IPTPP2/443-524/13-2/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, udzielenie przez Wnioskodawcę planowanej pożyczki będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, ale zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2013 r. (data wpływu 28 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT czynności udzielania pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT czynności udzielania pożyczki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest spółką osobową prawa handlowego, należącą do grupy kapitałowej (dalej: Grupa). Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest udzielanie licencji do posiadanych praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich oraz praw dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W związku z rozważanymi działaniami restrukturyzacyjnymi w ramach Grupy, planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytowo - akcyjną (dalej: Spółka Komandytowo - Akcyjna, SKA). Przekształcenie zostanie dokonane w trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych (dalej: KSH). Po przekształceniu Wnioskodawca planuje zbycie posiadanych praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich oraz praw dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Planowane jest, że po przekształceniu (zmianie formy prawnej), Spółka Komandytowo – Akcyjna udzieli oprocentowanej pożyczki innemu podmiotowi z Grupy.

Obie strony umowy pożyczki będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce. SKA będzie udzielała w przyszłości pożyczek innym podmiotom z Grupy. Wobec tego planowane jest uwzględnienie w statucie Spółki oraz zakres działalności zarejestrowany w KRS tak, aby działalność Wnioskodawcy uwzględniała m.in. działalność holdingów finansowych (64.20.Z) oraz pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).

Pożyczka zostanie udzielona odpłatnie. Zgodnie z umową pożyczki Wnioskodawca będzie uprawniony do wynagrodzenia w formie odsetek.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w ramach udzielenia pożyczki, między stronami może nie dojść do faktycznego przekazania środków pieniężnych. W to miejsce strony mogą dokonać umownego potrącenia prawa pożyczkobiorcy do otrzymania środków pieniężnych z roszczeniem Wnioskodawcy do zapłaty ceny sprzedaży, związanym z wcześniejszą transakcją (kupna/sprzedaży) między stronami (oznacza to m.in., że w momencie udzielenia pożyczki SKA nie musi posiadać środków pieniężnych do udzielenia pożyczki oraz że środki pieniężne nie muszą być fizycznie wypłacone Wnioskodawcy).

W przyszłości, odsetki uzyskane przez Spółkę lub kwoty pochodzące ze spłaty dotyczące kapitału pożyczki mogą być wykorzystane w dalszej działalności pożyczkowej. Na marginesie Wnioskodawca pragnie nadmienić, że w zależności od uwarunkowań biznesowych możliwe jest prowadzenie również dodatkowych czynności restrukturyzacyjnych wobec SKA, w tym:

  1. zbycie akcji oraz całości praw i obowiązków komplementariusza w Spółce Komandytowo - Akcyjnej,
  2. likwidacja Spółki Komandytowo - Akcyjnej,
  3. połączenie Spółki Komandytowo - Akcyjnej z innym podmiotem, w tym pożyczkobiorcą gdzie pożyczkobiorca będzie spółką przejmującą,
  4. przekształcenie Spółki Komandytowo - Akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i połączenie z innym podmiotem, w tym potencjalnie z pożyczkobiorcą, gdzie pożyczkobiorca będzie spółką przejmującą,
  5. lub też SKA może kontynuować działalność.

Powyższe działania restrukturyzacyjne (o ile wystąpią) nie będą miały wpływu na czynność udzielenia pożyczki (tj. ich skutki prawne będą miały miejsce już po jej udzieleniu). Wnioskodawca wspomina o nich jedynie w celu kompletności opisu zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, udzielenie przez Wnioskodawcę planowanej pożyczki będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, ale zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, udzielenie przez Wnioskodawcę planowanej pożyczki będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, ale zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

  1. Czynność udzielenia pożyczki jako świadczenie usług na gruncie VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W przedmiotowej sytuacji nie ulega wątpliwości, iż działalność Wnioskodawcy jako pożyczkodawcy będzie stanowić element prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. SKA, udzielając finansowania podmiotowi z Grupy, przyjmie na siebie ryzyko ekonomiczne braku otrzymania spłaty, np. w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. Wynagrodzeniem SKA z tytułu przyjęcia ryzyka oraz udostępnienia finansowania będą ustalone przez strony umownie odsetki. Udzielenie przez SKA pożyczki będzie zatem dokonane w celu osiągnięcia zysku, co wypełnia przesłanki prowadzenia przez SKA działalności gospodarczej. Będzie to odpowiednio potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy w KRS Spółki. Przedmiot działalności Spółki określony w KRS będzie bowiem uwzględniał m.in. działalność holdingów finansowych (64.20.Z) oraz pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).

W konsekwencji należy uznać, że w przypadku Spółki wymogi zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT będą spełnione i w rezultacie, w związku z działalnością polegającą na udzielaniu pożyczek na rzecz innych podmiotów z Grupy, Wnioskodawca powinien być traktowany jako podatnik VAT.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Ze wskazanych przepisów wynika, iż właściwie każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o VAT.

W przedmiotowej sytuacji, nie powinno budzić wątpliwości, iż działalność Wnioskodawcy polegająca na udzielaniu oprocentowanej pożyczki na rzecz podmiotu z Grupy stanowi odpłatne świadczenie usług (zgodnie z przepisami ustawy o VAT). W tym przypadku bowiem:

  • przedmiotem świadczenia nie są towary, lecz świadczenie polega na czasowym udostępnieniu środków pieniężnych przez Spółkę,
  • istnieje bezpośredni beneficjent świadczenia Spółki, czyli pożyczkobiorca (podmiot z Grupy, który otrzyma finansowanie),
  • w zamian za czasowe udostępnienie środków pieniężnych, umowa pożyczki przewiduje wynagrodzenie w postaci odsetek na rzecz Spółki.

Reasumując, działalność Wnioskodawcy polegająca na udzieleniu pożyczki na rzecz innego podmiotu z Grupy stanowić będzie odpłatne świadczenie usług w świetle przepisów w zakresie VAT (czynność opodatkowana VAT).

  1. Usługa udzielenia pożyczki jako usługa zwolniona z opodatkowania VAT.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi podatku VAT lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku od towarów i usług usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, planowane udzielenie pożyczki przez Wnioskodawcę będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, lecz zwolnioną z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT jako usługa udzielania pożyczek pieniężnych.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-145/12-2/IGo, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPP1/443-111/12-2/MW, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. ILPP1/443-332/12-2/AI oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2012 r. sygn. IPTPP2/443-561/12-3/PR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.