IPPP3/443-675/13-3/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania pożyczek otrzymanych od podmiotu zagranicznego
IPPP3/443-675/13-3/KBinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. pożyczka
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2013 r. (data wpływu 25.07.2013 r.) uzupełnionym w dniu 21.10.2013 r. (data wpływu 21.10.2013 r.) na wezwanie tut. Organ z dnia 17.10.2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczek otrzymanych od podmiotu zagranicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.07.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczek otrzymanych od podmiotu zagranicznego.

Wniosek uzupełniony został w dniu 21.10.2013 r. (data wpływu 21.10.2013 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 17.10.2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Elementy wspólne stanu faktycznego nr 1 oraz stanu faktycznego nr 2

Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, w której skład wchodzą spółki prowadzące działalność w m.in. sektorze usług ubezpieczeniowych oraz finansowych <dalej: „Grupa”>. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz VAT-UE.

W obu opisanych niżej stanach faktycznych pożyczkodawcą jest ta sama spółka mająca osobowość prawną będąca zakładem ubezpieczeń z siedzibą w Wielkiej Brytanii, wchodząca w skład Grupy (dalej: „Pożyczkodawca”).

Wnioskodawca oraz Pożyczkodawca są podmiotami powiązanymi w sposób pośredni: jedynym wspólnikiem Pożyczkodawcy jest spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, będąca zarazem jedynym wspólnikiem innej spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która z kolei jest jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy.

Obie umowy pożyczki (tj. zdefiniowana w stanie faktycznym nr 1 Umowa pożyczki z 2012 r. oraz zdefiniowana w stanie faktycznym nr 2 Umowa pożyczki z 2013 r.) zostały zawarte w Londynie, zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii. Ponadto, w obu ww. umowach pożyczki strony uzgodniły, że prawo to będzie prawem właściwym dla umowy, a wszelkie spory z niej wynikające będą rozstrzygane przez sądy Anglii i Walii.

W przypadku obu ww. umów pożyczki, tytułem wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, Pożyczkodawcy należne będą odsetki. Do dnia złożenia niniejszego wniosku odsetki z tytułu ww. umów pożyczki nie stały się należne. Obowiązek ich zapłaty powstanie w terminie późniejszym. Z tytułu odsetek płatnych na podstawie Umowy pożyczki z 2012 r. oraz Umowy pożyczki z 2013 r. Pożyczkodawca wystawi Wnioskodawcy faktury, ze wskazaniem iż podatek VAT rozliczy nabywca usługi, poprzez zawarcie w fakturze wyrazów „odwrotne obciążenie”, o których mowa w art. 226 pkt 11a dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 2006 r., z późn. zm.).

Pożyczkodawca jest zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii podatnikiem podatku od wartości dodanej.

W chwili zawarcia Umowy pożyczki z 2012 r. oraz przekazania jej kwoty Wnioskodawcy, Pożyczkodawca nie posiadał stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) <dalej: „ustawa o VAT”>. Nie był też w tym roku zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług <dalej: „VAT”>.

W chwili zawarcia Umowy pożyczki z 2013 r. oraz przekazania jej kwoty Wnioskodawcy, Pożyczkodawca posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, tj. oddział przez który Pożyczkodawca prowadzi działalność w Polsce. Przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie uczestniczyło w transakcjach wynikających z ww. umowy pożyczki. Wówczas Pożyczkodawca był już (i pozostaje nadal) zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym.

Stan faktyczny nr 1

Wnioskodawca zawarł 26 lipca 2012 r. z Pożyczkodawcą w formie pisemnej umowę pożyczki, na mocy której Pożyczkodawca udzielił Wnioskodawcy pożyczki pieniężnej.

Kwota pożyczki została przekazana Wnioskodawcy w złotych, w trzech transzach, z rachunków bankowych prowadzonych dla innej spółki będącej członkiem Grupy, mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii, bowiem rachunek bankowy Pożyczkodawcy nie umożliwiał dokonania przelewu na rzecz Wnioskodawcy w złotych:

 • w dniu 19 lipca 2012 r. została przekazana z rachunku bankowego prowadzonego w Wielkiej Brytanii na rachunek bankowy Wnioskodawcy w Polsce, pierwsza transza pożyczki, stanowiąca znikomą część kwoty pożyczki.
 • w dniu 27 lipca 2012 r. została przekazana z rachunku bankowego prowadzonego w Wielkiej Brytanii, druga transza pożyczki,
 • w dniu 23 sierpnia 2012 r. została przekazana z rachunku bankowego prowadzonego w Wielkiej Brytanii, trzecia i ostatnia transza pożyczki.

Po przekazaniu pierwszej transzy pożyczki w dniu 19 lipca 2012 r. i po zawarciu w formie pisemnej umowy pożyczki z dnia 26 lipca 2012 r., strony (Wnioskodawca i Pożyczkobiorca) podpisały pisemny protokół potwierdzający, że umowa pożyczki, na warunkach potwierdzonych umową pożyczki z dnia 26 lipca 2012 r. zawartą w formie pisemnej, została zawarta w formie ustnej w Londynie w dniu 19 lipca 2012 r., tj. w dniu przekazania pierwszej transzy tej pożyczki.

Opisana w niniejszym stanie faktycznym nr 1 umowa pożyczki zwana jest dalej „Umową pożyczki z 2012 r.”.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości będzie, jako pożyczkobiorca, zawierać umowy pożyczki na analogicznych do opisanych w niniejszym stanie faktycznym zasadach i warunkach.

Stan faktyczny nr 2

W dniu 12 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca zawarł z Pożyczkodawcą w formie pisemnej umowę pożyczki, na mocy której Pożyczkodawca udzielił Wnioskodawcy pożyczki pieniężnej (dalej: „Umowa pożyczki z 2013 r.”).

Kwota pożyczki została przekazana Wnioskodawcy w dniu 12 kwietnia 2013 r. w złotych, z rachunków bankowych Pożyczkodawcy w Wielkiej Brytanii, w formie dwóch odrębnych przelewów.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości będzie, jako pożyczkobiorca, zawierać umowy pożyczki na analogicznych do opisanych w niniejszym stanie faktycznym zasadach i warunkach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Pytania dotyczące stanu faktycznego nr 1

 1. Czy udzielenie Wnioskodawcy na mocy Umowy pożyczki z 2012 r., pożyczki za wynagrodzeniem w postaci odsetek, stanowi świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług, której miejscem świadczenia jest terytorium Polski, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”)...
 2. Czy Umowa pożyczki z 2012 r. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)... Jeżeli zaś będzie ona podlegać opodatkowaniu PCC, to czy opodatkowaniu PCC będzie podlegać wyłącznie ta część kwoty pożyczki, która przekazana została w dniu 19 lipca 2012 r....

Pytania dotyczące stanu faktycznego nr 2

 1. Czy udzielenie Wnioskodawcy na mocy Umowy pożyczki z 2013 r. pożyczki za wynagrodzeniem w postaci odsetek, stanowi świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług, której miejscem świadczenia jest terytorium Polski, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług zwolnionych od VAT...
 2. Czy Umowa pożyczki z 2013 r. podlega opodatkowaniu PCC...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Odnośnie stanu faktycznego nr 1 oraz stanu faktycznego nr 2

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC, podatkowi podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy.

Jednakże, w myśl art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych”.

Ponadto, stosownie do art. 1 ust. 4 ustawy o PCC „czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5 <który nie ma w niniejszej sprawie zastosowania, jako dotyczący umowy spółki oraz jej zmiany - przyp. Wnioskodawcy>, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna zostaia dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że w przypadku Wnioskodawcy umowa pożyczki nie podlega PCC, jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

 1. Pożyczkodawca lub Wnioskodawca (jako pożyczkobiorca) z tytułu dokonania omawianej czynności cywilnoprawnej jest opodatkowany VAT lub zwolniony z VAT, lub
 2. przedmiotem umowy pożyczki, w przypadku gdy czynność cywilnoprawna została dokonana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą.

Odnośnie stanu faktycznego nr 1

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie Wnioskodawcy na mocy Umowy pożyczki z 2012 r. pożyczki za wynagrodzeniem w postaci odsetek stanowi świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług, której miejscem świadczenia jest terytorium Polski. W konsekwencji, Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług zwolnionych od VAT. Przemawiają za tym następujące okoliczności:

 1. opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), zaś przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Tym samym udzielenie pożyczki pieniężnej stanowi usługę w rozumieniu ustawy o VAT;
 2. odnośnie usługi udzielenia pożyczki, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, bowiem nabywane przez Wnioskodawcę usługi nie zawierają się w wyjątkach od ogólnej zasady wynikającej z art. 28b ust. 1 ustawy od VAT. Tym samym, w przedmiotowej sprawie miejscem świadczenia usługi udzielenia pożyczki pieniężnej jest siedziba Wnioskodawcy;
 3. w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
  2. usługobiorcą jest:
   • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
   • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4”.
 4. świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, stanowi import usług (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT);
 5. w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT zwalnia się od VAT usługi udzielania pożyczek pieniężnych (przedmiotowa usługa nie jest zaliczana do żadnej z kategorii usług finansowych, które zostały wyłączone ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy o VAT);
 6. Pożyczkodawca wystawi Wnioskodawcy faktury dotyczące odsetek od pożyczki zawierającą wyrazy „odwrotne obciążenie” (ang. „reverse charge”), co jest jednoznaczne ze wskazaniem, iż podatek VAT rozliczy nabywca usługi (Wnioskodawca).

Tym samym, w niniejszej sprawie, w związku ze świadczeniem usługi udzielenia pożyczki pieniężnej, przez Pożyczkodawcę nie mającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, miejscem jej świadczenia będzie miejsce siedziby działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co z kolei spowoduje, że zastosowanie będzie miała zasada tzw. odwrotnego obciążenia, a tym samym usługa będzie podlegała opodatkowaniu przez Wnioskodawcę w sposób właściwy dla importu usług. Przy czym, usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia od VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18.04.2013 r. (sygn. IPPP3/443-126/13-2/MKw).

Stwierdzono w niej m.in.: Nabywane przez Wnioskodawcę usługi nie zawierają się w wyjątkach od ogólnej zasady zawartej w przepisach art. 28b ust. 2-4 i art. 28c-28n ustawy, w związku z tym dla ustalenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług zastosowanie znajdzie ogólna zasada zawarta w art. 28b ust. 1 ustawy.

A zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej tj. Polska. Tak, więc zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od podmiotu zagranicznego, nie posiadającego zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia.

(...) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. (...) Reasumując uznać należy, że czynność udzielenia pożyczki przez podmiot zagraniczny na rzecz Spółki stanowi dla Niej import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia tej transakcji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowej usługi. Jednocześnie usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie stanu faktycznego nr 2

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie Wnioskodawcy na mocy Umowy pożyczki z 2013 r. pożyczki za wynagrodzeniem w postaci odsetek stanowi świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług, której miejscem świadczenia jest terytorium Polski. W konsekwencji, Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług zwolnionych od VAT.

W sprawie tej znajduje zastosowanie w pełni argumentacja przedstawiona przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu swojego stanowiska odnośnie pytania nr 1 dotyczącego stanu faktycznego nr 1.

Zważywszy jednak, że:

 • w chwili zawarcia Umowy pożyczki z 2013 r. oraz przekazania jej kwoty Wnioskodawcy, Pożyczkodawca posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, którym jest oddział przez który Pożyczkodawca prowadzi działalność w Polsce,
 • to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie uczestniczyło w transakcjach wynikających z ww. umowy pożyczki, w celu uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca wskazuje, że art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT ma również zastosowanie „w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach” (art. 17 ust. la ustawy o VAT).w celu uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca wskazuje, że art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT ma również zastosowanie „w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach” (art. 17 ust. la ustawy o VAT).

Tym samym, w niniejszej sprawie, w związku ze świadczeniem usługi udzielenia pożyczki pieniężnej, przez Pożyczkodawcę nie mającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, mimo posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które jednak nie uczestniczy w transakcji, miejscem jej świadczenia będzie miejsce siedziby działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W konsekwencji tego stanu rzeczy, usługa będzie podlegała opodatkowaniu przez Wnioskodawcę w sposób właściwy dla importu usług. Przy czym, usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia od VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej daje ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Art. 28b ust. 1 ustawy stanowi, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz VAT-UE. Spółka zawarła dwie umowy pożyczki. Pożyczkodawcą jest spółka mająca osobowość prawną będąca zakładem ubezpieczeń z siedzibą w Wielkiej Brytanii, wchodząca w skład Grupy. Obie umowy pożyczki (tj. Umowa pożyczki zawarta 26 lipca 2012 r. oraz Umowa pożyczki zawarta 12 kwietnia 2013 r.) zostały zawarte w Londynie, zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii. W przypadku obu ww. umów pożyczki, tytułem wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, Pożyczkodawcy należne będą odsetki. Do dnia złożenia niniejszego wniosku odsetki z tytułu ww. umów pożyczki nie stały się należne. Obowiązek ich zapłaty powstanie w terminie późniejszym. Z tytułu odsetek płatnych na podstawie Umowy pożyczki z 2012 r. oraz Umowy pożyczki z 2013 r. Pożyczkodawca wystawi Wnioskodawcy faktury, ze wskazaniem iż podatek VAT rozliczy nabywca usługi, poprzez zawarcie w fakturze wyrazów „odwrotne obciążenie”. Pożyczkodawca jest zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii podatnikiem podatku od wartości dodanej. W chwili zawarcia Umowy pożyczki z 2012 r. oraz przekazania jej kwoty Wnioskodawcy, Pożyczkodawca nie posiadał stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Nie był też w tym roku zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług. Natomiast w chwili zawarcia Umowy pożyczki z 2013 r. oraz przekazania jej kwoty Wnioskodawcy, Pożyczkodawca posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, tj. oddział przez który Pożyczkodawca prowadzi działalność w Polsce. Przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie uczestniczyło w transakcjach wynikających z ww. umowy pożyczki. Wówczas Pożyczkodawca był już (i pozostaje nadal) zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym.

Należy zauważyć, że nabywane przez Wnioskodawcę usługi nie zawierają się w wyjątkach od ogólnej zasady zawartej w przepisach art. 28b ust. 2 - 4 i art. 28c - 28n ustawy, w związku z tym dla ustalenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług zastosowanie znajdzie ogólna zasada zawarta w art. 28b ust. 1 ustawy. A zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej tj. Polska.

Tak, więc zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od podmiotu zagranicznego, nie posiadającego w dniu zawarcia umowy (26 lipca 2012 r.) zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia.

Odnośnie natomiast wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących pożyczki zawartej 12 kwietnia 2013 r. tj. w momencie gdy Pożyczkodawca posiadał już w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności (przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie uczestniczyło w transakcjach wynikających z umowy pożyczki) należy zwrócić uwagę na art. 17 ust. 1a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

A zatem zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od podmiotu zagranicznego, posiadającego w dniu zawarcia umowy (14 kwietnia 2013 r.) stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, które nie uczestniczy w przedmiotowej transakcji, należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia.

Co do zasady stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%. Jednakże na podstawie art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Zgodnie zaś z art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37 - 41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy winny być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Przedmiotowe usługi nie będą zaliczane do żadnej z kategorii usług finansowych, które zostały wyłączone z powyższego zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy.

Reasumując uznać należy, że czynności udzielenia pożyczek przez podmiot zagraniczny na rzecz Spółki stanowią dla Niej import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia tych transakcji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Jednocześnie usługa ta będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja wydana została w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odsetki
IBPBII/1/415-943/14/MK | Interpretacja indywidualna

pożyczka
IPPP1/443-1246/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IBPP3/443-1358/14/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.