ITPB1/4511-560/16/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W którym momencie odsetki od pożyczki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 5 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej posiada Pan wpisany m.in. przedmiot działalności - pozostałe formy udzielania kredytów. Udzielił Pan pożyczkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółce z o.o. W spółce tej jest Pan udziałowcem i posiada 70 udziałów. Termin spłaty pożyczki określony jest na 31 grudnia 2016 r. Odsetki są naliczane miesięcznie, ale ich spłata ma nastąpić w terminie spłaty kapitału.

Spółka posiada udział we własności gruntu rolnego. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki i odsetek została wpisana do księgi wieczystej tego gruntu hipoteka umowna.

Planuje Pan wcześniej odkupić od spółki udział w gruncie stanowiący zabezpieczenie pożyczki. Grunt posiada plan zagospodarowania przestrzennego, wobec tego jego sprzedaż będzie opodatkowana stawką 23%. Spółce zapłaci Pan tylko wartość podatku VAT, natomiast kwota netto będzie kompensowana z udzielonej przez Pana pożyczki.

Cena sprzedaży gruntu powinna być określona zgodnie z jej wartością rynkową. Spółka posiada dla przedmiotowego gruntu operat szacunkowy wykonany w październiku 2015 r. na potrzeby określenia wartości służebności przesyłu gazociągu. W operacie tym określona jest wartość rynkowa jednostki przeliczeniowej działki. Przy określaniu wartości sprzedaży gruntu zamierza Pan posłużyć się wyceną gruntu wykonaną w tym operacie.

Wartość gruntu wyceniona wg tego operatu jest niższa niż kwota pożyczki wraz z odsetkami. Wobec tego po dokonaniu kompensaty pozostanie jeszcze do spłaty zobowiązanie z tytułu pożyczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 3).

W którym momencie odsetki od pożyczki będą stanowiły dla Pana przychód podatkowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. Zgodnie z tym przepisem odsetki od pożyczki stają się przychodem podatkowym dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty. Jedną z form zapłaty jest potrącenie czyli kompensata. Wystąpienie potrącenia powoduje, że zobowiązanie wygasa w wyniku wykonania świadczenia przez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Umowne potrącenie wierzytelności jest traktowane jak forma zapłaty, ponieważ prowadzi do uregulowania zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela. Dlatego uważa Pan, że potrącenie należy traktować jak moment zapłaty odsetek pozwalający ustalić moment zaliczenia kwoty odsetek do przychodów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy przy tym zastrzec, iż przedmiotowa interpretacja dotyczy jedynie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Pana w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.