IPTPB2/436-110/14-4/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy pożyczka akcji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy pożyczki akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy pożyczki akcji.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym, pismem z dnia 7 listopada 2014 r., Nr IPTPB2/436-110/14-2/KK, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano dnia 7 listopada 2014 r. (data doręczenia 10 listopada 2014 r.), natomiast w dniu 21 listopada 2014 r., wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 17 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) zawrze umowę pożyczki, której przedmiotem będą akcje spółki publicznej, zdematerializowane - w formie zapisu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Spółka będzie pożyczkobiorcą tj. pożyczka będzie udzielona Spółce.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. umowa pożyczki będzie zawarta w formie pisemnej,
 2. umowa pożyczki będzie odpłatna, wynagrodzenie będzie albo w pieniądzu albo w akcjach, które będą przedmiotem pożyczki,
 3. pożyczkodawca będzie osobą fizyczną,
 4. umowa pożyczki będzie przewidywać zwrot akcji przez Wnioskodawcę,
 5. pożyczkodawca jest wspólnikiem Wnioskodawcy,
 6. umowa pożyczki będzie zawarta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. w chwili zawarcia umowy pożyczki, akcje nie będą miały formy dokumentu ani innej postaci materialnej, nie będą rzeczą, natomiast będą zapisane na rachunku prowadzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który jest Spółką z siedzibą w Polsce. Akcje zatem będą miały formę zapisu w ww. Spółce, a ich przeniesienie własności z pożyczkodawcy na Wnioskodawcę, w wykonaniu obowiązku wydania przedmiotu pożyczki oraz ich przeniesienie własności z Wnioskodawcy na pożyczkodawcę, w celu zwrotu pożyczki, nastąpi poprzez dokonanie zapisów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 8. wykonanie umowy pożyczki nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym od zawartej umowy pożyczki akcji zdematerializowanych Spółka będzie musiała odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana pożyczka nie będzie czynnością prawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności enumeratywnie wskazane w tym przepisie, których katalog jest zamknięty. Zgodnie z dyspozycją art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, opodatkowaniu podlega umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Z uwagi na fakt, że przedmiotem pożyczki papierów wartościowych jest prawo majątkowe inkorporowane w dokumencie, umowa ta nie jest tożsama z umową pożyczki, o której mowa w przytoczonym wyżej przepisie. Oznacza to, że umowa pożyczki papierów zdematerializowanych wartościowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z póżn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. uchylone,
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. uchylone,
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ustawy ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu, nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (pożyczkobiorca) zawrze umowę pożyczki, której przedmiotem będą akcje spółki publicznej, zdematerializowane w formie zapisu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Umowa pożyczki będzie odpłatna, wynagrodzenie będzie albo w pieniądzu albo w akcjach, które będą przedmiotem pożyczki. Umowa będzie przewidywać zwrot akcji przez Wnioskodawcę. Pożyczkodawcą będzie osoba fizyczna (wspólnik Wnioskodawcy) i umowa pożyczki będzie zawarta w formie pisemnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili zawarcia umowy pożyczki, akcje nie będą miały formy dokumentu, ani innej postaci materialnej, nie będą rzeczą, natomiast będą zapisane na rachunku prowadzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który jest Spółką z siedzibą w Polsce. Zatem, akcje będą miały formę zapisu w ww. Spółce, a ich przeniesienie własności z pożyczkodawcy na Wnioskodawcę, w wykonaniu obowiązku wydania przedmiotu pożyczki oraz ich przeniesienie własności z Wnioskodawcy na pożyczkodawcę, w celu zwrotu pożyczki, nastąpi poprzez dokonanie zapisów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Przedmiotem wskazanej we wniosku pożyczki będą akcje spółki publicznej. Zgodnie z treścią cytowanego art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają wyłącznie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Akcje nie są pieniędzmi, ani rzeczami oznaczonymi co do gatunku. W związku tym, stwierdzić należy, że przedstawiona we wniosku umowa pożyczki nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności, określonym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Podkreślić należy, że opisane we wniosku czynności nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącznie w przypadku, jeśli nie spełniają przesłanek do zakwalifikowania ich jako innej umowy, enumeratywnie wymienionej w ustawowym katalogu czynności, określonym w art. 1 ust. 1 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pożyczkodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.