IPTPB3/4510-137/15-5/PM | Interpretacja indywidualna

1. Czy w opisanym stanie faktycznym, dochodem który może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży gruntu a jego nabycia (oraz kosztami finansowymi – zapłaconymi odsetkami od pożyczki na działalność statutową i pożyczki na inwestycję gospodarczą – i wszystkimi innymi kosztami związanymi z transakcją, jeśli mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu), przy założeniu zadysponowania tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP?
2. Czy w opisanym stanie faktycznym, spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (kapitał i odsetki) powinna zostać uznana za wydatkowanie dochodu Fundacji na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP?
IPTPB3/4510-137/15-5/PMinterpretacja indywidualna
 1. działalność statutowa
 2. grunty
 3. inwestycje
 4. nabycie
 5. odsetki
 6. pożyczka
 7. sprzedaż gruntów
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za wydatkowanie dochodu Fundacji na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 29 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-137/15-2/PM (doręczonym w dniu 1 czerwca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 10 czerwca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 8 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja X w X (dalej: Fundacja lub Wnioskodawca) jest osobą prawną z siedzibą w Polsce, działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.). Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Fundacja głównie prowadzi działalność statutową nieodpłatną (nienastawioną na osiąganie zysku), może również prowadzić działalność gospodarczą celem finansowania i wspierania działalności statutowej. Działalność Fundacji spełnia cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z póź. zm.; dalej: „ustawa o PDOP”) – działalność w zakresie wspierania sportu i kultury fizycznej.

Cele działalności Fundacji

Statutowym celem działania Fundacji jest podejmowanie oraz popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej, a w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia i sportu, upowszechnianie sportowych form spędzania wolnego czasu, przyczynianie się do rozwoju wszelkich form działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej czy działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój fizyczny dzieci i osób dorosłych.

Działalność statutowa Fundacji miała być realizowana poprzez stworzenie akademii piłkarskiej, w której trenowaliby i uczyli się zawodnicy, szykowani następnie do gry w jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce. Działalność statutowa miała być finansowana m.in. z wkładów założycielskich, dotacji i darowizn. Jednocześnie, planowane było uruchomienie precz Fundację konkretnej działalności gospodarczej (najem i gastronomia), zyski z której miały służyć finansowaniu działalności statutowej.

Inwestycja w grunt

Stworzenie wskazanej powyżej akademii wymagało od Fundacji znalezienia gruntu, na którym mogłyby powstać odpowiednie obiekty sportowe (infrastruktura) służące potrzebom statutowym Fundacji. Jednocześnie, dopuszczano że na tym gruncie znajdą się obiekty, które będą mogły być wykorzystywane dla celów działalności gospodarczej (zysk z której zostałby przeznaczony na cele statutowe).

Z uwagi na fakt, że Fundacja zidentyfikowała grunt spełniający wymogi i oczekiwania dla potrzeb stworzenia tam akademii, Fundacja zaciągnęła pożyczkę celem nabycia tego gruntu i dostosowania go do potrzeb prowadzenia działalności statutowej (dalej: pożyczka na działalność statutową). Jednocześnie, Fundacja zdecydowała o zaciągnięciu pożyczki z przeznaczeniem jej na realizację inwestycji służącej prowadzeniu działalności gospodarczej (dalej: pożyczka na inwestycję gospodarczą), która miałaby służyć prowadzeniu działalności gospodarczej (z której zyski przeznaczane byłyby na działalność statutową). Obie powyższe pożyczki – pożyczka na działalność statutową i pożyczka na inwestycję gospodarczą – były oprocentowane (odsetki były naliczane, ale nie były dotychczas kapitalizowane lub spłacane).

Obie powyższe pożyczki zostały częściowo wykorzystane przez Fundację dla potrzeb zakupu gruntu, który miał być w przyszłości wykorzystywany dla potrzeb prowadzenia działalności statutowej (z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej). Po uzyskaniu terenu, Fundacja podjęła działania mające doprowadzić do wytworzenia infrastruktury służącej jej do prowadzenia działalności statutowej (w dalszym horyzoncie planowano wytworzenie inwestycji służącej prowadzeniu działalności gospodarczej).

Działania te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, stąd też Fundacja podjęła decyzję o zbyciu tego gruntu. Cena uzyskana przez Fundację ze zbycia gruntu ma posłużyć spłacie pożyczek (pożyczka na działalność statutową i pożyczka na inwestycję gospodarczą) zaciągniętych w przeszłości (m.in. celem sfinansowania zakupu gruntu), w tym spłatę naliczonych (i należnych) odsetek od tych pożyczek.

Jednocześnie, dochód wygenerowany przez Fundację w związku z nabyciem i sprzedażą gruntu (po spłacie zobowiązań służących m.in. finansowaniu transakcji zakupu gruntu) zostanie przez Fundację zadysponowany na prowadzenie działalności statutowej (a więc na realizację celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP).

Rozliczenia finansowe

Z uwagi na opisane powyżej operacje gospodarcze, po stronie Fundacji generowane były przepływy finansowe. Poniżej Wnioskodawca przedstawił przykład liczbowy, pokazujący przepływy

 1. Rozliczenia finansowe w związku z zakupem gruntu
  • Pożyczka na działalność statutową: (+) 200
  • Pożyczka na inwestycję gospodarczą: (+) 100
  • Koszt nabycia gruntu: (-) 250
  • Wolne środki: 50
 1. Rozliczenia finansowe w związku ze sprzedażą gruntu
  • Przychód ze sprzedaży gruntu: (+) 400
  • spłata pożyczki na działalność statutową: (-) 200
  • Spłata odsetek od pożyczki na działalność statutową (-) 20
  • Spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (-) 100
  • Spłata odsetek od pożyczki na inwestycję gospodarczą (-) 10

W piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że Fundacja:

 • dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej i zamierza przeznaczać zyski/dochody z tej działalności na cel statutowy (pierwotnie zakładano, że część obiektów zlokalizowanych na gruncie będzie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej);
 • zaciągnęła zobowiązania pożyczkowe od podmiotów powiązanych (powiązania osobowe) w ostatnich latach kalendarzowych (po 2011 r.); pożyczki miały zostać przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w grunt w odniesieniu do tej części, która miała być – odpowiednio – przeznaczona na cele działalności statutowej i gospodarczej;
 • środki uzyskane ze sprzedaży gruntu, po pierwsze przeznaczone na spłatę zobowiązań pożyczkowych, a wygenerowany dochód zostanie przeznaczony na realizację celu statutowego, jakim jest stworzenie akademii piłkarskiej dla dzieci i młodzieży (celem ich rozwoju sportowego);
 • nie dokonywała wcześniejszej zapłaty odsetek, czy ich kapitalizacji, gdyż termin zapadalności nie upłynął (spłata odsetek nastąpi po zbyciu gruntu);
 • pożyczki w całości wykorzystała dla potrzeb nabycia gruntu, z tym że cena za grunt została częściowo zapłacona z pożyczki na działalność statutową, a częściowo z pożyczki na inwestycję gospodarczą;
 • nie przewiduje ponosić specyficznych/nadmiernych wydatków związanych ze zbyciem gruntu, poza spłatą kosztu odsetkowego dotyczącego zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych (co najwyżej opłaty notarialne czy transakcyjne); do kosztów uzyskania przychodów zostaną zaliczone wyłącznie takie wydatki, które mogą stanowić koszty podatkowe w świetle regulacji ustawy o PDOP.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym dochodem, który może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży gruntu a jego nabycia (oraz kosztami finansowymi – zapłaconymi odsetkami od pożyczki na – działalność statutową i pożyczki na inwestycję gospodarczą – i wszystkimi innymi kosztami związanymi z transakcją, jeśli mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu), przy założeniu zadysponowania tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym, spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (kapitał i odsetki) powinna zostać uznana za wydatkowanie dochodu Fundacji na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (kapitał i odsetki) nie może zostać uznana za wydatkowanie dochodu Fundacji na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1., zwolnienie z PDOP określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP dotyczy dochodu specjalnej kategorii podatników (w tym Fundacji).

W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji, spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (kapitału pożyczki i należnych odsetek) nie powinna oznaczać, że Fundacja dokonała wydatkowania dochodu na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Wynika to z faktu, że spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą jest dokonywana jeszcze przed faktycznym ustaleniem dochodu Fundacji, zaś niektóre elementy tej spłaty (spłata odsetek) stanowią element „kosztotwórczy” będący elementem ustalania dochodu podatkowego. Co więcej, spłata kapitału pożyczki nie powinna oznaczać, że wydatkowany jest dochód Fundacji, gdyż spłata ta następuje z przychodu (ceny sprzedaży), a nie z dochodu (ceny sprzedaży pomniejszonej o cenę nabycia i inne koszty okołotransakcyjne).

Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, że stosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP nie powinno powodować, że sposób ustalania dochodów do opodatkowania/sytuacja podatników o celach wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP różnią się od sytuacji „zwykłych” podatników. Gdyby chodziło o „zwykłego” podatnika (a nie o Fundację) to dochód zostałby określony jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami (spłata pożyczki w części kapitałowej nie wpływałaby na dochód). Analogicznie powinna więc przedstawiać się sytuacja Fundacji, z tą różnicą, że definitywny dochód może potencjalnie zostać zwolniony z PDOP jeśli zostanie zadysponowany na określone cele.

W konsekwencji więc, stanowisko Wnioskodawcy o tym, że spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą nie powinna być traktowana jako wydatkowanie dochodu na cele inne niż statutowe powinno zostać uznane za prawidłowe (bo nie jest wydatkowany dochód, tylko przychód).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że zasadniczym celem wniosku o interpretację podatkową jest potwierdzenie, że spłata pożyczek zaciągniętych przez Fundację nie będzie sama w sobie oznaczać konieczności zapłaty podatku dochodowego od dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę, o ile zostanie on zadysponowany i wydatkowany na odpowiedni cel statutowy (Wnioskodawca chce potwierdzić, że spłata kapitału pożyczek nie może być utożsamiana z wydatkowaniem dochodu Fundacji na cel inny niż statutowy). Intencją Wnioskodawcy jest więc potwierdzenie sposobu kalkulacji dochodu, który mógłby zostać ewentualnie zadysponowany i wydatkowany na cele zwolnione z podatku dochodowego.

Z tego względu Wnioskodawca uzupełnia pytanie i stanowisko w sprawie poprzez odwołanie do przepisu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa o PDOP). Przepis ten wskazuje na sposób kalkulacji dochodu podlegającego opodatkowaniu PDOP, który to dochód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP może podlegać zwolnieniu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód. Jednocześnie, w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o PDOP, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Natomiast, jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w części przeznaczonej na te cele.

Zdaniem Wnioskodawcy, zestawienie tych przepisów jednoznacznie wskazuje, że aby zastosować zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, najpierw należy ustalić dochód podatnika. W przypadku Fundacji, zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, dochód taki należy ustalić poprzez odniesienie całości przychodów ze sprzedaży gruntu o poniesione koszty (w tym koszt odsetkowy wynikający ze spłaty pożyczek) i dopiero taki dochód można zadysponować/wydatkować na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Jednocześnie, skoro spłata kapitału pożyczek jest zdarzeniem neutralnym podatkowo i niemającym wpływu na dochód podlegający opodatkowaniu, to nie powinna być brana pod uwagę przy określaniu zakresu stosowania zwolnienia z PDOP (wyłącznie koszt odsetkowy, jako koszt pomniejszający dochód do opodatkowania, który może zostać zadysponowany na cel statutowy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Końcowo należy zaznaczyć, że Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych w przedmiotowym wniosku z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe tutejszy Organ nie może odnieść się do wyliczeń wskazanych przez Wnioskodawcę. Prawidłowość bądź nieprawidłowość wyliczeń podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku, np. postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy też czynności sprawdzających.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.