów sądowych do kosztów uzyskania przychodu jest prawidłowe.
2015
4
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z wynajmem nieruchomości, o której mowa we wniosku
Fragment:
W umowie darowizny nie została ustalona kwota pożytków należnych ojcu – kwota pożytków jest ustalana na bieżąco, co miesiąc. Kwota ta jest powiązana z aktualnym dochodem z wynajmu i nie przekracza 4.000 zł. Uzyskane co miesiąc z wynajmu pieniądze są dzielone w następujący sposób: w zależności od planowanych inwestycji część pieniędzy jest przekazywana ojcu (nie więcej niż 4.000 zł), a pozostały dochód Wnioskodawca przeznacza na inwestycje i remont kamienicy. W konsekwencji, dochód Wnioskodawcy z kamienicy jest częściowo przekazywany ojcu, a częściowo inwestowany w kamienicę. Umowy najmu zawiera Administracja domu, na podstawie udzielonego przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa. Ojciec Wnioskodawcy nie bierze czynnego udziału w zarządzaniu kamienicą. Z czynszów Administracja pokrywa podatek od nieruchomości. Na koniec miesiąca Administracja wystawia fakturę zbiorczą dotyczącą kosztów utrzymania, kosztów administracji oraz podatku od nieruchomości. Mając na względzie brzmienie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego w szczególności wynika, że prawo do pobierania pożytków z rzeczy (wynajmowanej nieruchomości) przypada zarówno Wnioskodawcy, jak i jego Ojcu (do wysokości nie przekraczającej 4.000 zł), stwierdzić należy, że na gruncie prawa podatkowego realizują oni w istocie wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
13
mar

Istota:
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy w świetle aktualnych przepisów, podatek CIT powinien być odprowadzany od podstawy wyliczonej w sposób przedstawiony we wniosku?
Fragment:
Dotychczas pożytek z wynajmu w/w lokalu liczony był następująco: stawka za wynajem minus stawka na zarządzanie, obowiązująca zgodnie z planem przyjętym uchwałą, minus stawka na fundusz remontowy. Pytanie podatnika brzmi: Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy w świetle aktualnych przepisów, podatek CIT powinien być odprowadzany od podstawy wyliczonej w sposób przedstawiony we wniosku? Stanowisko Wnioskodawcy:Zdaniem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, odprowadzenie podatku CIT w tym zakresie powinno być wyliczane tylko od części przychodów z tytułu wynajęcia tego pomieszczenia – dotyczącej „pożytku” czyli od kwoty 95,62 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów ustosunkowując się do stanowiska Wnioskodawcy wyjaśnia: Artykuł 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 ze zm.) wskazuje, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem. W myśl art. 13 ust. 1 w/w ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, a także uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w formie comiesięcznych zaliczek (art.15 ust.1 ustawy o w.l.).
2011
1
maj

Istota:
Czy rolnik pobierający pożytek ze Wspólnoty w gotówce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Podziału pożytków z użytków rolnych i leśnych pomiędzy poszczególnych członków wspólnoty dokonuje się w stosunku proporcjonalnym do wielkości ich udziałów w gruntach spółki. Uzyskany dochód jest dzielony w równych częściach pomiędzy członków wspólnoty będących wspólnikami. Zgodnie ze statutem działalność wspólnoty ma charakter działalności leśnej w myśl ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101 poz. 444) oraz rolnej w myśl ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Zatem działalność prowadzona przez spółkę dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej jest działalnością leśną oraz działalnością rolniczą w rozumieniu przepisów w/w ustaw. Do dochodu rolnika, który pobiera pożytek ze wspólnoty mają zastosowanie przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) zgodnie, z którymi przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, 2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Natomiast w przypadku odpłatnego udostępnienia do korzystania na cele nierolnicze gruntów i urządzeń spółki osobom nie będącym członkami spółki – stosownie do postanowień § 20 statutu – przychód uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pożytek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.