IPTPB1/415-726/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

1)Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od spółki komandytowej, spowoduje powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2)Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., spłata przez spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na Niego kwoty głównej Pożyczki i niespłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, spowoduje powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/415-726/14-4/MMinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. pożyczka
 3. rozwiązanie
 4. spłata
 5. umowa pożyczki
 6. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:

 • otrzymania wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze od odsetek od Pożyczki, należnych od Spółki komandytowej, na skutek likwidacji Spółki jawnej lub po jej rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – jest prawidłowe,
 • spłaty przez Spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na Niego kwoty głównej Pożyczki i niespłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 4 marca 2015 r., Nr IPTPB1/415-726/14-2/MM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 4 marca 2015 r. (data doręczenia 11 marca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 16 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, obywatelem polskim, który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzn. podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Wnioskodawca jest udziałowcem w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (polski rezydent podatkowy). Planowanym jest, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzieli pożyczki (dalej: Pożyczka) na rzecz polskiej Spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest obecnie komandytariuszem. Warunki udzielenia Pożyczki, w tym w szczególności oprocentowanie, zostaną ustalone na poziomie, który zaakceptowałyby podmioty niepowiązane. Planowanym jest, że Pożyczka zostanie udzielona ze środków zgromadzonych na kapitałach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przychody Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością osiągane z jej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce. W szczególności, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, podlegać będą zapłacone na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odsetki od Pożyczki.

Jednocześnie, planowanym jest, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przekształcona w Spółkę jawną. Na skutek tego przekształcenia Wnioskodawca stanie się wspólnikiem w Spółce jawnej. Jeśli na moment przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą istniały niepodzielone zyski, zostaną one opodatkowane na poziomie Wnioskodawcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychody osiągnięte przez Spółkę jawną, w szczególności z odsetek od Pożyczki, będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie Wnioskodawcy (w stosunku do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki jawnej).

Niewykluczone jest również, że Spółka jawna zostanie w przyszłości zlikwidowana lub rozwiązana bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego w oparciu o regulacje ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

W związku z powyższym, Wnioskodawca może otrzymać przypadającą na Niego część środków niepieniężnych stanowiących majątek Spółki jawnej na dzień likwidacji/rozwiązania. Mogą to być w szczególności wierzytelności, które będą przysługiwać Spółce jawnej wobec Spółki komandytowej z tytułu niespłaconej kwoty głównej Pożyczki i niespłaconych odsetek od tej Pożyczki.

Planowanym jest również, że po likwidacji/rozwiązaniu Spółki jawnej kwota główna Pożyczki wraz z niespłaconymi jeszcze odsetkami zostanie spłacona przez Spółkę komandytową na rzecz byłych wspólników Spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy. Spłata ta nastąpi po 1 stycznia 2015 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą faktu, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na gruncie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.:

 • otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Spółki jawnej wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Spółki komandytowej,
 • spłata przez Spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na Niego kwoty głównej Pożyczki i niespłaconych jeszcze odsetek od tej Pożyczki,

spowodują powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 16 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Przedmiotem działalności Spółki z graniczoną odpowiedzialnością są usługi związane z budową, wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Przedmiotem działalności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest również obrót wierzytelnościami i udzielanie pożyczek.
 2. Planowanym jest, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną nastąpi w 2015 r. lub w 2016 r.
 3. Wnioskodawca objął udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład pieniężny.
 4. Wnioskodawca posiada 50% udziału w zysku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Przedmiot działalności Spółki jawnej będzie analogiczny do ww. przedmiotu działalności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Spółka jawna będzie prowadzić działalność gospodarczą w myśl przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
 7. Wnioskodawca będzie posiadał udział w zysku Spółki jawnej w tej samej wysokości co posiadany przez Niego udział w zysku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed jej przekształceniem.
 8. Wnioskodawca otrzyma wierzytelność z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych odsetek od pożyczki w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki jawnej. Wierzytelność ta będzie bowiem wchodziła do majątku Spółki jawnej przed jej likwidacją bądź rozwiązaniem. Powodem więc otrzymania tej wierzytelności będą przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące sposobu podziału majątku likwidowanej/rozwiązywanej Spółki jawnej. Powodem zaś spłaty pożyczki przez Spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy będą postanowienia umowy tej pożyczki, nakazujące pożyczkobiorcy (Spółce komandytowej) spłatę kwoty głównej Pożyczki wraz z odsetkami.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Spółki jawnej wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Spółki komandytowej, spowoduje powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., spłata przez Spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na Niego kwoty głównej Pożyczki i niespłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, spowoduje powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Spółki jawnej wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Spółki komandytowej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Analogicznie nie dojdzie do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na skutek spłaty przez Spółkę kapitałową na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na Niego kwoty głównej Pożyczki. Przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą natomiast spłacone na rzecz Wnioskodawcy odsetki od Pożyczki, naliczone zarówno za okres przed likwidacją/rozwiązaniem Spółki jawnej, jak i za okres po tej likwidacji/rozwiązaniu.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziały) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Jednocześnie, zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że analiza w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego powinna być przeprowadzona w odniesieniu do przepisów w zakresie tego źródła przychodu.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym ww. zasady odnoszą się do opodatkowania przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z działalności Spółki jawnej, w tym jej likwidacji lub rozwiązania. Mieści się ona bowiem w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi więc na to, że Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ani podatku dochodowego od osób prawnych, przychody z likwidacji lub rozwiązania Spółki jawnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie Wnioskodawcy w ramach źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza.

Zasady powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej normuje art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem z działalności gospodarczej są również wartości wymienione w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co do zasady więc, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się wszelkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody otrzymane z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca wskazał jednak, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Jednocześnie, stosownie do art. 14 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez ww. „środki pieniężne” rozumie się również wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. W tym zakresie przepis ten referuje do art. 14 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, stosownie do którego do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że otrzymane przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Spółki jawnej wierzytelności z tytułu kwoty głównej pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Spółki komandytowej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymanie aktywów w postaci ww. wierzytelności nie kreuje, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie, na gruncie tych przepisów, spłata przez Spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na Niego kwoty głównej Pożyczki również nie spowoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymanie przez Wnioskodawcę tej spłaty traktowane będzie bowiem analogicznie do otrzymania środków pieniężnych z likwidacji/rozwiązania Spółki jawnej, które to zdarzenie nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą natomiast spłacone na rzecz Wnioskodawcy odsetki od Pożyczki. Powstanie przychodu z tytułu spłaty tych odsetek będzie odnosiło się zarówno do odsetek naliczonych za okres przed likwidacją/rozwiązaniem Spółki jawnej, jak i za okres po tej likwidacji/rozwiązaniu.

Jednocześnie, wyżej wskazane zasady dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stosuje się zarówno do likwidacji, jak i rozwiązania Spółki jawnej bez formalnego przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jest tak dlatego, że różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem Spółki jawnej bez likwidacji, a przeprowadzeniem formalnego postępowania likwidacyjnego powinny pozostać bez wpływu na konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zarówno likwidacja Spółki komandytowej, jak i jej rozwiązanie mają ten sam skutek w postaci definitywnego zakończenia bytu prawnego spółki. Nie istnieją przy tym żadne racjonalne przesłanki pozwalające na różnicowanie sytuacji wspólników w zależności od wyboru jednego z dopuszczalnych sposobów zakończenia działalności spółki. Co za tym idzie, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znaleźć powinny zastosowanie ww. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszące się do likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania spółki (zakończenia jej działalności).

Reasumując, mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Spółki jawnej wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Spółki komandytowej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Analogicznie nie dojdzie do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na skutek spłaty przez Spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na Niego kwoty głównej Pożyczki. Przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą natomiast spłacone na rzecz Wnioskodawcy odsetki od Pożyczki, naliczone zarówno za okres przed likwidacją/rozwiązaniem Spółki jawnej, jak i za okres po tej likwidacji/rozwiązaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.