IPTPB3/4510-137/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

1. Czy w opisanym stanie faktycznym, dochodem który może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży gruntu a jego nabycia (oraz kosztami finansowymi – zapłaconymi odsetkami od pożyczki na działalność statutową i pożyczki na inwestycję gospodarczą – i wszystkimi innymi kosztami związanymi z transakcją, jeśli mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu), przy założeniu zadysponowania tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP?
2. Czy w opisanym stanie faktycznym, spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (kapitał i odsetki) powinna zostać uznana za wydatkowanie dochodu Fundacji na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP?
IPTPB3/4510-137/15-4/PMinterpretacja indywidualna
 1. działalność statutowa
 2. grunty
 3. inwestycje
 4. nabycie
 5. odsetki
 6. pożyczka
 7. sprzedaż gruntów
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 29 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-137/15-2/PM (doręczonym w dniu 1 czerwca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 10 czerwca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 8 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja X w X (dalej: Fundacja lub Wnioskodawca) jest osobą prawną z siedzibą w Polsce, działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.). Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Fundacja głównie prowadzi działalność statutową nieodpłatną (nienastawioną na osiąganie zysku), może również prowadzić działalność gospodarczą celem finansowania i wspierania działalności statutowej. Działalność Fundacji spełnia cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z póź. zm.; dalej: „ustawa o PDOP”) – działalność w zakresie wspierania sportu i kultury fizycznej.

Cele działalności Fundacji

Statutowym celem działania Fundacji jest podejmowanie oraz popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej, a w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia i sportu, upowszechnianie sportowych form spędzania wolnego czasu, przyczynianie się do rozwoju wszelkich form działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej czy działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój fizyczny dzieci i osób dorosłych.

Działalność statutowa Fundacji miała być realizowana poprzez stworzenie akademii piłkarskiej, w której trenowaliby i uczyli się zawodnicy, szykowani następnie do gry w jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce. Działalność statutowa miała być finansowana m.in. z wkładów założycielskich, dotacji i darowizn. Jednocześnie, planowane było uruchomienie precz Fundację konkretnej działalności gospodarczej (najem i gastronomia), zyski z której miały służyć finansowaniu działalności statutowej.

Inwestycja w grunt

Stworzenie wskazanej powyżej akademii wymagało od Fundacji znalezienia gruntu, na którym mogłyby powstać odpowiednie obiekty sportowe (infrastruktura) służące potrzebom statutowym Fundacji. Jednocześnie, dopuszczano że na tym gruncie znajdą się obiekty, które będą mogły być wykorzystywane dla celów działalności gospodarczej (zysk z której zostałby przeznaczony na cele statutowe).

Z uwagi na fakt, że Fundacja zidentyfikowała grunt spełniający wymogi i oczekiwania dla potrzeb stworzenia tam akademii, Fundacja zaciągnęła pożyczkę celem nabycia tego gruntu i dostosowania go do potrzeb prowadzenia działalności statutowej (dalej: pożyczka na działalność statutową). Jednocześnie, Fundacja zdecydowała o zaciągnięciu pożyczki z przeznaczeniem jej na realizację inwestycji służącej prowadzeniu działalności gospodarczej (dalej: pożyczka na inwestycję gospodarczą), która miałaby służyć prowadzeniu działalności gospodarczej (z której zyski przeznaczane byłyby na działalność statutową). Obie powyższe pożyczki – pożyczka na działalność statutową i pożyczka na inwestycję gospodarczą – były oprocentowane (odsetki były naliczane, ale nie były dotychczas kapitalizowane lub spłacane).

Obie powyższe pożyczki zostały częściowo wykorzystane przez Fundację dla potrzeb zakupu gruntu, który miał być w przyszłości wykorzystywany dla potrzeb prowadzenia działalności statutowej (z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej). Po uzyskaniu terenu, Fundacja podjęła działania mające doprowadzić do wytworzenia infrastruktury służącej jej do prowadzenia działalności statutowej (w dalszym horyzoncie planowano wytworzenie inwestycji służącej prowadzeniu działalności gospodarczej).

Działania te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, stąd też Fundacja podjęła decyzję o zbyciu tego gruntu. Cena uzyskana przez Fundację ze zbycia gruntu ma posłużyć spłacie pożyczek (pożyczka na działalność statutową i pożyczka na inwestycję gospodarczą) zaciągniętych w przeszłości (m.in. celem sfinansowania zakupu gruntu), w tym spłatę naliczonych (i należnych) odsetek od tych pożyczek.

Jednocześnie, dochód wygenerowany przez Fundację w związku z nabyciem i sprzedażą gruntu (po spłacie zobowiązań służących m.in. finansowaniu transakcji zakupu gruntu) zostanie przez Fundację zadysponowany na prowadzenie działalności statutowej (a więc na realizację celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP).

Rozliczenia finansowe

Z uwagi na opisane powyżej operacje gospodarcze, po stronie Fundacji generowane były przepływy finansowe. Poniżej Wnioskodawca przedstawił przykład liczbowy, pokazujący przepływy

 1. Rozliczenia finansowe w związku z zakupem gruntu
  • Pożyczka na działalność statutową: (+) 200
  • Pożyczka na inwestycję gospodarczą: (+) 100
  • Koszt nabycia gruntu: (-) 250
  • Wolne środki: 50
 1. Rozliczenia finansowe w związku ze sprzedażą gruntu
  • Przychód ze sprzedaży gruntu: (+) 400
  • Spłata pożyczki na działalność statutową: (-) 200
  • Spłata odsetek od pożyczki na działalność statutową (-) 20
  • Spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (-) 100
  • Spłata odsetek od pożyczki na inwestycję gospodarczą (-) 10

W piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że Fundacja:

 • dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej i zamierza przeznaczać zyski/dochody z tej działalności na cel statutowy (pierwotnie zakładano, że część obiektów zlokalizowanych na gruncie będzie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej);
 • zaciągnęła zobowiązania pożyczkowe od podmiotów powiązanych (powiązania osobowe) w ostatnich latach kalendarzowych (po 2011 r.); pożyczki miały zostać przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w grunt w odniesieniu do tej części, która miała być – odpowiednio – przeznaczona na cele działalności statutowej i gospodarczej;
 • środki uzyskane ze sprzedaży gruntu, po pierwsze przeznaczone na spłatę zobowiązań pożyczkowych, a wygenerowany dochód zostanie przeznaczony na realizację celu statutowego, jakim jest stworzenie akademii piłkarskiej dla dzieci i młodzieży (celem ich rozwoju sportowego);
 • nie dokonywała wcześniejszej zapłaty odsetek, czy ich kapitalizacji, gdyż termin zapadalności nie upłynął (spłata odsetek nastąpi po zbyciu gruntu);
 • pożyczki w całości wykorzystała dla potrzeb nabycia gruntu, z tym że cena za grunt została częściowo zapłacona z pożyczki na działalność statutową, a częściowo z pożyczki na inwestycję gospodarczą;
 • nie przewiduje ponosić specyficznych/nadmiernych wydatków związanych ze zbyciem gruntu, poza spłatą kosztu odsetkowego dotyczącego zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych (co najwyżej opłaty notarialne czy transakcyjne); do kosztów uzyskania przychodów zostaną zaliczone wyłącznie takie wydatki, które mogą stanowić koszty podatkowe w świetle regulacji ustawy o PDOP.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym dochodem, który może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży gruntu a jego nabycia (oraz kosztami finansowymi – zapłaconymi odsetkami od pożyczki na – działalność statutową i pożyczki na inwestycję gospodarczą – i wszystkimi innymi kosztami związanymi z transakcją, jeśli mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu), przy założeniu zadysponowania tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym, spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (kapitał i odsetki) powinna zostać uznana za wydatkowanie dochodu Fundacji na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym dochodem, który może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży gruntu a jego nabycia (oraz kosztami finansowymi – zapłaconymi odsetkami od pożyczki na działalność statutową i pożyczki na inwestycję gospodarczą – i wszystkimi innymi kosztami związanymi z transakcją, jeśli mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu), przy założeniu zadysponowania tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

Jak stanowi przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Przepis ten oznacza, że zwolnieniu z PDOP podlegają dochody określonego typu podatników (w tym Fundacji, której statutowym celem jest m.in. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu) w części zadysponowanej na realizację celów statutowych (preferencyjne traktowanych przez ustawodawcę). Aby więc określić, jaka część dochodów tego typu podatników (w tym Fundacji) jest zwolniona z PDOP, najpierw należy ustalić dochód tych podatników, który potencjalnie można objąć zwolnieniem.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o PDOP, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W przedmiotowej sytuacji, dochód Fundacji należy określić jako różnicę pomiędzy ceną sprzedaży gruntu, a ceną jego nabycia oraz dodatkowymi kosztami związanymi z transakcją (jak np. koszt Finansowania). W taki bowiem sposób określa się dochód podatników – bierze się pod uwagę przychody podatkowe i koszty podatkowe (kapitał pożyczki nie jest ani przychodem, ani kosztem podatkowym). Stąd, dla określenia dochodu, Fundacja powinna wziąć pod uwagę rzeczywiste przysporzenia uzyskane w danym roku podatkowym (w tym przypadku będzie to przychód uzyskany ze zbycia gruntu) oraz wydatki poniesione celem osiągnięcia tych przysporzeń (w tym przypadku będzie to koszt nabycia gruntu oraz koszt finansowania w postaci zapłaconych odsetek od pożyczki na działalność statutową i pożyczki na inwestycję gospodarczą). Tak określony dochód, jeśli zostanie zadysponowany (i rzeczywiście wydatkowany) na cele statutowe Fundacji, to może korzystać ze zwolnienia z PDOP.

Poniżej Fundacja przedstawia przykład liczbowy dotyczący sposobu kalkulacji dochodu Fundacji.

(a) Rozliczenia finansowe w związku z zakupem gruntu

Pożyczka na działalność statutową: (+) 200

Pożyczka na inwestycję gospodarczą: (+) 100

Koszt nabycia gruntu: (-) 250

Wolne środki: 50

(b) Rozliczenia finansowe w związku ze sprzedażą gruntu

Przychód ze sprzedaży gruntu: (+) 400

Spłata pożyczki na działalność statutową: (-) 200

Spłata odsetek od pożyczki na działalność statutową (-) 20

Spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (-) 100

Spłata odsetek od pożyczki na inwestycję gospodarczą (-) 10

(c) Ustalenie dochodu do opodatkowania (potencjalnie objętego zwolnieniem z PDOP)

Dochód do opodatkowania: 400 (przychód ze sprzedaży gruntu) – 250 (koszt nabycia gruntu) – 20 (spłata odsetek od pożyczki na działalność statutową) – 10 (spłata odsetek od pożyczki na inwestycję gospodarczą) = 120.

Jeśli tak ustalony dochód (i tylko tak ustalony dochód) zostanie zadysponowany na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, to może korzystać ze zwolnienia z PDOP. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy powinno zostać uznane za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) określa, że fundacje mogą być ustanawiane dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, szczególnie takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacje posiadają osobowość prawną; tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako podmioty, które zwolnione są od podatku.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest:

 • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalna,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • wspierania inicjatyw społecznych oraz na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzeniu wsi w wodę,
 • dobroczynności,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • kultu religijnego.

Ze zwolnienia nie mogą korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 3. zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wśród wyżej wymienionych podmiotów brak jest fundacji, w związku z powyższym ustawodawca nie wyłączył fundacji z możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy wskazać, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu – oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ważny jest bowiem cel, na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, jak i z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia z podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b tej ustawy, zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych zarówno z działalności statutowej, jak i gospodarczej, za wyjątkiem dochodu z działalności, o której mowa w art. 17 ust. 1a pkt 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zatem omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby podatnik mógł skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 1. jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
 3. dochody muszą być - bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Istotnym jest, że fakt ponoszenia wydatków na cele statutowe musi wynikać z prowadzonej przez Fundację dokumentacji (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Fundacja głównie prowadzi działalność statutową nieodpłatną (nienastawioną na osiąganie zysku), może również prowadzić działalność gospodarczą celem finansowania i wspierania działalności statutowej. Działalność Fundacji spełnia cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (działalność w zakresie wspierania sportu i kultury fizycznej). Statutowym celem działania Fundacji, jest podejmowanie oraz popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej, a w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia i sportu, upowszechnianie sportowych form spędzania wolnego czasu, przyczynianie się do rozwoju wszelkich form działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej czy działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój fizyczny dzieci i osób dorosłych. Działalność statutowa Fundacji miała być realizowana poprzez stworzenie akademii piłkarskiej, w której trenowaliby i uczyli się zawodnicy, szykowani następnie do gry w jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce. Działalność statutowa miała być finansowana m.in. z wkładów założycielskich, dotacji i darowizn. Jednocześnie, planowane było uruchomienie precz Fundację konkretnej działalności gospodarczej (najem i gastronomia), zyski z której miały służyć finansowaniu działalności statutowej. Fundacja dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej i zamierza przeznaczać zyski/dochody z tej działalności na cel statutowy (pierwotnie zakładano, że część obiektów zlokalizowanych na gruncie będzie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej). Fundacja zaciągnęła zobowiązania pożyczkowe od podmiotów powiązanych (powiązania osobowe) w ostatnich latach kalendarzowych (po 2011 r.); pożyczki miały zostać przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w grunt w odniesieniu do tej części, która miała być – odpowiednio – przeznaczona na cele działalności statutowej i gospodarczej. Środki uzyskane ze sprzedaży gruntu zostaną, po pierwsze, przeznaczone na spłatę zobowiązań pożyczkowych, a wygenerowany dochód zostanie przeznaczony na realizację celu statutowego, jakim jest stworzenie akademii piłkarskiej dla dzieci i młodzieży (celem ich rozwoju sportowego).

W tym miejscu zaznaczyć należy, że określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne, jasne i nie budzące wątpliwości, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Organ podatkowy wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej – toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Z uwagi na powyższe, dla możliwości nabycia prawa do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezbędne jest aby uprawniające do niego cele jasno wynikały ze statutu, aby stwierdzić, czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się bowiem treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan prawny do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że dochód uzyskany ze sprzedaży gruntu przeznaczony i wydatkowany na spłatę zobowiązań pożyczkowych, w przypadku, gdy tak wygenerowany dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Fundacji należy uznać więc za prawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych w przedmiotowym wniosku z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe tutejszy Organ nie może odnieść się do wyliczeń wskazanych przez Wnioskodawcę. Prawidłowość bądź nieprawidłowość wyliczeń podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku, np. postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy też czynności sprawdzających.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.